Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Δώρο Πάσχα 2012 και καταβολή του στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη και μερική απασχόληση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ημερομηνία: Τρίτη 03.04. 2012 

Θέμα: Δώρο Πάσχα 2012 και καταβολή του στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη και μερική απασχόληση. 

Ενόψει της έλευσης σε λίγες ημέρες των Αγίων ημερών του Πάσχα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα την καταβολή σε αυτούς από τους εργοδότες του επιδόματος (δώρου) Πάσχα. 

Άνδρες και γυναίκες, που αποτελούν το κύριο μέρος του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας, εφόσον έχουν απασχοληθεί με εξηρτημένη σχέση εργασίας σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται να λάβουν το επίδομα (δώρο) Πάσχα, έστω και αν η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερες μέρες κάτω από δυσμενείς συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι λοιπόν περισσότερο από ποτέ επιτακτική ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι να είναι ενημερωμένοι γύρω από τα δικαιώματά τους στην εργασία. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει θεσπίσει τις κάτωθι διατάξεις:

1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της απόφασης Y.A.19040/1981 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας- (νυν Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 742/Β/9-12-1981) "Επιδόματα (δώρα) εορτών" όλοι οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους. 

Επίδομα (δώρο) εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. 

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο εφόσον η σχέση εργασίας διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο στη περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

2. Από τους ανωτέρω εργαζόμενους, εκείνοι που η σχέση εργασία τους με τον υπόχρεο στη καταβολή επιδόματος (δώρου) Πάσχα εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούνται αναλογίας 

Δηλαδή:

α) Σαν επίδομα Πάσχα ποσόν ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης μέσα στην χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 8ημέρου, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα. 

3. Επίσης σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1 της Y.A.19040/1981, οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου η αναλογία επιδόματος Πάσχα που δικαιούνται είναι:

Δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) που πραγματοποίησαν στη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους σαν επίδομα Πάσχα κλπ. ή ανάλογο κλάσμα για κάτω από οκτώ (8) ή από δεκατρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

Το επίδομα Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής (άρθρο 9 Y.A.19040/1981).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της απόφασης 19040/1981 επίδομα Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Y.A.19040/1981 το συνολικό ποσό του επιδόματος Πάσχα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον μισό μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και τα 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της ανωτέρω απόφασης.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Y.A.19040/1981 το επίδομα (δώρο) Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του Ν. 3846/2010 "Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010), κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων από πλήρη σε μερική απασχόληση επιτρέπεται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, με έγγραφη ατομική συμφωνία η οποία είναι έγκυρη, εφόσον έχει καταρτισθεί νομότυπα.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας σε πολλές περιπτώσεις (είτε τηλεφωνικά, είτε εγγράφως) παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και προσπαθούν να διασφαλίσουν για τους εργαζόμενους τα νόμιμα.

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με τη μακρόχρονη πείρα του και την προληπτική και κατασταλτική του δράση στον ιδιωτικό τομέα εργασίας αποτελεί το βασικό ελεγκτικό μηχανισμό για την ορθή τήρηση των παραπάνω διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Ενδεικτικά, για την υποχρέωση καταβολής Δώρου Πάσχα 2012 από τον εργοδότη σε εργαζόμενο, σας παραθέτουμε το κάτωθι παράδειγμα εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ειδικότητα εργάτη), αμειβόμενου με τα ισχύοντα σήμερα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης (με την προβλεπόμενη μείωση 22% των αποδοχών του).

Ο εν λόγω εργαζόμενος είναι άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, με πλήρες ωράριο και έχει απασχοληθεί από 1.1.2012 έως 30.4.2012 (δεν θα λυθεί η εργασιακή σχέση πριν από την 30.4.2012), θα λάβει το ακόλουθο Δώρο Πάσχα 2012: 

15 ημερομίσθια Χ 26,18 € (ημερομίσθιο που ισχύει από 14.2.2012, σύμφωνα με τον Ν. 4046/2012 και την εκδοθείσα Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012) = 392,7€. 

Ο ίδιος εργαζόμενος χωρίς την μείωση που προβλέπει ο Ν. 4046/2012 και η εν λόγω Π.Υ.Σ., θα ελάμβανε Δώρου Πάσχα 2012:

15 ημερομίσθια Χ 33,57€ = 503.55€.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description FROZEN | Απριλίου 3, 2012 3:23 μ.μ. | Reply
Το 1,04166 που πήγε;
image description christina135 | Απριλίου 5, 2012 10:29 π.μ. | Reply
ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ...!!!
image description ΕΛΑ ΜΟΥ ΝΤΕ | Απριλίου 3, 2012 3:49 μ.μ. | Reply
Το έφαγε η κρίση....:(
image description Your Name | Απριλίου 3, 2012 4:12 μ.μ. | Reply
Τι το θέλατε το παράδειγμα ρε φωστήρες !!!!
image description doctor | Απριλίου 3, 2012 4:31 μ.μ. | Reply
Χα,χα,χα. Άσχετοι, ξεφτίλεεεεεεες.

Στο δε άρθρο 7 ως πόντιοι πιλάτοι τι απαντάνε στην περίπτωση που υπάρχει και πλήρης και εκ περιτροπής απασχόληση μέσα στο τετράμηνο που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα; Μα φυσικά, ότι επιτρέπεται η μεταβολή της πλήρους απασχόλησης σε μερική. Ωραία απάντηση! Καταπληκτική!!!
image description Your Name | Απριλίου 3, 2012 7:01 μ.μ. | Reply
Ωραίο παράδειγμα βρήκατε να δώσετε.. ντροπή σας!!!
image description Your Name | Απριλίου 4, 2012 2:26 μ.μ. | Reply
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ....!!ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ...
image description nasos | Απριλίου 4, 2012 2:41 μ.μ. | Reply
τελικα θα παρουμε δωρο πασχα οι ανεργοι?
image description nik | Απριλίου 9, 2012 1:20 μ.μ. | Reply
συγνωμη ρε παιδια γιατι εχω κολλησει.στους εργαζομενους με μερικη απασχοληση, πενθημερο με μειωμενες ωρες υπολογιζουμε μισο μισθο ή αναλογια?
image description Babis | Μαΐου 18, 2012 10:51 μ.μ. | Reply
18 Μαΐου 2012 και ακόμα δεν μας έχουν δώσει το δώρο του Πάσχα μας το φυλάνε να μας το δώσουν μαζί με το δώρο του καλοκαιριού.:-)))
image description Your Name | Ιουνίου 12, 2012 2:13 μ.μ. | Reply
Σχολιάστε
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο