Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στον τύπο των οικονομικών καταστάσεων. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"  αλλάζει ο τρόπος δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών . Καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης σε εφημερίδες των οικονομικών καταστάσεων. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη  δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων μέσω του  Γενικού Εμπορικού Μητρώου,  στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας.


Σχετική αιτιολογική έκθεση:
----
ΑΡΘΡΟ 232 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Πάγιο αίτημα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ δια του τύπου. Το ετήσιο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας με την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έχει υπολογισθεί ότι κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 3.000 ευρώ, δρώντας ανασταλτικά για την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπροσθέτως, οι λόγοι πληροφόρησης των συναλλασσομένων, τους οποίους οι σχετικές ρυθμίσεις εξυπηρετούσαν, ικανοποιούνται πλέον μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και της επικείμενης (εντός του 2012) πλήρους ενεργοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο οποίο θα δημοσιεύονται εφεξής όλα τα κατά το νόμο δημοσιευτέα στοιχεία και θα είναι προσβάσιμα στο κοινό χωρίς χρονική καθυστέρηση.
Εν όψει των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν.3190/1955 περί υποχρεωτικής δημοσίευσης δια του τύπου, ούτως ώστε η σχετική υποχρέωση να περιορίζεται πλέον στην υποβολή αυτών στην δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να είναι δυνατός ο καθορισμός της πραγματικής ημερομηνίας δημοσιοποίησης της πράξης μέσω διαδικτύου η υπόχρεη εταιρία οφείλει να ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, Η προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετεί εξίσου τους σκοπούς της μείωσης του διοικητικού κόστους και της επαρκούς και αποτελεσματικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η υπόχρεη εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κοινοποιήσει αυτήν στο Γ.Ε.ΜΗ., η δημοσίευση θα πραγματοποιείται, πέραν της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 233 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η τήρηση και λειτουργία του Κεντρικού Εμπορικού Μητρώου αποτελεί θεσμοθετημένη αρμοδιότητα και ευθύνη της κεντρικής διοίκησης.
Η πλήρης λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) έχει αναδειχθεί σε μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, ενώ αποτελεί και μια από τις βασικές μνημονιακές μας υποχρεώσεις.
Είναι επομένως χρέος του κράτους να εξασφαλίσει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του μοναδικού, πλέον, εμπορικού μητρώου της χώρας κατά τρόπο που να επιτρέπει τον συνεχή και υπεύθυνο έλεγχο της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που το απαρτίζουν, την άμεση και έγκαιρη διενέργεια των απαιτούμενων από το νόμο και από τις πραγματικές ανάγκες όπως καθημερινά διαμορφώνονται, πράξεων, καθώς και την εποπτεία της διαδικασίας ανταλλαγής και καταχώρισης δεδομένων από τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς και υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό, αποφασίζεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου καθώς και η κατάργηση του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ και η ανάληψη των καθηκόντων του από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου, μέσω της άσκησης ενιαίας, κρατικής διοίκησης και εποπτείας του Μητρώου να διασφαλιστεί η εμπορική δημοσιότητα και η νομιμότητα και εγκυρότητα των πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτό.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται κατ' αρχήν η αναβάθμιση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και η ανάδειξη αυτού σε ουσιαστικό μέσο επίτευξης της εμπορικής δημοσιότητας. Τροποποιούνται σχετικώς οι εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, καθιερώνεται υποχρέωση για υποβολή των κρίσιμων στοιχείων στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. και ορίζεται ότι η δημοσιότητα επιφέρει για όλους τους εγγραφόμενους, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, τις συνέπειες της εμπορικής δημοσιότητας που ήδη προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του κ.ν. 2190/1920 για τις Α.Ε. και του ν. 3190/1955 για τις Ε.Π.Ε. Ειδικότερα, η αντιταξιμότητα της πράξης συναρτάται από την δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε.

Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Καθίσταται όμως σαφές με την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 ότι οι ειδικές διατάξεις δημοσιότητας που ισχύουν για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (ήτοι η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.) συνεχίζουν να ισχύουν ως ειδικότερες διατάξεις αναφορικά με την διαδικασία και τα αποτελέσματα της δημοσιότητας. Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 7 απλοποιείται το ζήτημα της σύνταξης των προτυποποιημένων καταστατικών, με την υιοθέτηση ενός ευέλικτου σχήματος σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται πλέον η πρόταση του περιεχομένου τους από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό, και τη συγκρότηση μεικτών επιτροπών από τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα καταστεί δυνατή η αποτύπωση της βασικής δομής και περιεχομένου των καταστατικών διατάξεων ανά τύπο εταιρείας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο το κόστος σύστασης των εταιρειών.
Οι διατάξεις Στο σχέδιο νόμου :
-----
Άρθρο 232
Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων
1.    Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στον ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2.    Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας.»


Τροποποίηση των διατάξεων για τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α' 297) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά το λόγο αρμοδιότητας κάθε τμήματος αυτής, ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:
α) η οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 5.
β) η κανονική, διαρκής και ασφαλής λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων,
γ) η διαπίστευση των νομιμοποιούμενων, προς καταχώριση προσώπων και η διαρκής προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενα πρόσωπα, δ) η άμεση και, κατά χρονική ακολουθία λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται και
ε) η διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων.

Στο μέτρο που πραγματοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 50).»

2. Το άρθρο 3 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Εποπτεία
Στο Α' Τμήμα της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:
α) ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, η μέριμνα για την έναρξη και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., ο συντονισμός του έργου της μετάπτωσης των αρχείων από τα μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ.
β) η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ και των Υπηρεσιών Μιας Στάσης από όλα τα Επιμελητήρια και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης της χώρας.
γ) η μέριμνα για την εκπαίδευση των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ.
δ) η παρακολούθηση της λειτουργίας, η συγκέντρωση των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων προς το αρμόδιο κατά περίπτωση, Υπουργείο για τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.
ε) η έκδοση εγκυκλίων για την επίλυση των ανωτέρω.»
3.Το άρθρο 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο, σχετικού τέλους στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται το ύψος του τέλους καταχώρισης, ττσυ είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους καταχώρισης, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το ανωτέρω τέλος καταβάλλεται υπέρ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, εισπραττόμενο σε ξεχωριστό Κ.Α.Ε και διατιθέμενο αποκλειστικά για τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. ενώ κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου το οποίο καταβάλλεται στον ίδιο ως άνω Κ.Α.Ε».

4. Το άρθρο 16 του ν.3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με:
αα) την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και
ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας, β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». Σε ειδικό κατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον
τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα.
γ) Οι δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στις κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών». Σε ειδικό τμήμα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης μορφής επικοινωνία της εταιρίας με τους μετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά με τους μετασχηματισμούς των εταιριών (μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κ.λπ.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες υπάρχει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση δημοσιότητας.
δ) Πληροφορίες, στοιχεία και μεταβολές που προβλέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύονται σε ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα.

2.    Υπεύθυνα για την υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα είναι τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ή ο αντιπρόσωπος τους.

3.    α) Τα πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσίευση που προβλέπει η υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 εκτός αν αποδείξουν ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.
β) Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 δεν μπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν τα ανωτέρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ) Οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκτός εάν η έλλειψη δημοσιότητας καθιστά τις πράξεις ή τα στοιχεία ανίσχυρα, δ) Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται για γεγονότα και μεταβολές που διαλαμβάνονται σε δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν σε συλλογικές
διαδικασίες ικανοποίησης πιστωτών. ε) Με την επιφύλαξη των οριζομένων στον παρόντα νόμο, ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της εμπορικής δημοσιότητας δεν θίγονται.
4.    α) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, με αίτησή του που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα, αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικά. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο Φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας».
β) Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
5.    Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ενιαίο ειδικό τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται το ύψος του τέλους αυτού, που αποτελεί έσοδο της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, ή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, αντίστοιχα.
6.    Οι αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, διαβιβάζουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, στους ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν σχετική αίτηση και αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον, τις πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στη Μερίδα του συγκεκριμένου υπόχρεου.
7.    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενου να αποκτά, κατόπιν αίτησής του και καταβολής αντίστοιχου τέλους προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το οποίο καταβάλλεται υπέρ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, και αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, εισπραττόμενο σε
ξεχωριστό Κ.Α.Ε και διατιθέμενο αποκλειστικά για τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. , οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό, κατά τρόπο συμβατό με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

6. Το άρθρο 17 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις
Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν κατά ποσοστό 50% έσοδα της υπηρεσίας καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος και κατά ποσοστό 50% καταβάλλεται υπέρ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, εισπραττόμενο σε ξεχωριστό Κ.Α.Ε και διατιθέμενο αποκλειστικά για τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου.»
7.    Το άρθρο 12 του ν. 3853/2010 (Α' 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Προτυποποιημένα καταστατικά
1.    Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιριών, των ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιριών, δύναται να γίνει χρήση προτυποποιημένου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου, από τους ιδρυτές,
όταν η σύσταση γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ή από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο), όταν η σύσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το προτυποποιημένο καταστατικό ορίζεται κατά περιεχόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μιας Στάσης. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 7 του παρόντος προκειμένου να γίνει καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ.
2.    Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρείας:
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις οικείες διατάξεις.
β) Το προτυποποιημένο καταστατικό για κάθε τύπο εταιρείας αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
3.    Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο καταστατικό, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεών του.»
8.    Όπου στις διατάξεις του ν. 3853/2010 και στις λοιπές διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3419/2005 καθώς και στις τυχόν πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτών, αναφέρονται η Κ.Ε.Ε ή η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ νοείται η  Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και όπου αναφέρεται το Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ νοείται η Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
9. Η Γ ενική Γ ραμματεία Εμπορίου υποκαθιστά την Κ.Ε.Ε ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις που η τελευταία έχει συνάψει και μόνο στο μέτρο που αυτές αφορούν στη συντήρηση, αναβάθμιση, ανάπτυξη, διασύνδεση της ηλεκτρονικής βάσης του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και στην εφαρμογή της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και κάθε άλλη τεχνική επέμβαση στα πληροφοριακά αυτά συστήματα. Το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρείται στην Κ.Ε.Ε για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ μεταφέρεται σε Κ.Α.Ε. του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να διατεθεί
αποκλειστικά για την λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.. Η Κ.Ε.Ε. υποχρεούται, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση της ομαλής μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της και των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3853/2010, του πρώτου μέρους του ν. 3419/2005 και τις  πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτών, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, όπως ιδίως τη μεταφορά της τεχνογνωσίας, των πληροφοριακών συστημάτων και του υπολοίπου των λογαριασμών που τηρούσε δυνάμει των διατάξεων του ν. 3853/2010. Κατά την υλοποίηση της μεταφοράς κατά τα ανωτέρω η Κ.Ε.Ε. οφείλει να ακολουθεί τις εντολές της Γενικές Γραμματείας Εμπορίου. Μετά την παρέλευση του τριμήνου παύει κάθε αρμοδιότητα της Κ.Ε.Ε. που απέρρεε από τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description jimpat | Μαΐου 10, 2013 11:24 π.μ. | Reply
Καλημέρα, διαβάζωντας τα ανωτέρο θέλω να κάνω την εξής ερώτηση: εμείς ως ΕΠΕ πρέπει να δημιουργήσουμε από την αρχή ιστοσελίδα με όνομα www.epwnymiaepixeirhshs.gr ή μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο απλή ιστοσελίδα σε ανεξάρτητη πλατφόρμα όπως της Google και να έχει διεύθυνση epwnymiaepixeirhshs.blogspot.gr όπου και θα δημοσιεύσουμε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2013;
Ευχαριστώ!
image description χρηστος παππασ | Μαΐου 17, 2013 3:06 μ.μ. | Reply
Καλό θα ήταν να κατοχυρώσετε κανονικό domain στο όνομα της εταιρίας σας.

Το afm.gr δίνει πλέον λύση με κανονικό
domain στην χαμηλότερη τιμή των 50 euro.

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο