Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Μόνο σε περίπτωση αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές , το ΙΚΑ θα παρέχει έκπτωση στις εισφορές των εταιριών.

Με τις νομοτεχνικές Βελτιώσεις και Προσθήκες στο Σχέδιο Νόμου μετά από τις παρατηρήσεις της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής  «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» μεταξύ άλλων έγινε η εξής αλλαγή:

---

 Άρθρο 19
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19, η φράση «Ν. 2972/2001» αντικαθίσταται από τη φράση «ν. 2972/2001» και η φράση «Ν. 3232/2004» αντικαθίσταται από τη φράση «ν. 3232/2004».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«......»


Το υποψήφιση άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως εξής :
Άρθρο 19 Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2972/2001 (Α'291) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α'48) αντικαθίσταται ως έξης. «β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1 % μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Α.Ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε τελικά με το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3232/2004 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλήν Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας που καταβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις τρέχουσες εισφορές τριών συνεχών μισθολογικών περιόδων παρέχεται έκπτωση στις εργοδοτικές εισφορές κάθε επόμενης μισθολογικής περιόδου σε ποσοστό 5% επί των αρχικώς οφειλομένων εργοδοτικών εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι
α) ο εργοδότης είναι συνεπής στην καταβολή των τρεχουσών   ασφαλιστικών εισφορών εκάστης μισθολογικής περιόδου και
β) ασφαλιστικά ενήμερος για το υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικό. «Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας που καταβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις τρέχουσες εισφορές τριών συνεχών μισθολογικών περιόδων παρέχεται η δυνατότητα εντός των επόμενων 21 συνεχών μισθολογικών περιόδων καταβολής των τρεχουσών εισφορών μίας μισθολογικής περιόδου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τον μήνα απασχόλησης. Σε περίπτωση που στους εργοδότες αυτούς έχει παρασχεθεί η έκπτωση του 5% του προηγουμένου εδαφίου, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη ρύθμιση αυτή. »

2. Μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 και ανά τέσσερις μήνες, συντάσσεται έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες, δύναται να παρέχεται έκπτωση στις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές για τους επόμενους τέσσερις μήνες. Η έκπτωση παρέχεται στις Κοινές Επιχειρήσεις πλην Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και είναι ασφαλιστικά ενήμερες για την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προσωπικού που απασχολούν.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζεται το ποσοστό της έκπτωσης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
 Στους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, πλην Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού που καταβάλλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις τρέχουσες εισφορές τριών συνεχών μισθολογικών περιόδων παρέχεται η δυνατότητα εντός των επόμενων 21 συνεχών μισθολογικών περιόδων να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές μίας μισθολογικής περιόδου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τον μήνα απασχόλησης και εάν τους έχει παρασχεθεί η έκπτωση της παραγράφου αυτής, παύουν εφεξής να τη δικαιούνται.
-----


Αλλαγή έγινε επίσης και στο άρθρο 25 :

Στο άρθρο 25 του κατατεθειμένου σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής:
 «2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α’ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ρύθμισης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση».»
 

Το υποψήφιση άρθρο διαμορφώνεται πλέον ως εξής :
Άρθρο 25 Ευθύνη Νομικών Προσώπων

1. Για εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των φορέων ή κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ ΑΊ 36/7-8-1967) θεωρούνται: α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω. β) Στις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι. γ) Στις περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος. δ) Στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις τους, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών. ε) Στη συμπλοιοκτησία, ο κάθε συμπλοιοκτήτης κατά το ποσοστό συμπλοιοκτησίας. στ) Στα ιδρύματα, σωματεία, συλλόγους και επιτροπές εράνων οι πρόεδροι αυτών. ζ) Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς κοινής ωφελείας οι πρόεδροι ή οι διοικητές αυτών. η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές. θ) Στους ιερούς ναούς, τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων που εκπροσωπούν το ναό. ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα και τους εκπροσωπούν νομίμως.

2.Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ρύθμισης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση

3. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ ΑΊ 36/7-8-1967) θεωρούνται οι εκπρόσωποι τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόμο υπεύθυνοι των συμπραττόντων μελών-νομικών προσώπων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.
4. Οι ανωτέρω αυτουργοί τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν την ιδιότητα αυτή.
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Απριλίου 10, 2012 7:25 π.μ. | Reply
τα δικα μας δικα μας και τα δικα σας δικα μας ΧΑΧΧΑΧΑΑΧΧΑ
image description Σε όλα ναί | Απριλίου 10, 2012 11:08 π.μ. | Reply
Η ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΩ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΧΙ.....ΒΡΕ ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΣΤ!!!!!!!!!!!!!
image description nikos | Απριλίου 10, 2012 12:35 μ.μ. | Reply
Σαραντα χρονια απατεωνες
image description MARIA | Απριλίου 10, 2012 12:03 μ.μ. | Reply
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ...........
image description Your Name | Απριλίου 10, 2012 1:30 μ.μ. | Reply
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟΣΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ.
ΕΓΩ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΝ 21 ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΚΟΣΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΑΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΗΛΘΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ.
ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΑΣ ΚΑ Ι ΜΙΑ ΛΥΡΑ.
image description Your Name | Απριλίου 10, 2012 1:18 μ.μ. | Reply
ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ , ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΦΙΕΡΩΘΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
image description ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α. | Απριλίου 10, 2012 8:54 μ.μ. | Reply
Μας ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ και δεν το ΛΕΝΕ!!!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο