Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ανακοίνωση της ΔΠΚ-Ο σχετικά με τις αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτέχνη

Προκειμένου να εφαρμοστεί η «Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ» που αφορά την «απελευθέρωση» στην παροχή υπηρεσιών, και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην ΕΕ κατά πως ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου με την είσοδο των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων σε νέα πεδία τοποθέτησης και κερδοφορίας.

Πραγματοποιήθηκε, με μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις, εναρμόνιση της εθνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε αυτά τα πλαίσια και σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»,  και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν. 3919/2011, μετά πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, επέρχεται παύση της ισχύος όλων των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής αδείας.

Τις 23/2/12 εστάλη εγκύκλιος του εποπτεύοντος το Ο.Ε.Ε. υπουργείου με θέμα «την εφαρμογή του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή -Φοροτεχνικού.

Σύμφωνα με αυτή, με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, όπως είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 ν. 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν την πρόσβαση στην άσκηση επαγγελμάτων.

Οι περιορισμοί που καταργούνται στην άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011, είναι:

- Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας (Αρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2515/97 και άρθρο 4 του ΠΔ 340/1998) για την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού. Το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την υποβολή αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αντικαθίσταται από την αναγγελία έναρξης και χορηγείται από την αρμόδια Αρχή (ΟΕΕ) «Επαγγελματική ταυτότητα» Λογιστή - Φοροτέχνη σε όλες τις τάξεις χωρίς διακρίσεις και ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την επαγγελματική εμπειρία.

- Η προϋπόθεση το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτέχνη να ασκείται από μέλη του ΟΕΕ, αποφοίτων ΑΕΙ ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού (Αρθρο 1, παρ. 1 περ. α και παρ. 4 του Ν. 2515/1997). Ορίζεται πλέον ρητά ότι, το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού δύναται να ασκήσουν πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, μη μέλη του ΟΕΕ.

- Η διαδικασία πιστοποίησης όπως έχει θεσμοθετηθεί, την οποία θεωρεί περιττή διοικητική διαδικασία, με την αιτιολογία ότι: «οι προϋποθέσεις πιστοποίησης κατά το ουσιώδες μέρος τους, ταυτίζονται με αυτές που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών».

- Τέλος, σε ότι αφορά τα Λογιστικά γραφεία, καταργείται το άρθρο 10 (Π.Δ. 340/1998) όπως ισχύει σήμερα και αντικαθίσταται ως εξής:

Νομικά πρόσωπα, όλες οι εταιρείες, χωρίς καμία διάκριση υποχρεούνται στην αναγγελία άσκησης δραστηριότητας και στη λήψη βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων.

Για δε τις Ανώνυμες Εταιρείες, καταργείται η απαίτηση της κατοχής άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτέχνη από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (Αρθρο 10, παρ. 2, εδάφιο 2).

Επίσης προσεχώς θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση δευτερεύουσα νομοθεσία σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη και σε ό,τι άλλο απαιτηθεί προκειμένου να είναι συμβατή η όλη διαδικασία με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προτείνεται επίσης:

1. Η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος Λογιστική - Φοροτέχνη, καθώς δε συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εξαίρεσης κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 3919/2011 (για την απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων»)

2. Η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών Λογιστή - Φοροτεχνικού για τον ίδιο παραπάνω λόγω.

3. Η κατάργηση της υποχρέωσης πιστοποίησης των Λογιστών - Φοροτεχνών, όπως προβλέπεται από την Υ.Α. ΠΟΛ 1166/2011.

4. Η επανεξέταση του συστήματος διεξαγωγής σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη, με στόχο την αποτροπή τυχόν ποσοτικών φραγμών εισόδου ή άλλων «στρεβλώσεων» του ανταγωνισμού.

5. Να προβλεφθεί ότι το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτέχνη δύναται να ασκήσουν πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, μη μέλη του ΟΕΕ.

Σημειώνουμε ότι το Π.Δ. 38/2010, αφορά την «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων».

Σύμφωνα με αυτό αναγνωρίστηκε η επαγγελματική ισοτιμία των διπλωματούχων κολλεγίων του εξωτερικού με διετή λογιστική προϋπηρεσία στην ΕΕ, με αυτήν των πανεπιστημίων.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης και γίνονται για να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο και τις ανάγκες του. Για να επιταχύνουν τη συγκέντρωση των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών σε μεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρείες με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Είναι τεράστια η ευθύνη των άλλων δυνάμεων στο ΟΕΕ, κυβερνητικών και του Ευρωμονόδρομου, που όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη:

-για την ενσωμάτωση των ευρωενωσιακών οδηγιών, το πέρασμα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην παιδεία, την υποβάθμιση των πτυχίων και την αποσύνδεσή τους από τα επαγγελματικά δικαιώματα.
-για να περάσουν οι οδηγίες (Μπολκενστάιν) 89/48 και 36/2005 για την «απελευθέρωση» της αγοράς υπηρεσιών που εξισώνουν επαγγελματικά τα πτυχία των πανεπιστημίων με τα κολλέγια.
-βοήθησαν να προωθηθούν γενικότερα αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις στην κατεύθυνση των οδηγιών της Μπολόνια και της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που στόχο έχουν την εναρμόνιση των αλλαγών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στη βάση της αντιστοίχησης και ικανοποίησης των αναγκών της αναπαραγωγής του κεφαλαίου και θωράκισης της κερδοφορίας του.

Οι ίδιες δυνάμεις αποδέχθηκαν την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2006/43 για τον ελεγκτή που υποβαθμίζει τα ακαδημαϊκά πτυχία και απαξιώνει την εργατική δύναμη του μισθωτού επιστήμονα. Στο σύνολό τους, αυτές οι δυνάμεις εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση την καθιέρωση της πιστοποίησης. Ό,τι έγινε με τους ελεγκτές, προωθείται σήμερα και με τους λογιστές.

Ο νόμος για το Φοροτέχνη - Λογιστή, τον οποίο εξαρχής αντιπαλέψαμε, προώθησε την κατηγοριοποίηση και τη διαμόρφωση μιας επαγγελματικής πυραμίδας με ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα για την πλειοψηφία των νέων πτυχιούχων και συνέβαλε ουσιαστικά στο χτύπημα των ΣΣΕ στον κλάδο. Άνοιξε το δρόμο για να περάσουν οι σημερινές ρυθμίσεις για συγκέντρωση του Λογιστικού - Φοροτεχνικού έργου στους μονοπωλιακούς ομίλους, με πτυχιούχους - λογιστές χωρίς δικαιώματα και κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Με αυτές τις ρυθμίσεις δίνονται νέα πεδία εκμετάλλευσης και κερδοφορίας στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια με εργαζόμενους σε καθεστώς μέγιστης εκμετάλλευσης.

Και σήμερα οι καθεστωτικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις στο ΟΕΕ βάζουν πλάτες και αποπροσανατολίζουν, ζητώντας δήθεν εξαιρέσεις. Αφού βοήθησαν να περάσει όλο το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί νόμοι, ο νόμος για την εφεδρεία - απολύσεις, τον οποίο εφάρμοσαν στο ίδιο το ΟΕΕ.

Αποκρύπτουν εσκεμμένα την αντικειμενική τάση της «απελευθερωμένης» αγοράς, που είναι η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Με τον νόμο για την απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελμάτων, τη συρρίκνωση των ΔΟΥ και το φορολογικό πιστοποιητικό, διευκολύνεται η συγκέντρωση του κύριου όγκου των φοροτεχνικών και λογιστικών εργασιών σε μεγάλες λογιστικές - συμβουλευτικές εταιρείες.

Τα συσσωρευμένα κεφάλαια που υπάρχουν αναζητούν νέους κερδοφόρους τομείς για να επενδύσουν. Για να γίνει αυτό πρέπει να φθηνύνει η αξία της εργατικής δύναμης μισθωτών ελεγκτών και λογιστών και να εκτοπιστούν οι δεκάδες χιλιάδες μικρών και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους.

Οι παραπάνω εξελίξεις συμπληρώνονται με τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Όπου με την προώθηση του εθνικού πλαισίου προσόντων από το Υπουργείο Παιδείας, δίνεται οριστικό χτύπημα στην έννοια του πτυχίου που οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα.

Ολοκληρώνεται, δηλαδή, ο σχεδιασμός πιστοποίησης των εργαζομένων από «ανεξάρτητες» αρχές ή επιχειρήσεις που θα πιστοποιούν τη δυνατότητα άσκησης του ενός ή του άλλου επαγγέλματος με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. Γίνεται ένα ακόμα βήμα στη δημιουργία στρατιών φθηνού, ευέλικτου δυναμικού.

Μπαίνει στην ημερήσια διάταξη η σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τους εκπροσώπους της. Με μέτωπο παρεμπόδισης των μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων που θα συγκρούεται με το κεφάλαιο και την εξουσία του, με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.

Η απόκτηση του πτυχίου να είναι η μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Πτυχία με περιεχόμενο και δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατάργηση των διαδικασιών της δια «βίου μάθησης», «αξιολόγησης» και «πιστοποίησης», σύγκρουση με το κεφάλαιο και την ΕΕ.

Συγκρότηση λαϊκού μετώπου πάλης για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, με λαϊκή εξουσία και οικονομία, με κοινωνικοποίηση των βασικών συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Μόνο έτσι θα μπουν τα μέσα παραγωγής, η επιστήμη και η τεχνολογία στην εξυπηρέτηση των εργατικών λαϊκών αναγκών και θα συνδεθεί η εκπαίδευση με την παραγωγή.


8/4/2012

Πανεπιστημονική Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Απριλίου 11, 2012 7:01 μ.μ. | Reply
ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ.....
image description Your Name | Απριλίου 11, 2012 7:17 μ.μ. | Reply
Μπορεί να μας το κάνει κάποιος λιανά!? Τι ακριβώς παίζει????
image description Your Name | Απριλίου 11, 2012 8:34 μ.μ. | Reply
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ..............
image description Your Name | Απριλίου 11, 2012 8:10 μ.μ. | Reply
ΜΙΚΡΕ ΛΟΓΙΣΤΑΚΟ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ....ΣΕ ΠΙΑΣΑΝΕ ΚΟΤΣΟ....ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ....ΣΕ ΒΑΛΑΝΕ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΛΠ....ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΣΕ ΚΛΕΙΝΟΥΝ....ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΑΡΙ ΘΑ ΦΑΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ....
image description Your Name | Απριλίου 11, 2012 8:44 μ.μ. | Reply
Ν.3919/2011.....ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ......ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ.......
image description Your Name | Απριλίου 11, 2012 9:03 μ.μ. | Reply
Το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την υποβολή αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αντικαθίσταται από την αναγγελία έναρξης και χορηγείται από την αρμόδια Αρχή (ΟΕΕ) «Επαγγελματική ταυτότητα» Λογιστή - Φοροτέχνη σε όλες τις τάξεις χωρίς διακρίσεις και ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την επαγγελματική εμπειρία.
ΔΗΛΑΔΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΛΕΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ Δ ΤΑΞΗΣ ? ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ?
ΜΙΑ ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ. ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΙΟ ΛΙΑΝΑ ?
image description Ο ΘΕΙΟΣ | Απριλίου 11, 2012 9:52 μ.μ. | Reply
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ!!! ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ , ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΝΑ ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΤΑ ΑΣΥΜΑΖΕΥΤΑ!!!!!!
image description koan | Απριλίου 11, 2012 9:54 μ.μ. | Reply
ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟΣΟ ΑΓΧΟΣ??? ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ. ΟΙ ΦΕΛΟΙ ΑΠΛΩΣ θΘΑ ΕΠΙΠΛΕΟΥΝ..
image description Your Name | Απριλίου 11, 2012 11:51 μ.μ. | Reply
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΟΙ ΦΕΛΟΙ ΚΑΛΟΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΑΦΟΥΝ ΕΙΧΑΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
image description Your Name | Απριλίου 12, 2012 10:00 π.μ. | Reply
ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΕΟ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ???
image description Your Name | Απριλίου 12, 2012 7:07 μ.μ. | Reply
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΙΑΛΕΞΕ ΛΑΘΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
image description αηδιασμένος | Απριλίου 12, 2012 9:50 μ.μ. | Reply
Σιγα τις μεγαλες εταιρειες... Η σχέση πρέπει να είναι προσωπική και εμπιστευτική. Εσείς θα πηγαίνατε στην 'φωτοτυποασφαλολογιστική αλφα - έψιλον' για να εμπιστευτειτε τα προβλήματά σας, σε ποιόν; Δε μασάμε. Κρατάμε ποιότητα και τιμές και οποιος γουστάρει ας πηγαίνει στους σκιτζήδες. Ολα αυτά απο τους στόκους που πιστευουν ότι με ένα λογισμικό έλυσες και όλα τα προβλήματα. Αρκεί να βάλει καποιος χερι στους λεχρίτες και ειδικά σε αυτούς που πήραν παραμάζωμα τα ταξί. Να δουμε ποσο θα αντέξουν με τιμές 20 ευρώ το μήνα και τι θα πρωτοπληρώσουν. 20 ευρώ κάνουν μόνο οι φωτοτυπίες που θα ζητήσει η τράπεζα αν παει για δανειο ο πελατης σου. Απο κει και περα ας ερθουν τα κολλεγιόπαιδα απο την Ε.Ε. να κατανοήσουν στα ελληνικά αυτά που δε βγάζουμε άκρη ουτε κι εμεις. Οι σωστοί πάνε στο σωστό λογιστή, οι τσιφούτηδες χάρισμά τους, ας πάνε να κάνουν δήλωση με 18 ευρώ (κάποιος μοίραζε φυλλάδια με το ποσό αυτό).
Προσωπικά θα πάρω τους πελάτες μου των 150 ευρώ και θα αναθέσω φασόν στον ξεφτίλα, θα του δώσω και τα 18 ευρω του και τα ρέστα στην τσεπη μου... Αυτό έκαναν οι ασανσεριτζήδες σε κάποιον που τους χώθηκε στη μύτη χωρίς να εχει άδεια.
image description Ν.ΒΛΑΧΟΣ | Απριλίου 19, 2012 10:04 μ.μ. | Reply
Αν κατάλαβα καλά, αυτό για το οποίο αγωνίζονταν τόσα χρόνια η ΔΠΚ-Ο δηλαδή την κατάργηση των αδειών, της το έκανε δώρο η Τ Ρ Ο Ί Κ Α? Η μήπως κάνω λάθος?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο