Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Η νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 2011.

Eκτός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα βρεθούν περίπου 166.000 εργαζόμενοι, μετά τη δημοσιοποίηση της νέας λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, ο οποίος υπογράφει και τη σχετική απόφαση. Δείτε πιο κάτω την απόφαση με ολόκληρη την τελική λίστα ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΒΑΕ) 2011 ή κατεβάστε την στον υπολογιστή σας στο τέλος του άρθου.

Η νέα λίστα, βασίστηκε στις προτάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων εμπειρογνωμόνων και των κοινωνικών εταίρων, ενώ βασίστηκε σε κριτήρια επικινδυνότητας που αφορούν ορισμένες εργασίες και ειδικότητες.

Στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών θα υπάγονται στο εξής, περίπου 365.000 εργαζόμενοι από 531.000 που ήταν με βάση το σημερινό καθεστώς. Η νέα λίστα θα ισχύσει αναδρομικά από 1η Νοεμβρίου 2011, για τις ασφαλιστικές εισφορές Νοεμβρίου που θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά, νέες κατηγορίες, όπως το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στους βιολογικούς καθαρισμούς, οι εργάτες που απασχολούνται στα θερμοκήπια και στους ψεκασμούς, οι εργάτες αλιείας, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι και τεχνίτες, οι τεχνικοί τηλεόρασης που εργάζονται με φορητές κάμερες.

Αντίθετα εξαιρούνται ορισμένες από τις ειδικότητες που μέχρι σήμερα ήταν ενταγμένες στη σχετική λίστα. Οι ειδικότητες αυτές είναι:

- Το διοικητικό προσωπικό κλάδων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΒΑΕ (υπάλληλοι γραφείων, επιστάτες, φύλακες, θυρωροί κλπ.).

- Οι πωλητές στο λιανικό εμπόριο και στο χονδρεμπόριο. Οι ζαχαροπλάστες. Οι εισπράκτορες λεωφορείων, επιστάτες, σταθμάρχες κλπ.

- Οι οδηγοί μικρών φορτηγών ως βοηθοί.

- Οι καμαριέρες.

- Οι κομμωτές - κομμώτριες, κουρείς.

- Οι ταμίες πολυδυναμικού super market.

- Οι οδηγοί ταξί εκτός Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

- Το προσωπικό καθαριότητας σε γραφεία διοίκησης δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων που έχουν μόνιμη εργασία στο δημόσιο και τους οργανισμούς.

- Οι συντηρητές κτιρίων κλπ.

Δημοσιοποιώντας τη νέα λίστα, ο υπουργός Εργασίας διευκρινίζει, ότι δεν θίγονται από το νέο καθεστώς οι εργαζόμενοι των οποίων οι ειδικότητες εξαιρούνται, αλλά οι ίδιοι έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2015 δώδεκα έτη ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δηλαδή 3.600 βαρέα ένσημα.

Επισημαίνει επίσης, ότι η νέα λίστα διαμορφώνει αποκλειστικά και μόνο το ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης ενώ «ειδικά επιδόματα και άλλες παροχές ή όροι εργασίας που συνδέονται με εργαζόμενους στο συγκεκριμένο καθεστώς ρυθμίζονται αποκλειστικά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Ο κ. Κουτρουμάνης στις συναντήσεις του με τους Κοινωνικούς Φορείς, έχει δεσμευτεί, ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα έχουν επεξεργαστεί το σχέδιο με στόχο να κατατεθεί ρύθμιση για την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου και της επαγγελματικής ασθένειας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας «το νέο θεσμικό πλαίσιο θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας με στόχο να ενισχυθεί η πρόληψη, η αποκατάσταση, η πλήρης κάλυψη για επαγγελματική νόσο και ο έλεγχος των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία».

Η Διαρκής Επιτροπή Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα συνεχίσει τη λειτουργία της και θα εξετάζει όλα τα αιτήματα ένταξης στη λίστα, αλλά και τις παρατηρήσεις των φορέων.

Η Τελική λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγεμλάτων 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009 (Φ.Ε.Κ , 143 Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3863/2010 (Φ.Ε.Κ , 115 Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

3. Τις υπ αριθμ Αποφάσεις Φ80000/οικ2506/150/1-3-2011 (Φ.Ε.Κ 492, Β΄) και Φ80000/6840/383/3-5-2011 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις οποίες συστάθηκε και συγκροτήθηκε «Διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

4. Το Πόρισμα της ως άνω Επιτροπής.

5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης της 27-10-2011.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ , 98 Α΄)

7. Τις διατάξεις του π.δ 372/1995 (Φ.Ε.Κ 201 , Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ 213/1992 (Φ.Ε.Κ 102 ,Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Τις διατάξεις της αριθμ.2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»

9. Τις διατάξεις του π.δ 110/2011 (Φ.Ε.Κ 243 , Α΄) , «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες , είναι οι παρακάτω ειδικά απαριθμούμενες :

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, ΑσβεστοποιείαΟι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία , μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων , της καμινείας
και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος , όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου
1A) Επιχειρήσεις κατεργασίας
του Ξηρού Ασβέστη.
Οι απασχολούμενοι στη φρύξη,κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη.
2) Οικοδομικές και τεχνικέςεργασίεςΌλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού.
3) ΤσιμεντοβιομηχανίεςΌλο το απασχολούμενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό
4) Κατεργασία μαρμάρωνΕργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων καθώς και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή – παρασκευή μαρμαροψηφίδων & μαρμαρόσκονης


5) Επεξεργασία
στόκου γύψου Καολίνης -Τάλκ-Θηραϊκής γης
Τριβείς - ψήστες-μυλωνάδες – τροφοδότες
6) Κεραμοποιεία-πλινθοποιεία-αγγειοπλαστεία.Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό
7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς
και θάλασσας
Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγομε την άρση βαρών, χωρίς τηχρησιμοποίηση μηχανικών μέσωνγια φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση αυτών
8) ΒυρσοδεψίαΕργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως,συντηρήσεως,
δεματοποιήσεως & κατεργασίας των ακατέργαστων δερμάτων
9) Σφαγή και εκδορά ζώωνκαι πτηνώνΕργάτες σφαγής, εκδοράς, , καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των σφαγείων , εργάτες καθαρισμού των χώρων σφαγής
10)Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος
και λοιπών μετάλλων
Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου ,εκτός των υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών
11) ΥαλουργίαΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών
12) Βιομηχανία ΠαραγωγήςΑπορρυπαντικώνΕργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος
13) Παραγωγή διθειούχουάνθρακοςΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται
στην παραγωγή


14) Παραγωγή ανόργανωνοξέωνΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονταιστην παραγωγή
15) Χημική Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίουΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή
16) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγήςκαι συσκευασίας χημικώνλιπασμάτωνΌλο το προσωπικό που απασχολείται εντός

του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου

17) Βιομηχανίες και βιοτεχνίεςπαραγωγής γεωργικών φαρμάκωνΌλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας ,εκτός των υπαλλήλων γραφείου
18) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων
και θειικού αργιλίου , καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων
Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγήςκαι συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου
19) Βιομηχανίες καιβιοτεχνίες επεξεργασίαςοστώνΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικόπαραλαβής , διαλογής και μεταφοράςοστών
20) Βιομηχανίες καιΒιοτεχνίες παραγωγής ΟργανικώνΧρωμάτων, βερνικιών καιμελανών.Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό
που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή - εκτός των πακεταριστών - τεχνικοί και χημικοί
21) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό
που απασχολείται σε εκκοκκιστήρια , κλωστήρια , υφαντήρια , βαφεία , φινιριστήρια , σχοινοποιϊα , καναβουργία


α. Εκκοκκιστήρια βάμβακοςΧειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ
β. Κλωστήρια


α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ – χαρτζίων – συρτών -κτενιστριώνκαιπρογνεστριών, κλώστριες καιμπομπινούδες
β) Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την επεξεργασία
των συνθετικών ινών
γ. ΥφαντήριαΥφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητατης πρώτης ύλης).
δ. Βαφεία
Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στηβαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων
ε. Φινιριστήρια


Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα , οι απασχολούμενοι στα μηχανήματα ΡΑΜΜΑ (κολλάρισμα , στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος).
στ. ΣχοινοποιίαΟι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων καιυφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύσηκαι λεύκανση
ζ. ΚαναβουργίαΟι απασχολούμενοι σε σκούτσερ,λανάρα, αλεβίτσα, πλύση
και λεύκανση
22) Ηλεκτρομηχανικάπλυντήρια (πλην των οικειακού τύπου χωρητικότηταςεκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργίωνΕργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης.Σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο.
23) Βιομηχανίες&
Βιοτεχνίες παραγωγής
ανοργάνων
χρωμάτων.
Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία


24) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτώνμολύβδουΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικό
25) Βιομηχανίες
και
βιοτεχνίες κατασκευής
πυριμάχων και οξυμάχωνυλικών
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβανίων και οι κτίστεςΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί

26) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών
υλών και πυριτίδων
26 Α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού τηςΑΕΕ Πυριτιδοποιείου – Καλυκοποιείου
Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου
των τμημάτων Οβιδουργείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας , Αυτομάτων Μηχανημάτων ,Πριονίων ,ΠΕΨ (πίεσηςεν ψυχρώ)27) Οινοπνευματοποιία,
Οινοποιία, Ποτοποιία, Ζυθοποιία
Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος
28) Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένεςΕργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστααερολιμένων
29) Αεροπορική
Βιομηχανία
(κατασκευαστική-επισκευαστική)


Οι απασχολούμενοι εντός τουεργοστασιακούχώρου , εξαιρουμένων υπαλλήλων γραφείου , θυρωρών , φυλάκων , επιστατών

30) Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί
Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί με φορητές κάμερες.

31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, , Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές ΜονάδεςΑσφαλιστικών ΟργανισμώνΝοσοκόμοι, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών , ΘαλαμηπόλοιΨυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, ΣυντηρητέςΠειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία , καθαρίστριες
32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήριαΟι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις


33) Σταθμοί αναπαραγωγής ζώωνΣταυλίτες , νοσοκόμοι κτηνών, καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων ,παρασκευαστές , επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής , απεντομωτές , σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες
34) Βιομηχανίες παραγωγήςπλαστικών
υλών και πλαστικώνειδών
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και διαμόρφωση πλαστικών , πολυμερισμό πρώτης ύλης , αναμίξεως και μορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης
35)ΚαπναποθήκεςΌλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνούεξαιρουμένων των εμπειρογνωμόνων καπνού
36) ΚαπνοβιομηχανίεςΟι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουμένων εμπειρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου
37) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείουΟι εργατοτεχνίτες τμήματοςπαραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές
38) Εταιρείες
πετρελαιοειδών
Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο , εκτός από υπαλλήλους γραφείου , διακίνησης και διάθεσης καυσίμων
39) Εταιρείες εμφιάλωσηςυγραερίων
Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσεωνεκτός υπαλλήλων γραφείου , φυλάκων , θυρωρών και επιστατών

40) Διυλιστήρια πετρελαίων
Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου

41) Λιμενικοί χώροι

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου , φυλάκων και επιστατών

42) ΝαυπηγείαΌλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων , πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών
43) Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.ΕΟι απασχολούμενοι στην Α' Ζώνητου Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
44) Ιχθυόσκαλες

Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός Διευθυντών και Διοικητικών Υπαλλήλων

45) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτοςΤο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων


46)Τυροκομεία

47) ΑλλαντοποιϊαΕργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος , καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας

Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος , βακελίτη, κλιβάνων , μηχανής ινοποίησης TEL παραγωγής
48) Παραγωγή υαλοβάμβακα

49) Επιχειρήσεις
αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών
Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που περιέχουν αμίαντο
50) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορέςΟδηγοί βαρέων φορτηγών άνω των 3.5 τόνων , λεωφορείων , πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς , οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης , οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων ,καθαριστές λεωφορείων
51) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων καισυναφών ειδώνΟι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης προϊόντων


52) Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματοςΧειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος
53) ΑμαξοποιίαΌλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής , εξαιρουμένων των απασχολούμενων στο σέρβις αυτοκινήτων
54) Στρατιωτικές ΥπηρεσίεςΠυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές
55) Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειμένωνΟι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων
56) Βιομηχανία κρέατοςΟι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ)
57) Χημική ΒιομηχανίαΌλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούμενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών των χημικών βιομηχανιών
58) Υπηρεσίες ΥγιεινήςΕργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή ,συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστάσια ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής,επιστασίας εντός ΧΥΤΑκαικαταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές ,εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργείασυντήρησης & καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης ,εργάτες αφοδευτηρίων, νεκροπομποί και εκταφείς νεκρών,καθαριστές οστών,σταυλίτες ,εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησηςτων αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμενοι στην μονάδα βιολογικού καθαρισμούτης Ψυτάλλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου , οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών
59) Παρασκευή αλιπάστωνΌλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό
60) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες
σπορελαιουργίας , πυρηνελαιουργίας , ελαιουργίας και σαπουνοποιίας
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τμήματα παραγωγής


Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

1. Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων

2. Ματσακονιστές

3.Υφαλοχρωματιστές

4.Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

5. Αλιεργάτες

6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

7. Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου

8. Χημικοί, (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων), εργοδηγοί χημικοί, βιοχημικοί

9. Νυχτοφύλακες

10. Λιθοξόοι

11. Δύτες – Σπογγαλιείς

12. Εργάτες φορτηγίδων

13. Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από τσιμέντο

14. Ανελκυστές , καθελκυστές νεωρείων

15. Υποδηματοποιοί - Υποδηματεργάτες

16. Ψήστες

17. Λατζέρηδες

18. Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρας)

19. Αδειούχοι , πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί Μηχανικοί , συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων , εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων

20. Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων

21. Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)

22. Αρτεργάτες – Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)-Μυλωθροί

23. Καθαριστές – Καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση , πλην εκείνων που απασχολούνται σε:

α. γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος , καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις ,οργανισμούς και Α.Ε και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς

β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) – Ρητινοσυλλέκτες

25. Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ.Θ.

26. Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων , απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών , υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών

27. Νεκροπομποί

28. Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων , εργοταξίων κ.λπ

29. Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων

30. Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου

31. Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια, μονάδες παραγωγής και εργοτάξια

32. α. Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66000 VOLT), γομωτές –πυροδότες

β. Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α)

γ. Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και οι εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών

δ.Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο

33. Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα θερμοκήπια

34.Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου

35.Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής

36. Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού

37. Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων

38. Μηχανοξουλουργοί , χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωμάτων, παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο

Η Απόφαση αυτή ισχύει από 1/11/2011

H Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο κ.Υπουργού

2. Γραφείο κας.Γ.Γραμματέως

3. Γραφείο κας.Γ.Διευθύντριας Κ.Α

4. Γραφείο κας.Γ.Διευθύντριας Δ.Υ

5. Όλες τις Διευθύνσεις της ΓΓΚΑ

& Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο