Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις
Αλλες ειδήσεις

Δείτε επίσης

Οι «εγκύκλιοι Ρέππα» για την εφεδρεία και το νέο βαθμολόγιο στο Δημόσιο


Υπογράφθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, οι πρώτες εφαρμοστικές εγκύκλιοι του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) για «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Πρόκειται για μία επίπονη και επίμονη εργασία που κατέβαλαν οι υπηρεσίες, προκειμένου οι εγκύκλιοι να είναι έτοιμες μόλις σε μία εβδομάδα και να δημοσιοποιηθούν με τη δημοσίευση του νόμου.
Σας αποστέλλουμε τις πρώτες έξι εγκυκλίους:

Εγκύκλιος 1η

ΘΕΜΑ: Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

Μέρος Α’

Με το Κεφάλαιο Δεύτερο του νόμου αυτού εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικώς με το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 11 του ν. 4024/2011 ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

1) Ανακαθορίζεται η βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4024/2011. Η νέα βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει έξι (6) βαθμούς, που κατανέμονται κατά κατηγορία προσωπικού ως εξής:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΒαθμολογικήΠΕΤΕΔΕΥΕ
Κλίμακα (Α-ΣΤ)(Α–ΣΤ)(Β-ΣΤ)(Γ-ΣΤ)
Χρόνος προαγωγήςΧρόνος προαγωγήςΧρόνος προαγωγήςΧρόνος προαγωγής
ΣΤ ΕισαγωγικόςΕισαγωγικός Εισαγωγικός Εισαγωγικός
2 έτη2 έτη2 έτη2 έτη
100% των κρινόμενων Ε4 έτη4 έτη6 έτη 10 έτη
90% των κρινόμενων Δ4 έτη4 έτη6 έτη 10 έτη
80% των κρινόμενων Γ4 έτη4 έτη 8 έτηΚαταληκτικός
(σε 22 έτη)
70% των κρινόμενων Β 6 έτη 8 έτηΚαταληκτικός
(σε 22 έτη)
30% των κρινόμενων ΑΚαταληκτικός Καταληκτικός
(σε 20 έτη)(σε 22 έτη)

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6:

· Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ.
· Καταληκτικός βαθμός για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ ο Βαθμός Α, για την κατηγορία ΔΕ ο Βαθμός Β και για την κατηγορία ΥΕ ο Βαθμός Γ.
· Εισαγωγικός βαθμός για τους κατόχους συναφούς διδακτορικού διπλώματος είναι ο Βαθμός Δ, με συνολική βαθμολογική και μισθολογική προώθηση έξι (6) ετών.
· Εισαγωγικός βαθμός για τους κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι ο Βαθμός Ε, με συνολική βαθμολογική και μισθολογική προώθηση δύο (2) ετών.
· Εισαγωγικός βαθμός για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο Βαθμός Δ, με συνολική βαθμολογική και μισθολογική προώθηση έξι (6) ετών. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

2) Δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:
· Οι υπάλληλοι που έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ΄ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
· Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ΄ ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρ. 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.
· Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.
· Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
· Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.

3) Η μονιμοποίηση των υπαλλήλων, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας δεν γίνεται πλέον αυτοδίκαια, αλλά υπό προϋποθέσεις μετά από ουσιαστική κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ειδικότερα:
· ο υπάλληλος μονιμοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται εφόσον πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον:
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία.
· Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται.
· Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του κρινομένου προκειμένου να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτασης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά.

4) Η προαγωγή των υπαλλήλων από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, δεν γίνεται ακώλυτα, αλλά υπό προϋποθέσεις και με βάση την ποσόστωση, που καθιερώνεται με την παρ. 6 του άρθρου 7, επί των κάθε φορά κρινομένων. Ειδικότερα:
· Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, λαμβάνεται υπόψη:
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
αα) η απόδοσή του, που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό.
· Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό.
· Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
· Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.

5) Για την προαγωγή των υπαλλήλων από βαθμό σε βαθμό το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο καταρτίζει το Μάιο κάθε έτους πίνακα προακτέων κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα. Ειδικότερα:
· Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
· Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το μέσο όρο της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος.
· Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους.
· Η προαγωγή των υπαλλήλων, που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη ποσόστωση επί των κρινόμενων υπαλλήλων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας.
· Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.
· Οι υπάλληλοι που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων, αλλά δεν προάγονται μετά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κρίνονται εκ νέου για προαγωγή το επόμενο έτος.
· Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων ως μη προακτέοι. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη.

6) Επανακαθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 οι προϋποθέσεις επιλογής σε θέση ευθύνης, ως εξής:

Βαθμός

Δικαίωμα επιλογής

Προϋποθέσεις

σε θέση ευθύνης επιπέδου

Α

Γενικής Διεύθυνσης

Εφόσον σωρευτικά:

·έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή

·έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης

·ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ.

Διεύθυνσης ή Τμήματος

Εφόσον σωρευτικά:

·έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή

·έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και

·ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.

Β

Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης

Εφόσον σωρευτικά:

·έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή

·έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

·ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

Τμήματος

Εφόσον σωρευτικά:

·έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή και

·ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.


Ø Επισημαίνονται τα εξής:

· Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ΄, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ΄.
· Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β΄, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β΄.
· Οι υπάλληλοι που επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α΄, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄.
· Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.
· Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του αρμοδίου προς τούτο συλλογικού οργάνου, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά.
· Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υ.Κ., όπως εκάστοτε ισχύει. Το ως άνω κώλυμα δεν ισχύει σε περίπτωση διαγραφής των πειθαρχικών ποινών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.
· Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου αυτού δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

7) Για πρώτη φορά δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης καθώς και Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής έχουν, εκτός από τους υπαλλήλους του οικείου φορέα και υπάλληλοι άλλων υπουργείων και ν.π.δ.δ., εφόσον, φυσικά, πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Ειδικότερα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11:

· Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υ.Κ. που αφορούν στην έκδοση κοινής απόφασης προκήρυξης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προκειμένου να επιλεγούν οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, ισχύουν και για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης καθώς και Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
· Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου (άρθρο 11) μπορούν να επεκτείνονται και για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
· Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 10, με την προκήρυξη καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων, οι κλάδοι καθορίζονται, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11, με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των αποφάσεων οι κλάδοι καθορίζονται με την προκήρυξη. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τμήμα.

Μέρος Β’ - ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Μέρος Α’ της παρούσας εγκυκλίου αποτελούν τις πάγιες ρυθμίσεις του νέου Βαθμολογίου – Μισθολογίου. Για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011, στους νέους βαθμούς ισχύουν οι ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 28.
Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες για την άμεση έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς.
Μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, οι υπάλληλοι που έχουν πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό κατάταξης θα ενταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού κατάταξης γίνεται με διαπιστωτική πράξη.

Ø Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς.

Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάταξης των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 στους ενιαίους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την 1η-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου). Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.
Για την κατάταξη στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί μέχρι 31-10-2011. Τυχόν προϋπηρεσία που δεν έχει αναγνωρισθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, θα αναγνωρισθεί μετά την κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011.
Η κατάταξη διενεργείται ως εξής:

Κατηγορία ΠΕ

Έτη Υπηρεσίας

Βαθμός

0-3

ΣΤ

3-9

Ε

9-15

Δ

15-21

Γ

>21

Β
Κατηγορία ΤΕ:

 

Έτη Υπηρεσίας

Βαθμός

0-3

ΣΤ

3-9

Ε

9-15

Δ

15-23

Γ

>23

Β
Κατηγορία ΔΕ:

 

Έτη Υπηρεσίας

Βαθμός

0-3

ΣΤ

3-11

Ε

11-19

Δ

19-27

Γ

>27

Β
Κατηγορία ΥΕ:

 

Έτη Υπηρεσίας

Βαθμός

0-3

ΣΤ

3-15

Ε

15-25

Δ

>25

Γ
Ειδικότερα ως προς την κατάταξη επισημαίνονται τα εξής:

 


· Δεν υπολογίζεται στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε σε χαμηλότερη κατηγορία.
Για παράδειγμα:
α) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι (20) έτη κατά την 1.11.2011, εκ των οποίων τα πέντε (5) έτη διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΠΕ και τα δέκα πέντε (15) έτη με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 5 +10 + 5/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 17,5 έτη. Άρα ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΠΕ. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι (20) έτη, θα κατατασσόταν πάλι στο βαθμό Γ. Επομένως, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΠΕ.
β) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι οκτώ (28) έτη κατά την 1.11.2011, εκ των οποίων τα τρία (3) έτη διανύθηκαν με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΤΕ και τα είκοσι πέντε (25) έτη με το τυπικό προσόν της κατηγορίας ΔΕ, θα υπολογισθούν τελικά: 3 +10 + 15/2 (το μισό πέραν της δεκαετίας) = 20,5 έτη. Άρα ο εν λόγω υπάλληλος θα έπρεπε να καταταγεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας ΤΕ. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπάλληλος παρέμενε στην κατηγορία ΔΕ με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι οκτώ (28) έτη, θα κατατασσόταν στο βαθμό Β. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη της ανωτέρω ρύθμισης, ότι δηλαδή δεν μπορεί ο υπάλληλος να καταταγεί σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατασσόταν εάν παρέμενε στη χαμηλότερη κατηγορία, ο υπάλληλος θα καταταγεί τελικά στο βαθμό Β της κατηγορίας ΤΕ.

· Από το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας αφαιρούνται επίσης τα εξής χρονικά διαστήματα:
- ο χρόνος της διαθεσιμότητας,
- ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,
- ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,
- ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
- ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
- ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων,
- το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,
- χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

· Οι υπάλληλοι που κατά την 1.11.2011 ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 , ήτοι τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄.
· Για τους υπαλλήλους που κατέχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη, έξι (6) έτη. Για τους κατόχους συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αφαιρούνται δύο (2) έτη.

Για παράδειγμα:
α) Για την κατάταξη αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. με συνολικό χρόνο υπηρεσίας δέκα (10) έτη κατά την 1.11.2011, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ., θα προσμετρηθεί στο συνολικό του χρόνο υπηρεσίας χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, λόγω της ιδιότητάς του αυτής. Άρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί με συνολικό χρόνο υπηρεσίας δέκα έξι (16) ετών στον Βαθμό Γ με ένα έτος πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό.
β) Για την κατάταξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και με συνολικό χρόνο υπηρεσίας οκτώ (8) έτη κατά την 1.11.2011, θα προσμετρηθεί στο συνολικό του χρόνο υπηρεσίας χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, λόγω της κατοχής του σχετικού τίτλου σπουδών. Άρα, ο εν λόγω υπάλληλος θα καταταγεί με συνολικό χρόνο υπηρεσίας δέκα (10) ετών στον Βαθμό Δ με ένα έτος πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό.
· Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, η κατάταξή τους θα γίνει στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, με προσθήκη πλασματικού χρόνου, στην κλίμακα κατάταξης της κατηγορίας αυτής, τριών (3) ετών.

Για παράδειγμα:
Υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, χωρίς το τυπικό προσόν της κατηγορίας αυτής, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας είκοσι ένα (21) έτη κατά την 1.11.2011, δεν θα καταταγεί στο Βαθμό Γ, αλλά στο βαθμό Δ με επτά (7) έτη πλεονάζοντα στο βαθμό αυτό, δεδομένου ότι λόγω της μη κατοχής του τυπικού προσόντος της κατηγορίας ΔΕ, η αντίστοιχη κλίμακα με την προσθήκη πλασματικού χρόνου τριών (3) ετών διαμορφώνεται ως εξής:

 
Κατηγορία ΔΕ:

 

Έτη Υπηρεσίας

(+3) Έτη Υπηρεσίας

Βαθμός

0-3

3-6

ΣΤ

3-11

6-14

Ε

11-19

14-22

Δ

19-27

22-30

Γ

>27

>30

Β


Τέλος, σημειώνεται ότι, όπου για τη συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως του βαθμού που κατατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

-- Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση

Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 συστήματος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, η μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Ειδικότερα, η μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), διενεργείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Υ.Κ., όπως ίσχυε.

-- Προαγωγές υπαλλήλων μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς

Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 συστήματος αξιολόγησης και την αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση την επίτευξη των στόχων που θα τους ανατεθούν, οι κρίσεις για προαγωγή των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4024/2011 και έχουν τον απαιτούμενο, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 7, ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό κατάταξής τους προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο αυτού βαθμό, θα γίνουν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφαρμόζοντας και τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του παρόντος ποσοστώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για την προαγωγή των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), μετά την κατάταξή τους στους νέους βαθμούς, θα δοθούν εγκαίρως με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.

-- Επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων

 

Όσον αφορά τη θητεία των υπηρετούντων προϊσταμένων οργανικών μονάδων καθώς και την επιλογή προϊσταμένων μετά την 1.11.2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου-μισθολογίου του ν. 4024/2011), επισημαίνονται τα εξής:
· Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να γίνουν επιλογές προϊσταμένων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο κατατάσσονται με βάση τα προαναφερόμενα.
· Μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του προαναφερόμενου συστήματος αξιολόγησης, η επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων θα γίνεται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του ν. 4024/2011 προϋποθέσεις με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση της στοχοθεσίας.
· Επίσης, οι υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4024/2011, πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007, όπως ίσχυε, διατηρούν το δικαίωμά τους αυτό και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του ν. 4024/2011, ανεξάρτητα από το βαθμό κατάταξής τους.
Σε περίπτωση δε που επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων θα καταταγούν ως εξής:
α) στο βαθμό Γ’ εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος,
β) στο βαθμό Β’, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης
γ) στο βαθμό Α’, εφόσον επιλεγούν για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.
Για την ορθή εφαρμογή της ως άνω ρύθμισης, κρίνεται σκόπιμο οι υπηρεσίες Διοικητικού-Προσωπικού να καταρτίσουν, παράλληλα με την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς, πίνακες κατά επίπεδο θέσης ευθύνης, στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007, όπως ίσχυε, κατά την 1.11.2011.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

Εγκύκλιος 2η

ΘΕΜΑ: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Κατ΄ εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, προτεραιότητα της οποίας αποτελεί η υλοποίηση μίας μεταρρυθμιστικής και εκσυγχρονιστικής τομής στο σύστημα της οργάνωσης και της λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, ψηφίστηκε πρόσφατα ο νόμος «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», με τον οποίο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, η θέση ενός πλαισίου ευρύτερης μεταρρύθμισης της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό στις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 περ. α του υπόψη νόμου προβλέπεται η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων:
α) των Υπουργείων, περιλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών τους και λοιπών υπαγόμενων σε αυτά υπηρεσιών καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
β) των Ανεξάρτητων Αρχών και
γ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της χώρας, περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας τους.
Από την παραπάνω περί κατάργησης ρύθμιση εξαιρούνται οι κενές οργανικές θέσεις:
α) για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει,
β) για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης (διορισμού ή μετάταξης), μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου,
γ) του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Σχετικά διευκρινίζεται ότι ως νοσηλευτικά ιδρύματα νοούνται όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και οι αποκεντρωμένες μονάδες αυτών (κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία κ.ά.), ενώ στο εν λόγω προσωπικό περιλαμβάνονται κυρίως οι ακόλουθοι κλάδοι:
- ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Νοσηλευτικής, Βοηθών Νοσοκόμων, Επιμελητών Ασθενών, ΔΕ Παρασκευαστών, Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων -
Συσκευών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος συναφής κλάδος.
δ) του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των φορέων κοινωνικής πρόνοιας και του Ε.Κ.Α.Β.
Σημειώνεται ότι, ως φορείς κοινωνικής πρόνοιας ορίζονται αυτοί της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3106/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) του εκπαιδευτικού προσωπικού της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα
στ) του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν βαθμολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της Ε.Υ.Π. και του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Στις παραπάνω διατάξεις επίσης ορίζεται ότι, αν οι κενές θέσεις υπερβαίνουν, ανά κλάδο κατηγορίας, Υπουργείου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., το 60 % των θέσεων που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Στην περίπτωση που οι κενές θέσεις προσωπικού δεν υπερβαίνουν ανά κλάδο/κατηγορία το 60% των θέσεων, που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό, τότε οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του νόμου. Περί της αυτοδίκαιης αυτής κατάργησης εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του οικείου ανάλογα με την περίπτωση οργάνου διοίκησης (Υπουργός, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος, Διοικητής/Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ., αντίστοιχα), στην οποία θα περιλαμβάνονται ανά κλάδο και κατηγορία τόσο οι αυτοδίκαια καταργούμενες θέσεις όσο και οι εναπομείνασες θέσεις προσωπικού στο φορέα.
Παράδειγμα: σε περίπτωση που σε έναν φορέα ο κλάδος π.χ. ΠΕ Διοικητικού διαθέτει 50 οργανικές θέσεις εκ των οποίων καλυμμένες είναι οι 19, τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία θα προσδιορίζονται κατά αριθμό, κλάδο και κατηγορία οι οργανικές θέσεις που καταργούνται, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση για τη διατήρηση των κενών θέσεων του εν λόγω κλάδου. Για τους λοιπούς κλάδους του φορέα αυτού, που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου ανάλογα με την περίπτωση οργάνου διοίκησης.
Σε περίπτωση φορέα που όλοι οι κλάδοι προσωπικού διαθέτουν οργανικές θέσεις που είναι καλυμμένες κατά τουλάχιστον 40%, καταργούνται αυτοδίκαια όλες οι κενές οργανικές θέσεις και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου ανάλογα με την περίπτωση οργάνου διοίκησης.
Οι κενές οργανικές θέσεις που θα διατηρηθούν με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις στο εξής θα πληρούνται μόνο με διορισμό/πρόσληψη έπειτα από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 35 του νόμου, από την έναρξη ισχύος αυτού, και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του υπαλληλικού κώδικα και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.
Οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι οποίες έχουν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α΄/9.12.2003 με κοινές απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π, καταργούνται με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του άρθρου 33 του νόμου.
Δηλαδή, αν οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών υπερβαίνουν, επί του συνόλου των συστημένων θέσεων του κλάδου αυτού της αντίστοιχης κατηγορίας, όλων των ΚΕΠ του οικείου Δήμου, το 60% των θέσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο αριθμός των θέσεων που καταργείται κατά κατηγορία και κλάδο, ανά Δήμο θα οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών η οποία θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Τέλος, σημειώνουμε ότι οι οργανισμοί φορέων που βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσής τους δεν θα πρέπει να προωθούνται για υπογραφή στα αρμόδια όργανα προτού προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 33 του εν λόγω νόμου.
Όλες οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις θα κοινοποιούνται στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού και Αξιολόγησης Θέσεων της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται όπως ενημερώσουν για το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας.


Εγκύκλιος 3η

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του Ν 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας

Όπως είναι γνωστό, στο ΦΕΚ 226 Α’, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4024/2011, με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας (άρθρο 34) του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔ.ΑΧ.)

Πεδίο Εφαρμογής
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» καταργούνται οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:
στο Δημόσιο
τα Ν.Π.Δ.Δ.
τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις επιχειρήσεις τους
στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή εποπτείας ή διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους
στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 1α του ν. 3899/2010 (Α΄ 212)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
-για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280)
- για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου
- του καλλιτεχνικού προσωπικού:
o της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
o της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
o της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
o του Εθνικού Θεάτρου
o του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
o της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής
ü για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση ύπαρξης κενών θέσεων ΙΔ.ΑΧ. από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν.4002/2011 μετατάξεις/μεταφορές για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με γενικές ή ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού πρέπει να προβούν στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης κενών θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Πεδίο Εφαρμογής
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους φορείς:
του Δημοσίου
των Ν.Π.Δ.Δ.
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεών τους
των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή εποπτείας ή διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους
των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 1α του ν. 3899/2010 (Α΄ 212)
τίθεται, με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε εργασιακή εφεδρεία και μέχρι την λύση της σχέσης εργασίας του .
Η σχέση εργασίας του ανωτέρω προσωπικού λύεται αυτοδικαίως, όταν συντρέξουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης, που αντιστοιχούν σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης, εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέχρι και την 31.12.2013.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού πρέπει να προβούν στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία, οι οποίες δεν δημοσιεύονται.


ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
-- το καλλιτεχνικό προσωπικό:
o της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
o της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
o της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
o του Εθνικού Θεάτρου
o του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
o της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής
--το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. και των ασφαλιστικών ταμείων
--οι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν.1514/1985
--εργαζόμενος:
· του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία
· του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε (ν. 2238/1994, Α΄ 151) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. (Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ)
· που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
· που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..


Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των φορέων της παρ. 4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ Ν. 4002/ 2011 (Α΄ 180)

Πεδίο Εφαρμογής
Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4002/ 2011(Α΄ 180), εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στην εργασιακή εφεδρεία.

 

Φορείς που καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 56 του

ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) [(άρθρα 1 και 3 έως και 6 του ν. 3438/2006 (Α΄ 33)]

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

2.

«Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, (Ε.Ο.Ε.Τ.) [άρθρα 19 έως και 24 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49)]

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

3.

«Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) [π.δ. 51/1997 (Α΄ 48)]

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

4.

Σταθμός Ελέγχου Κάπρων [π.δ. 389/1997 (Α΄ 272)]

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Περιφερειακή Υπηρεσία)

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

5.

«Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) [άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3565/2007 (Α΄ 112)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

6.

Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών» [άρθρα 1 έως και 15 του ν. 3390/2005 (Α΄ 233) ]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

7.

Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, [αριθ. ΓΓΑ32327/ 23.12.1969 Υ.Α.]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

8.

«Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία», [π.δ. 86/1986]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμουΚαταργούμενες Διατάξεις
Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του ν. 4002/2011
Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4002/2011

Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των φορέων της παρ. 5 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ή ΛΥΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57 – 64 ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν. 4002/ 2011(Α΄ 180)

Πεδίο Εφαρμογής
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012,εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς τους από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.


Φορείς που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4002/ 2011

 

Φορείς που καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 56 του

ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) [(άρθρα 1 και 3 έως και 6 του ν. 3438/2006 (Α΄ 33)]

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

2.

«Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, (Ε.Ο.Ε.Τ.) [άρθρα 19 έως και 24 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49)]

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

3.

«Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) [π.δ. 51/1997 (Α΄ 48)]

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

4.

Σταθμός Ελέγχου Κάπρων [π.δ. 389/1997 (Α΄ 272)]

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Περιφερειακή Υπηρεσία)

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

5.

«Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) [άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3565/2007 (Α΄ 112)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

6.

Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών» [άρθρα 1 έως και 15 του ν. 3390/2005 (Α΄ 233) ]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

7.

Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, [αριθ. ΓΓΑ32327/ 23.12.1969 Υ.Α.]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου

8.

«Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία», [π.δ. 86/1986]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμουΚαταργούμενες Διατάξεις

 • Η παράγραφος 3 του άρθρου 56 του ν. 4002/2011
 • Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4002/2011

Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των φορέων της παρ. 5 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες

 1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ή ΛΥΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57 – 64 ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν. 4002/ 2011(Α΄ 180)Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012,εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς τους από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.

 
Φορείς που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Φορέας Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.),[ άρθρο 16 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Α΄ 117)]

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

2.

Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, [αριθ. 9082/10.8.1969 Υ.Α.]

Πολιτισμού

και Τουρισμού

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας

«Ματθαίος Λιούγκας»,

[ ν.δ. 650/1970]

Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ»,

[ ν.δ. 650/1970]

3.

Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, [ ν.δ. 650/1970, π.δ. 907/1975 (Α΄ 289)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Πανηπειρωτι-κό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

4.

Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, [ π.δ. 237/1985 (Α΄ 88)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
Φορείς που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Φορέας Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης [περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2557/1997 (Α΄271)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

Φορείς που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Φορέας Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» [π.δ.184/2002 (Α΄172)],

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμε-

νων περιοχών Αττικής

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής [π.δ. 205/2002 (Α΄187)]

Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του

ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του [π.δ.346/2002 (Α΄287)]

2.

Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης [ ν.δ. 650/1970 (Α΄175)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,[π.δ. 51/2000 (Α΄43)]

Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσ/νίκης [π.δ. 50/2000 (Α΄43)]

Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης [ν.δ. 650/1970]Φορείς που λύονται με τις διατάξεις του άρθρου 60 του

ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Φορέας Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.)

[π.δ.473/1988 (Α’212)]

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΕΦΕΤ (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

Φορείς που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 61 του

ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Φορέας Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα

[ν.3059/2002 (Α’ 241)]

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-τας και Ναυτιλίας

ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Υπουργείο Οικονομικών)

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

Φορείς που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Φορέας Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

[ν.3614/2007(Α’267)]

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-τας και Ναυτιλίας

ΚτΠ ΑΕ (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-σης)

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

Φορείς που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4002/ 2011

Εποπτεύον Υπουργείο

Φορέας Υποδοχής

Χρόνος Έναρξης Εφεδρείας

1.

«Ανώνυμη Εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης κεραμικών και πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ ΑΕ)

[π.δ. 420/1986(Α’ 198)]

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-

τητας και Ναυτιλίας

Ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξη μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ)

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις

2.

«Εταιρία τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και ινών ΑΕ» (ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ)

[π.δ.385/1986 (Α΄168)]Φορείς που λύονται με τις διατάξεις του άρθρου 64 του

 

ν. 4002/ 2011
Εποπτεύον ΥπουργείοΦορέας ΥποδοχήςΧρόνος Έναρξης Εφεδρείας
1.«Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ)

 

[ν.1943/1991 (Α΄50)]

 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-

 

τητας και Ναυτιλίας
Οικονομικό Επιμελητήριο ΕλλάδοςΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
2. «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.» (ΟΠΕΠ Α.Ε.)

 

[ν.2557/1997(Α’ 271)]

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

 

 

---------------
Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
3.«ΑΓΡΟΤΗΜΑ» Α.Ε

 

[ν.3734/2009 (Α’8)]
Φορείς που συγχωνεύονται ή λύονται με τις διατάξεις του άρθρου 66 του

 

ν. 4002/ 2011
Εποπτεύον ΥπουργείοΦορέας ΥποδοχήςΧρόνος Έναρξης Εφεδρείας
Α. Φορείς που καταργούνται-συγχωνεύονται ή διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών

 

1.«Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε.» (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)

 

ΟικονομικώνΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
2.«Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε.» (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)ΟικονομικώνΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
3.«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)Υπουργός ΕπικρατείαςΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
4.«Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.»

 

Πολιτισμού και Τουρισμού

 

 

 

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
5.«Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.» (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)

 

Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

 

και

 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
6.«Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε.» (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)

 

Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

 

και

 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
7.«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

 

και

 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
8.«Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε.» (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)

 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότη-

 

τας & Ναυτιλίας
Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
9.«Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ι.Γ.Μ.Ε.)

 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
10.«Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (Ε.Ι.Ν.)

 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
Β. Φορείς που συγχωνεύονται:
1.Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

 

Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΕνιαίος Γεωργικός Οργανισμός-«ΔΗΜΗΤΡΑ»

 

Από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
2.«Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-ΔΗΜΗΤΡΑΑγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
3.«Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.-AGROCERT)

 

Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
4.«Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)

 

Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΑπό 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι εποπτεύοντες φορείς πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012,
εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι φορείς υποδοχής πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Με απόφαση του Οργάνου Διοίκησης των Φορέων Υποδοχής των Νομικών Προσώπων των άρθρων 57 έως και 64, και 66 του ν. 4002/2011 , που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31.12.2011, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, σε αριθμό ίσο με το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε σ΄ αυτούς, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας
Αν μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς αυτό, το σύνολο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών (ΥΕ και ΔΕ) του φορέα υποδοχής, θεωρείται πλεονάζον και εντάσσεται αυτοδικαίως από 1.1.2012 στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας
Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στον φορέα προέλευσης ή υποδοχής, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία


Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των φορέων της παρ.6 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας:
ü Συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
ü Για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο.
ü Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.
ü Η ένταξη στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας λογίζεται ως προαναγγελία απόλυσης για κάθε έννομη συνέπεια και οι αποδοχές που καταβάλλονται στο προσωπικό που εντάσσεται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, συμψηφίζονται με την αποζημίωση λόγω απόλυσης που τυχόν οφείλεται κατά τη λήξη του χρόνου της εργασιακής εφεδρείας.

Εγκύκλιος 4η

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
Ειδικότερα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ και των παραγράφων 2 έως 10 και 12 του άρθρου 33 «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

Α) Αυτοδίκαιη απόλυση υπαλλήλων:
Με την υποπαράγραφο 1 β του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 καταργούνται οι διατάξεις:
α. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄115),
β. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) που κυρώθηκε με το ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4018/2011, (Α΄ 215),
γ. του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2812/2000 (Α΄ 64), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213).
Με τις ως άνω διατάξεις δόθηκε η δυνατότητα στους υπαλλήλους με αίτησή τους, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ΄ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας τους.

Ως εκ τούτου, οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα ή του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή του άρθρου 145 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων κι οι οποίοι παρέμειναν στην υπηρεσία βάσει των ανωτέρω διατάξεων που καταργούνται, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Κατά συνέπεια οι εν λόγω υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2011. Για την αυτοδίκαιη απόλυσή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Διευκρινίζεται, ότι και οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι βάσει της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3996/2011 παρέμειναν στην υπηρεσία, απολύονται αυτοδικαίως όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Από την ως άνω αυτοδίκαιη απόλυση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 33, εξαιρούνται:
α) οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν.1514/1985,
β) το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων,
γ) οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιούμενων με αυτόν μισθολογικά και βαθμολογικά κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, οι διοικητικοί υπάλληλοι του ιδίου Υπουργείου, που υπηρετούν στην αλλοδαπή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
δ) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), καθώς και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών,
ε) φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι,
στ) το ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, και το προσωπικό της Ε.Υ.Π.,
ζ) όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατέχουν θέση προϊσταμένου ή αναπληρωτή οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
η) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του επομένου άρθρου,
θ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε (ν. 2238/1994, Α΄ 151) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
ι) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
ια) υπάλληλος προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου νοσηλευτής είχε κάνει χρήση του δικαιώματος παράτασης παραμονής στην υπηρεσία δυνάμει των διατάξεων της παρ. 19 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, ο εν λόγω υπάλληλος δεν απολύεται αυτοδικαίως, καθότι εμπίπτει στις περιοριστικά προαναφερόμενες εξαιρέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, πριν προβούν στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των εν λόγω υπαλλήλων να τους ενημερώσουν σχετικά προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να εξετάσουν την πιθανή υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν 4024/2011.
Για το σκοπό αυτό, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011 οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, συντάσσουν πίνακες με τους υπαλλήλους που έκαναν χρήση του δικαιώματος παράτασης παραμονής στην υπηρεσία και πρόκειται να απολυθούν αυτοδίκαια, λόγω της κατάργησης των ως άνω διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις, όπου αυτές προκύπτουν σαφώς από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους οι οποίοι δηλώνουν ενυπογράφως ότι έλαβαν γνώση. Όσοι από αυτούς θεωρούν ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος εξαίρεσης υποβάλλουν μέχρι τις 20.11.2011 αίτηση εξαίρεσης, επισυνάπτοντας σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να υποβάλουν άμεσα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε ποια εκ των περιπτώσεων εξαίρεσης εμπίπτουν.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών εξετάζουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης, εκδίδουν απόφαση εξαίρεσης των συγκεκριμένων υπαλλήλων από την αυτοδίκαιη απόλυση, που υπογράφεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται.
Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη απόλυση λόγω κατάργησης των ως άνω διατάξεων περί παράτασης παραμονής στην υπηρεσία, παραμένουν στην υπηρεσία για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στη σχετική πράξη παράτασης παραμονής, που εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.13/720/οικ.26516/20-12-2010 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Σημειώνεται, ότι με την αυτοδίκαιη απόλυση των υπαλλήλων καταργούνται οι θέσεις του κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκαν οι υπάλληλοι αυτοί. Ως εκ τούτου οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Υπηρεσιών πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εκδοθούν και οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης των ανωτέρω θέσεων από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β) Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα:
Σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1 γ του άρθρου 33 του ν. /2011 σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα τίθενται οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι υπάλληλοι των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου οι οποίοι μέχρι την 31-12-2013 συμπληρώνουν κατ΄ ελάχιστον τριανταπέντε έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και τουλάχιστον το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, ήτοι όσοι υπάλληλοι κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού διανύουν τουλάχιστον το πεντηκοστό τρίτο (53ο) έτος της ηλικίας και έχουν κατ΄ ελάχιστον τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι όσοι υπάλληλοι κατά τη δημοσίευση του νόμου έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει ήδη τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του ν. /2011. Κατά συνέπεια οι εν λόγω υπάλληλοι απολύονται αυτοδικαίως Νοέμβριο / Δεκέμβριο 2011. Για την αυτοδίκαιη απόλυσή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.
Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 33 του ν. /2011 καταργούνται αυτοδικαίως με την παρέλευση ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις θέσεις που καταργούνται, τίθενται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής τους, από την κατάργηση της θέσης τους και μέχρι τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους.
Για παράδειγμα στην περίπτωση που ο νόμος δημοσιευθεί την 1η Νοεμβρίου 2011, τότε την 1η Δεκεμβρίου 2011, αφενός καταργείται η θέση που υπηρετεί ο υπάλληλος (αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη) και αφετέρου η ημερομηνία αυτή θα αποτελέσει και την ημερομηνία εισόδου του υπαλλήλου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
Η θέση του υπαλλήλου σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς την υποβολή αίτησης εκ μέρους του, με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάργησης της οργανικής θέσης του υπαλλήλου που πρόκειται να τεθεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

Σε κάθε περίπτωση από την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα της υποπαράγραφου 1γ εξαιρούνται όσοι υπάλληλοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 33 (βλέπε σελ. 2-3 της παρούσας).
Για παράδειγμα, στην περίπτωση όπου νοσηλευτής είναι πενήντα επτά (57) ετών και έχει τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας κατά τη δημοσίευση του νόμου, δεν απολύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση μηνός από την ως άνω ημερομηνία, καθότι εμπίπτει στις περιοριστικά αναφερόμενες εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν 4024/2011.
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, πριν προβούν στην αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των εν λόγω υπαλλήλων ή πριν τη θέση τους σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, να τους ενημερώσουν σχετικά προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να εξετάσουν την πιθανή υπαγωγή τους στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν 4024/2011.
Για το σκοπό αυτό, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011 οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, συντάσσουν πίνακες με τους υπαλλήλους που πρόκειται να απολυθούν αυτοδίκαια ή να τεθούν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις, όπου αυτές προκύπτουν σαφώς από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους οι οποίοι δηλώνουν ενυπογράφως ότι έλαβαν γνώση. Όσοι από αυτούς θεωρούν ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος εξαίρεσης υποβάλλουν μέχρι τις 20.11.2011 αίτηση εξαίρεσης, επισυνάπτοντας σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να υποβάλουν άμεσα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε ποια εκ των περιπτώσεων εξαίρεσης εμπίπτουν.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών εξετάζουν όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης, εκδίδουν απόφαση εξαίρεσης των συγκεκριμένων υπαλλήλων από την αυτοδίκαιη απόλυση ή τη θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, που υπογράφεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύεται.
Οι υπάλληλοι που εξαιρούνται από την ως άνω αυτοδίκαιη απόλυση ή θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, παραμένουν στην υπηρεσία και απολύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.3528/2011.

Σημειώνεται, ότι με την ως άνω αυτοδίκαιη απόλυση ή τη θέση σε διαθεσιμότητα καταργούνται οι θέσεις του κλάδου και της κατηγορίας στον οποίο ανήκαν οι υπάλληλοι αυτοί. Ως εκ τούτου οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Υπηρεσιών πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εκδοθούν και οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης των ανωτέρω θέσεων από τον Γενικό Γραμματέα του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου ή του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης του φορέα, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ø Εν κατακλείδι, επισημαίνονται τα εξής:

1. Προκειμένου ο αναπληρωτής προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης να εξαιρεθεί από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν.4…./2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, θα πρέπει ο ορισμός του να έχει γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με πράξη του αρμοδίου προς τούτο οργάνου.
2. Μέχρι την πλήρωση, με επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, των θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης που θα κενωθούν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), η τοποθέτηση των προϊσταμένων διενεργείται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις οργανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις επιλογής για τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης.
Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 33 του ν. /2011, διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα παραίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.
Εγκύκλιος 5η

Θέμα: Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων.

1. Κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ριζική αλλαγή της οργάνωσης και της λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να αποκτήσει η χώρα ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό διοικητικό σύστημα που να εξυπηρετεί τον πολίτη, να συμβάλει στην ανάπτυξη και να κοστίζει όσο το δυνατόν λιγότερο.
Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται ως βασική προτεραιότητα η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής των δημοσίων υπηρεσιών (υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών, ανεξάρτητων αρχών, νπδδ κ.λπ.) και η αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού με την ορθολογική ανακατανομή των οργανικών του θέσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού κράτους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού υλοποιείται ήδη ένα μακρόπνοο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της κεντρικής διοίκησης με τη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και του ΟΟΣΑ.
2. Με το άρθρο 35 του πρόσφατου νόμου με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» τίθεται το πλαίσιο για την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων η οποία προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις.
Οι παράγραφοι 1 έως και 3 αναφέρονται στην πρώτη φάση και η παρ. 4 στην δεύτερη.
Ειδικότερα από τις τέσσερις (4) πρώτες παραγράφους του άρθρου 35 το οποίο ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου, απορρέουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

Πρώτη φάση
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 συνιστάται σε κάθε υπουργείο Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών που αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, τους λοιπούς Γενικούς Γραμματείς των Γενικών Γραμματειών που υπάγονται στο υπουργείο και τον Γενικό Δ/ντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου.
Εφιστούμε την προσοχή σας ότι ο καθορισμός της συγκρότησης και της σύνθεσης της ήδη συνεστημένης από το νόμο Επιτροπής, καθορίζεται με απόφαση του οικείου υπουργού, το ταχύτερο δυνατόν, και πάντως μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.
Έργο της Επιτροπής είναι:
Α) ο έλεγχος της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου υπουργείου (της κεντρικής του υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του), των υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραμματειών) και των εποπτευόμενων από αυτό νπδδ
Β) ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων που έχουν προδήλως περιορισμένο αντικείμενο
Γ) ο εντοπισμός υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες υπηρετεί προσωπικό που πλεονάζει ή ελλείπει σε σχέση με τις ασκούμενες από την υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητες και
Δ) η ανακατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες του υπουργείου ή του νπδδ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η Επιτροπή μέσα στο Νοέμβριο διατυπώνει εισήγηση για τις υπηρεσιακές μονάδες που πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν και για τις θέσεις που πρέπει να ανακατανεμηθούν.

Όσον αφορά στην κατάργηση/συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων:
Δεδομένου του πιεστικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το οποίο η πρώτη φάση της αναδιοργάνωσης και της κατανομής των θέσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, (παρ. 2 του άρθρου 35) πρέπει:
- με βάση τις εισηγήσεις των οικείων Επιτροπών να συνταχθούν σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων με τα οποία θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες του υπουργείου, των υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων νπδδ. Με τις ρυθμίσεις αυτές θα τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις των οργανισμών των υπουργείων και των λοιπών υπό αναδιοργάνωση φορέων. Εκτιμάται ότι οι μονάδες που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν πρέπει να ανέρχονται στο 30% τουλάχιστον των υφισταμένων.
- τα σχέδια αυτά πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία μας το αργότερο έως την 11η Νοεμβρίου ώστε να τύχουν της απαραίτητης επεξεργασίας από την υπηρεσία μας και στη συνέχεια να προωθηθούν για ψήφιση από τη Βουλή.
Για την επίσπευση της επεξεργασίας των σχ. των διατάξεων που θα υποβληθούν στην υπηρεσία μας παρακαλούμε να συνυποβάλλετε και οργανογράμματα των υπηρεσιών και των φορέων που αναδιοργανώνονται (τα παλαιά και τα νέα όπως διαμορφώνονται μετά τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις υπηρεσιακών μονάδων) και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αριθμητικά και αναλυτικά οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες (Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις, Τμήματα κ.λπ.) και οι μονάδες που καταργούνται/συγχωνεύονται ή που λειτουργούν σε χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο.
Τα υπουργεία πρέπει να ενημερώσουν τις υπαγόμενες σ’ αυτά αυτοτελείς υπηρεσίες και τα νπδδ που εποπτεύουν για την υποχρέωσή τους να προβούν στην άμεση αναδιοργάνωσή τους και στην κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων για τον περιορισμό της οργανωτικής τους δομής.
Κάθε υπουργείο με την ευθύνη του οικείου Γενικού Γραμματέα θα συντονίσει την εν λόγω διαδικασία και θα συγκεντρώσει όλες τις προτάσεις για περιορισμό των οργανικών μονάδων από την κεντρική και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου, από τις αυτοτελείς υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό καθώς και από τα νπδδ που εποπτεύει και θα τις υποβάλλει συγκεντρωτικά.

(Η αποστολή όλων των στοιχείων παρακαλούμε να γίνει στη Δ/νση Οργανωτικής Ανάπτυξης του υπουργείου μας (Βασ. Σοφίας 15, τ.κ. 106.74 ΑΘΗΝΑ) και στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected]).
Από την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου θα αρχίσουν οι συναντήσεις των υπευθύνων των επιμέρους υπουργείων με στελέχη του υπουργείου μας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες για την οριστικοποίηση των σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων.
(Στο παράρτημα 1 παραθέτουμε το πρόγραμμα των προτεινόμενων συναντήσεων που θα γίνουν στον 1ο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Βασ. Σοφίας 15).

Όσον αφορά στην ανακατανομή των θέσεων:
Α) Η ανακατανομή των οργανικών θέσεων διενεργείται, μετά από εισήγηση της οικείας Επιτροπής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2011. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται κατά κατηγορία και κλάδο οι τυχόν πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού.
Β) Οι θέσεις που πλεονάζουν μεταφέρονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών στα υπουργεία ή και νπδδ στα οποία ελλείπουν αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία τους οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης της παρ. του άρθρου 35. Εάν δεν υπάρχουν ελλείψεις οργανικών θέσεων, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση της Επιτροπής τότε οι οργανικές θέσεις καταργούνται με την προαναφερόμενη κυα.
Η ύπαρξη ή μη ελλείψεων όσων αφορά τις οργανικές θέσεις διαπιστώνεται από το υπουργείο μας κύρια με βάση τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αναδιοργάνωσης όλων των υπουργείων.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη φάση.

Δεύτερη φάση
Το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2011 πρέπει να εκδοθεί κυα των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία να προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό των οποίων θα αξιολογηθούν. (Βλ. παρ. 4 του άρθρου 35).
Η διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2012 και ολοκληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του 2012, διενεργείται με αξιοκρατικά-επιστημονικά κριτήρια με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.
Η αξιολόγηση του προσωπικού τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο ιδίως παρακολουθεί τη διαδικασία και προβαίνει σε σχετικές υποδείξεις με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας.
Έως την 31η.12.2013, με βάση την αξιολόγηση ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών και των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συντάσσονται νέα οργανογράμματα, καταργούνται υπηρεσιακές μονάδες με περιορισμένο αντικείμενο, μετακινείται ή μετατίθεται το προσωπικό αυτών και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.

Επισημαίνεται ότι όσα υπουργεία έχουν ήδη καταρτίσει σχ. προεδρικών διαταγμάτων για τη συνολική αναδιοργάνωσή τους, πρέπει να τα προωθήσουν για υπογραφή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να μας αποστείλουν, όπως και τα λοιπά υπουργεία, τα σχέδια των νομοθετικών ρυθμίσεων για την μείωση των οργανικών τους μονάδων. Ισχύει αυτό?

3. Για την επίσπευση του έργου και τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε βασικές οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της οργανωτικής δομής του υπουργείου σας και λοιπών φορέων της αρμοδιότητάς σας.

α) Για να επιτύχετε τον άμεσο περιορισμό της διοικητικής δομής του φορέα σας πρέπει κατά προτεραιότητα να καταργήσετε τις υπηρεσιακές μονάδες εκείνες που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης επειδή, είτε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και δεν έχουν πλέον αντικείμενο, είτε είναι σε πλήρη αδράνεια, είτε υπολειτουργούν. Για παράδειγμα πρέπει να καταργηθούν τα τμήματα δακτυλογράφησης σε όλες τις υπηρεσίες αφού η χρήση των Η/Υ είναι διαδεδομένη και οι υπάλληλοί τους χρησιμοποιούν Η/Υ για την επεξεργασία και κατάρτιση των εγγράφων της αρμοδιότητάς τους.

β) Βασική επιλογή από την οποία θα προκύψει επίσης μικρότερη οργανωτική δομή και καλύτερος συντονισμός είναι η συγκέντρωση στο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, η υπαγωγή δηλ. στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, όλων των υποστηρικτικών μονάδων του (π.χ. Διοικητικού/Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ΠΣΕΑ κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των υποστηρικτικών μονάδων των αυτοτελών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό.
Η ενοποίηση των μονάδων διοικητικής υποστήριξης των αυτοτελών υπηρεσιών (δηλ. Γενικών και Ειδικών Γραμματειών κ.λπ.) με αυτές των οικείων Υπουργείων επιβάλλεται και από τις ρυθμίσεις του άρθρου 49 παρ. 12α του νόμου 3943/2011 (Α΄66) και του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄138).
Για να υλοποιηθεί η πολιτική αυτή, αποφεύγοντας παράλληλα την αύξηση του αριθμού των Γενικών Δ/νσεων με υποστηρικτικό αντικείμενο, θα πρέπει:
Να συσταθεί σε κάθε υπουργείο μία Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που να συγκροτείται από όλες τις υποστηρικτικές μονάδες του υπουργείου, κατά τα ανωτέρω.
Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή των μονάδων Πληροφορικής και αυτών Διοικητικού/Προσωπικού και γενικότερα διοικητικής υποστήριξης δεν πρέπει να γίνεται αθροιστικά και ως έχουν στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αν για παράδειγμα για την υποστήριξή της μια Γενική Γραμματεία διαθέτει μια Δ/νση Πληροφορικής ή μια Δ/νση Διοικητικού, οι μονάδες αυτές θα καταργηθούν και οι αρμοδιότητές τους θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου.
Στις Γενικές αυτές Δ/νσεις Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα υπαχθούν και οι μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών οι οποίες θα λειτουργούν πλέον στο πλαίσιο μιας Δ/νσης, κατά προτίμηση της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σημειώνεται ότι σε Γενικές Γραμματείες με μεγάλο όγκο εργασιών και αντίστοιχα μεγάλη οργανωτική δομή οι οποίες επιπλέον δεν συστεγάζονται με το υπουργείο στο οποίο υπάγονται, μπορεί να προβλέπονται σ’ αυτές μονάδες διοίκησης σε επίπεδο τμήματος ή γραφείου, οι οποίες όμως θα αποτελούν οργανικά τμήματα των αντίστοιχων Δ/νσεων του οικείου υπουργείου.
Στην περίπτωση μεγάλων υπουργείων που διαθέτουν συνολικά τουλάχιστον τρεις (3) Δ/νσεις με οικονομικό αντικείμενο θα μπορούσε να συγκροτηθεί μία Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με αμιγώς οικονομικό αντικείμενο. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών θα συγκροτείται από δύο ή τρείς Δ/νσεις, ανάλογα με το μέγεθος του υπουργείου, ως εξής:
-Δ/νση Προϋπολογισμού
-Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
-Δ/νση ή τμήμα εποπτευόμενων φορέων ( Η Δ/νση μπορεί να προβλέπεται μόνο στην περίπτωση των υπουργείων που εποπτεύουν πολύ μεγάλο αριθμό φορέων. Όταν προβλέπεται τμήμα εποπτευόμενων φορέων θα εντάσσεται στη Δ/νση Προϋπολογισμού).
(Βλ. στο παράρτημα 2 τις προτεινόμενες μονάδες της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων με τις βασικές τους αρμοδιότητες).
Αν συσταθεί Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων που να συγκροτείται από μονάδες αμιγώς οικονομικές τότε οι λοιπές υποστηρικτικές μονάδες θα συγκροτούν τη Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικών Υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις των ανωτέρω νόμων για τη συγκέντρωση όλων των υποστηρικτικών μονάδων στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου δεν αφορούν τα ΝΠΔΔ και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.
γ) Λιτότερη οργανωτική δομή θα προκύψει και με την εφαρμογή της αρχής του «εύρους εποπτείας» στη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων κάθε είδους των επιμέρους υπουργείων, ώστε η εσωτερική τους διάρθρωση να περιλαμβάνει κατώτερου επιπέδου μονάδες περισσότερες από τρεις και έως επτά, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εκτελούμενου έργου.
Δεν είναι αποδεκτό π.χ. μία Γενική Δ/νση να συγκροτείται από δύο μόνο Δ/νσεις ή μια Δ/νση να συγκροτείται από δύο μόνο τμήματα. Δεν είναι αποδεκτό επίσης σε ορισμένες Γενικές Γραμματείες να προβλέπεται μία Γενική Δ/νση υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα. Όπως επίσης δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν τμήματα με έναν υπάλληλο ή καθόλου υπαλλήλους.
δ) Τα οργανωτικά επίπεδα που μπορεί να διαρθρώνονται οι υπηρεσίες είναι οι Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτοτελή ή μη. Συνεπώς πρέπει να καταργηθούν όλα τα ενδιάμεσα οργανωτικά επίπεδα, δηλ. οι υποδιευθύνσεις και τα γραφεία.
Το οργανωτικό επίπεδο των οργανικών μονάδων (Γενική Δ/νση, Διεύθυνση, Τμήμα κ.λπ.) πρέπει να δικαιολογείται με βάση το αντικείμενο τους και τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του φορέα και όχι άλλες σκοπιμότητες π.χ. σύσταση θέσεων προϊσταμένων.
Δεν είναι αναγκαίο για παράδειγμα οι υπηρεσιακές μονάδες με αντικείμενο π.χ. τις διεθνείς σχέσεις να λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης σε όλα τα υπουργεία. Το ίδιο ισχύει και για τις Δ/νσεις ΠΑΜ-ΠΣΕΑ. Κατά την άποψή μας και αυτές πρέπει να λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος υπαγόμενου στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικής Υποστήριξης.
ε) Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιοργάνωσης πρέπει να εξετάσετε τη δυνατότητα περιορισμού του αριθμού και των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων του φορέα σας.
4. Η απεικόνιση των οργανικών μονάδων με την αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων τους θα γίνει με την κατάρτιση των νέων οργανισμών που θα αρχίσει από 1.1.2012.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Εγκύκλιος 6η

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4024 /2011 (ΦΕΚ 226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά στη νέα ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 26 του νόμου αυτού, που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου ορίζουν ότι: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη θα προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».

Η ανωτέρω ρύθμιση αποσκοπεί στην αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων για την επιλογή των μελών που συγκροτούν τα συλλογικά όργανα της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, προκειμένου να διαφυλαχθεί το αίσθημα διαφάνειας και αμεροληψίας στον ευαίσθητο αυτό τομέα δράσης των συγκεκριμένων συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Για την ενιαία και με ορθό τρόπο εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων επισημαίνουμε τα εξής:

1. Στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 26 υπάγονται αποκλειστικά τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται υποχρεωτικά στα λοιπά συλλογικά όργανα π.χ. στα υπηρεσιακά συμβούλια ή στα κάθε είδους Διοικητικά Συμβούλια. Είναι δυνατόν όμως να εφαρμοσθούν και στα λοιπά συλλογικά όργανα της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

2. Η κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26, επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση που δίνεται η δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις σε όργανο της Διοίκησης να επιλέξει ελεύθερα μεταξύ περισσότερων νόμιμων επιλογών το μέλος (τακτικό ή αναπληρωματικό) του συλλογικού οργάνου. Κατά συνέπεια όταν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, ή η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας (ex officio) τότε δεν επιβάλλεται από τις νέες ρυθμίσεις η διενέργεια κλήρωσης.

3. Η κλήρωση διεξάγεται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία, συνήθως από την Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να συμμετέχουν στα εν λόγω συλλογικά όργανα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση πάντως να λαμβάνεται υπόψη αν τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο του συλλογικού οργάνου. Για παράδειγμα σε ένα συλλογικό όργανο διενέργειας ενός δημόσιου διαγωνισμού για ένα πολύπλοκο και με πολύ μεγάλο τίμημα έργο, θα πρέπει να επιδιωχθεί τα περισσότερα μέλη να είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου για το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός.

4. Για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της η κλήρωση πρέπει να διεξάγεται παρουσία τριών τουλάχιστον στελεχών της αρμόδιας για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσίας. Από τα τρία αυτά στελέχη τα δύο τουλάχιστον πρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης. Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τρία παριστάμενα στελέχη.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού της γεωγραφικής περιοχής τους.

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο