Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του το πλήρες χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων

Τα στοιχεία για το τι ισχύει πλέον σε κάθε επάγγελμα πρέπει να αναρτώνται από τα αρμόδια υπουργεία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εκεί και όλα τα σχετικά νομικά κείμενα για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους

----

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 32 Α) η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, σημαντικό βήμα, που αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Με το νόμο αυτόν εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και τη συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου, καταργούνται οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου καταργούνται :

- Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα (πληθυσμιακά κριτήρια, numerus clauses)
- H εξάρτηση της διοικητικής άδειας από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής
- Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος
- Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ όμοιων επαγγελματικών εγκαταστάσεων -  Η απαγόρευση δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο  Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες
- Οι προβλέψεις είτε αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων
- Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή
- Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
- Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών

Παράλληλα με το άρθρο 3 καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

Σημειώνεται ότι η γενική ρύθμιση του Κεφαλαίου Α αφορά όλα τα επαγγέλματα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β, δηλαδή στα επαγγέλματα του δικηγόρου, του μηχανικού/αρχιτέκτονα, του συμβολαιογράφου και του ορκωτού ελεγκτή, για τα οποία θεσπίζονται με τον ανωτέρω νόμο συγκεκριμένες διατάξεις. Δεν αφορά επίσης τη λειτουργία των φαρμακείων και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που ρυθμίζονται με ειδικούς νόμους, καθώς και τους γεωτεχνικούς.

Με το άρθρο 4§16 του νόμου 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Φεβρουαρίου 2012 (ΦΕΚ 14 Α), η Κυβέρνηση προχώρησε στην συμπλήρωση του Ν.3919/2011 με την γενική κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων που αντιβαίνουν στην κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων και στην κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενων διοικητικών αδειών για την άσκηση επαγγελμάτων.

Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για νέους επαγγελματίες και τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Στον ενδεικτικό κατάλογο πεδίου εφαρμογής που εμφανίζεται έχουν καταγραφεί τα επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ν. 3919/2011 (με έκδοση εγκυκλίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α.)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 3919/2011

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (PRIOR ACTIONS)
1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Ιατρεία-Πολυιατρεία, Οδοντιατρεία- Πολυοδοντιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Αποθεραπείας -Αποκατάστασης)
2. Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
3.Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
4. Καταστήματα οπτικών ειδών και τμημάτων φακών επαφής
5. Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
6. Εργαστήρια αισθητικής
7. Μονάδες αδυνατίσματος – διαιτολογικές μονάδες
8. Φορτοεκφορτωτές
9. Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης
10. Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
11. Ορκωτοί Εκτιμητές
12. Λογιστές / φοροτέχνες
13. Αναλογιστές
14. Ξεναγοί
15. Μεσίτες
16. Ωδεία – Σχολές χορού – σχολές δραματικής τέχνης - Κινηματογράφος (40 επαγγέλματα) (ΓΓ πολιτισμού)


Q1 – ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012


1. σχολές οδήγησης - εκπαιδευτές (ΓΓ Μεταφορών)
2. μηχανοτεχνίτες (ΓΓ Μεταφορών)
3. εκτελωνιστές (ΓΓ Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων)
4. χημικοί ναυτιλίας (ΓΓ Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων)
5. κομμωτές – κουρείς (ΓΓ Δημόσιας Υγείας)
6. τεχνίτες χεριών – ποδιών (ΓΓ Δημόσιας Υγείας)
7. διοργάνωση εκθέσεων (ΓΓ Εμπορίου)
8. ραδιοτεχνίτες – ραδιοηλεκτρολόγοι (ΓΓ Μεταφορών)
9. ενεχυροδανειστές (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)
10. κλειθροποιοί(Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)
11. αργυραμοιβοί (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)
12. οδηγοί- ιδιοκτήτες ταξί (ΓΓ Μεταφορών)Q2 – ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
1. Ενεργειακοί Επιθεωρητές (Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας)
2. Εμπορεία Πετρελαιοειδών (ΓΓ Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – αναμονή γνωμοδότησης ΕΑ)
3. Καπνοπωλείο – περίπτερο – κυλικείο (Υπ Εθνικής Άμυνας - αναμονή γνωμοδότησης ΕΑ)
4. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Τράπεζα της Ελλάδας – 5 επαγγέλματα (Υπ Οικονομικών)
5. επιχείρηση ενοικίασης λιμουζίνων (ΓΓ Μεταφορών – ΓΓ Τουρισμού)
6. λιμενεργάτες (ΓΓ Εργασίας)
7.ΙΚΤΕΟ (ΓΓ Μεταφορών)
8. κατ΄οίκον διδασκαλία (ΓΓ Υπ. Παιδείας)
9. διδασκαλία σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών (ΓΓ Υπ. Παιδείας)


Q3 – ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. Τουριστικά Γραφεία, πράκτορες κα (ΓΓ Ναυτιλίας)
3. οινολόγος – μελισσοκόμος κα. – 6 επαγγέλματα (ΥπΑΑΤ)
4. εμπορία λιπασμάτων κα – 10 επαγγέλματα (ΥπΑΑΤ)
3. Εφημεριδοπώλες – πρακτορεία τύπου (ΓΓ Επικοινωνίας)
4. Παιδικές εξοχές – βρεφικοί σταθμοί κα (ΓΓ πρόνοιας)
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 9:21 π.μ. | Reply
Σημειώνεται ότι η γενική ρύθμιση του Κεφαλαίου Α αφορά όλα τα επαγγέλματα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β, δηλαδή στα επαγγέλματα του δικηγόρου, του μηχανικού/αρχιτέκτονα, του συμβολαιογράφου.....

Οι συνήθεις ύποπτοι τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης φυσικά
image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 10:24 π.μ. | Reply
Κάνετε λάθος, δεν τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης καθώς η βασική διαφορά τους είναι ότι αυτά δεν είναι κλειστά επαγγέλματα!
image description I'M SORRY BUT | Απριλίου 18, 2012 10:11 μ.μ. | Reply
Αν δεν ειναι κλειστα του συμβολαιογραφου και του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ τότε ποιανού είναι???
Ενα μην κοροϊδεύουμε κ τον εαυτό μας. λίγο πολύ όλοι έχουμε μπλέξει με μηχανικούς και τις αυτόματα υπολογιζόμενες ΑΜΟΙΒΕΣ τους απο το νόμο.
Και εγώ ο οικονομολόγος θέλω αυτόματες αμοιβές, ΜΠΟΡΩ??
Μπα δεν προβλέπεται για τους απλούς θνητούς με 2 ΜΒΑ μόνο για τους εκλεκτούς.
ΤΥΧΑΙΟ; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ!!
image description david brown | Απριλίου 18, 2012 11:20 π.μ. | Reply
γιατί είναι κλειστό των Λογιστών? δεν είμαστε όλοι ορκωτοί.
image description trapezokomos | Απριλίου 18, 2012 11:08 π.μ. | Reply
κοίτα να δεις που είμαστε και εμείς μέσα..οι συνεργάτες τους...αλλά δεν πειράζει θα τους ευχαριστήσουμε όταν θα μας δώσουν μια παράταση...
image description ΝΙΚ | Απριλίου 18, 2012 12:11 μ.μ. | Reply
6. τεχνίτες χεριών – ποδιών (ΓΓ Δημόσιας Υγείας
ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ?ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ-ΚΑΘΕΜΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΩΝ?
image description Your Name | Απριλίου 18, 2012 12:17 μ.μ. | Reply
ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΤΕ ?
image description VAG | Απριλίου 18, 2012 1:32 μ.μ. | Reply
Oι άδειες λογιστων-φοροτεχνικών πότε? Οι οικονομολόγοι έχουν ήδη ανοίξει εντελώς........
image description doctor | Απριλίου 18, 2012 4:10 μ.μ. | Reply
Μέχρι να ανοίξουν τα επαγγέλματα θα καταργηθούν τα επαγγέλματα λόγω έλλειψης πελατών...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο