Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Με "απλό" τρόπο θα δηλώνουν και θα αποδίδουν τον ΕΦΚ πετρελαίου, οι επιχειρήσεις που συστεγάζονται που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα.

Σε αντίθεση με τα νοικοκυριά για τα οποία η εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης θα ισχύσει του χρόνου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει από φέτος να χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες τους.

Πως όμως αυτό θα γίνει αυτό σε επιχειρήσεις που συστεγάζονται στην ίδια πολυκατοικία με νοικοκυριά ?

Για τις περιπτώσεις αυτές, που αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, οι διανομείς καυσίμων έχουν ενημερώσει εδώ και καιρό το υπουργείο ότι αδυνατούν να εκδίδουν τιμολόγια με διαφορετικό Ε.Φ.Κ. διότι πολύ απλά το πετρέλαιο αφορά τον καυστήρα της πολυκατοικίας, και όχι των διαμερισμάτων ή των καταστημάτων του κτιρίου ξεχωριστά.

Το υπουργείο λοιπόν κατέφυγε στην "απλούστατη" λύση που περιγράφεται στην εγκύκλιο : Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5042638ΕΞ 13.10.2011


"Διαδικασία καταβολής Ε.Φ.Κ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης από νομικά πρόσωπα , που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα.

1. Τα Νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παράγραφος 4 και του άρθρου 101 παράγραφος 1 του ν.2238/1994, τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, την χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους, με χαμηλό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ), που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001. Η διαφορά μεταξύ του υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. (περιπτ. ζ΄ και ια΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001) και του ανωτέρω χαμηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου αυτού.

2. Τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που διακινούν τα ανωτέρω καύσιμα θέρμανσης, κατά την παράδοση αυτών, υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας (αποδείξεις λιανικής πώλησης) προς τον εκπρόσωπό του κτιρίου (διαχειριστή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).

Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, εκδίδονται από έντυπα θεωρημένα (χειρόγραφα) ή μηχανογραφικά (σημαινόμενα με τη χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988) στις οποίες, πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ, αναγράφονται ως στοιχεία του περιεχομένου τους και οι ακόλουθες ενδείξεις:
το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου και η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.), καθώς και η αντιστοιχούσα ποσότητα και αξία.

3. Τα Νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παράγραφος 4 και του άρθρου 101 παράγραφος 1 του ν.2238/1994, τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην κατά τόπο αρμόδια τελωνειακή αρχή ή Δ.Ο.Υ., δύο φορές τον χρόνο, ήτοι μέχρι την 20η Ιανουαρίου και μέχρι την 20η Μαΐου κάθε έτους, δήλωση για την καταβολή του Ε.Φ.Κ που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων

Η Δήλωση που υποβάλλεται μέχρι και την 20η Ιανουαρίου, αφορά τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η Δήλωση που υποβάλλεται μέχρι και την 20η Μαΐου, αφορά τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ίδιου έτους.

4. Ο οφειλόμενος Ε.Φ.Κ. που καταβάλλεται από τα Νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παράγραφος 4 και του άρθρου 101 παράγραφος 1 του ν.2238/1994, τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, προκύπτει από το γινόμενο της συνολικά χρησιμοποιηθείσας ποσότητας καυσίμων με τη διαφορά των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών του Ε.Φ.Κ. (π.χ.: 412 – 60 = 352 ευρώ). Με τον Ε.Φ.Κ., καταβάλλεται και ο αναλογών επί του ποσού Ε.Φ.Κ., ΦΠΑ, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά την έκδοση του φορολογικού στοιχείου (απόδειξη λιανικής πώλησης) συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις.

Η συνολικά χρησιμοποιηθείσα ποσότητα καυσίμων προκύπτει:

-για τις περιπτώσεις όπου μεσολαβεί εταιρία έκδοσης κοινοχρήστων, από τα καταναλωθέντα λίτρα καυσίμων θέρμανσης βάση των αποδείξεων πληρωμής κοινοχρήστων,

-για τις λοιπές περιπτώσεις όπου δεν μεσολαβεί εταιρία κοινοχρήστων, από Υπεύθυνη Δήλωση του αστικά υπευθύνου του Νομικού Προσώπου, βάση του ποσοστού που αναλογεί στο διαμέρισμα στέγασης του νομικού προσώπου (κατ’ αναλογία των τετραγωνικών μέτρων που έχει επί του συνόλου του κτιρίου ή βάση των χιλιοστών συμμετοχής στη θέρμανση εκ του καταστατικού του κτιρίου).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, συνυποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ή αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με την ως άνω δήλωση. "


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο