Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εκθέσεις προόδου μηνός Ιουλίου 2011 για το Πρόγραμμα Υλοποίησης Σχεδίου κατά της Φοροδιαφυγής 2010-2011

Εκθέσεις προόδου μηνός Ιουλίου 2011 για το Πρόγραμμα Υλοποίησης Σχεδίου κατά της Φοροδιαφυγής 2010-2011

ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011. ΥΠΟΕΡΓΟ: Εφαρμογή της νέας φορολογικής
Νομοθεσίας της Κυβέρνησης (Ομάδα 1η)
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2011
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/7-31/07/2011
• Συμβόλαιο Αποδοτικότητας Ελεγκτών. Κατόπιν συνεργασίας με Γενικές Δ/νσεις Ελέγχου, Διοικητικής Υποστήριξης και μετά και την υποβολή παρατηρήσεων από την τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ επί αρχικών σχεδίων της ομάδας για το Συμβόλαιο Αποδοτικότητας, τους Δείκτες απόδοσης και τις γενικές αρχές Συστήματος Αξιολόγησης, υποβλήθηκαν αναθεωρημένα σχέδια Συμβολαίων αποδοτικότητας ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων του κράτους και προϊσταμένων ελεγκτικών υπηρεσιών.

• Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (transfer pricing). Συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εθνικό /διεθνές επίπεδο περί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών για την Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Μελέτη παραδεκτών μεθόδων αποτίμησης αγαθών και υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών. Στόχος η προετοιμασία νέας διάταξης για ενιαία αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων από το ΥΠΟΙΚ.
Συνεργασία με διυπουργική επιτροπή.
Ανάλυση καταγραφή και παρουσίαση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς για την εφαρμογή κανόνων, μεθόδων και κριτηρίων που έχουν συνομολογηθεί σε διεθνές επίπεδο (πχ. Guidelines OECD) και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις Ελεγκτικές Αρχές όπως και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν αποδεκτές ή να απορρίψουν συναλλαγές που δεν πληρούν τους κανόνες αυτούς. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για προσέγγιση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς.

• Υποβλήθηκε έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων της υπό την αιγίδα της ομάδας συνάντησης εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών με εκπροσώπους του ΣΕΒ, που διεξήχθη με αφορμή υπόμνημα του ΣΕΒ με θέμα Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια.

• Σε συνέχεια της υποβολής μελέτης-προτάσεων της ομάδας ΕΦΟΜ για την εφαρμογή του α.20 Ν.3842/2010 σχετικά με επαγγελματικούς λογαριασμούς και διαβίβαση φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ, πραγματοποιήθηκε στις 6.7.2011 συνάντηση εκπροσώπων ομάδας ΕΦΟΜ και ΓΓΠΣ. Υποβλήθηκε σχετική έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων.

• Πραγματοποιήθηκε και υποβλήθηκε μελέτη σχετικά με τη φορολογία φυσικών προσώπων σε χώρες της Ε.Ε. που περιλαμβάνει κλίμακες/συντελεστές, και ενδεικτικά στοιχεία αναφορικά με εκπτώσεις/απαλλαγές και ιδιαιτερότητες φορολογικών συστημάτων επιμέρους κ.μ.

• Υποβλήθηκε ενημερωτικό υπόμνημα στον Υπουργό Οικονομικών (μέσω Γεν. Γραμματέα Υπ.Οικ. κ. Ι. Καπελέρη) σχετικά με τις από 14.7.2011 κοινές προτάσεις ελεγκτικών εταιρειών για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.

• Ποσοτικοποίηση. Επεξεργασία στοιχείων στην φορολογία εισοδήματος

• Σύγκριση εκκαθαρίσεων φορολογουμένων οικ. ετών 2010 και 2011. Μελετώνται προτάσεις από επεξεργασία αυτών. Διερευνάται η υποβολή πρότασης για αλλαγή μεθόδου εκκαθάρισης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

• Μελέτη και επεξεργασία πρότασης διατάξεων σχετικά με αύξηση εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος. Πρόταση τρόπου φορολόγησης εμπορικών επιχ/σεων, επιχ/σεων παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

• Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (transfer pricing). Υποβολή μελέτης σχετικά με:

- Μεθόδους αποτίμησης αγαθών και υπηρεσιών ενδοομιλικών συναλλαγών, θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών για την Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών, με στόχο την προετοιμασία νέας διάταξης για ενιαία αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων από το ΥΠΟΙΚ.
- Ανάλυση καταγραφή και παρουσίαση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς για την εφαρμογή κανόνων, μεθόδων και κριτηρίων που έχουν συνομολογηθεί σε διεθνές επίπεδο (πχ. Guidelines OECD)-Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για προσέγγιση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς.

• Φορολογική κατοικία. Γίνεται μελέτη και προετοιμάζεται πρόταση σχετικά με τροποποίηση των διατάξεων του α.12 Ν.3943/2011.

• Ποσοτικοποίηση. Επεξεργασία στοιχείων στις φορολογίες ΦΠΑ, Εισοδήματος, Απόδοσης Φόρων Εξωχώριων εταιρειών

• Σύγκριση εκκαθαρίσεων φορολογουμένων οικ. ετών 2010 και 2011. Υποβολή προτάσεων από επεξεργασία αυτών. Διερευνάται η υποβολή πρότασης για αλλαγή μεθόδου εκκαθάρισης.
 
 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2012. ΟΜΑΔΑ 2η: ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/07/2011
Υλοποίηση εγκεκριμένου action plan


Σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, δρομολογούμενες βάσει ύψους οφειλής, για όλες τις κατηγορίες οφειλετών που στοχοποιήθηκαν. Μηνιαία παρακολούθηση των οφειλετών, αποτίμηση του αποτελέσματος, συμπληρωματικές ή νέες ενέργειες:

1. Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από κατόχους αξιόλογης ακίνητης περιουσίας.
• Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και ακίνητη περιουσία σε Μύκονο, Σαντορίνη.
• Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και επαγγελματικά ακίνητα στο 1ο διαμέρισμα Αθηνών.
• Οφειλέτες με ληξ. οφειλές από φόρο κληρονομιάς χωρίς εισπρακτικά μέτρα.
• Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και Α/Π σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης.
• Κατάσταση οφειλετών της Δ. Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία.

2. Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από μεγάλους οφειλέτες.
• Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των €200χιλ. & μεγάλη ακίνητη περιουσία.
• Ιδιοκτήτες μισθωμένων από το Υπ. ΠΟΛ ακινήτων, με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
• Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των 200χιλ., προμηθευτές φερέγγυων επιχειρήσεων.
• Μεγάλοι φορολογούμενοι της Ειδικής Ομάδας 3( ΜΕΦΟ), με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3. Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές και κοινά χαρακτηριστικά.
• Προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων Super Market.
• Προμηθευτές πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας.
• Προμηθευτές αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρονικών.
• Προμηθευτές αλυσίδας λιανικού εμπορίου.
• Προμηθευτές μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας
• Προμηθευτές αλλαντοβιομηχανίας
• Προμηθευτές εταρείας καταναλωτικών αγαθών.

4. Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων
• Φαρμακεία με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
• Τραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
• Συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

5. Ανάπτυξη δράσεων αναγκαστικής εκτέλεσης - κατασχέσεις απαιτήσεων εις χείρας Πιστωτικών/ Χρεωστικών καρτών.

• Σχεδιασμός δράσης - Πρώτη εφαρμογή - Αποτίμηση αποτελέσματος.

6. Έλεγχος εφαρμογής διαδικασίας αποπληρωμής οφειλών τρίτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

• Προμηθευτές Υπουργείου Υγείας με βεβαιωμένες οφειλές.

7. Επιλεκτική αντίκρουση αιτήσεων αναστολής, ανακοπών και προσφυγών φορολογουμένων υπό την διαχείριση της Ειδικής Ομάδας, για τις ενέργειες και τα θέματα αρμοδιότητας της.

Δρομολόγηση νέων ενεργειών βάσει στόχευσης

1. Αίτημα παραγωγής καταστάσεων με κατηγοριοποίηση ανά Ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά - ανάλυση αποτελέσματος.

• Καταστάσεις προμηθευτών δύο μεγάλων S/M, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

• Κατάσταση οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές & ακίνητη περιουσία σε κοσμικό νησί του Αιγαίου.

2. Διασταύρωση στοιχείων κατάστασης προμηθευτών στρατιωτικών νοσοκομείων, με ληξιπρόθεσμους οφειλέτες.

3. Αίτημα αποστολής στοιχείων συνεργαζομένων με Φορέα Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργείο), διασταύρωση με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ανάλυση προφίλ μεγάλων οφειλετών

Σταδιακή ανάλυση προφίλ μεγάλων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές - εκκαθάριση χαρτοφυλακίου - εντοπισμός εναλλακτικών πηγών αποπληρωμής.

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης

Πρόταση δημιουργίας διαδικτυακού τόπου ανάρτησης στοιχείων επισπευδόμενων από το Δημόσιο Πλειστηριασμών - υποβλήθηκε.

Πρόταση αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων - υποβλήθηκε.

Σύσταση μονάδων είσπραξης οφειλών στα πλαίσια αναδιοργάνωσης.
Υποβλήθηκε πρόταση - Ψηφίστηκε διάταξη νόμου δημιουργίας νέας Υπηρεσιακής Μονάδας.

Ανάπτυξη MIS συστήματος πληροφόρησης

Υλοποιείται από την ΓΓΠΣ αυτοματοποιημένη μηχανογραφική εφαρμογή για τον έλεγχο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων και τήρησης των λοιπών όρων συμμόρφωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων ανά οφειλέτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011 (εκ του Νόμου αναστολή ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης)
Κατάστρωση σχεδίου είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και προσδιορισμός στόχων είσπραξης

1. Σχεδιασμός εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από κατόχους αξιόλογης ακίνητης περιουσίας.


• Οφειλέτες με ληξ. οφειλές & ακίνητη περιουσία σε κοσμικό νησί του Αιγαίου.

2. Σχεδιασμός νέων εξατομικευμένων δράσεων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες.

• Μεγάλοι φορολογούμενοι (ΜΕΦΟ) με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3. Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.

• Κατάσταση προμηθευτών αλυσίδων Super Market

4. Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων.

• Κατάσταση προμηθευτών φερέγγυων εταιρειών, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

5. Σχεδιασμός εξειδικευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές και με κοινά χαρακτηριστικά.

• Κατάσταση συνεργαζομένων με Οργανισμό εποπτευόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο

• Κατάσταση προμηθευτών στρατιωτικών νοσοκομείων με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

• Κατάσταση συνεργαζομένων με Υπουργείο με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

6. Επικαιροποίηση όλων των καταστάσεων, αποτίμηση αποτελεσμάτων δράσεως, δρομολόγηση νέων ενεργειών, για όλες τις ήδη δρομολογημένες δράσεις.
 
 
 
 
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011. ΟΜΑΔΑ: Ε.Ο.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΜΕ.ΦΟ)
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/7/2011 ΕΩΣ 31/7/2011

1.ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/7/2011 ΕΩΣ 31/7/2011

• Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Μεγάλων Φορολογούμενων. Οριστικοποιήθηκε το οργανόγραμμα για τη Δομή και την Οργάνωση της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων και υποβλήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στην Βουλή.

• Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας.

Συνεχίστηκε η επεξεργασία των βημάτων προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις ελέγχου από το γραφείο και το πρόγραμμα ELENXIS, καθώς και η επεξεργασία σχεδίου τακτικού ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος. Επίσης ξεκίνησε η ανάπτυξη κλαδικών σχεδίων ελέγχου. Για την ανάπτυξη σχεδίων ελέγχου σε συγκεκριμένους κλάδους που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, θα υπάρξει συνεργασία της ομάδας με την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και όπου κριθεί απαραίτητο θα αναζητηθεί βοήθεια από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

• Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Συνεχίστηκε η διαδικασία ένταξης των προγραμμάτων ELENXIS και SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Καταγράφηκαν τα αρχικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και υποβλήθηκαν προτάσεις για την επίλυση τους.

• Ελεγκτικές ενέργειες. Ολοκληρώθηκαν 22 στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι και καταλογίστηκαν συνολικά 39.838.785 ευρώ φόροι και προσαυξήσεις. Επίσης ολοκληρώθηκαν 5 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ και καταλογίστηκαν συνολικά 4.554.063 ευρώ φόροι και προσαυξήσεις. Οι υπόλοιποι στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι και προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ από τους επιλεγέντες είναι σε εξέλιξη. Έγινε επεξεργασία πληροφοριών, από τα ηλεκτρονικά αρχεία του Υπουργείου, προκειμένου να επιλεγούν νέες επιχειρήσεις στις οποίες να διενεργηθούν τακτικοί ή προσωρινοί έλεγχοι.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

• Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων. Θα ξεκινήσουν εργασίες υλοποίησης λειτουργίας της.

• Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας.

Θα συνεχιστεί η επεξεργασία των βημάτων προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις ελέγχου από το γραφείο και το πρόγραμμα ELENXIS. Θα συνεχιστεί η επεξεργασία σχεδίου τακτικού ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος και θα ξεκινήσει η ανάπτυξη κλαδικών σχεδίων ελέγχου, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση ελέγχων.

• Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Θα συνεχιστεί η διαδικασία ένταξης των προγραμμάτων ELENXIS και SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Θα γίνουν επαφές με στελέχη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προκειμένου να οργανωθούν σεμινάρια κατάλληλα για την επιμόρφωση του προσωπικού που θα στελεχώσει την Υπηρεσία Μεγάλων Φορολογουμένων.

• Ελεγκτικές ενέργειες. Θα ολοκληρωθούν 8 στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, που διενεργούνται από τα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Θα ολοκληρωθούν επίσης άλλοι 25 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ. Από τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων θα επαναξιολογούνται και θα βελτιώνονται τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για επιλογή υποθέσεων μεγάλων φορολογουμένων για έλεγχο. Θα συνεχιστεί η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, για την επιλογή υποθέσεων για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.

   
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.
ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/7/2011

• Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Διενεργείται εντοπισμός εκείνων των φορολογούμενων που αγόρασαν ακίνητη περιουσία και δεν δήλωσαν την αξία αγοράς της ή δήλωσαν μέρος της αξίας αυτής.

• Τομείς συνεργασίας με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας. Συνεχίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή στοιχείων με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας.

• Δομή Υπηρεσιών για την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Η οργάνωση των δομών που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου της ομάδας δεν έχει ολοκληρωθεί. Συγκροτήθηκαν Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για το μεταβατικό στάδιο εν όψει της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

• Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου. Δρομολογείται ο σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου νέων δράσεων.

• Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ.

1. Διενεργούνται έλεγχοι ΦΜΑΠ από τα 5 Ειδικά Συνεργεία που συγκροτήθηκαν με την ΑΥΟ Δ13 ΦΜΑΠ 1085481 ΕΞ 2011, για 100 υποθέσεις φυσικών προσώπων των οποίων η αξία ακίνητης περιουσίας τους είναι άνω των 3.000.000 € σύμφωνα με τα στοιχεία Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008, τα οποία αν και υπόχρεα δεν υπέβαλαν δήλωση Φ.Μ.Α.Π. την περίοδο 1997 έως 2007.

2. Καταχώριση εντολών ελέγχου στο σύστημα Elenxis, σύμφωνα με τις αποσταλθείσες οδηγίες, ώστε οι Προϊστάμενοι των 32 Ειδικών Συνεργείων και οι ελεγκτές να έχουν την δυνατότητα της λήψης όλων των δεδομένων που αφορούν το προφίλ των ελεγχόμενων από το συνεργείο τους, αλλά και της παρακολούθησης της πορείας αυτών των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους.

3. Υποστήριξη των 32 Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου από την Ομάδα ώστε να τυγχάνουν άμεσης και έγκαιρης απάντησης τυχόν ερωτήματα που εκείνα υποβάλλουν σε σχέση με τις ελεγχόμενες από αυτά υποθέσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου. Προώθηση από την Ομάδα των σχετικών απαντήσεων κοινού ενδιαφέροντος προς όλα τα Ειδικά Συνεργεία.

• Δημοσιοποίηση της πρόθεσης για έλεγχο των φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, αλλά και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτού. Εκδόθηκε δελτίο τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα από την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φυσικών προσώπων οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΜΑΠ περιόδου 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη. Συγκεκριμένα, από τις 18/5/2011 (ημερομηνία της ατομικής ειδοποίησης) μέχρι και 14/7/2011 και ενώ συνεχίζεται η διευκόλυνση των παραπάνω φορολογουμένων για υποβολή δηλώσεων ΦΜΑΠ, ανταποκρίθηκαν 1.359 Φ.Π, τα οποία συνολικά υπέβαλαν 6.934 δηλώσεις ΦΜΑΠ (δηλαδή κατά μέσο όρο υποβλήθηκαν 5 δηλώσεις ανά Φ.Π) και κατέβαλαν συνολικά φόρο 11,65 εκ. Ευρώ.

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ. Επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

1) Ξεκίνησε και εκτελείται σε καθημερινή βάση μέσω του συστήματος Elenxis, η παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων και των αποτελεσμάτων αυτών για: α) τις 1.750 υποθέσεις Φ.Π που ελέγχονται από τα 32 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου μέσω του συστήματος Elenxis, β) τα 100 Φ.Π που ελέγχονται από τα 5 Ειδικά Συνεργεία ελέγχου ΦΜΑΠ.

2) Παρακολούθηση - με μέσα της Ομάδας - της πορείας των ελέγχων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Σ.Δ.Ο.Ε των 150 υποθέσεων - φυσικών προσώπων που επιλέχθηκαν για έλεγχο προέλευσης εισοδήματος «Πόθεν Έσχες».

3) Παρακολούθηση - με μέσα της Ομάδας - της πορείας βεβαίωσης και είσπραξης των φόρων των σχετιζόμενων με όλους τους ανωτέρω ελέγχους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011

• Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Συνεχίζεται ο εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) και Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ) με στοιχεία σοβαρής φοροδιαφυγής.
• Παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ. Επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

1) Συνεχίζεται και εκτελείται σε καθημερινή βάση μέσω του συστήματος Elenxis, η παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων και των αποτελεσμάτων αυτών για: α) τις 1.750 υποθέσεις Φ.Π που ελέγχονται από τα 32 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, β) τα 100 Φ.Π που ελέγχονται από τα 5 Ειδικά Συνεργεία ελέγχου ΦΜΑΠ.

2) Παρακολούθηση - με μέσα της Ομάδας - της πορείας των ελέγχων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Σ.Δ.Ο.Ε των 150 υποθέσεων φυσικών προσώπων που επιλέχθηκαν για έλεγχο προέλευσης εισοδήματος «Πόθεν Έσχες».

3) Δρομολογείται συνεργασία μεταξύ Taxis και Elenxis για την παρακολούθηση της βεβαίωσης και είσπραξης του μετ' έλεγχου φόρου των ανωτέρω υποθέσεων μέσω ενός ενιαίου συστήματος.
 
 
 
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.
ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέσπιση Συστηματικού Προνράμματος Επιβολής Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις Υποβολής Δηλώσεων - ΑΠΑΦΣ»
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/7/2010

1.Από την 1η έως 3η Ιουλίου 2011 καθορίστηκαν σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Γ.Γ.Π.Σ. τα δεδομένα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των κριτηρίων
και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που αφορούν στην νέα δράση της Ομάδας σχετικά με την συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς την υποβολή της δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, για το Οικονομικό έτος 2011.
 

2.Από 01/07/2011 και μέχρι την 26η του μήνα η Ομάδα ΑΠΑΦΣ, σε συνεργασία με την Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης της ΓΓΠΣ, ασχολήθηκε με την διαδικασία ελέγχου των τροποποιήσεων της εφαρμογής διασταυρώσεων και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν: 1. έλεγχοι καλής λειτουργίας των παλαιότερων ειδών διασταυρώσεων (πλην ΦΠΑ), 2. έλεγχοι καλής λειτουργίας της νέας λειτουργικότητας που προσφέρεται για τις διασταυρώσεις ΦΠΑ, 3. έλεγχος των λεκτικών που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, 4. έλεγχος παρεχόμενης
λειτουργικότητας. Επίσης η ομάδα προετοίμασε τις απαραίτητες οδηγίες προς τους ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. για τη χρήση της βελτιωμένης εφαρμογής.
 

3.Στις 4 Ιουλίου αντλήθηκαν στοιχεία σχετικά με την πορεία των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί βάσει της 204 διασταύρωσης που είχε αποσταλεί στις ελεγκτικές Υπηρεσίες τον Μάιο του 2011 και προέκυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί 2.452 έλεγχοι και είχαν καταλογισθεί 18.824.150,00 €.

4. Στις 14 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η συγγραφή των οδηγιών που αφορούσαν στη νέα εφαρμογή καταγραφής των διασταυρώσεων μέσω της οποίας θα στέλνονται πλέον οι υποθέσεις για έλεγχο στα ελεγκτικά κέντρα. Οι οδηγίες απεστάλησαν στην Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και στον Γενικό Γραμματέα κο Καπελέρη προς έγκριση.
 

5.Στις 18 και 19 Ιουλίου 2011 εντοπίσθηκαν οι επιχειρήσεις που τηρούσαν Γ Κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Μαΐου 2011. Τα δεδομένα που προέκυψαν αφορούσαν σε 24.204 επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση και στάλισαν 18.373 μηνύματα στους έχοντες ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε αυτές δόθηκε προθεσμία 10 ημερών για την υποβολή των δηλώσεων.


6. Στις 19 Ιουλίου σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Γ.Γ.Π.Σ. δημιουργήθηκε το αρχείο με τους μη συμμορφούμενους οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Το αρχείο αυτό αφορούσε σε φορολογούμενους με Γ'  κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., για μη υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2011 και σε φορολογούμενους με Β' κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ., για μη υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Α' τριμήνου 2011. Συνολικά εντοπίστηκαν συνολικά 202.543 περιπτώσεις.

7. Στις 20 και 22 πραγματοποιήθηκε ο εμπλουτισμός του παραπάνω αρχείου από διάφορα υποσυστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. ώστε κάθε υπόθεση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα οικονομικά και λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί από τους Προϊσταμένους των ελεγκτικών Υπηρεσιών η σπουδαιότητα κάθε υπόθεσης.

8. Έλεγχος αρχείου φορολογουμένων που δημιουργήθηκε με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ για τους υπόχρεους Γ' κατηγορίας βιβλίων μηνός Ιουνίου 2011 και Β Τριμήνου 2011 για τους τηρούντες Β κατηγορίας και αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στις 22/7/2011, , για τη νέα υποχρέωσή τους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Ιουνίου 2011 - Γ' κατηγορία- και 2ου τριμήνου - B' κατηγορία με καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως 31/7/2011). Στάλθηκαν 194.564 e-mail για τους υπόχρεους με Β κατηγορίας Βιβλία και 25.988 για τους τηρούντες Γ κατηγορίας. Επιλέχθηκε προς ενημέρωση στοχευμένο πλήθος επιχειρήσεων.

9. Στις 25 Ιουλίου οριστικοποιήθηκε η μορφή της εφαρμογής των διασταυρώσεων και πραγματοποιήθηκε test καλής λειτουργίας από τα μέλη της ομάδας Α.ΠΑ.Φ.Σ., προκειμένου να ξεκινήσει η αποστολή δεδομένων προς τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

10. Στις 26/07/2011 ολοκληρώθηκε η αποστολή στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες των υποθέσεων προς έλεγχο, που αφορούσαν α) για τους τηρούντες Β κατηγορίας βιβλία μη υποβολή δήλωσης το 1ο τρίμηνο του 2011 και β) για τους τηρούντες Γ μη υποβολή δήλωσης για κάποιον από τους μήνες 1ο , 2ο , 3ο και 4ο. Κατά την πρώτη ημέρα «έκλεισαν» 661 υποθέσεις με περίπου 5 εκατ. Ευρώ προς καταλογισμό.

11. Στις 27/07/2011 ολοκληρώθηκε η αποστολή στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα των υποθέσεων προς έλεγχο που αφορούσαν α) τους τηρούντες Β κατηγορίας βιβλία για μη υποβολή δήλωσης το 1ο τρίμηνο του 2011 και β) τους τηρούντες Γ για μη υποβολή δήλωσης για κάποιο από τους μήνες 1ο , 2ο , 3ο και 4ο ,που λόγω ακαθαρίστων εσόδων χρήσης 2009 είναι και αρμοδιότητας των ΠΕΚ.

12. Μέχρι την 29Π Ιουλίου, η Ομάδα ΑΠΑΦΣ ασχολήθηκε επιπλέον και με τον έλεγχο των 30 επιχειρήσεων, των τριών Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου. Ολοκληρώθηκε στο διάστημα αυτό ο έλεγχος 16 υποθέσεων και παραδόθηκαν οι αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου. Συνολικά έχουν ολοκληρωθεί 27 έλεγχοι και έχουν καταλογιστεί ποσά φόρου και πρόσθετων φόρων περίπου 1.600.000,00 €. Απομένουν τρείς (3) υποθέσεις που προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν εντός των πρώτων ημερών του Αυγούστου.

13. Καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα η ομάδα παρείχε διευκρινίσεις τόσο σε Δ.Ο.Υ. σχετικά με το αρχείο των φορολογουμένων προς έλεγχο, όσο και σε μεμονωμένους φορολογούμενους που είχαν παραλάβει e-mail εντοπισμού. Ειδικά για τις συχνότερες ερωτήσεις των Δ.Ο.Υ. καθώς και για την άμεση
εξυπηρέτηση τους καθιερώθηκε σύστημα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

• Μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από την αποστολή του A'e-mail, θα εντοπισθούν οι φορολογούμενοι που δεν συμμορφώθηκαν σε σχέση με την υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Μηνός Μαΐου 2011 και θα αποσταλεί το Β e-mail εντοπισμού.

• Εντοπισμός των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ - Ιουνίου 2011 (Γ' κατηγορίας Βιβλίων Κ.Β.Σ.) και αποστολή σε αυτούς Α' e-mail εντοπισμού. Μετά την πάροδο των 10 ημερών θα επαναληφθεί η διαδικασία και θα σταλεί το B'e-mail εντοπισμού.

• Θα εντοπισθούν οι φορολογούμενοι (που ανήκουν στην 3η ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Ιουνίου 2011 και θα σταλούν στην ομάδα ΜΕΦΟ, με συμπληρωματικά οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς.

• Έλεγχος αρχείου φορολογουμένων που θα δημιουργηθεί με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ, για τους οποίους θα σταλεί ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, για τη νέα υποχρέωσή τους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Ιουλίου 2011- Γ' κατηγορίας βιβλίων ΚΒΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως 31/7/2011.

• Συνέχεια της συνεργασίας μας με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ για τη δημιουργία επόμενου σταδίου της εφαρμογής, που αφορά την αποστολή δεδομένων (φορολογουμένων που δεν συμμορφώθηκαν), στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

• Θα ακολουθήσει επεξεργασία του αρχείου για τους φορολογούμενους Γ' κατηγορίας Βιβλίων του Κ.Β.Σ. (φορολογικής περιόδου Ιουνίου 2011) και προετοιμασία αποστολής τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τον Σεπτέμβριο μαζί με τις σχετικές οδηγίες. Το αρχείο που θα σταλεί θα έχει και στοιχεία ιστορικότητας (ως προς την μη υποβολή της δήλωσης) για τις φορολογικές περιόδους : Φεβρουαρίου- Μαρτίου -Απριλίου - Μαΐου-Ιουνίου 2011 για τα Γ' κατηγορίας ΚΒΣ, καθώς και το Α' και Β τρίμηνο 2011 για τα Β' κατηγορίας ΚΒΣ. Τα δεδομένα που αφορούν σε επιχειρήσεις που λόγω τζίρου είναι αρμοδιότητας ΠΕΚ, θα σταλούν και στις υπηρεσίες των ΠΕΚ.

• Ολοκλήρωση των ελέγχων που έχουν ανατεθεί στα 3 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από μέλη της ομάδας Α.ΠΑ.Φ.Σ.. Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση ελέγχου των υπολοίπων 3 επιχειρήσεων και η αποστολή των αντίστοιχων Εκθέσεων Ελέγχου.

• Ποσοτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων των δράσεων της ομάδας (για κάθε δράση χωριστά). Ενημέρωση του παραδοτέου «Μελέτη αποτελεσμάτων - τεύχος 4ο - Ποσοτικοποίηση Μηνός Μαΐου 2011» μετά την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τις ανωτέρω δράσεις, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν/δράση, το πλήθος των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τα ποσά που εισπράχθηκαν σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής, τις εκπρόθεσμες διακοπές δραστηριότητας κλπ. Συνεργασία με τουσ τεχνικούς τησ Γ.Γ.Π.Σ για εξαγωγή δεδομένων προς έλεγχο που θα αφορά στην νέα δράσης της Ομάδας σχετικά με την συμμόρφωση των επιχειρήσεων (Νομικών Προσώπων) ωσ προς την υποβολή τησ δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, για το Οικονομικό έτος 2011.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο