Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ερώτημα Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς το Υ.Ο. για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος εικονικών στοιχείων

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr,  e-mail:  [email protected]

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θεσσαλονίκη 16/11/2011

ΚΟΙΝ: 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
κ. Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
2) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά

Μετά από αίτημα πάρα πολλών συναδέλφων φοροτεχνικών- λογιστών και επειδή οι συνάδελφοι πρέπει να συμβουλέψουν άμεσα τις επιχειρήσεις πελάτες τους για το πώς θα εφαρμόσουν την διαδικασία υποβολής του ειδικού σημειώματος δήλωσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων και η προθεσμία υποβολής του σημειώματος αυτού λήγει στις 30-11-2011, εκτός εάν γίνει δεκτό το αίτημα που σας υποβάλλαμε στις 15/11/2011 για δίμηνη παράταση  της προθεσμίας αυτής, παρακαλούμε να μας απαντήσετε εάν είναι δυνατόν άμεσα στα παρακάτω ερωτήματα.

Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Με βάση τη παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν.3888/2010, επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει τέτοια στοιχεία, κατά το άρθρο 19 του ν. 2523/1997, με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. για τα στοιχεία αυτά έως την 30.9.2010 (ισχύει;), ούτε έχει γίνει μέχρι την ίδια ημερομηνία έναρξη τακτικού ελέγχου από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο) ή ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), μπορεί να υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. μέχρι την 26.11.2010 (τώρα 30-11-2011) (σχετ. η παρ.7 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10.2010), ειδικό σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων και να δηλώσει τον αριθμό,  την ημερομηνία έκδοσης και την καθαρή αξία (προ Φ.Π.Α.) καθενός από αυτά, καθώς και τη συνολική καθαρή αξία. Ως έναρξη ελέγχου για την εφαρμογή των παραπάνω νοείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.

Επί της συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζεται φόρος εισοδήματος ίσος με το πενήντα πέντε τοις εκατό(55%) αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και σαράντα τοις εκατό (40%) σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την υποβολή του ειδικού σημειώματος καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό (20%) του προκύπτοντος φόρου και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις η καθεμία εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας.  Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος  της  παραγράφου  αυτής  εξαντλείται κάθε  εν  γένει  περαιτέρω  φορολογική υποχρέωση, αποκλειστικά  και μόνο  για  τα  δηλωθέντα  μη  νόμιμα φορολογικά στοιχεία και εφαρμόζεται για  τα στοιχεία αυτά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 περί άρσης του αξιόποινου.

Σημειώνεται ότι και η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και την 31.12.2009, καθώς και ότι ισχύουν και εν προκειμένω οι διατάξεις περί εξαιρέσεων του άρθρου 4, δηλαδή ισχύουν ανάλογα και για την εν λόγω ρύθμιση οι  οδηγίες περί εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του προηγούμενου άρθρου 11, εξαιρουμένων βεβαίως σε κάθε περίπτωση και των εκδοτών πλαστών φορολογικών στοιχείων. (ΠΟΛ.1147/27.10.2010 αρ.12 παρ. 5).

Το Ειδικό Σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών στοιχείων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010 μπορεί να υποβληθεί έως την 30.11.2011. (ΠΟΛ.1199/21.9.2011 παρ. 4).

Β) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

1. Υπάρχει η δυνατότητα να δηλωθεί στο ειδικό σημείωμα, αξία μικρότερη της συνολικής του φορολογικού στοιχείου; (μερικώς εικονικό στοιχείο).

2. Εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή και έκτακτος έλεγχος της φορολογικής αρχής διαπιστώσει μεγαλύτερη  εικονική αξία από την δηλωθείσα με το ειδικό σημείωμα και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. για τα στοιχεία αυτά, μπορεί να υποβάλλει  η επιχείρηση στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικό ειδικό σημείωμα με την επιπλέον  αξία καταβάλλοντας τον αναλογούντα φόρο επί της διαφοράς;

3. Μετά την υποβολή του ειδικού σημειώματος και ενώ οι επιχειρήσεις έχουν κάνει αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Ν.3888/2010, μπορεί η φορολογική αρχή να κάνει εφαρμογή της διάταξης που προβλέπεται στη παράγραφο 4 του άρθρου 9 της ΠΟΛ.1147/27.10.2010 η οποία αναφέρει τα εξής:  «Αν μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται βάσει αυτών συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμψηφιζομένου του ποσού που καταβλήθηκε με την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος» αν και ισχύει το ότι: «Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος της παραγράφου αυτής εξαντλείται κάθε εν γένει περαιτέρω φορολογική υποχρέωση, αποκλειστικά και μόνο για τα δηλωθέντα μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία και εφαρμόζεται για τα στοιχεία αυτά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 περί άρσης του αξιόποινου.»

4. Αν η υποβολή του ειδικού σημειώματος περιλαμβάνει και φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί μετά την 1/1/2010 η ότι η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και την 31.12.2009.


Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                              
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο