Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Aναστολή λειτουργίας 17 ΔΟΥ από 1-12-2011

Την αναστολή λειτουργίας 17 εφοριών και την μεταφορά από την 1η Δεκεμβρίου 2011, της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους σε 15 άλλες που μετονομάζονται, αποφάσισε με την υπ'Α αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011 το Υπουργείο Οικονομικών (21-11-2011).

Η σχετική απόφαση


Αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011
Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν 1828/1989 (Α'/2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'/265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55 παρ. 12) του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α'/180).

β) Του άρθρου 55, παρ. 13, 15 (εδ. α'), 21 και 22 του Ν. 4002/2011.

γ) Του άρθρου 20, παρ. 2, του Ν. 2469/1997 (Α'/38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 16, παρ. 10, του Ν. 2873/2000 (Α'/285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α'/213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α'/221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'/259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'/98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1


ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

Ηλείας

(άρθρο 140 του Π.Δ. 551/1988)

Γαστούνης

Αμαλιάδας

Θεσσαλονίκης

(άρθρο 164 του Π.Δ. 551/1988)

Σοχού

Λαγκαδά

Ζαγκλιβερίου

Θεσπρωτίας

(άρθρο 172 του Π.Δ. 551/1988)

Παραμυθιάς

Ηγουμενίτσας

Ιωαννίνων

(άρθρο 180 του Π.Δ. 551/1988)

Μετσόβου

Ιωαννίνων (Α'-Β')

Καρδίτσας

(άρθρο 196 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 24 του Ν.3259/2004-Α149)

Παλαμά

Καρδίτσας

Καστοριάς

(άρθρο 204 του Π.Δ. 551/1988)

'Αργους Ορεστικού

Καστοριάς

Κοζάνης

(άρθρο 236 του Π.Δ. 551/1988)

Σερβίων

Κοζάνης

Κορινθίας

(άρθρο 244 του Π.Δ. 551/1988)

Νεμέας

Κορίνθου

Μεσσηνίας

(άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)

Μελιγαλά

Καλαμάτας

Πιερίας

(άρθρο 340 του Π.Δ. 551/1988)

Αιγινίου

Κατερίνης (Α'-Β')

Πέλλας

(άρθρο 332 του Π.Δ. 551/1988 και άρ­θρο 1 του Π.Δ. 361/1990-Α144)

Σκύδρας

Έδεσσας

Τρικάλων

(άρθρο 388 του Π.Δ. 551/1988, άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 42/2001-Α32 και άρθρο 1 του Π.Δ. 159/2005-Α215)

Πύλης

Τρικάλων

Φαρκαδόνας

Φθιώτιδας

(άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)

Στυλίδας

Λαμίας

Φωκίδας

(άρθρο 412 του Π.Δ. 551/1988)

Λιδωρικίου

'Αμφισσας

Χαλκιδικής

(άρθρο 420 του Π.Δ. 551/1988)

Κασσάνδρας

Νέων Μουδανιών



β) Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β΄ του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ΄ του ίδιου Πίνακα, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2



ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΣΤΗΛΗ Γ'

ΝΟΜΟ

Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται

Δ.Ο.Υ., με την νέα ονομασία

Ηλείας

Αμαλιάδας

Αμαλιάδας (Αμαλιάδας - Γαστούνης)

Θεσσαλονίκης

Λαγκαδά

Λαγκαδά (Λαγκαδά - Ζαγκλιβερίου - Σοχού)

Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας - Παραμυθιάς)

Ιωαννίνων

Ιωαννίνων (Α'-Β')

Ιωαννίνων (Α'-Β') - (Ιωαννίνων Α'- Β' - Μετσόβου)

Καρδίτσας

Καρδίτσας

Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά)

Καστοριάς

Καστοριάς

Καστοριάς (Καστοριάς - 'Αργους Ορεστικού)

Κοζάνης

Κοζάνης

Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων)

Κορινθίας

Κορίνθου

Κορίνθου (Κορίνθου - Νεμέας)

Μεσσηνίας

Καλαμάτας

Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά)

Πιερίας

Κατερίνης (Α'-Β')

Κατερίνης (Α'-Β') - (Κατερίνης Α'- Β' - Αιγινίου)

Πέλλας

Έδεσσας

Έδεσσας (Έδεσσας - Σκύδρας)

Τρικάλων

Τρικάλων

Τρικάλων (Τρικάλων - Πύλης - Φαρκαδόνας)

Φθιώτιδας

Λαμίας

Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας)

Φωκίδας

'Αμφισσας

'Αμφισσας ('Αμφισσας - Λιδωρικίου)

Χαλκιδικής

Νέων Μουδανιών

Νέων Μουδανιών (Νέων Μουδανιών - Κασσάνδρας)



γ) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

δ) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

2. Μετατρέπουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, της στήλης Β' του Πίνακα 3 σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης, επιπέδου Τμήματος, οι οποίες ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, η οποία παραμένει ως έχει, τις καθ' ύλην αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 (Α'/259) και διαρθρώνονται όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6):


ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΗΛΗ Α'

ΣΤΗΛΗ Β'

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, οι οποίες μετατρέπονται σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης

Εβρου

(άρθρο 108 του Π.Δ. 551/1988)

Διδυμοτείχου

Ευβοίας

(άρθρο 116 του Π.Δ. 551/1988)

1) Καρύστου

2) Κύμης

3) Λίμνης

Καβάλας

(άρθρο 188 του Π.Δ. 551/1988)

1) Ελευθερούπολης 2) Χρυσούπολης

Μαγνησίας

(άρθρο 300 του Π.Δ. 551/1988)

Αλμυρού

Μεσσηνίας

(άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)

Μεσσήνης

Φθιώτιδας

(άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)

Αταλάντης


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description SCORPIOS | Δεκεμβρίου 7, 2011 5:38 μ.μ. | Reply
Να τις κλεισουν ΟΛΕΣ, να ησυχάσουμε!!!!!! Πρεπει να βλέπουμε τις εξυπηρετικές φάτσες τους καθε πρωί, για μας φτιάχνουν την ημέρα???
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο