Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Κάθε μήνα η υποβολή ΑΠΔ - μειώνονται τα πρόστιμα

Κάθε μήνα θα υποβάλονται οι ΑΠΔ σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στην βουλή.Το σχετικό κομάτι της Αιτιολογικής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 21 έως άρθρο 27
Ρυθμίσεις για την υποβολή και επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υποβάλλονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απασχολημένων, το χρόνο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και τη διαχείριση της διαφοράς δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών.


Η τροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.
Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.
Τέλος, θα εντοπίζονται συντομότερα Α.Π.Δ. με περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση) ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να καταστούν τα αντίστοιχα πρόσωπα δικαιούχοι παροχών του Ιδρύματος ή άλλων φορέων.
Οι σχετικές τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου:

Άρθρο 33

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (Α΄291) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) αντικαθίσταται ως εξης:

«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.»
Άρθρο 35
Υποβολή ΑΠΔ
1. Με τις διατάξεις του ν. 2972/2001 θεσπίστηκε, από 1-1-2002, για κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
Η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία ασφαλιστικής ταυτότητας, του ασφαλισμένου καθώς και στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής του ασφαλισμένου για το έτος και τη μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται, όπως ειδικότερα καθορίζονται στον Κανονισμό διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.
Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία, μέσω της οποίας προκύπτει η χρέωση του εργοδότη και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η υποχρέωση των εργοδοτών που υποβάλλουν ΑΠΔ και στην συνυποβολή με την ίδια διαδικασία στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των στοιχείων που προσδιορίζουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.
Με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται τόσο οι εργοδότες όσο και οι υπηρεσίες αφού με ενιαία δήλωση που υποβάλλεται σε ένα σημείο παρέχεται πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί από δύο φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Υπουργείο Οικονομικών) μέσω της διαλειτουργικότητας με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2972/2001 και του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκε η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ και η προθεσμία υποβολής της. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε η ανά τρίμηνο υποβολή των ΑΠΔ όλων των εργοδοτών, με εξαίρεση τις ΑΠΔ που υποβάλλονται από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό μήνα. Ο λόγος που θεσπίστηκε διαφορετική αντιμετώπιση των εργοδοτών ως προς τη συχνότητα υποβολής αφορούσε κυρίως την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας εξοικείωσης και ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του νέου τότε θεσμού της ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής/καταχώρισης των στοιχείων των ΑΠΔ από της υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να τύχουν έγκαιρης επεξεργασίας.
Σήμερα, μετά τη δεκαετή και πλέον εφαρμογή του συστήματος της ΑΠΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την υποχρεωτική υποβολή της μέσω διαδικτύου από το σύνολο των εργοδοτών, οι λόγοι της καθιέρωσης διαφορετικής συχνότητας υποβολής εξέλιπαν, αφού ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων των ΑΠΔ γίνονται άμεσα κατά την υποβολή τους. Επιπλέον, η τριμηνιαία υποβολή δημιουργεί δυσχέρειες στη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων των ΑΠΔ με τα στοιχεία των εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται και καταβάλλονται ανά ημερολογιακό μήνα και στη διεκπεραίωση των αυτοματοποιημένων συναλλαγών που σχετίζονται με τη χρέωση του εργοδότη και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.
Για τους παραπάνω λόγους, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η μηνιαία χρονική περίοδος αναφοράς των ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών και η υποβολή τους στις καθοριζόμενες από τον Κανονισμό ημερομηνίες εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description stauros | Μαρτίου 23, 2012 8:31 π.μ. | Reply
απο ποια ημερομηνια εφαρμοζεται ο νομος δε νομιζω να εχει αναδρομικη ισχυ απο 1/1/2012 γιατι τι βαψαμε
image description Giorgos | Μαρτίου 23, 2012 8:05 π.μ. | Reply
Κατσε ψηφιστει πρωτα...
image description ΤΟΜ | Μαρτίου 23, 2012 8:42 π.μ. | Reply
ΤΟΣΕΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ;
image description ΣΣΣ ΗΣΥΧΙΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ!! | Μαρτίου 23, 2012 8:02 π.μ. | Reply
ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ . ΜΕ ΟΛΑ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ...ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ??? Ο Χ Ι !! ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΟΥ...ΛΟΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΧΡΗΜΑ. ΜΗΠΩΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΖΩΑ!!!!
image description ΝΙΚ_44 | Μαρτίου 23, 2012 9:23 π.μ. | Reply
το λεγαμε απο παλιά.Λιγοι πελατες και καλοπληρωτες.Μην χαιρεστε να ασχολήστε με πολλούς.Λιγοι και καλοί.Υπάρχουν ευθυνες και κυρωσεις για λογιστές που αδιαφορούν.Προσέξτε συνάδερφοι !
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 9:15 π.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΣΣ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΑ ΕΧΕΙ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΓΩ ΛΕΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ. 1% BONUS ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΚΑΣΤΟΣ ΘΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΟΥΝ. ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΠΟΣΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΜΕ !!!!!
image description ΜΑΝΟς___ | Μαρτίου 23, 2012 9:28 π.μ. | Reply
ασχοληθείτε περισσότερο με την τέχη του εισπρατειν παρά τη λογιστική τέχνη !
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 9:55 π.μ. | Reply
με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ... ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...
image description 235711 | Μαρτίου 23, 2012 9:32 π.μ. | Reply
καλέ γιατί δεν κάνουν την υποβολή της ΑΠΔ ημερήσια;;;; τσιγκουνιές θα κάνουμε τώρα;;;;
image description babist | Μαρτίου 29, 2012 10:07 π.μ. | Reply
''καλέ γιατί δεν κάνουν την υποβολή της ΑΠΔ ημερήσια;;;; τσιγκουνιές θα κάνουμε τώρα;;;;''

Μην τους βάζετε ιδέες !!!
image description gkazan | Μαρτίου 23, 2012 9:24 π.μ. | Reply
"επεκτείνεται η υποχρέωση των εργοδοτών που υποβάλλουν ΑΠΔ και στην συνυποβολή με την ίδια διαδικασία στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των στοιχείων που προσδιορίζουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών" Τι στο διάολο θέλει το ΙΚΑ με ΦΜΥ;;;;; Δηλαδή και δήλωση ΦΜΥ ανα δίμηνο στην ΓΓΠΣ και μηνιαίες δηλώσεις ΦΜΥ στο ΙΚΑ; Γιατί δεν φτιάχνουν έναν ενιαίο φορέα με τίτλο Γ.Τ.Π.Κ (Για τον.... τα υπόλοιπα τα ξέρετε). Και μην ξεχνιόμαστε... ΜΠΕΕΕΕΕΕ ΜΠΕΕΕΕΕ (29/04 ή 6/5 ή όποτε μας καπνίσει).
image description spirosvii | Μαρτίου 23, 2012 10:49 π.μ. | Reply
Γ.Τ.Π.Κ χαχαχα ωραίο σχόλιο!
image description SCORPIOS | Μαρτίου 23, 2012 10:09 π.μ. | Reply
Εγώ λέω, να χωρίσουμε τον μηνα σε 2 15θημερα και να στελνουμε ΑΠΔ κάθε 15 ημέρες, Και κάθε Παρσκευή να πληρώνουμε το ΙΚΑ της εβδομάδας. Και να στησουμε μια σκηνή εξω απο την Επιθεώρηση, και οταν κλάσει ο εργαζόμενος να τους ενημερώνουμε!!!! Αντε και γ@#$#%^&τε πρωί πρωί μας εχετε σκοτισει, γαμω την γραφειοκρατια σας και την ασχετοσύνη σας !!! ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ! ! ! !
image description 235711 | Μαρτίου 23, 2012 10:28 π.μ. | Reply
αυτό με το κλάσιμο του εργαζομένου και την σχετική ενημέρωση του ΣΕΠΕ ήδη ισχύει....
image description sarimarina | Μαρτίου 23, 2012 11:10 π.μ. | Reply
συμφωνω απολυτως συναδελφε μαζι σας!
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 10:15 π.μ. | Reply
ΜΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ........ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΠΑ
image description Elias | Μαρτίου 23, 2012 10:53 π.μ. | Reply
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΡΙΟΙ. ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΓΚΡΙΝΙΑΖΕΤΕ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΜΦΙΒΑΛΕΤΕ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ. ΠΡΟΧΟΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΔΡΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΝ ΚΕΑΔΑ. Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ!!!!!
image description 235711 | Μαρτίου 23, 2012 10:27 π.μ. | Reply
σωστά, μόνο που από εκεί που μποσουλούσαμε Κεντέριδες δεν μπορούμε να γίνουμε, έτσι μονομιάς και μαγικά (ακόμα και με αναβολικά).. στην καλύτερη θα σπάσουμε τα μούτρα μας.
image description Your Name | Μαρτίου 25, 2012 1:32 μ.μ. | Reply
ετσι με χιουμορ θα τους γαμ@@με ολους τους μαλακες
image description ARGIRIS | Μαρτίου 23, 2012 10:58 π.μ. | Reply
ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΥΡΙΖΕΙ....ΜΟΥ ΒΡΩΜΑΕΙ...ΒΓΑΖΕΙ ΜΙΑ ΔΥΣΩΔΙΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ...
image description ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Μαρτίου 23, 2012 11:33 π.μ. | Reply
Εγώ λέω να τα παρατήσουμε όλα και να επιστρέψουμε στην όμορφη ελληνική ύπαιθρο που σίγουρα έχει καλύτερες ευκαιρίες και ας πάνε να γαμ.....όλοι τους..και αυτοί και οι νόμοι τους.
image description GEORGE | Μαρτίου 23, 2012 11:58 π.μ. | Reply
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΔΗΛΑΔΗ ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ-ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ 300 ΕΥΡΩ ΞΥΠΝΑΤΕ
image description margal | Μαρτίου 23, 2012 11:27 π.μ. | Reply
Το πού θα βρεθεί το χρήμα για να καταβληθούν όλα αυτά στην ώρα τους δεν το νομοθέτησαν ακόμα. Όλοι οι μικροεπαγγελματίες κοιτούν να τα μπαλώσουν όπως-όπως μέχρι να πληρώσουν το ΙΚΑ τον επόμενο μήνα, χωρίς να τα έχουν εισπράξει, τώρα θέλουν να αλλάξουν και κανονισμούς ετών. Ωραία ανάπτυξη!!!
image description margal | Μαρτίου 23, 2012 11:07 π.μ. | Reply
Κι αν γίνω τσέλιγκας με 20 πρόβατα θα ζητήσουν ΑΠΥ και εισφορές γιατί τα ζώα είναι υπάλληλοί μου και τους πίνω το ... γάλα!!!
image description margal | Μαρτίου 23, 2012 11:35 π.μ. | Reply
Ξέχασα?? Και να τους καταβάλλω το τριφύλλι μέσω τραπεζικού λογαριασμού...
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 11:47 π.μ. | Reply
το 2007 είχα ξεχάσει να υποβάλλω την ΑΠΔ (ανήκουμε στο ΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).
έκανα ένσταση και πλήρωσα το 50%.
τον Ιανουάριο 2012 περάσαμε απο επιτροπή με ειδικό εισηγητή την κα Πατεράκη (μία απο τις επτά τίμιες υπαλλήλους).
μου απέριψαν την ένσταση, αν και οι εισφορές είχαν πληρωθεί κανονικά και πρέπει να πληρώσω άλλα 1000 ευρώ απο την τσέπη μου, αφού το λάθος ήταν δικό μου. Για πειτε μου λοιπόν τι κάνουμε τώρα?
image description ALEXF | Μαρτίου 23, 2012 11:17 π.μ. | Reply
ΠΛΕΟΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΕΣ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΛΕΩ.
ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ...
image description epis | Μαρτίου 23, 2012 11:18 π.μ. | Reply
Ουτε να ανασανουμε δεν θα προλαβαινουμε.
Απ" την αλλη παλι ειμαστε αξιοι της τυχης μας.
Σαν τις μαιμουδες, παιζει το ντεφι και ειναι παντα ετοιμες να χορεψουν.
image description ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ | Μαρτίου 23, 2012 12:49 μ.μ. | Reply
Συναδελφοι τ ερχονται και εχουν ψηφιστει πανω απο 30 και κρυφοι φοροι,που φθανουν μεχρι τα ορια της ληστειας,σεν σας φαινεται παραξενο που τα καθ υλην αρμοδια οργανα ,μιλαω για τους Συλλογους Αθηνων Θεσσαλονικης σιωπουν δηλαδη συμφωνουν με ολα αυτα που συμβαινουν στην Πατριδα μας . δεν εχετε θυμωσει δεν εχετε πελατες που βρισκονται σε κακη κατασταση?σε λιγο θα ειμαστε λογιστες χωρις πελατες,αντισταθειτε αλλιως παρατηστετα δεν εισαστε εκει μονο για να ζητα τε παρατασεις
image description Andrianna | Μαρτίου 23, 2012 12:59 μ.μ. | Reply
Ενημερωτικά εντός του μεθεπόμενου μήνα που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου δηλωθεισών-καταβληθεισών εισφορών θα ενημερώνονται άμεσα όσοι δεν έχουν πληρώσει να προσέλθουν για διακανονισμό.Επίσης η προθεσμίες καταβολής εισφορών Χριστουγέννων και Πάσχα λήγει την τελευταία εργάσιμη των μηνών Ιανουαρίου και Μαϊου αντίστοιχα.Για τους υπόλοιπους μήνες οφείλει να καταβάλλει μέχρισ την 5η πέμπτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
image description SOFIA | Μαρτίου 23, 2012 12:24 μ.μ. | Reply
συναδελφοι,εγω με οσους μιλαω και εγω προσωπικα,δεν ειμαστε εξαλλοι,το εχουμε ξεπερασει αυτο το σταδιο,εχει δικιο και ο alex και ο george,θελουν να διαλυσουν το επαγγελμα ,αφου κανουν την δουλεια τους για οσο την κανουν,και μετα να δουλευουνε για τα μεγαλα λογιστικα γραφεια,που θα ερθουν απο το εξωτερικο...τι θα ερθουν,που ειναι εδω....χρονια τωρα ειμαστε χωρις συλογους και χωρις εκπροσωπηση,γιαυτο πας στην εφορια,στο ικα και σου κουνιουνται οι υπαλληλοι,δεν ντρεπομαστε λιγο,ολοι οι αδιαβαστοι,που δουλευουν το πολυ 3 ωρες τι μερα και κουραζονται,να σε δω να δουλευεις με το μωρο αγκαλια,μετα απο ξενυχτι και το πρωι ,να εχουν αλλαξει και τον νομο ακι την προθεσμια....
image description MASTAPIANI MASTAFINI | Μαρτίου 23, 2012 1:45 μ.μ. | Reply
εχω να λειψω πανω απο 5 συνεχομενες μερες πανω απο μια δεκαετια ενας φλεβαρης κι ενας αυγουστος μας εμεινε που μπορουμε να λειψουμε απο τη δουλεια εστω 4-5 μερες σαν ανθρωποι ....
image description ALEXIOS | Μαρτίου 23, 2012 2:03 μ.μ. | Reply
Ετοιμαστείτε απο Σεπτέμβριο ΦΠΑ σε όλους κάθε μήνα.Για διακοπές μετά από 40 χρόνια στη Σύνταξη(που δεν θα πάρουμε) μετά τα 80 με 85(εξαρτάται τι θα αποφασίσει το μνημόνιο 45)!!!!
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 3:03 μ.μ. | Reply
Δεν καταλάβατε τι κάνουν οι άνθρωποι. Με τη μηνιαία ΑΠΔ θα συλλήψουν την εισφοροδιαφυγή. Με την τριμηνιαία δεν μπορούσαν.
Με την 3μηνη ΑΠΔ ήταν απλώς μακάκες με την μηνιαία θα είναι 3 φορές μακάκες.
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 4:25 μ.μ. | Reply
Ολα γίνονται για την πάταξη της γραφειοκρατιας οι ΑΠΔ απο τριμηνο σε μηνα
το προγραμμα ωρων εργασιας απο μια φορα το χρονο που ηταν παλαια
σε 15 ημερες και τωρα στις 15ημερες πρεπει να πάμε 15 φορες,
τουλαχιστον για επιχειρησεις εντάσεως εργασίας,
και τα προγραμματα ταπετσαρια στο κατάστημα .Fast track
Αρε μπόγιας που σας χρειαζεται.
image description ΝΙΚΟΣ | Μαρτίου 23, 2012 7:25 μ.μ. | Reply
Ενταξει, οτι πειτε κυριοι. Ελατε 1 μηνα να δουλεψετε σε ενα λογιστικο γραφείο και μετα να δω τι σκοπο θα τραγουδατε. αλλα που? εχετε δουλεψει ποτε σας να το κανετε τωρα? μονο ασκησεις επι χαρτου και νομοσχεδιο εκτρωματα ξερετε να κανετε. Ο κυριος ομως Σπυροπουλος, δοικητης του ΙΚΑ που ειναι και Διευθυντης του ΠΑΣΟΚ το οποιο ΠΑΣΟΚ χρωσταει στο ΙΚΑ ασφαλιστικες εισφορες, θα στειλει τον εαυτο του στον εισαγγελεα: Αμ δε. Εμας μονο και τους μικροεπιχειρηματιες θα μας στειλουν ειτε στον ψυχιατρειο ειτε στα βουνα ειτε στη φυλακη
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 7:42 μ.μ. | Reply
χαλαραααααα!!!!!
οτι εκανα πριν ενα χρονο , τα κανω και τωρα , με μια χρονοκαθυστερυση

Δεν θα πεθανω εγω, να ψοφησουν αυτοι χιλιες φορες!!!
image description Your Name | Μαρτίου 23, 2012 7:08 μ.μ. | Reply
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ.
ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΙ.
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ , ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 10 ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΑΓΟΡΑ , ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΠΟΥΔΑΣΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .
image description ΝΙΚΟΣ | Μαρτίου 23, 2012 8:11 μ.μ. | Reply
Για διαβαστε αυτο

Από 1η Ιουλίου 2012 και έπειτα, η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως εξής:

Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 19η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
Για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β΄βαθμίδας την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται την ημέρα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.


αν ειναι σωστο πρεπει δηλαδη τις ΑΠΔ του Ιουλιου πρεπει να αρχιζουμε να τις στελνουμε στις 10 Αυγουστου και παιε λεγοντας? να παρω τα βουνα τωρα ή σε λιγο? ελεος ειμαστε ανθρωποι οχι ζωα
image description SOHA | Μαρτίου 23, 2012 9:49 μ.μ. | Reply
Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΟΣΟ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΣΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ. ΔΟΥΛΕΥΩ 33 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΔΕΝ ΜΑΣ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ....ΕΛΕΟΣ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΥΠΟΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΥΣ,ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΥΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ? ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ,ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ?
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ .....ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ .....
image description ΕΛΕΝΗ___ | Μαρτίου 23, 2012 9:28 μ.μ. | Reply
απ ότι κατάλαβα πρέπει πλεον να πλερώνω καλύτερα το λογιστή μου!!!
image description ΑΝΤΩΝΗΣ__ | Μαρτίου 23, 2012 9:30 μ.μ. | Reply
πλεόν ο λογιστής σε σωζει ή σε βάζει φυλακή !
image description γαμ.... τα υπουργεια τους | Μαρτίου 23, 2012 11:35 μ.μ. | Reply
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το χάλι μας, περιουσιολόγια, α.π.δ. ανα μήνα, σε λίγο έρχεται και το φ.π.α. ανα μήνα και για τους β κατηγορίας, και πληρωμή εισφορών μέσα σε 5 ημέρες απο τη λήξη του μήνα? Γιατί δεν στήνουμε καλύτερα τον "ποπο" μας να μας πηδήξουν απο το υπουργείο;μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα έχουμε, αφού με την οικονομική κρίση και τη μιζέρια το έχουμε ξεχάσει και αυτό! Δεν σαλέυει τίποτα εκεί κάτω!!!!!
image description ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Μαρτίου 24, 2012 12:35 μ.μ. | Reply
το θεμα είναι ότι έχω ακόμα 2-3 Ε9 τροποποιητικες ΦΠΑ 2011 και μετα να αρχισω να στελνω εκκαθαριστικες 2011.
image description Your Name | Μαρτίου 24, 2012 1:52 μ.μ. | Reply
ναι αλλά μπήκε η άνοιξη......
image description Your Name | Μαρτίου 25, 2012 12:39 π.μ. | Reply
Μετά σου λένε πάταξη της γραφειοκρατίας ! Το γραφείο μου έγινε χαρτοβασίλειο ! Η μηνιαία ΑΠΔ μας έλειπε. Ήμαρτον !
image description Your Name | Μαρτίου 26, 2012 9:23 π.μ. | Reply
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΙ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΙ ΚΥΡΙΟΙ;
image description taraxias | Μαρτίου 26, 2012 3:11 μ.μ. | Reply
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΛΟ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΠΔ, ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ....!!!
image description Your Name | Μαρτίου 30, 2012 1:09 μ.μ. | Reply
ΑΠΟ 01/07/2012
ΤΟ ΑΚΟΥΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο