Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Περιορίζεται ο αριθμός δικαιούχων του ΕΚΑΣ

ΑΠO 57,50 ευρώ έως 172,50 ευρώ διαμορφώνεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKAΣ). Με εγκύκλιο του Yπουργείου Εργασίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3996/2011...

ΑΠO 57,50 ευρώ έως 172,50 ευρώ διαμορφώνεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKAΣ). Με εγκύκλιο του Yπουργείου Εργασίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Στην εγκύκλιο προβλέπεται η επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διπλή είσπραξη του επιδόματος.

Με τις νέες ρυθμίσεις το υπουργείο επιχειρεί να περιορίσει τους δικαιούχους. Αυτό καθίσταται δυνατό με τη ρύθμιση που ορίζει ότι ο δικαιούχος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και με την προσθήκη στο εισόδημα, για τον υπολογισμό του επιδόματος, και εσόδων του ασφαλισμένου που φορολογούνται αυτοτελώς (από τόκους, ενοίκια κτλ.). Εξαίρεση αποτελούν μόνο έσοδα από: (α) σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, (β) ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες και (γ) προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από την άλλη πλευρά, καθιερώνεται για πρώτη φορά ΕΚΑΣ ύψους 30 ευρώ για εισοδήματα 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200 ευρώ.

 Δικαιούχα πρόσωπα είναι οι δικαιούχοι σύνταξης γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, και του ΝΑΤ, εφόσον, πέραν της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, πληρούν αθροιστικά και τις εξής προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και εισοδηματικών κριτηρίων:

Α) έχουν συμπληρώσει την 1/1/2011 το 60ό έτος της ηλικίας, προκειμένου για συνταξιούχους γήρατος και θανάτου. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας και παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους,

Β) έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έως και 8.472,09 ευρώ,

Γ) έχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα που ανέρχεται έως τα 9.884,11 ευρώ,

Δ) έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα που ανέρχεται έως τα 15.380,90 ευρώ,

Ε) το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο κατά τον μήνα έναρξης ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ.

Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, για τη διαπίστωση της υπέρβασης ή όχι του ανωτέρω ορίου της μηνιαίας σύνταξης (δηλαδή των 850 ευρώ), λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης.

Το ΕΚΑΣ χορηγείται και στους συνταξιοδοτούμενους μετά την 1.1.2011, εφόσον πληρούν αθροιστικά όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Για τους δικαιούχους σύνταξης γήρατος και θανάτου που συμπληρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 1, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος την 1.1.2011, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου συμπλήρωσαν το 60ό έτος.

 Το ποσό επιδότησης

 α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα ύψους 230 ευρώ κατά μήνα.

β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ), σύμφωνα με τα παρακάτω:

– Ποσό εισοδήματος από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ: ποσό EKAΣ 172,50 ευρώ.

– Ποσό εισοδήματος από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ: ποσό EKAΣ 115 ευρώ.

– Ποσό εισοδήματος από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ: ποσό EKAΣ: 57,50 ευρώ.

Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν σύνταξη μειωμένη (δηλαδή είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο εκείνου που προβλέπεται για χορήγηση ολόκληρης της σύνταξης), το δικαιούμενο ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω πλήρων ποσών ΕΚΑΣ.

 ΕΚΑΣ ύψους 30 ευρώ κατά μήνα με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια

 Το συγκεκριμένο ποσό ΕΚΑΣ χορηγείται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των φορέων κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) και του ΝΑΤ που πληρούν αθροιστικά:

Α) τις προϋποθέσεις της μόνιμης διαμονής στη χώρα και του ηλικιακού ορίου των 60 ετών (προκειμένου για τους συνταξιούχους γήρατος και θανάτου) και

Β) τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

αα) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα κυμαίνεται από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200 ευρώ,

ββ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ,

γγ) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500 ευρώ και

Γ) το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο κατά τον μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης –στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας– δεν υπερβαίνει το ποσό των 850 ευρώ.

Το ποσό των 30 ευρώ μειώνεται κατά το 1/3 σε περίπτωση συνταξιούχων με μειωμένη σύνταξη γήρατος και αναπηρίας.

 Χορήγηση του ΕΚΑΣ από μία και μόνο πηγή

 Το ΕΚΑΣ χορηγείται από ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο ή το ΝΑΤ. Eτσι σε περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει σύνταξη από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, το Δημόσιο ή το ΝΑΤ, το ΕΚΑΣ χορηγείται από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος ο συνταξιούχος.

Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης σε έξι μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.


Πηγή www.express.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description PLAT | August 17, 2011 12:18 PM | Reply
Ξεφτιλες δεν ντρεπεστε καθολου.Αντι να φερετε πισω τα κλεμμενα εχετε το θρασος να περικοπτεται απο τις πενιχρες συνταξεις.Ευχομαι ο κοσμος να ξυπνησει επιτελους και να σας δωσει αυτο που σας αξιζει.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο