Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ οι πολλαπλώς ασφαλισμένοι

Η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 88/23.11.2011

Υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Αθήνα 23/11/2011
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικ. Γαβότση
: I. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237
: 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 88

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. »
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 51/88, 90/98

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5.8.2011) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 997/1979, καθώς και την υπ΄ αριθμ. Φ80020/οικ. 19444/558/30.8.2011 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις και σας παρέχουμε οδηγίες την εφαρμογή τους.

ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. διέπονταν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.997/1979, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 1140/1981 και ίσχυε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1902/1990, με τις οποίες οριζόταν ότι «στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονταν υποχρεωτικώς τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίζονταν, δυνάμει των κειμένων περί υποχρεωτικής ασφάλισης διατάξεων στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και δεν υπάγονταν για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα, κλάδου ή λογαριασμού ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τα κριτήρια υπαγωγής προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ήταν τα εξής:

α) υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και

β) μη υπαγωγή για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα.

Ο προσδιορισμός της έννοιας «για την αυτή απασχόληση» αποτελούσε κρίσιμο σημείο τόσο για την εξαίρεση προσώπου από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., όσο και για τη διαπίστωση παράλληλης ασφάλισης μεταξύ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και άλλου επικουρικού φορέα.

Δηλαδή, εξαιρούνταν από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. τα πρόσωπα που ασφαλίζονταν σε δύο διαφορετικούς φορείς κύριας ασφάλισης για εργασίες τους από τις οποίες η μία ήταν υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και η άλλη στην ασφάλιση άλλου επικουρικού ταμείου.

Επίσης, εξαιρούνταν τα πρόσωπα που είχαν πολλαπλή απασχόληση και ασφάλιση για κάθε μία από τις εργασίες τους στον ίδιο φορέα κύριας ασφάλισης, ενώ για την επικουρική τους ασφάλιση υπάγονταν στην ασφάλιση και άλλου επικουρικού φορέα.

Δηλαδή, λογιστής που απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση σε βιομηχανική επιχείρηση υπαγόταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.ΑΜ. και για συγκύρια παράλληλη απασχόλησή του σε εμπορική επιχείρηση ασφαλιζόταν στο Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (τ. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), εξαιρούνταν από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Οι ανωτέρω διατάξεις που προσδιόριζαν τις προϋποθέσεις «παράλληλης» ασφάλισης μεταξύ του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και άλλου επικουρικού ταμείου, είχαν εφαρμογή μόνο για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992), ενώ για τους «νέους» ασφαλισμένους ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 43 του ν. 2084/1992 (σχετ. η 106/1993 Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για επιλογή ασφαλιστικού φορέα).

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 997/1977 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 1140/1981 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1902/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και δεν υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και την νομικής μορφής του, με την επιφύλαξη της περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3371/2005.
Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει και για την οποία ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρούμενο κατά τα ανωτέρω από την ασφάλιση του Ταμείου, παρέχει και άλλη εργασία του ίδιου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής του μορφής, υπάγεται ως προς την εργασία του αυτή στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.».

Με τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η εξαίρεση από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των πολλαπλά απασχολουμένων που υπάγονται για την αυτή απασχόληση στην ασφάλιση άλλου Επικουρικού Ταμείου.

Δηλαδή, λογιστής πολλαπλά απασχολούμενος που για τη μια απασχόλησή του υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Ι.Τ. (τ. ΤΕΑΥΕΚ), ενώ για τη δεύτερη υπάγεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., ασφαλίζεται από ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεωτικά και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύουν μόνο για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους (ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992), ενώ για τους «νέους» ασφαλισμένους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 39 και 43 του ν.2084/1992 (επιλογή ασφαλιστικού φορέα).

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και ήταν ακυρωτέος σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 997/1979, (η οποία καταργείται με την περίπτωση 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 85 του παρόντος νόμου), αλλά όμως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δεν έχει εκδοθεί απόφαση ακύρωσής του, παραμένει ισχυρός.

Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ακύρωσης σύμφωνα με τη καταργούμενη παράγραφο 6, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον ασφαλισμένο οι ασφαλιστικές εισφορές που του επιστρέφονται ή ακόμη και μέρος αυτών, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης παραμένει ισχυρός.

Για το χρόνο ασφάλισης που παραμένει ισχυρός, εκδίδεται σχετική απόφαση Διευθυντή μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται ότι, χρόνος ασφάλισης ο οποίος δεν έχει ακυρωθεί προ της ισχύος του νόμου αυτού παραμένει ισχυρός, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης Διευθυντή.

Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και να βρίσκονται (Τ.Δ.Ε. Διοικητικά Δικαστήρια κ.λ.π.).

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η υπαγωγή των προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. βάσει των ανωτέρω διατάξεων θα διενεργείται μέσω ουσιαστικού ελέγχου (μετατροπή ασφαλιστικής ιστορίας), με την Έκδοση Μηχανογραφικής Π.Ε.Ε., μετά την οριστικοποίηση της οποίας θα ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία του εργαζόμενου.

Προκειμένου η απεικόνιση της εν λόγω ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. να παρακολουθείται μηχανογραφικά μέσω των διαδικασιών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως περίοδος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων λογίζεται η 1/8/2011.

Οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. μισθολογικών περιόδων 8ος, 9ος και 10ος έτους 2011 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30/12/2011.

Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη (από 1/1/2012) κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ. 8 Ν.1846/1951).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο