Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

H Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανακοινώνει, "Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος¨ από φορείς υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση και εξαργύρωση του « Εργοσήμου»

ΑΘΗΝΑ 4-8-11         

ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H Διοίκηση του  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανακοινώνει, "Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος¨ από φορείς υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση και εξαργύρωση του  « Εργοσήμου» ".

► Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου τρόπου αμοιβής και παρακράτησης εισφορών των περιστασιακά απασχολουμένων, και σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 20 έως 24 του Ν.3863/2010, «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές  σχέσεις ( ΦΕΚ 115 Α΄/15.07.2010)», επέρχεται σημαντική μεταβολή στον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης του κατ΄οίκον  απασχολούμενου προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν, είτε προς περισσοτέρους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
► Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμεί με  την θέσπιση αυτού του ειδικού τρόπου αμοιβής και παρακράτησης εισφορών των περιστασιακά απασχολουμένων, να επεκτείνει την ασφαλιστική προστασία στους παρέχοντες υπηρεσίες ή εργασίες κατ’οίκον  του    εργοδότη, υλοποιώντας  την έκδοση και εξαργύρωση του « Εργοσήμου »


Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εργασίες :
α)    Οι Υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (οικιακή καθαριότητα, γενικό νοικοκυριό).
β)    Οι κηπουρικές εργασίες.
γ)    Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες.

δ)    Η παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων.

ε)    Η φύλαξη, μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.

στ)    Η υποστήριξη με  την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
ζ)    Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου).
η)    Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων.
θ)    Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ι)    Οι συμμετέχοντες σε Στέγες Υποστηριζόμενους Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ.Υ.Δ).   
Με την παρ. 3 του αρθ.20 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι για την καταβολή της αμοιβής των προσώπων που απασχολούνται στις παραπάνω υπηρεσίες ή εργασίες από κάθε φυσικό πρόσωπο που δέχεται τις εργασίες ή υπηρεσίες τους, καθώς και των εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) που αναλογούν, τηρείται υποχρεωτικά η διαδικασία του ειδικού εργοσήμου ως ακολούθως:
Το φυσικό πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες των ανωτέρω απασχολούμενων προμηθεύεται το ειδικό εργόσημο το οποίο εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εν προκειμένω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και το οποίο έχει τον τύπο της πολύπτυχης επιταγής, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό της αμοιβής του εργαζόμενου και το ποσό της εισφοράς υπέρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Σύμφωνα με την παρ. 4 ο τύπος του εργοσήμου, τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, το ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του εργοσήμου, της διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στους οικείους Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη των κατά περίπτωση αρμόδιων Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων.
►Οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% για τους Κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και για Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και Ο.Ε.Κ.  και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου.

►Η παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων και η μη πληρωμή με εργόσημο συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και στην υπ’ αριθμ. 14913/343/Φ.10034/1-7-2011(Φ.Ε.Κ.1586/Β΄/1-7-2011) Υπουργική Απόφαση, στην οποία μεταξύ άλλων, ορίζεται (άρθρο 1 παρ.5): «Για την έκδοση και εξαργύρωση του εργοσήμου οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να συνάπτουν σύμβαση με παρόχους υπηρεσιών πληρωμής. Οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα και να τηρούν τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης, όπως αυτή περιγράφεται στη συνέχεια».
Επισημαίνεται δε ότι στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται υπό μορφή Παραρτήματος που επισυνάπτεται σ’ αυτήν, οι Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν καθορισθεί για την έκδοση του εργοσήμου.
► Όλοι οι  ενδιαφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής :
( πιστωτικά Ιδρύματα, ΕΛΤΑ, κ.λ.π.) οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εφ΄όσον αποδέχονται την απόλυτη εφαρμογή του συνόλου των Τεχνικών Προδιαγραφών – απαιτήσεων του συνημμένου παραρτήματος, μπορούν να ζητούν περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες από την Δ/νση Ασφάλισης –Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το τμήμα Επαγγελματικών Κατηγοριών και  Ειδικών Θεμάτων στα τηλ.:210-5215260,210-5215262, 210-5215263 & FAX: 210 5223228.

► Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής και εξαργύρωσης του εργοσήμου  θα πρέπει να υποβάλουν  σχετική  ¨αίτηση – δήλωση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος ¨ στην Δ/νση Ασφάλισης –Εσόδων της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( Αγ.Κων/νου 8, 3ος  όροφος γρ.306) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19-8-2011.

Η αμοιβή προς τους παρόχους – φορείς πληρωμής που θα συνάψουν σχετική σύμβαση με το Ίδρυμα καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού εισφορών που θα αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των εργοσήμων που θα εκδίδουν και θα  εξαργυρώνουν οι φορείς  .
 
                                
 Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
             & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ.
            


                                                ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο