Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου συστάθηκε για το θέμα ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και εξωτερικούς φορείς, Έργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη και η εξέταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών , γονικών παροχών και μεταβιβάσεων, με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και αφετέρου τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των υποθέσεων αυτών.

------


ΘΕΜΑ: « Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη συνεργασία της Γ.Γ.Π.Σ. με εξωτερικούς φορείς, για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι . Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών ομάδα εργασίας, για τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) με εξωτερικούς φορείς , για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων, αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου  ληρονομιών , δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων .
ΙΙ. Συγκροτούμε την παραπάνω Oμάδα Eργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Δήμητρα Τσάμη, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου, ως Συντονίστρια ,με αναπληρώτρια την Μαρία Μενούνου, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄- Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών της ίδιας Δ/νσης.
2. Αντώνιο Κατσούλα, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β΄-Φορολογίας Μεταβίβασης Ακινήτων και Ακίνητης Περιουσίας, της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου ,ως μέλος.

3. Άννα Αδάμ –Κόλλια, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄- Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου ,ως μέλος.

4.Παναγιώτα Τσουτάνη, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών-ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ -Τεχν. Αντικειμενικού Προσδιορισμού Φορολογητέας Αξίας Ακινήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, ως μέλος , με αναπληρώτρια την Άννα Καλοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα

5. Δημήτριο Νησίδη, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Software), που υπηρετεί στο Τμήμα Β΄-Φορολογίας Εισοδήματος-Κεφαλαίου-Αυτοκινήτων, της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ,(Δ30), της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ της Γ.Γ.Π.Σ, ως μέλος..

6. Γεώργιο Λασκαρίδη , υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ,με βαθμό Α’, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής
αποσπασμένο στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.

7. Χρήστο Τερζίδη, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, ως μέλος.

8- Γεώργιο Ρούσκα , Ταμία Δ.Σ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών –Πειραιώς –Αιγαίου και Δωδεκανήσου,

Αναπληρωτές των μελών, υπό α/α 7 & 8 είναι οι :
α. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, Συμβολαιογράφος Αθηνών (210- 3823763)
β. Φωτεινή Τριγάζη μέλος του Δ.Σ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείων Αθηνών –Πειραιώς –Αιγαίου και Δωδεκανήσου,(τηλ:210-3803533)

9.Στράτο Παραδιά , Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων -Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. , (Σοφοκλέους 15 και Αιόλου, τηλ .210 3213211, φαξ 2103252470), ως μέλος.

III. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η Ελένη Μπέκα, υπάλληλος με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών ,που υπηρετεί στο Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου, με αναπληρώτρια την Ευγενία Πριστούρη, υπάλληλο με βαθμό Β,΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών,
που υπηρετεί στο Τμήμα Β΄ της ίδιας Δ/νσης .

ΙV. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και η εξέταση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών , γονικών παροχών και μεταβιβάσεων, με σκοπό αφενός την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και αφετέρου τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των υποθέσεων αυτών.

Η παραπάνω Ομάδα Εργασίας στα πλαίσια του έργου της θα συνεργάζεται με τις Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γ.Γ.Π.Σ., με άλλες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Γ.Γ.Π.Σ, με παρεμφερή αντικείμενο καθώς και εκπροσώπους άλλων θεσμικών φορέων του ιδιωτικού Τομέα , εφ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου της.

V. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Καρ. Σερβίας 10 στην Αθήνα. Η διάρκεια λειτουργίας αυτής ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, οπότε και θα υποβάλει το πόρισμά της στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ και στους Γενικούς Γραμματείς των Γενικών Γραμματειών Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων & Γ.Γ.Π.Σ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο