Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ολες οι τελικές ρυθμίσεις για τα θέματα ασφάλισης στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε εχθές στην Βουλή. Υποβολή ΑΔΠ - Γονική άδεια - Μειώσεις προστίμων κ.λπ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις»

 

Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

 

1. Ορίζεται ότι, οι εργαζόμενοι που υπήχθησαν στην ασφαλιστική προστασία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 1305/1982, υπάγονται και στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο. Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Ο.Ε.Ε. Το ίδιο ισχύει και για τους μισθωτούς που παρέχουν εργασία σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού, καθώς και για τις μνημονευόμενες κατηγορίες προσώπων. (άρθρο 1)

 

2. Καταργούνται οι διατάξεις που θεσπίζουν απαλλαγές ή μειώσεις εισφορών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

 

3. Συγχωνεύεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ο Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων που συστάθηκε στο Ίδρυμα, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων αυτού. Από την ημερομηνία της συγχώνευσης (1η του μεθεπόμενου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου), οι ασφαλισμένοι του ειδικού λογαριασμού, διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΊΑΜ, όσον αφορά τις παροχές σε χρήμα. (άρθρο 3) 4.     Καθορίζονται ενιαία ποσοστά στην πρόσθετη ειδική εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ. (Σήμερα τα ποσοστά διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης και τον εργασιακό χώρο).   (άρθρο 4)

 

5.     Προβλέπεται ότι, και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου όταν απασχολούνται καταβάλλουν εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, όπως και οι κοινοί ασφαλισμένοι. Δηλαδή, 3,17% ο εργοδότης και 1,88% ο ασφαλισμένος. (Σήμερα υφίσταται κράτηση 3% μόνο για τον απασχολούμενο συνταξιούχο). (άρθρο 5) 

 

6. Καταργείται το επιπλέον ποσοστό (1%) που καταβάλλουν στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οικοδόμοι που απασχολούνται ως συντηρητές (άρθρο 6)

 

7.   Επεκτείνεται και στις μνημονευόμενες κατηγορίες εργαζομένων, η υποχρεωτική ασφάλιση σε κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ. (άρθρο 7)

 

8.   Μετά το πέρας της προβλεπόμενης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, οι απασχολούμενοι και οι εργοδότες αυτών καταβάλλουν εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση τις κοινές διατάξεις, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό των απασχολούμενων ως μαθητευόμενων. (άρθρο 8)

 

9.     Οι απασχολούμενοι, μέσω των αναφερομένων προγραμμάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε όλους τους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ, καθώς και στους πρώην ΟΕΚ και ΟΕΕ. (άρθρο 9)

 

10. Στην ασφάλιση του πρώην ΟΕΚ υπάγεται και το τακτικό προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). (άρθρο 10)

 

11. Διευκρινίζεται το καθεστώς της ασφάλισης σε είδος των πρωτοασφαλισμένων μετά την 1-1-1993. (άρθρο 11)

 

12. Στην υφιστάμενη βάση υπολογισμού των εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑΜ, υπάγονται και τα πρόσωπα που προέρχονται από το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Ε.Ε.Ο.) (άρθρο 12) ΟΓΑ.

 

13. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, όταν απασχολούνται και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπάγονται υποχρεωτικά στον πρώην ΟΕΕ, και όχι στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του (άρθρο 13)

 

14. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

-τον χρόνο υποβολής, προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από τις κοινές επιχειρήσεις και από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων,

-την υποχρέωση αναγραφής στις ΑΠΔ και των στοιχείων που προσδιορίζουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

- τον έλεγχο των εισφορών (δηλωθεισών και καταβληθεισών),

-την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απασχολουμένων,

-το ύψος των πρόσθετων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ και θεσπίζεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων που καταβάλλουν εκπρόθεσμα τις εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. κτιρίων. - τον χρόνο καταβολής των εισφορών. (άρθρα 14-20) 

 

15.   Περιορίζεται, από το 120% στο 100%, το ανώτατο ποσοστό του πρόσθετου τέλους στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (άρθρο 21)

 

16. Καταργείται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 6 του ν.2972/2001, όπως ισχύει, σε βάρος εργοδοτών, για τυπικές παραλείψεις.   (άρθρο 22)

 

17. Ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.    (άρθρο 23)

 

18. Μεταφέρονται, από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες σχετικά με τις αξιώσεις ασφαλισμένων ή τρίτων. (άρθρο 24)

 

19. Προσδιορίζονται τα φυσικά πρόσωπα των διοικήσεων των νομικών προσώπων, τα οποία υπέχουν ποινικής ευθύνης, σε περίπτωση μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.(άρθρο 25)

 

20. α. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, που είναι τυφλοί και από τους δύο οφθαλμούς και πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, δεν καταβάλλεται η προσαύξηση της σύνταξης κατά 25%, αλλά το επίδομα απολύτου αναπηρίας. (!. Περιορίζεται, από το 80% στο 67%, το ποσοστό αναπηρίας για τα ορφανά παιδιά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική στέρηση κ.λπ., προκειμένου να λάβουν την πλήρη σύνταξη του θανόντος γονέα. γ. Επερχόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις για τη μεταβίβαση της σύνταξης σε ορφανά που εισάγονται σε ανώτατες και ανώτερες σχολές. δ. Αποσαφηνίζεται το ποσό σύνταξης επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό των μηνιαίων εισφορών υπέρ του ΤΥΜΕΔΕ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. ί:. Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 7.500 ημερομίσθια ή 25 έτη πραγματικής ασφάλισης αποκτά και ο αδελφός αναπήρου με 67% και άνω, εφόσον ο εν ζωή γονέας έχει συμπληρώσει το 75° έτος της ηλικίας του. «τ. Οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ, οι οποίοι είναι τυφλοί, παραπληγικοί κ.λπ. εξαιρούνται από την περικοπή της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011. (άρθρο 26)

 

21.Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ρυθμίζει, με απόφασή του, θέματα που αφορούν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.(άρθρα 27)

 

22. Με σύμφωνη γνώμη των συνταξιούχων μελών Προμηθευτικών Συνεταιρισμών, μπορεί να παρακρατείται μέρος της σύνταξης για εξόφληση οφειλών προς αυτούς.  (άρθρο 28)

 

23. Από τις εισφορές (ασφαλισμένων και εργοδοτών) για κύρια ασφάλιση, παρακρατείται 0,2% υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ' οίκον φροντίδας των ασφαλισμένων. (άρθρα 29-30)

 

24. α.  Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εξαιρέθηκαν από το νέο πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά, όταν πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους και 3.375 ημέρες εργασίας οι πρωτοασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993. β. Οι εξαιρεθέντες από το νέο πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), μπορούν να εξαγοράσουν το χρόνο από 1-1-2012 έως 31-12-2015, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα ΒΑΕ.   (άρθρο 31)

 

25. α. Βεβαίωση εξόφλησης υποχρεώσεων χορηγείται και στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό των οφειλομένων εισφορών δεν υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ και έχει συμψηφιστεί ή παρακρατείται από τη σύνταξή του. (Ι. Δεν συντάσσονται συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου κ.λπ., εάν δεν προσκομισθεί βεβαίωση εξόφλησης υποχρεώσεων από τον ΟΑΕΕ. γ. Προσδιορίζεται ο φορέας κύριας ασφάλισης προσώπων ειδικών κατηγοριών, όπως μελών εταιρειών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κ.λπ.    (άρθρο 32)

 

26. α. Η εργοδοτική εισφορά των τυπογραφικών επιχειρήσεων, καθώς και των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών, ορίζεται για τα έτη 2012 και 2013 σε ποσοστό 5,1%, με την αναφερόμενη προϋπόθεση (ισχύει 5,1% και 16%, ανάλογα με τον αριθμό των πωλούμενων φύλλων). Με υπουργική απόφαση μπορεί να παραταθεί το παραπάνω ποσοστό τη; εισφοράς μέχρι πέντε (5) έτη. [Ι. Προβλέπεται ότι, οι εισφορές που από παραδρομή παρακρατήθηκαν σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δεν επιστρέφονται, αλλά παρέχεται η δυνατότητα σ' αυτούς πρόωρης συνταξιοδότησης κατά 45 ημέρες, ανά έτος αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής. γ. Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις ΜΜΕ, που απασχολούν ή απασχόλησαν επιδοτούμενους ανέργους κατά το χρονικό διάστημα από 1-1- 2010 μέχρι 31-12-2014, να συμψηφίσουν τις ασφαλιστικές εισφορές με τα ποσά της επιδότησης.    (άρθρο 33)

 

27. Ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δι>ναμικού (ΟΑΕΔ) ως ακολούθως: α. Ορίζεται ότι, όταν απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, ο Διοικητής, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Δοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από τον πρώτο, κατά τη σειρά κ

ορισμού, εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, από τον δεύτερο. β. Καταργούνται οι σχετικές με τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια διατάξεις του ν. 2956/2011 του ΟΑΕΔ και των ανωνύματν εταιρειών αυτού, γ. Εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΟΑΕΔ, ορισμένες αρμοδιότητες, που, σύμφωνα με το άρθρο 280 του ν. 3852/2010, θα ασκούνταν, από 1.7.2012 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.    (άρθρο 34)

 

28. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2643/1998, σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν προσωπικό ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνους, τρίτεκνους , άτομα με αναπηρία κ.λπ) σε ποσοστό 8% οι ιδιωτικές και 10% αυτές του ευρύτερου δημόσιου τοιιέα. Πλέον τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, αλλά έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση δεν περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού των προαναφερόμενων ποσοστών. Επίσης, τα πρόσωπα αυτά αφαιρούνται από τον αριθμό των προσώπων που υποχρεούνται να προσλάβουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.    (άρθρο 35)

 

29. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά: α) με τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων των εντασσομένων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και β) με το αποσπασμένο στο ΕΤΕΑ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε.(άρθρο 36)

 

30. Καθορίζεται ο τρόπος κατανομής της κινητής και ακίνητης περιουσίας: α) του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.Δ., μεταξύ του Τομέα αυτού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (50% και 50%) και β) του ΟΙΊΑΔ, μεταξύ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου/ΟΠΑΔ και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (6,54% και 93,46% αντιστοίχως) (άρθρο 37)

 

31. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις της υπ' αριθμ. 33165/23.06.2006 κ.υ.α. όπως ισχύει, αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάθε δικαιούχος Έλληνας τσιγγάνος (POM) για να τύχει στεγαστικής συνδρομής. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: α. οι χρηματοδότριες Τράπεζες εξετάζουν τις προϋποθέσεις στεγαστικής συνδρομής ανεξαρτήτως του είδους, του ύψους και της χρονικής διάρκειας του εισοδήματος του δικαιούχου και δεν εφαρμόζουν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις αξιολόγησης και κατάταξης που ισχύουν σε αυτές για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, β. μετά την εκταμίευση των δανείων αυτών, το πρόγραμμα που ενεργοποιήθηκε με την ανωτέρω κ.υ.α. θεωρείται λήξαν. γ. ο συνολικός αριθμός των χορηγηθέντων δανείων δεν μπορεί να είναι παραπάνω από εκατό (100).(άρθρο 38)

 

 32. α.  Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς και κατάθεσης με κ.υ.α., των αποθεματικών του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων στο δεσμευμένο τοιιέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με απόδοση επί των πιστωτικών υπολοίπων ίση με την παρεχόμενη από το «Κοινό Κεφάλαιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ασφαλιστικών Φορέων», που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Συνιστώνται στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί ανά Τομέα Προνοίας του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, το επιτόκιο, η διάρκεια, το ανώτατο ποσό χρεωστικού υπολοίπου, οι ασφάλειες, οι λοιποί όροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία των οποίων καθορίζονται με κ.υ.α. (άρθρο 39)

 

33.  Προβλέπεται η υποχρεωτική και αυτοδίκαιη υπαγωγή, των δικαστικών λειτουργών που διορίζονται στο Δημόσιο από 1.1.2011 και μετά, σε ειδικό κλάδο με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα από το άρθρο 22 του ν.2084/1992, για τους έμμισθους ασφαλισμένους. Η εργοδοτική εισφορά βαρύνει το Δημόσιο. [Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3865/2010, οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.] Το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 παρ.1, και 30 του ν.2084/1992, όπως ισχύουν, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3232/2004, και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν.:; 863/2010.    (άρθρο 40)

 

34. Διευρύνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), με δύο επιπλέον μέλη (έναν εκπρόσωπο του ΕΟΠΥΥ και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων).     (άρθρο 41)

 

35.Ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Ειδικότερα: α. Παρέχεται η δυνατότητα να παραμείνουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΙ "Α, κατ' εξαίρεση των διατάξεων, που προβλέπουν την υποχρεωτική μεταφορά τους στον ΕΟΠΥΥ, δύο από τους υπηρετούντες στον Οργανισμό υπαλλήλους, Κλάδου Ιατρών, με την ίδια εργασιακή σχέση και στην οργανική θέ^η, Κλάδο και βαθμό που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών. β. Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 3996/2011 και ορίζεται ότι, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για οφειλές του ΟΓΑ προς θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του που αφορούν δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων που εισήχθησαν στα θεραπευτήρια έως 31.12.2011, στα παραστατικά των οποίων {^if έχει τεθεί από τους ελεγκτές ιατρούς επιφύλαξη. (Σύμφωνα με την τροποποιούμενη διάταξη θεωρούνταν νόμιμες οι σχετικές δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων που νοσηλεύτηκαν έως τη δημοσίευση του ν. 3996/2011, δηλ. έως 5.8.2011.) γ. Προβλέπεται η δυνατότητα να εκδικάζονται οι ενστάσεις και αιτήσεις αντιρρήσεων, με βάση τη νομοθεσία του ΟΓΑ και από Παρέδρους ή Σι; μβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. δ. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3918/2011 και ορίζεται ότι, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες, που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ο.Γ.Α., καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, καθώς και προμηθευτές αυτών, που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως 21 Μαρτίου 2012, για την περίθαλψη των νεφροπαθών ασφαλισμένων του, κατ" εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (που καταργήθηκαν) και των κατ" εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων ή δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ" οιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο. (Σύμφωνα με την τροποποιούμενη διάταξη θεωρούνταν νόμιμες οι σχετικές δαπάνες που απορρέουν από προμήθειες οι οποίες διενεργήθηκαν, έως την 20.1.2011.) ε. Καταργούνται οι διατάξεις των εδαφίων που προστέθηκαν στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006, σύμφωνα με τις οποίες, κατ* εξαίρεση των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο, δικαιούνται τη βασική σύνταξη γήρατος του ν. 4169/1961, ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. που, κατά την 1. ..1998, είχαν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Οι εκκρεμείς υποθέσεις κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2458/1997, όπως ισχύουν μετά την ανωτέρω κατάργηση, (άρθρο 42)

 

36. Από 1/5/2012 εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο κλάδος ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους.    (άρθρο 43)

 

37. Παραμένει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της.    (άρθρο 44) 38. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: -   την οργανωτική διάρθρωση του ΕΟΠΥΥ, ύστερα από την ένταξη σ! αυτόν κλάδων υγείας άλλων Φορέων (Οίκος Ναύτου κ.λπ.), -    τα έσοδα των Φορέων που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ κ.λπ. β. Προβλέπεται ότι, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα του Οίκου Ναύτου, μέχρι την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ, αναλαμβάνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  (άρθρο 45)

 

39. α. Παρέχεται η δυνατότητα, με κ.υ.α., να διευρύνεται ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

β. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΟΠΥΥ.(άρθρο 46)

 

40. α. Με κ.υ.α., ορίζεται το διοικητικό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του ΕΤΑΑ και του ΤΑΥΤΕΚΩ που θα μεταφερθούν κατά την οριζόμενη ημερομηνία στον ΕΟΠΥΥ. |

β. Με κ.υ.α. επίσης, μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ το αναφερόμενο προσωπικό που υπηρετεί κατά την ημερομηνία ένταξης στον Οίκο Ναύτου.

γ. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και το υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου μεταφέρονται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία ένταξης των οικείων κλάδων υγείας στον ΕΟΠΥΥ. . Το προαναφερόμενο προσωπικό μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στον ΕΟΠΥΥ. Η μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται, για όσο χρόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά. στ. Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ.

ζ. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Οίκου Ναύτου και ιατρών και οδοντιάτρων λύονται αζημίως, στις 31-3-2012. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ, μέχρι δύο χρόνια, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον Οργανισμό εντός τη; οριζόμενης προθεσμίας. Η αμοιβή τους ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μηνιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

η. Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 της από 16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σχετικά με τον φορέα καταβολής μισθοδοσίας, των επιδομάτων, των εξόδων κίνησης, των υπερωριών και αποζημιώσεων, μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον ΕΟΠΥΥ, ισχύουν και για το μεταφερόμενο στον ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και Οίκο Ναύτου προσωπικό.    (άρθρο 47)

 

41. Συστήνεται στον Οίκο Ναύτου, στο ΤΑΥΤΕΚΩ και στον ΕΤΑΑ, από την ένταξη των κλάδων υγείας των φορέων αυτών στον ΕΟΠΥΥ «Λογαριασμός παροχών σε χρήμα» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Επίσης, καθορίζονται ο σκοπός σύστασής τους, οι πόροι λειτουργίας τους κ.λπ. (άρθρο 48)

 

42. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στις διαδικασίες του ν.3869/2010 και φυσικά πρόσωπα που διενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις, εφόσον είναι αυτοαπασχολούμενοι, δεν απασχολούν κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν την κατάθεση της αίτησης πέραν του ενός εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι οφειλές τους από τις εμπορικές πράξεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 Ευρώ. Τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται ότι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και συνεπώς δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

β. Καθίσταται προαιρετική για τον οφειλέτη η επιδίωξη εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών, πριν την κατάθεση της αίτησης για τη ρύθμιση των οφειλών του.

γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση ορισμού αντικλήτου για τους εκδοχείς των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή και προβλέπεται μειωμένη αμοιβή των δικαστικών επιμελητών για τις επιδόσεις που αφορούν την εφαρμογή του ν.3869/2010.

δ). Διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την άσκηση της αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης και προβλέπεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση και μετά την έκδοση τη; οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση κατά αυτής.

ε:. Παρατείνεται από τέσσερα σε πέντε έτη η περίοδος ρύθμισης των χρεών, η οποία, όμως, αρχίζει να υπολογίζεται όχι από την έκδοση της απόφασης αλλά από την κατάθεση της αίτησης. Με την έκδοση της απόφασης που προσδιορίζει τις καταβολές ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν διαφορές για την περίοδο που έχει διανυθεί και έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το συγκεκριμένο ποσό, με ευνοϊκό επιτόκιο, μέχρι και το έκτο έτος από την κατάθεση της αίτησης ή μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της απόφασης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις αιτήσεις ρύθμισης που έχουν ήδη κατατεθεί και πρόκειται να εκδικαστούν μετά από ένα έτος από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. στ. Παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να ρυθμίσει την οφειλή για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας και σε μεγαλύτερη των είκοσι ετών περίοδο, κατ' εξαίρεση και εφόσον η προσωπική κατάσταση του οφειλέτη και η ανάγκη εξυπηρέτησης της οφειλής το δικαιολογούν.

ζ. Ορίζεται ότι, η δόλια παράλειψη πιστωτή κατά την υποβολή της αί'.-ησης δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, ή κατά τη περίοδο ρύθμισης αυτών, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης ή και την έκπτωση από τη ρύθμιση.

η. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που το δικαστήριο που δικάζει σε δεύτερο βαθμό, διορθώσει αυξητικά τις καταβολές που θα έπρεπε, από την έναρξη της ρύθμισης, να καταβάλει ο οφειλέτης, αυτός μπορεί να ρυθμίσει την εξόφληση του πρόσθετου αυτού ποσού με παράταση της περιόδου ρύθμισης για ένα ακόμη έτος.

θ. Συμπληρώνεται το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (περί κατάσχεσης στα χέρια τρίτου) και προβλέπεται το ακατάσχετο των απαιτήσεων του οφειλέτη από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500), όταν πρόκειται για ατομικό τραπεζικό λογαριασμό και δύο χιλιάδων ευρώ (2.000), όταν πρόκειται για κοινό τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα.

ι. Τροποποιείται το άρθρο 2 παρ.6 του ν.2496/1997, σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης.

ία. Προστίθεται στο ν.2496/2010 άρθρο σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση των προσώπων με αναπηρίες στις υπηρεσίες της ιδιωτικής ασφάλισης. ιβ. Ορίζεται ότι, εάν ο λήπτης της ασφάλισης έχει εκχωρήσει το δικαίωμα στο ασφάλισμα σε τρίτο και ο τελευταίος, εντός 18 μηνών από την επέλευση των προϋποθέσεων καταβολής του ασφαλίσματος, δεν εγείρει αξίωση καταβολής του, ο εκχωρητής αποκτά αυτοδικαίως το δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλιστή την καταβολή του ασφαλίσματος στον τρίτο. ιγ. Προστίθενται στον ν.2496/1997 νέα άρθρα 27α έως 27ζ που ρυθμίζουν υποχρεώσεις του ασφαλιστή για ενημέρωση και διαφώτιση του λήπτη της ασφάλισης τόσο πριν τη σύναψη της σύμβασης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής. ιδ. Αντικαθίστανται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του ν.2496/1997, σχετικά με την αξία εξαγοράς των ασφαλίσεων ζωής. ιε. Προβλέπεται η επιβολή προστίμου από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, που ανέρχεται από δύο χιλιάδες (2.000) έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, για συγκεκριμένες παραβάσεις διατάξεων του ν. 2469/1997 από τους ασφαλιστές.

Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1569/1985, σχετικά με τις προμήθειες που οφείλουν να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους ασφαλιστικούς πράκτορες, εάν για οποιονδήποτε λόγο λήξει ή λυθεί η πρακτοριακή σύμβαση. ιζ. Διευρύνεται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.), με τη συμμετοχή σε αυτό ενός εκπροσώπου από κάθε πιστοποιημένη ένωση καταναλωτών (αντί 12 εκπροσώπων) και ενός εκπροσώπου της «Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία» (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Εάν ένωση καταναλωτών δεν προτείνει τον εκπρόσωπο της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν ορίζεται εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ανάκλησης της πιστοποίησης ένωσης καταναλωτών ανακαλείται αυτοδικαίως και η συμμετοχή του εκπροσώπου της στο Ε.Σ.Κ.Α. Παράλληλα lit μειώνονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. από δεκαπέντε (15) σε έντεκα (11).  (άρθρο 49)

 

43. Ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο, οι διατάξεις της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: Σε κάθε παραβίαση των διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), επιβάλλονται οι μνημονευόμενες διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 1483/1984 και του άρθρου 25 του ν.2639/1998, που αναφέρονται στη γονική άδεια ανατροφής. (άρθρα 50 - 56)
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ALONE^^ | Μαρτίου 27, 2012 11:02 π.μ. | Reply
Επιβάλλουν την είσπραξη εισφορών στον ΟΑΕΔ απο συγγενείς ενώ δεν δικαιούνται επίδομα και σε οργανισμούς που έχουν καταργηθεί?Αληταράδες.
Τα υπόλοιπα ακολουθούν το γενικότερο χάλι μας.Λυπάμαι....και ψάχνω τρόπο να την κάνω και από το επάγγελμα το οποίο προσβάλει το ανθρώπινο είδος και από τον τόπο αν είναι δυνατόν....και είμαι κάθε μέρα πιο κοντά σ΄αυτό.!
image description gkazan | Μαρτίου 27, 2012 12:39 μ.μ. | Reply
Μιας και έχουμε τον ογκόλιθο της λογιστικής-φοροτεχνικής στην Βουλή (έστω και για ακόμα 10-15 μέρες), προτείνω να πιέσει ο Ντουκάκης για να ορισθεί η παρακάτω καταληκτική ημερομηνία για όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο: ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ... Όλα τα άλλα είναι κολοκύθια ρίγανη
image description georkar | Μαρτίου 27, 2012 2:54 μ.μ. | Reply
ALONE ολοι θα αποχωρησουμε απο αυτο το επαγγελμα γιατι σε λιγο δεν θα υπαρχει δουλεια για κανεναν.
image description NIKOS PATELIS | Μαρτίου 27, 2012 7:04 μ.μ. | Reply
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(κατάθεση αρμόδια επιτροπή 27/3/2012)
Άρθρο 16 Υποβολή ΑΠΔ
1. Οι εργοδότες, μαζί με τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των απασχολούμενων σε αυτούς προσώπων, υποχρεούνται να δηλώνουν με τις ΑΠΔ που υποβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας και οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων.
2. Η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών είναι μηνιαία και τα στοιχεία της υποβάλλονται εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα. Οι ειδικότερες προθεσμίες για την εντός του μήνα υποβολή των ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου καθορίζονται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με την Φ11321/12352/1071/19-6-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β 1277/29.6.2009).
3. Από 1/5/2012 οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά Ιδρύματα και τον ΕΛΤΑ, εντός της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει, προθεσμίας, ταυτόχρονα με τις αποδοχές των εργαζομένων που αντιστοιχούν στον ίδιο μήνα απασχόλησης.
Άρθρο 20 Προθεσμία Καταβολής Εισφορών
Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 2972/2001 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν. 3232/2004 και την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν. 3518/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
« 3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα. Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες Υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας καθώς και για την εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»
ΤΟ ΙΚΑ ΘΕΛΕΙ (ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ) εντός -5- (!!!!) εργάσιμων ημερών την πληρωμή των ενσήμων .
1.- ΚΑΙ ΣΚΕΨΟΥ ΕΣΥ ΟΤΙ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ (?????) ΝΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ 16 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ (για να προλάβουν τις -5 εργάσιμες αλλά να ενημερώσουν και την επιχείρηση) !!!!! και φυσικά ούτε να διανοηθεί εκείνες τις μέρες να αρρωστήσει ή να έχει κάποιο άλλο οικογενειακό πρόβλημα ή κάποια άλλη δουλειά επίσης επείγουσα. {ερώτηση για να αστιευτούμε και λίγο: θα μας πληρώνει το ΙΚΑ τις υπερωρίες ; ή την αμοιβή για την εργασία μας ; γιατί οι επιχειρήσεις ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ή ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να αυξήσουν το κόστος τους .}
2.- Και ερωτώ εύλογα: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ .. ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟ ΙΚΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Από την επόμενη μέρα έχουν προσαύξηση 3% - σωστά διαβάσατε – επομένως κατά 99% το κόστος αυξάνεται.
ΣΥΜΠΕΡΑΣMΑΤΑ προσωπικά:
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ (1) ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & (2) ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ....
Ο ερωτών και αναρωτιώμενος πόσο θα αντέξει τα όσα κατεβάζει η κούτρα κάποιων γραφειοκρατών που τους αρέσει να κάνουν σχέδια επί χάρτου και επιθυμούν να σβύσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλουν να έρθουν οι ξένοι κεφαλαιούχοι να πάρουν όλες τις δουλειές και μετά να αλλάξουν πάλι τους νόμους όπως θα τους βολεύει «τότε»
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ όπως μπορείτε....
Νικόλαος Γ. Πατέλης
Λογιστής - Καβάλα
παρ. 3 του άρθρου 1 του ΝΑΝ 1846/1951 όπως ισχύει ΣΗΜΕΡΑ (27/3/2012)

"3. Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικό διαστήματα.
Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τον πιο πάνω οριζόμενο χρόνο.
Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πόσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως."
image description Your Name | Μαρτίου 27, 2012 7:24 μ.μ. | Reply
ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
image description Νικος | Μαρτίου 28, 2012 9:10 π.μ. | Reply
ρε θα τρελαθουμε τελειως? στις 5 του επομενου μήνα. ανθρωποι ειμαστε οχι ρομποτ. εγω βγαζω μισθοδοσια σε 80-100 επιχειρησεις το μηνα, ποτε θα προλαβω να τα κανω αυτα μεχρι στις 5 του μήνα. ελεος!!!!!!!! οταν πρεπει να στελνω τισ καταστασεις και τις συμβασεις 80 χιλιομετρα μακρια με courier γιατι δεν εχω επιθεωρηση εργασιας στην πολη μου και κανω 3 μερες να τις παρω πισω. οταν οι επιχειρησεις δεν εχουν χρηματα να με πληρωσουν εμενα, τη εφορια, το ΙΚΑ στο τελος του μηνα θα τα βρουνε στις 5 του μηνα? αλλα παλιο λαμογια τα προστιμα σκεφεστε που θα εισπρατετε γιατι το μεγαλυτερο ποσοστο δεν θα πληρωνει στην ωρα του. Αι στο διαολο αχρηστοι
image description Your Name | Μαρτίου 28, 2012 11:44 π.μ. | Reply
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ.ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ...ΕΙΝΑΙ ........
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΞΕΚΟΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝ???
image description Your Name | Μαρτίου 28, 2012 5:24 μ.μ. | Reply
Αν δεν μεταναστευστουμε ή δεν αλλάξουμε επάγγελμα, θα καταλήξουμε στο ψυχιατρο οι λογιστές!Μια ερώτηση στο άρθρο 1. δεν κατάλαβα ποιες οι υποχρεώσεις συζύγων και συγγενών α' & β"βαθμού που εργάζονται σε μια επιχείρηση, να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ή να πληρώνουν εισφορές σε ΟΑΕΔ, ΟΕΚ & ΟΕΔ?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο