Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Επεκτείνεται η χρήση του φορολογικού πιστοποιητικού - Αλλαγές και στους ελέγχους των επιχειρήσεων που δεν ελέγχονται από Ορκωτούς, Θα ελέγχονται από "Ελεγκτή Φοροτέχνη - Ελεγκτή Ειδικών Προσόντων"

Επεκτείνεται η χρήση του φορολογικού πιστοποιητικού - Αλλαγές και στους ελέγχους των επιχειρήσεων που δεν ελέγχονται από Ορκωτούς, Θα ελέγχονται από "Ελεγκτή Φοροτέχνη - Ελεγκτή Ειδικών Προσόντων"

Στο Προσχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»  προβλέπονται μεταξύ πολλών άλλων ρυθμίσεων και οι ακόλουθες ρυθμίσεις για το Φορολογικό πιστοποιητικό Ελεγκτών, αλλά και για το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.


Αρθρο 4
Επέκταση φορολογικού πιστοποιητικού

1. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174), υποχρεούνται στη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ΚΦΕ, για όλες τις εταιρίες ή άλλου είδους νομικά πρόσωπα, στα οποία ασκούν τακτικό οικονομικό έλεγχο, εκτός των ΝΠΔΔ.

2. Οι Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, υποχρεούνται να ελέγχονται από Φοροτέχνες - Ελεγκτές Ειδικών Προσόντων (ΦΕΕΠ) που εργάζονται σε Φοροελεγκτικές Εταιρίες, οι οποίοι χορηγούν ειδική Εκθεση Φορολογικών Ευρημάτων (ΕΦΕ).

3. Κάθε Φοροελεγκτική Εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε εταίρους Φοροτέχνες - Ελεγκτές Ειδικών Προσόντων και να είναι εγγεγραμμένη στο Ινστιτούτο Φοροελεγκτικών Εταιριών, το οποίο είναι ΝΠΙΔ, με μέλη τις Φοροελεγκτικές Εταιρίες και σκοπό τη συγκροτημένη λειτουργία αυτών των εταιριών και τη διαρκή παροχή τεχνικής βοήθειας στους ελέγχους.

4. Η Εποπτεία των Φοροελεγκτικών Εταιριών και των Φοροτεχνών - Ελεγκτών Ειδικών Προσόντων, ασκείται από την Επιτροπή Εποπτείας Φοροελεγκτικών Εταιριών (ΕΕΦΕ), η οποία αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και η στελέχωσή της είναι απολύτως ανεξάρτητη από τους φορείς και τα πρόσωπα που εποπτεύει.

5. Η ΕΕΦΕ ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με τριετή θητεία και αποτελείται από το Γενικό διευθυντή Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Ενωσης των Εμπορικών Επιμελητηρίων, έναν καθηγητή Ελεγκτικής ή Λογιστικής ΑΕΙ και δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα της φορολογίας.

6. Η ΕΕΦΕ τηρεί Μητρώο των Φοροελεγκτικών Εταιριών και των Φοροτεχνών Ελεγκτών Ειδικών Προσόντων, εγγράφοντας ή διαγράφοντας εταιρίες και ελεγκτές με ειδικές διαδικασίες, καθορίζει μετά από εισήγηση της Γενικής 8ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης 8ημοσίων Εσόδων τα πρότυπα με τα οποία διενεργούνται οι έλεγχοι, τα πρότυπα δεοντολογίας στα οποία περιλαμβάνονται και οι ασυμβίβαστες δραστηριότητες, τα πρότυπα εσωτερικής οργάνωσης των εταιριών, τις υποχρεώσεις ασφάλισης έναντι κινδύνων αστικής ευθύνης, τα πρότυπα ποιοτικού ελέγχου και ασκεί τον  ποιοτικό έλεγχο και την πειθαρχική εξουσία. Το κόστος λειτουργίας της καλύπτεται από εισφορές των φοροελεγκτικών
εταιριών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7. Οι Φοροτέχνες Ελεγκτές Ειδικών Προσόντων, πρέπει να είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να έχουν τουλάχιστον τριετή αποδειγμένη εργασιακή εμπειρία στους τομείς της λογιστικής της ελεγκτικής ή της παροχής φορολογικών υπηρεσιών, να έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια φορολογικής ελεγκτικής τουλάχιστον τρίμηνης
διάρκειας, με προδιαγραφές που θα οριστούν από την ΕΕΦΕ και να επιτύχουν σε εξετάσεις που οργανώνει η ΕΕΦΕ.

8. Ο τίτλος του Φοροτέχνη Ελεγκτή Ειδικών Προσόντων, που χορηγείται με την πιο πάνω διαδικασία, είναι προσωρινός. Οι Φοροτέχνες Ελεγκτές υποχρεούνται από την αρχική εγγραφή τους στο Μητρώο, για διάστημα δύο ετών να  παρακολουθήσουν σεμινάρια τουλάχιστον 100 ωρών κάθε έτος και να υφίστανται γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται από την ΕΕΦΕ κάθε έτος.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για δύο έτη, ο τίτλος τους καθίσταται οριστικός, ενώ οι υποχρεώσεις τους για διαρκή εκπαίδευση στο εξής, ορίζονται από τα Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου.

9. Η διαδικασία ανάληψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του ελέγχου των Φοροελεγκτικών Εταιριών, παρακολουθείται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών, κατ' αναλογία του συστήματος παρακολούθησης των  ελέγχων των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων.

10. Ο έλεγχος των Φοροελεγκτικών Εταιριών διενεργείται με βάση Πρόγραμμα Ελέγχου που εκπονεί η Γενική 8ιεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο αναβαθμίζεται κάθε έτος.

11. Οι αμοιβές των φοροελεγκτικών εταιριών καταβάλλονται από τις ελεγχόμενες εταιρίες, είναι αντικείμενο  διαπραγμάτευσης με βάση τα δεδομένα της αγοράς, ανακοινώνονται στο Υπουργείο Οικονομικών και εκπίπτουν φορολογικά από τα έσοδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

12. Οι ποινές των Φοροελεγκτικών Εταιριών και των Φοροτεχνών Ελεγκτών Ειδικών Προσόντων, είναι ανάλογες με αυτές των Νόμιμων Ελεγκτών και Ελεγκτικών Γραφείων που χορηγούν το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας της ΕΕΦΕ, καθώς και
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description PLAT | Ιανουαρίου 6, 2012 4:51 μ.μ. | Reply
Φοροτεχνες κλπ θα εχουμε,επιχειρησεις πλεον για ελεγχο δεν θα εχουμε.Οποτε οι φοροτεχνες με ειδικα προσοντα θα αυτοελεγχονται μεταξυ τους για εξασκηση,αφου βεβαιως εννοειτε κανουν και τα απαραιτητα σεμιναρια..Λεφτα να εχετε να πληρωνετε......
Τι να πρωτοπληρωσει ποια μια επιχειρηση
image description Νικος DP | Δεκεμβρίου 11, 2012 1:13 μ.μ. | Reply
Ας με βοηθήσει κάποιος ρε παιδιά...αυτη η ΕΕΦΕ υπάρχει;;αν θέλησω να ξεκινήσω την διαδικασία "πιστοποίησης" κλπ...που απευθύνομαι...;;; Στο site του Υπ.Οικ. δεν βρήκα κάτι...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο