Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ποιές υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα θα στέλνουν στοιχεία στην ΓΓΠΣ για το ηλεκτρονικό φακέλωμα των φορολογουμένων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπ.Οικ με την οποία καθορίζονται οι πληροφορίες που θα στέλνουν οι παρακάτω υπηρεσίες και oρισμένα νομικά πρόσωπα στην ΓΓΠΣ για περαιτέρω επεξεργασία, και πιθανότατα για την διασταύρωση τους με τις δαπάνες των φορολογουμένων και τον πιθανό μελλοντικό υπολογισμό του καθολικού "πόθεν έσχες". Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροοχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και των επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης

2.1. Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:

α) δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις,

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

γ) κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων.

2.2. Αναφορικά με τα δάνεια προς πελάτες / κατοίκους (ιδιώτες και επιχειρήσεις), διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος,

β) ΑΦΜ του δανειολήπτη,

γ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας δανειολήπτη, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.

δ) Το είδος του δανείου,
• 01=στεγαστικό δάνειο
• 02=καταναλωτικό δάνειο
• 03=επιχειρηματικό δάνειο

ε) Ημερομηνία χορήγησης του δανείου,

στ) Νόμισμα τήρησης του δανείου, σε ISO code 4217,

ζ) Υπόλοιπο δανείου στην αρχή της περιόδου του έτους αναφοράς,

η) Υπόλοιπο δανείου στο τέλος της περιόδου του έτους αναφοράς,

θ) Σύνολο χρεώσεων που επιβαρύνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τόκων,

ι) Σύνολο πιστώσεων που μειώνουν το υπόλοιπο του δανείου κατά το έτος αναφοράς,

ια) Ένδειξη επιδότησης δανείων
• Ν=ΝΑΙ
• Ο=ΟΧΙ

ιβ) Ένδειξη δανείου α΄ κατοικίας

2.3. Αναφορικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) Αριθμός λογαριασμού,

δ) Υπόλοιπο λογαριασμού,

ε) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

στ) Ημερομηνία αναφοράς.

2.4. Αναφορικά με τις κινήσεις των λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν διαβιβάζονται:

α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,

β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

γ) Αριθμός λογαριασμού,

δ) Ημερομηνία συναλλαγής,

ε) Ονοματεπώνυμο τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου,

στ) ΑΦΜ τρίτου, σε σχέση με το δικαιούχο και τους συνδικαιούχους του λογαριασμού, πληρωτή ή δικαιούχου (εφόσον υπάρχει η σχετική πληροφορία),

ζ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217,

η) Ποσό συναλλαγής.

2.5. Αναφορικά με κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων διαβιβάζονται:

α) Ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.),

β) Κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λπ.),

γ) Ύπαρξη θυρίδων,

δ) Αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,

β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,

γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των ταμείων ασφάλισης.

Τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,

β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD −10)/ ιατρικών πράξεων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης

5.1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται από την περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

5.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου,

β) Αριθμός συμβολαίου,

γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,

δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ταμείων ασφάλισης

6.1. Τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.

6.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου,

β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού,

γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης,

δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

7.1. Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

7.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),

β) Ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού),

γ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

7.3. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας τηλεπικοινωνιακής δαπάνης.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις παρόχων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας

8.1 Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

8.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) Αριθμός Παροχής,

β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ)),

γ) Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh),

δ) Κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού),

ε) Περίοδος αναφοράς.

8.3. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις εταιρειών ύδρευσης

9.1 Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

9.2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) Αριθμός Παροχής,

β) ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας εφόσον στερείται ΑΦΜ),

γ) Κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m³),

δ) Κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού),

ε) Περίοδος αναφοράς.

9.3. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών δύναται, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους Α.Φ.Μ. ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης ύδρευσης.

Άρθρο 10
Συναλλαγές πιστωτικών καρτών εκδοτών εκτός Ελλάδος

10.1 Οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή χρεωστικών) διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

10.2 Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι:

(α) Αριθμός Κάρτας

(β) Ημερομηνία συναλλαγής

(γ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής.

(δ) ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα)

(ε) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ιδρύματος πληρωμών.

Στην αξία των συναλλαγών του στοιχείου (γ) αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance). Στην αξία των συναλλαγών καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

Άρθρο 11
Τρόπος διαβίβασης στοιχείων

Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 12
Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων

12.1. Η διαβίβαση των στοιχείων των περιπτώσεων του άρθρου 2 γίνεται κατόπιν αιτήματος της Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στο αίτημα αυτό θα ορίζεται σαφώς το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία, ο μορφότυπος αυτών όπου δεν προβλέπεται, καθώς και η προθεσμία διαβίβασής τους στη Γ.Γ.Π.Σ..

12.2. Η συχνότητα διαβίβασης όλων των λοιπών στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

12.3. Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.

12.4. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Άρθρο 13
Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄).

Άρθρο 14
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2011

Στο άρθρο 2, παράγραφος 2.4 της ΠΟΛ.1177/23.8.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αντικαθίστανται οι λέξεις της παρένθεσης «εσωτερικού και εξωτερικού» από τις λέξεις «ξενόγλωσσες σε ευρώ ή τρίτο νόμισμα και ελληνόγλωσσες σε ευρώ, οι οποίες έχουν εισπραχθεί στο εξωτερικό».

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

15.1. Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και εφεξής, εκτός των στοιχείων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 10 της παρούσης, τα οποία δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής.

15.2 Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων των άρθρων 3 έως και 10 θα γίνει έως την 20η του 6ου μήνα από την υπογραφή της παρούσης. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 10, η αποστολή αυτή θα αφορά τα έτη 2010 έως και 2011, ενώ για τα στοιχεία των άρθρων 3 έως και 9 θα αφορά μόνο το έτος 2011.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ChristosC | Απριλίου 18, 2012 11:48 π.μ. | Reply
Τα αποτελεσματα των εξετασεων ουρων , θα αποστελονται στη Γενικη Γραματεια?
image description Νασος | Απριλίου 18, 2012 11:18 π.μ. | Reply
Γ.Γ.Π.Σ. Γραφείο 1
image description GEORGE ST. | Απριλίου 18, 2012 11:58 π.μ. | Reply
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΠΑΝΑΘΛΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΛΓΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΝΤΡΟΠΗ
image description dimitrio | Απριλίου 18, 2012 1:35 μ.μ. | Reply
Πραγματικά εξοργίζομαι με τις αντιδράσεις ορισμένων ειδικών και μη ..Δηλαδή όταν πάει να γίνει κάτι προς την σωστή κατεύθυνση και να νοικοκυρευτούν τα οικονομικά και φορολογικά του τρισάθλιου κράτους και μετά από όσα έχουμε περάσει και όσα βγαίνουν στην επιφάνεια με τις κομπίνες και τις μίζες σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης του πεθαμένου και βρωμερού συστήματος …στυλώνουν τα πόδια σαν τα γαϊδούρια στο χωριό μου… Να μην αλλάξει τίποτα δηλαδή ? Είναι όλα καλά? Υπάρχουν ακόμη μερικοί που ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ θεωρούν ότι θίγεται το προσωπικό τους συμφέρον..Είναι δυνατόν να είμαστε τόσο σκατοφάρα ???
ΕΛΕΟΣ !!!Τα ψέματα τελείωσαν ..7.000 διασταυρώσεις να γίνουν και να βρεθούν ΟΛΟΙ όσοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έκλεψαν, εξαπάτησαν, χρηματιστήκαν και επωφελήθηκαν 30 χρόνια τώρα. Και μέσα σε αυτούς και οι “γάτοι” λογισταράδες ανα την επικράτεια (λογιστής είμαι )
Ας επικρατήσει επιτέλους η στοιχειώδης φορολογική συνείδηση στον νεοέλληνα ώστε να μπορέσουμε και να αναβαθμίσουμε το επάγγελμα και να κάνουμε πιο σωστά τη δουλεία μας.. Οι υπόλοιποι σπίτια τους !
image description 235711 | Απριλίου 18, 2012 12:15 μ.μ. | Reply
Λίγο ουργουελικό, αλλά τι να κάνεις.... από την άλλη Ω ρε λαβράκια που θα πιάσουνε ;) Κάτι φτωχαδάκια με 0 εισόδημα και τοκοχρεωλύσια μηνιαία 10000€ και βάλε...
image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 1:00 μ.μ. | Reply
235711 δεν θα επρεπε καποια στιγμή να πιαστούν όλοι αυτοί?
image description 235711 | Απριλίου 18, 2012 2:26 μ.μ. | Reply
exactly my point!!!!
image description trelos | Απριλίου 18, 2012 2:20 μ.μ. | Reply
ΑΧΑ BIG BROTHER IS BEEN WATCHING US!Αν αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να βαδίσουμε ειλικρινά τότε είμαι οκ .Αν το ίδιο πράγμα το χρησιμοποιήσουν για το "τεκμήριο " απαλλαγής των συνήθων υποζυγίων είμαι 100% μαζί τους.Αν ομως είναι να μας σκίσουν στα τεκμήρια τότε ΑΓ !
Το κράτος-σύστημα κάθε τρεις και λίγο αναδιοργανώνεται χωρίς κανένα αποτέλεσμα και καμμία πρόοδο .Εμείς σαν λογιστές που είμαστε τι κάνουμε ? Τους υπαλλήλους της εργοδοσίας /πελατείας ή τους υπαλλήλους το κράτους.Να ξέρω δλδ από που θα πληρώνομαι και τι θα κάνω με τα πελατάκια μου : Θα τα χαφιεδοκαρφώνω ,θα τα συνετίζω παρέχοντας και κατήχηση υπέρ ειλικρίνειας και ηθικής,θα δικάζομαι μαζί τους,τι απ'ολα ???
image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 2:21 μ.μ. | Reply
συνάδερφε dimitrio....εκκαθαριστή του επαγγέλματος.....θεωρείς οτι ειμαι λαμόγιο επειδή δεν ενδεχομένως δεν εχω πλήρη γνώση των δανειακών υποχρεώσεων των πελατών μου , με αποτέλεσμα να συμπληρώνω πλημμελώς την Δ.Φ.Ε.?? λογίστρια είμαι.....οχι το ανακριτικό της τροχαίας!!!
image description dimitrio | Απριλίου 18, 2012 2:52 μ.μ. | Reply
Οτι να ναι ..να μας πείς αν είσαι υπερ η κατά των διασταυρώσεων ..αυτο μόνο. Τα άλλα είναι για τα παράθυρα των media .. Διάβασε λίγο πως λειτουργεί το πλέον επιτυχημένο σύστημα φορολογίας στις ΗΠΑ και φαντάζομαι θα καταλάβεις. Και να το πω και πιο απλά ..είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί το τρίπτυχο ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΡΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ με όσες διασταυρώσεις είναι αναγκαίες!
image description ΩΠΑ ΜΩΡΕ | Απριλίου 18, 2012 10:05 μ.μ. | Reply
Ελα τώρα, μπορεί να μην είσαι (είμαστε) το ανακριτικό της τροχαίας αλλά το επάγγελμα θελει πολύ ξεβρώμισμα.
image description ASTERIX | Απριλίου 18, 2012 3:31 μ.μ. | Reply
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΡΩΤΑ, ΝΑ ΦΑΝΕ ΚΑΛΑ ΟΣΟΙ ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑΡ ΤΡΕΚ???????
image description ΚΩΣΤΑΣ | Απριλίου 18, 2012 3:43 μ.μ. | Reply
DIMITRIO ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΥΡΑΚΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΚΑ.... ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΠΑΤΑΧΤΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΝΑΙ Η' ΟΧΙ !! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ , ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΠΛΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ!! ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ. Π.Χ ΑΝ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΘΑ ΔΗΜΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ , ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΕΣ . ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΣ Η.Π.Α , ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ . ΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΠΩΣ ΕΔΩ .
image description dimitrio | Απριλίου 18, 2012 4:20 μ.μ. | Reply
Αν κατάλαβα καλά , διαφωνείς μαζί μου επειδή πιστεύεις ότι κρύβεται πίσω από τις διασταυρώσεις κάποια θεωρία συνομωσίας. Την οποία εσύ την διακρίνεις φάκα ενώ εγώ αθώος, τρώω το τυρί. Διαφωνώ ότι υπάρχουν πολλές πτυχές για το συγκεκριμένο νομοθέτημα και πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί στην πράξη χθες. Οι φορείς και οι υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν αρχεία προς διασταύρωση και έλεγχο σύμφωνα με την απόφαση είναι : Τράπεζες, δημοσία θεραπευτήρια και κλινικές, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης. Όλα αυτά δηλαδή που συντελούν σε μείωση φόρων και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Απλά πράγματα και απλές διασταυρώσεις στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί να θεωρείται φάκα η αναλυτική κατάσταση κίνησης των λογαριασμών των καρτών σε κάποιον ο οποίος είναι φορολογικά σωστός. Γιατί να θεωρείται φάκα η διασταύρωση των ασφαλιστικών εισφορών (Ιβλέπε ΙΚΑ Καλλιθέας – με την ανέλπιστο επί Σημίτη). Γιατί να θεωρείται φάκα η διασταύρωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών. Ότι ζητάει ο νομοθέτης σχετίζονται με σωστή διαχείριση κρατικού χρήματος, την αποφυγή εικονικής φοροαπαλλαγής και το περιβόητο ξέπλυμα.
Σχετικά με τις Η.Π.Α. δεν είπε κανένας ότι έχουν το τέλειο φορολογικό σύστημα, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τέλειο σύστημα, όπως δεν υπάρχουν και τέλειες κοινωνίες. Αυτό που υπάρχει όμως στις Η.Π.Α. σε σχέση με αυτό που ζούμε εδώ αγγίζει τα όρια της γραφικότητας.
Συμφωνώ με την δήμευση της περιουσίας αλλά είναι άλλο θέμα.
image description ΩΠΑ ΜΩΡΕ | Απριλίου 18, 2012 10:04 μ.μ. | Reply
Μήπως να βρίσκαν πρώτα τα στοιχεία από τις εταιρείες μεταφοράς χρημάτων, ποιος βγαζει στο πακιστάν και τη ζιμπάμπουε 800 ευρώ το μήνα και φαίνεται εργάτης με 200 το μήνα - όσα ένσημα χρειάζεται για την άδεια παραμονής και εργασίας του δηλαδή;
image description thomas απο θεσσαλονικη | Απριλίου 18, 2012 5:00 μ.μ. | Reply
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΒΡΗΚΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ πχ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ , Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΠΕΡΗΣΙΑΚΟΥΣ
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ . ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΚΕΛ. ΕΓΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ 6 ΜΑΙΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΗΔΗΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΛΟΡΔΟΙ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΛΑΟΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ
image description xaxaxa | Απριλίου 18, 2012 5:18 μ.μ. | Reply
Υπάρχουν πολλές εταιρείες τηλεφωνίας VoIP του εξωτερικού, οι οποίες έχουν πελάτες στην Ελλάδα. Αυτές πώς θα τις αναγκάσουν να στείλουν λίστες των πελατών τους; Αμφιβάλω αν αυτές οι εταιρείες έχουν τα πλήρη στοιχεία των πελατών τους...
image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 6:02 μ.μ. | Reply
ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ" ; ΙΔΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ Η "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 1 ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΕ ΟΛΑ.
ΧΑΙΡΟΣΑΣΤΑΝ ΟΤΑΝ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Ε;
ΠΑΡΤΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΩΝΕΨΗ.

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ "ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΙ
www.dpa.gr
image description ASMANIDIS | Απριλίου 18, 2012 6:50 μ.μ. | Reply
Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι τόσα χρόνια, εκτός από τις μίζες κ το φαγοπότι, πληρώναμε κ πληρώνουμε την αδυναμία του κράτους να ελέγχει, να εντοπίζει τους φοροφυγάδες...
ο απλός κοσμάκις, που δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν έχει να φοβηθεί κ τίποτα...
τώρα αν κάποιοι άλλοι πέσουν στην φάκα, τότε μάλλον δικαίως θα το πάθουν...
το θέμα είναι να πληρώσουν...να μπορέσει το κράτος να εισπράξει...γιατί αλλιώς τότε μιλάμε για τζάμπα κόπο κ χρόνο...
άντε γιατί βαρέθηκα να βλέπω τον τίμιο κόσμο κ επιχειρηματίες να πασχίζουν να επιβιώσουν κ στην αντίπερα όχθη κάποιους άλλους να χαίρονται κ να πλουτίζουν από το φπα, τους υπόλοιπους φόρους, την αδήλωτη εργασία κτλ που γλυτώνουν...
image description Controller | Απριλίου 18, 2012 8:52 μ.μ. | Reply
Παιδια καλησπερα . Τα στοιχεια αυτα ηταν και ειναι διαθεσιμα στο ελληνικο δημοσιο . Το ζητημα ειναι αν θα υπαρξει και η πολιτικη βουληση να γινουν οι διασταυρωσεις και να ελεχθουν ολοι οσοι εχουν μη δηλωμενα εισοδηματα . Μην ξεχναμε οτι , ανεξαρτητα αν θα σταλουν τα στοιχεια αυτα απο τις τραπεζες , ακομα και σε αυτη τη κατασταση που βρισκεται το ελληνικο δημοσιο , αν επαιρνε μια απλη λιστα που θα περιειχε τον αριθμο λογαριασμου , το υπολοιπο και το ΑΦΜ του καταθετη με ενα απλο vlookup στο excel μπορουσαν να διασταυρωσουν το δηλωμενο εισοδημα με το υψος της καταθεσης . Απλως τωρα δινουν την πληροφορια και στον τυπο για να φαινεται οτι κατι γινεται . Θελω να ελπιζω οτι ετσι πρεπει να γινονται οι ελεγχοι απο εδω και περα , μηπως και σιγα - σιγα αυτη η χωρα αρχισει και στεκεται στα ποδια της , μαζι με την αλλαγη νοοτροπιας που ΟΛΟΙ θα πρεπει να αλλαξουμε μηπως και τα παιδια μας βρεθουν σε καλλιτερη θεση απο οτι εμεις .
image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 8:08 μ.μ. | Reply
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΣ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ (ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΦΟΡΟΥΣ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ΘΑ ΜΑΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΝΑ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ (ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙΕΤΣΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΕΝΩ ΤΟΤΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ - ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΛΑΔΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

Ε ΡΕ ΚΑΗΜΕΝΕ ΚΟΣΜΑΚΗ
image description Controller | Απριλίου 18, 2012 8:49 μ.μ. | Reply
Παιζαι και αυτο που λες , οπως παιζιε και για τις υπολοιπες χωρες . Δεν πρεπει να ενδωσουμε σε μια νεα τετοιου ειδους διαφθορα γιατι τη βαψαμε
image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 8:24 μ.μ. | Reply
ΠΕΤΑΞΤΕ ΚΙΝΗΤΑ, ΚΑΡΤΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ, ΣΕ ΚΕΙΝΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΤΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΚΑΤΙ, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΖΗΣΕΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΛΗ ΗΜΕΡΑ.
image description Γραφικός | Απριλίου 18, 2012 9:53 μ.μ. | Reply
καλό και συμφωνώ

φυσικά θα ισχύσει για όλους πρώτα για τους μεγάλους και σιγά σιγά προς τους μικρότερους πιστεύω. ;
image description Your Name | Απριλίου 19, 2012 9:36 π.μ. | Reply
Δεν αμφιβάλλω πως οι προθέσεις της ΓΓΠΣ όταν ζητάει πλειάδα στοιχείων που αφορούν οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες των Ελλήνων πολιτών, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Αμφιβάλλω όμως αν η συγκεκριμένη υπηρεσία όπως και οι περισσότερες του ελληνικού δημοσίου είναι σε θέση να εγγυηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και κυρίως να τους προστατέψει από τις συμμορίες διαφθοράς και εκβιασμού που με «όπλο» θέσεις κλειδιά στο δημόσιο τομέα λυμαίνονται επί δεκαετίες των ελληνικό λαό.

Όσο το ελληνικό δημόσιο και ειδικά στην προκειμένη περίπτωση ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός παραμένει αυτός που δημιούργησαν οι πελατειακές σχέσεις των πολιτικών και των συνδικαλιστών, η περαιτέρω γνώση των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών αποτελεί κίνητρα διαφθοράς...


Πηγή:www.capital.gr
image description KΩΣΤΑΣ | Απριλίου 19, 2012 11:06 π.μ. | Reply
ΟΤΑΝ ΕΙΠΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ DIMITRIO ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΚΑ...ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΑΙΦΥΓΗΣ , ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ...ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ , ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΟΛΟ ΒΑΡΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΑΝ ΜΑ/ΕΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΣ , ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΕΙΣΑΓΕΙ-ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ . ΛΟΙΠΟΝ , Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ , ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΣΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΑΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ . ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΝΑΠΟΔΑ . ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ??? ΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΑΠΟ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ??? ΚΑΙ ΦΙΛΕ DIMITRIO ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ . ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΟΥΣ . ΕΜΕΙΣ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΡΚΟΥΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2012 ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΓΑΙΟΤΡΥΠΑΝΟ . ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΡΚΟΥΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΚΥΡΗΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΑΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ...ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ , ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ , ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΥΡΑΚΙ . ΑΝ ΘΕΛΑΝΕ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΟ ΤΗΣ ΑΣΙΔΟΣΙΑΣ
image description Γιώργος | Απριλίου 19, 2012 2:32 μ.μ. | Reply
Γενικά δεν μαρέσει που το αποκαλούν φακέλωμα όλο αυτό. Αν δεν το έκανεα το ΥΠΟΙΚ θα έπρεπε εμείς να κάναμε το άλλο που έλεγαν να αναλύουμε τις δαπάνες σε νέο ειδικό έντυπο λες και τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Αυτό έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια.

Η μόνη ένσταση που έχω για το όλο θέμα είναι μία, μήπως αντί να χρησιμοποιηθεί για διασταυρώσεις στο αν δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα, τελικά χρησιμοποιηθεί για να σου χώσουν πρόστιμα επειδή δεν δήλωσες ορισμένες δαπάνες στο Ε1.

λ.χ εγώ έχω ιδιωτική ασφάλιση αλλά δεν την δηλώνω στο Ε1 διότι μου αυξάνει το ήδη τεράστιο τεκμήριο που έχω, αλλά τα εισοδήματά μου τα δηλώνω όλα Άμα είναι να μου κάνουν έλεγχο επειδή δεν δήλωσα την δαπάνη στο Ε1 και μετά μου βάλουν επίτηδες μεγαλύτερο τεκμήριο για να πληρώσω υψηλότερο φόρο μέσω κάποιου προστήμου ε τότε να τα χέσω και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και όλα.
image description Ξ Υ Π Ν Η Σ Τ Ε | Απριλίου 19, 2012 2:21 μ.μ. | Reply
Α Κ Ο Υ Σ Τ Ε Φ Ι Λ Ο Ι Μ Ο Υ Κ Α Ι Ξ Υ Π Ν Η Σ Τ Ε:___

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.___
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.___
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ, ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ.____
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΠΟΥΝ ΑΛΛΑ, ΔΙΟΤΙ ΠΑΝΤΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΟΥΝ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ή ΠΧ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ - ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ.___
ΠΑΝΤΟΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΩΣΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ.___
ΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ;___
ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΤΕ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΕΩΣ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ) ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΙΛΚ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΟΥ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, ΦΟΡΟΥΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.___
ΤΩΡΑ ΛΕΜΕ Π.Χ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΤΟΤΕ ΟΜΩΣ ΘΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ.___
ΕΠΙΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΣΟΥ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΠΑΣ, ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΙ ΑΡΩΣΤΙΕΣ ΠΑΣΧΕΙΣ, ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣ, ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ INTERNET ΚΛΠ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ TON ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΟΥΝ.__

ΟΔΕΥΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ (ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΩΡΑ) ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ.___

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ "ΠΕΟΝΙΑ" ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΗΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΟΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ-ΔΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ.___

ΕΤΣΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΤΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΦ 13 $17 ΠΟΥ ΛΕΕΙ "καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ"___

ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 1 ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟ MICROCHIP ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.___

Ξ Υ Π Ν Η Σ Τ Ε Λ Ο Ι Π Ο Ν Φ Ι Λ Ο Ι Μ Ο Υ___ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΔΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗ ΦΑΚΑ ΑΠΟ ΠΙΣΩ.___
ΑΣΕ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΦΘΟΡΑ - ΤΟ ΛΑΔΩΜΑ ΟΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΦΕΛΟΣ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ (Π.Χ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΛΠ) ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ.___

Ξ Υ Π Ν Η Σ Τ Ε
image description GIANNIS | Απριλίου 19, 2012 7:22 μ.μ. | Reply
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ξέρει κανείς να μου πειι αν κάποιος έχει μαζέψει χρήματα από Γάμο π.χ. 40.000 ευρώ τι γίνεται με αυτά τα χρήματα και τα έχει καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό αφού έχουν προκύψει από δώρα συγγενών ?
image description Φ.Ε.Φ.Π. | Απριλίου 20, 2012 8:21 π.μ. | Reply
Θα το δηλώσει στην φορολογική του δήλωση στις πηγές που δεν καταγράφονται (στον πίνακα των ελευθερίων επαγγελμάτων) και φυσικά θα το φορολογηθεί. ... Για αυτόν τον κωδικό δεν χρειάζεται κανένα απολύτως δικαιολογητικό.
image description τασος | Απριλίου 20, 2012 3:33 μ.μ. | Reply
Ναι, καλά, εγώ δεν ξέρω κανέναν που να έκανε Γάμο να μάζεψε χρήματα σταδιακά σε όλη τη διάρκεια του έτους και να τα έχει δηλώσει.
image description Giorgos | Απριλίου 20, 2012 3:56 μ.μ. | Reply
Τελικά τη λέτε να εφαρμοστή αυτός ο Νόμος? εγώ δεν το πιστεύω να μπορέσει το κράτος να ελέγξει όλους τους Έλληνες πολίτες και τι καταθέσεις έχει ο καθένας στο λογαριασμό του.
image description Your Name | Απριλίου 20, 2012 4:11 μ.μ. | Reply
Πιστεύω οτι το κράτος δεν θα μπορέσει να ελέγξει συναλλαγές και καταθέσεις 5-6 εκατομυρίων φορολογούμενων. Και δεν μιλάμε απλά για καταθέσεις μιλάμε για το σύνολο συναλλαγών, όσο για την ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ απλά γελάω, στην δική μας ΔΕΗ ο λογαριασμός γράφει στοιχεία του πατέρα μου που δεν ζεί, παρά πολλοί έχουν τέτοια στοιχεία, γενικά παρόλες τις καλές διαθέσεις που έχει το ΥΠΟΙΚ δεν νομίζω να καταφέρει πολλά πράγματα, ίσως σε κάποιες κραυγαλέες περιπτώσεις.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο