Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μειωμένα έσοδα, αποδείξεις και φοροδιαφυγή περιόρισαν την απόδοση της φορολογίας το 2011

Η σχετικά χαμηλή απόδοση της φορολογίας φυσικών προσώπων από τη μέχρι τώρα εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011 (ΦΕΦΠ.11, εισόδημα που αποκτήθηκε το 2010), σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αποδίδεται σε επιστροφές φόρου λόγω αποδείξεων...

Η σχετικά χαμηλή απόδοση της φορολογίας φυσικών προσώπων από τη μέχρι τώρα εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011 (ΦΕΦΠ.11, εισόδημα που αποκτήθηκε το 2010), σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αποδίδεται σε επιστροφές φόρου λόγω αποδείξεων. Iσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους για τη χαμηλότερη απόδοση. Πρέπει, όμως, να υπάρχουν και άλλοι. Για τη διερεύνηση του θέματος αυτού εξετάζουμε τα στοιχεία για το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων για τις οποίες είχαν σταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα μέχρι και την 8η αποστολή για το ΦΕΦΠ.11 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο των δηλώσεων των 3 προηγούμενων ετών που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν τα έτη 2007 (16η αποστολή), 2008 (14η αποστολή) και 2009 (13η αποστολή). Τα στοιχεία είναι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις 4 πρώτες στήλες του πίνακα δίνεται το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων για το εισόδημα που αποκτήθηκε τα έτη 2007, 2008 και 2009 και το σύνολο των δηλώσεων που εκκαθαρίστηκαν μέχρι και την 8η αποστολή του ΦΕΦΠ.11. Στις 4 τελευταίες στήλες του ίδιου μέρους δίνεται η ποσοστιαία κατανομή τους σε χρεωστικές, πιστωτικές και μηδενικές. Στο δεύτερο τμήμα του πίνακα δίνεται το φορολογούμενο εισόδημα σε εκατομμύρια ευρώ και η ποσοστιαία κατανομή του κατά κατηγορία φορολογικών δηλώσεων για τα ίδια έτη. Στις τέσσερις πρώτες στήλες του τρίτου μέρους δίνεται το κατά φορολογική δήλωση φορολογούμενο εισόδημα σε ευρώ και στις τέσσερις επόμενες ως δείκτης με το μέσο κατά φορολογική δήλωση εισόδημα = 100. Τέλος, στις τέσσερις πρώτες στήλες του τέταρτου μέρους δίνεται ο φόρος (πρόκειται για τον επιπλέον του παρακρατηθέντος φόρο που πρέπει να καταβληθεί από τον φορολογούμενο για τις χρεωστικές ή την επιστροφή του επιπλέον παρακρατηθέντος φόρου για τις πιστωτικές δηλώσεις) και στις τέσσερις επόμενες ο κατά φορολογική δήλωση φόρος.

Από τον πίνακα αυτό, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2011 (εισόδημα που αποκτήθηκε το 2010) για τις οποίες είχαν σταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα μέχρι και την 8η αποστολή σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία σύνολο των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων αποστολών εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών προηγούμενων ετών, φαίνεται ότι:

· Στην κατανομή του αριθμού των φορολογικών δηλώσεων παρουσιάζεται μείωση του ποσοστού που αντιπροσωπεύουν στο σύνολο οι χρεωστικές και οι μηδενικές δηλώσεις με αντίστοιχη αύξηση των πιστωτικών κατά 10,3 εκατοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στα οποία υπήρχαν πολύ μικρές διαφορές στα ποσοστά που αντιπροσώπευαν στο σύνολο οι τρεις κατηγορίες δηλώσεων.

· Στην κατανομή του φορολογούμενου εισοδήματος κατά κατηγορία φορολογικών δηλώσεων, η οποία τα προηγούμενα χρόνια παρουσίαζε επίσης μια σταθερότητα, παρατηρείται μια μεγάλη μείωση του ποσοστού που αντιπροσωπεύουν οι χρεωστικές με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού που αντιπροσωπεύουν οι πιστωτικές στο συνολικό φορολογούμενο εισόδημα, ενώ σχεδόν σταθερό παρέμεινε το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι μηδενικές. Η μεγάλη μείωση των χρεωστικών και η αντίστοιχη αύξηση των πιστωτικών μπορεί να οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, εν μέρει στην επιστροφή φόρου λόγω αποδείξεων. Μπορεί, όμως, να οφείλεται και στην ανακατανομή των φορολογικών δηλώσεων κατά ύψος δηλωθέντος εισοδήματος εξαιτίας των μειώσεων του ετήσιου εισοδήματος που υπέστησαν οι μισθωτοί λόγω της περικοπής του 13ου και 14ου μισθού και οι συνταξιούχοι λόγω περικοπής της 13ης και 14ης σύνταξης (οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των φορολογουμένων). Για πολλούς από αυτούς η παρακράτηση φόρου ήταν ίσως μεγαλύτερη από το φόρο που έπρεπε να καταβάλουν για τα μειωμένα εισοδήματά τους και γι'Α αυτό από χρεωστικές τα περασμένα χρόνια έγιναν πιστωτικές για το εισόδημα του 2010.

· Το κατά φορολογική δήλωση δηλωθέν εισόδημα των πιστωτικών παρουσιάζει μια σταθερότητα σε ευρώ αλλά μια μεγάλη μείωση ως δείκτης σε σχέση με το μέσο φορολογούμενο εισόδημα. Το γεγονός αυτό ενισχύει το επιχείρημα που προαναφέρθηκε σχετικά με την ανακατανομή των φορολογικών δηλώσεων κατά ύψος δηλωθέντος εισοδήματος. Στους ίδιους λόγους οφείλεται, ίσως, το υψηλότερο φορολογούμενο εισόδημα κατά φορολογική δήλωση των (μειωμένων) χρεωστικών δηλώσεων.

· Εξαιτίας των διαφοροποιήσεων στις κατανομές των φορολογουμένων κατά ύψος φορολογούμενου εισοδήματος και του ύψους του κατά φορολογική δήλωση εισοδήματος σε συνδυασμό με την υπαγωγή των εισοδημάτων αυτών σε διαφορετικούς συντελεστές της προοδευτικής κλίμακας, παρουσιάζεται, όπως φαίνεται από τις τέσσερις τελευταίες στήλες του τέταρτου μέρους, μια διακύμανση στον κατά φορολογική δήλωση φόρο των χρεωστικών και των επιστροφών, αλλά και μια συνεχής μείωση του κατά φορολογική δήλωση φόρου για το σύνολο των φορολογουμένων.

Εκτός από τους λόγους που προαναφέρθηκαν υπάρχει και το μείζον πρόβλημα της φοροδιαφυγής στα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ποτέ ουσιαστικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν και ποιοι και πόσο φοροδιαφεύγουν. Εξαιτίας της μείωσης των εισοδημάτων που επήλθε λόγω των μέτρων των μνημονίων και της ανασφάλειας που συνοδεύει τη μείωση αυτή σε συνδυασμό με την ανεργία, δεν αποκλείεται να έχει αυξηθεί η φοροδιαφυγή στα φυσικά πρόσωπα.

 

Αναγκαιότητα ελέγχων και διασταυρώσεων

Προκειμένου να ελεγχθούν το αν και κατά πόσο η μειωμένη απόδοση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οφείλεται στις αποδείξεις, στη μεταβολή της κατανομής των φορολογικών δηλώσεων ανάμεσα σε χρεωστικές, πιστωτικές και μηδενικές και στη φοροδιαφυγή είναι ανάγκη να γίνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1. Δειγματοληπτικός έλεγχος στο αν και κατά πόσο τα αναγραφόμενα ποσά των αποδείξεων που αναφέρονται στις δηλώσεις καλύπτονται από τις αποδείξεις που υποβλήθηκαν μαζί με αυτές (αυτό, φυσικά, ισχύει και για τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά).

2. Δειγματοληπτικές συγκρίσεις του δηλωθέντος εισοδήματος από ορισμένους φορολογούμενους το 2011 για τα εισοδήματα του 2010 σε σχέση με το δηλωθέν εισόδημα των ίδιων φορολογουμένων τα τρία προηγούμενα έτη.

3. Διασταύρωση της μεταβολής του δηλωθέντος εισοδήματος με τυχόν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των ίδιων φορολογούμενων. 4. Tέλος, προκειμένου να αποκαλυφθούν εκείνοι οι οποίοι αποκρύπτουν εισοδήματα και φοροδιαφεύγουν, να δοθούν στη δημοσιότητα οι φορολογικοί κατάλογοι για όλους τους φορολογουμένους για το εισόδημα που αποκτήθηκε το 2009 και το ίδιο να γίνει όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση όλων των φορολογικών δηλώσεων για το εισόδημα που αποκτήθηκε το 2010 ώστε να γίνουν γνωστά από τη μια μεριά τα συνολικά εισοδήματα που δηλώνουν και τον συνολικό φόρο που καταβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι της χώρας.


Πηγή www.express.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο