Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Η τροπολογία του Υπουργού για την κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών του Δημοσίου

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

"Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης"


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Γενικά

Με βάση απόφαση της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα (Υ169/2010, Β΄19), καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε ο νόμος 3895/2010 (Α΄ 206) με τον οποίο καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του δημόσιου τομέα.

Συνεχίζοντας το έργο της η πιο πάνω Επιτροπή αποφάσισε την κατάργηση και συγχώνευση επιπλέον φορέων αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων.

Βασικός σκοπός της παρούσας τροπολογίας, όπως και του ν.3895/2010, είναι η αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα με στόχο τον περιορισμό του εύρους του, ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα και να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών και φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον, με την υφιστάμενη οργανωτική τους μορφή, το δημόσιο συμφέρον, ενόψει και της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται.

Το κόστος λειτουργίας του δημόσιου τομέα και η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα μειωθεί ιδίως από την εξοικονόμηση πόρων που θα προκύψει από την κατάργηση υπηρεσιών και φορέων και τη συγχώνευση φορέων με ομοειδή αντικείμενα, από την αξιοποίηση του προσωπικού τους και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Οφέλη αναμένονται επίσης και από τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργιες που θα προέλθουν από τις συγχωνεύσεις φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό με τις διατάξεις της παρούσας:

α) Καταργούνται και συγχωνεύονται υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα και τίθενται υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες τις μετοχές των οποίων κατέχει στο σύνολο τους ή κατά πλειοψηφία το Δημόσιο
β) Μεταφέρονται αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου
γ) Καταργείται το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
δ) Ρυθμίζονται τα θέματα:
αα)του υπηρετούντος προσωπικού στους καταργούμενους η συγχωνευόμενους φορείς
ββ) της τύχης της κάθε είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και των ταμειακών τους υπολοίπων
γγ) της τύχης των αρμοδιοτήτων τους
ε) Τέλος, προβλέπεται η έκδοση των απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση φορέων και παρέχεται αριθμός εξουσιοδοτήσεων στους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς για την έκδοση αποφάσεων για τη ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας, αναγκαίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών, φορέων.

Η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα αποφάσισε την κατάργηση, ή την συγχώνευση, ή την λύση και εκκαθάριση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και φορέων, επειδή διαπίστωσε, ανάλογα με την περίπτωση, είτε επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, είτε πλήρη αδράνεια ή μερική λειτουργία τους, ή λειτουργία που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ίδρυσής τους, είτε εκπλήρωση της αποστολής τους, είτε είδος δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογεί τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, είτε υψηλό κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Με τις ρυθμίσεις της παρούσας επιδιώκεται παράλληλα και η αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου οι οποίοι δεν είναι επαρκώς στελεχωμένοι.


Ειδικότερα:

Παράγραφος Α.

Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται υπηρεσίες, φορείς, συμβούλια, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου, ως εξής:

1. Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού που εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο.
2. Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καταργείται.
3. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων" (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται.
4. Ο Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, Γενική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταργείται.
5. Το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού" (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Δ/νση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
6. Ο Εθελοντικός Οργανισμός "Έργο Πολιτών" ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται.
7. Το Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται.
8. Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται.


Παράγραφος Β

Με την παράγραφο αυτή συγχωνεύονται ν.π.δ.δ. Ειδικότερα:
Με την υποπαράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ και συγχωνεύεται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.
Με την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2, το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας "Ματθαίος Λιούγκας" και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά "Πέτρος Καπαγέρωφ" καταργούνται ως αυτοτελή ν.π.δ.δ. και συγχωνεύονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά ν.π.δ.δ.
Με την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2, το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ και συγχωνεύεται με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων.
Με την περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου 2, Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ και συγχωνεύεται, λόγω συνάφειας με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.

Παράγραφος Γ

Με την παράγραφο αυτή, η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης καταργείται ως αυτοτελές τμήμα και συγχωνεύεται με το ν.π.ι.δ. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους. Επίσης, καταργείται η πενταμελής Εφορεία που εποπτεύει την Όπερα και λήγει η θητεία των μελών της καθώς και του λοιπού προσωπικού με θητεία, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράγραφος Δ

Με την παράγραφο αυτή συγχωνεύονται νομικά πρόσωπα σε νέο συνιστώμενο φορέα. Ειδικότερα:
Με την υποπαράγραφο 1α) ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και συγχωνεύονται σε ένα νέο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία "Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής", που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με την υποπαράγραφο 2α), το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης, όλα ν.π.δ.δ., καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης", που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Για την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία του δημοσίου τομέα ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο θέματα που αφορούν στο προσωπικό, στην κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται καθώς και θέματα που αφορούν στον Οργανισμό και στα όργανα διοίκησης των νεοσύστατων φορέων.

Παράγραφος Ε

Η εν λόγω παράγραφος ορίζει την λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.). Τον σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. εκπληρώνει εφεξής ο ΕΦΕΤ, ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις επιμέρους παραγράφους του παρόντος άρθρου καθορίζονται θέματα όπως η μεταφορά του προσωπικού της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε στον ΕΦΕΤ, η τύχη της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, η αναδιάρθρωση του Οργανισμού του ΕΦΕΤ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.


Παράγραφος ΣΤ

Με τη παράγραφο αυτή, το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συγχωνεύεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η οποία εκπληρώνει εφεξής τον σκοπό του Παρατηρητηρίου. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο προσωπικό, στην θητεία των μελών του Δ.Σ. και στην κινητή και ακίνητη περιουσία του Παρατηρητηρίου.

Παράγραφος Ζ

Με την εν λόγω παράγραφο, η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συγχωνεύεται δι' απορροφήσεως με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, λόγω συνάφειας σκοπού και αποστολής. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υπεισέρχεται αυτοδίκαια σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., περιέρχονται αυτοδικαίως στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

Με την υποπαράγραφο 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφασή τους να ορίσουν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Παράγραφος Η

Με την παράγραφο αυτή οι εταιρίες "Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών" και η "Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών α.ε." (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.) (Ε.ΚΕ.ΠΥ. Α.Ε.) συγχωνεύονται με την "Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων" (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.), δι΄απορροφήσεως των δύο πρώτων από την τρίτη. Το προσωπικό των εταιρειών που συγχωνεύονται και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται αυτοδίκαια στην απορροφούσα εταιρεία με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Περαιτέρω προβλέπεται ότι εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΟΤ Α.Ε εισφέρονται στην απορροφούσα ως άνω εταιρεία τα τέσσερα εργαστήρια του ΕΛΟΤ με το σύνολο του εξοπλισμού τους.

Παράγραφος Θ

Με τη παράγραφο αυτή σε λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση ανώνυμες εταιρείες.

Ειδικότερα:
Με την υποπαρ. 1 του εν λόγω άρθρου λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση η ανώνυμη εταιρεία "Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ). Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκκαθάρισης, μισθοδοσίας του προσωπικού και εξόφλησης τυχόν οφειλών προς τρίτους. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό που υπηρετεί στην υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία αλλά και σχετικά με τα στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
Με την υποπαρ. 2 του εν λόγω άρθρου λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ (ΟΠΕΠ Α.Ε.). Μετά την κατάργηση του ΟΠΕΠ το ποσοστό επί των χρηματικών χορηγιών του ν.3525/2007 αποδίδεται πλέον στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων το οποίο αναλαμβάνει και την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού.
Επίσης, με την υποπαρ. 2 του εν λόγω άρθρου λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση η ανώνυμη εταιρεία ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.

Παράγραφος Ι

Στην παρούσα παράγραφο, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται γενικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων, ή υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών.

Επιπλέον, περιελήφθη ρύθμιση, στην περίπτωση που συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, όταν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, η μεταφορά ή μετάταξη του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων να διενεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον με τις δύο τελευταίες παραγράφους του άρθρου ρυθμίζονται ζητήματα α) υποχρεώσεων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή όσον αφορά τις εκκρεμείς δίκες και β) λύσης των καταργούμενων και συγχωνευόμενων νομικών προσώπων.

Παράγραφος ΙΑ

Με την υποπαράγραφο 1 του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και τον κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό για τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ρύθμιση καθώς και για άλλα νομικά πρόσωπα, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης, διάσπασης με απορρόφηση ή/και σύσταση νέων εταιρειών, απόσπασης περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικών μονάδων και εισφοράς τους σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/ και μεταφοράς ή ανάθεσης της ασκούμενης δραστηριότητας ή του επιδιωκόμενου σκοπού σε άλλο νομικό πρόσωπο, προκειμένου να μειωθεί η άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή να εξορθολογιστεί το κόστος λειτουργίας

Στην υποπαράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως πλεονάζοντες κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 7 του ν. 3896/2011.


Παράγραφος ΙΒ

Με την παράγραφο αυτή ορίζονται οι διατάξεις που καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου.


Παράγραφος ΙΓ

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η διάταξη αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρα και τις κατά συνέπεια περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης εργασιακού δυναμικού από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Οι ρυθμίσεις της υποπαραγράφου 3 κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μην διενεργούνται αποσπασματικά γραπτές εξετάσεις κάθε φορά που προκηρύσσονται θέσεις προϊσταμένων σε οποιονδήποτε φορέα, γεγονός που πέρα από την δυσχέρεια που θα προκαλέσει η κατά περίπτωση οργάνωση και διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στο έργο του ΑΣΕΠ, θα επιφέρει επιπλέον και μεγάλη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η ρύθμιση της υποπαραγράφου 4 κρίνεται αναγκαία για τη διευκόλυνση του έργου του ΕΙΣΕΠ, η πλειοψηφία των μελών του οποίου είναι μέλη του ΑΣΕΠ.

Η ρύθμιση της υποπαραγράφου 6 αφορά στην αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., προκειμένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που δημιουργούν η συγχώνευση των δύο σχολών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και η νέα αρχιτεκτονική δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης).


Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να προστεθεί στο ανωτέρω σχέδιο νόμου άρθρο? ως εξής:


Άρθρο??..

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών, και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω υπηρεσίες, συμβούλια και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, διέπουν τη λειτουργία τους και ρυθμίζουν σχετικά θέματα, ως εξής:

α) Τα άρθρα 1 και 3 έως και 6 του ν. 3438/2006 (Α΄ 33) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Συμβουλίου, όπως προβλέπονται από το άρθρο 2 του ν. 3438/2006 (Α΄ 33), ασκούνται στο εξής από τη Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, συμβουλευτικό όργανο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που συνεστήθη με την αριθ. 17/2-6-2010 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 98).

β) Τα άρθρα 19 έως και 24 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του ν.π.ι.δ. "Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

γ) Το π.δ. 51/1997 (Α΄ 48) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του ν.π.δ.δ. "Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων" (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.), με έδρα τα Βίλλια Αττικής που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) Το π.δ. 389/1997 (Α΄ 272) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Σταθμού Ελέγχου Κάπρων, Γενικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έδρα τα Μέγαρα Αττικής.

ε) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3565/2007 (Α΄ 112) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του ν.π.ι.δ. "Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού" (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Οι αρμοδιότητες του Κέντρου μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από τη Δ/νση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες αυτές που μεταφέρονται κατανέμονται στα τμήματα της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού με συναφές αντικείμενο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου μεταξύ του καταργούμενου νομικού προσώπου και εργαζομένων σε αυτό με οποιαδήποτε ιδιότητα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, με διάδοχο το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Το απασχολούμενο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικό και οι ανάδοχοι έργου παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συναφείς υπηρεσιακές μονάδες με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου καθώς και οι δαπάνες των αμοιβών των αναδόχων έργου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου.

στ) Τα άρθρα 1 έως και 15 του ν. 3390/2005 (Α΄ 233) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του ν.π.ι.δ Εθελοντικός Οργανισμός "Έργο Πολιτών", με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

ζ) Η αριθ. ΓΓΑ32327/23-12-1969 υπουργική απόφαση σχετικά με τη σύσταση του ν.π.δ.δ., Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, με έδρα τον Βόλο που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του καταργούμενου σταδίου, μετατάσσεται ή μεταφέρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού , με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα προσωπικού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης ή μεταφοράς.

η) Το π.δ. 86/1986 σχετικά με τη ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία, με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του καταργούμενου Κέντρου, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδίκαια, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, και αν δεν υπάρχουν κενές σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες σε υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου αυτού.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται με την υποπαρ. 1, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων υπηρεσιών και φορέων της υποπαρ. 1 και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτούς με σχέση έμμισθης εντολής, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της υποπαρ. 1 της παρούσας παραγράφου, μετατάσσονται ή μεταφέρονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση υπουργού που εποπτεύει τον φορέα που καταργείται ή του υπουργού στον οποίο υπάγεται η καταργούμενη υπηρεσία, στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου υπουργείου και καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς.

4. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των πιο πάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων και του Συμβουλίου της περ. α΄ της υποπαρ. 1, όπως η άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά μεταφορά αρμοδιοτήτων στην υποπαρ. 1, το χρονικό σημείο έναρξης της άσκησής τους, όταν δεν συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού, η τύχη των αρχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με αποφάση των υπουργών στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς και υπηρεσίες.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η τύχη της κινητής και ακίνητης περιουσίας, ο τρόπος διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων των καταργούμενων φορέων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. α)Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητές τους, άλλως στα υπουργεία που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο αρμόδιος σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο Υπουργός προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

β) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των νομικών προσώπων που καταργούνται, μεταφέρονται με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις.


Β. Συγχώνευση νομικών προσώπων

1. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) ν.π.δ.δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 16 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας (Α΄ 117), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 867/1979 (Α΄24) και το άρθρο 12 του ν.1349/1983 (Α΄ 52), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ν.π.δ.δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.1349/1983 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. μεταφέρονται στον Ο.Α.Σ.Π. και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται εφεξής από αυτό.

β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που έχουν προσληφθεί σε αυτό, μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον Ο.Α.Σ.Π. και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

γ) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΟΑΣΠ, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. α) Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Πειραιά, ν.π.δ.δ. το οποίο συνεστήθη με την αριθ. 9082/10.8.1969 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 (Α΄175) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας "Ματθαίος Λιούγκας" και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά "Πέτρος Καπαγέρωφ", ν.π.δ.δ. που νομιμοποιήθηκαν με το ν.δ. 650/1970 και εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά, ν.π.δ.δ. το οποίο συνεστήθη με την αριθ. 5580/22.7.1959 υπουργική απόφαση, νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

β) Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, ν.π.δ.δ. που νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970, μετονομάσθηκε με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του π.δ. 907/1975 (Α΄ 289) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, ν.π.δ.δ. που ιδρύθηκε με το π.δ. 52/2000 (Α΄43) και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Αθλητικού και Ναυτικού Κέντρου Ιωαννίνων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

γ) Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων, ν.π.δ.δ. που συνεστήθη με το π.δ. 237/1985 (Α΄ 88) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, ν.π.δ.δ. που συνεστήθη με το π.δ. 54/2000 (Α΄43) και εποπτεύεται από τον ίδιο ως άνω Υπουργό.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Εθνικού Σκοπευτηρίου Χανίων μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς.

δ) Η περίπτωση β1 του άρθρου 40 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"β) 1. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) ανήκει και η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) που υπάρχουν ή πρόκειται να κατασκευασθούν στην περιοχή του σταδίου ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής".

ε) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) ανήκει η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των κύριων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων (αθλητικών, γυμναστικών, αγωνιστικών) υφιστάμενων ή μελλοντικών του Ολυμπιακού Σταδίου Αθηνών της περιοχής Αμαρουσίου Αττικής, ιδιοκτησίας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) ή αυτών που θα παραχωρηθούν σε αυτό με κάθε τρόπο ιδίως με νόμο, κανονιστική πράξη ή σύμβαση και ευρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής".

3. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του υπουργού που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην περίπτωση της συγχώνευσης του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. και με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, στην περίπτωση της συγχώνευσης των νομικών προσώπων της υποπαρ. 2 της παρούσας, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης και ιδίως τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού των καταργούμενων φορέων καθώς και τα θέματα που αφορούν στο μεταφερόμενο προσωπικό και τις αρμοδιότητές του.

4. Η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου λήγει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Γ. Συγχώνευση της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης

1. Η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) το οποίο ιδρύθηκε με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2557/1997 (Α΄271), καταργείται ως αυτοτελές τμήμα και συγχωνεύεται με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που συνεστήθη με το άρθρο 2 του ν. 2273/1994 (Α΄233) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και το οποίο εκπληρώνει εφεξής και τους σκοπούς της ΄Οπερας, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως προκύπτουν από την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 του μνημονευόμενου πιο πάνω νόμου.
Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Όπερας Θεσσαλονίκης και ιδίως επί του κάθε είδους εξοπλισμού, κοστουμιών, σκηνικών και άλλων συναφών περιέρχονται αυτοδικαίως στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του Κ.Θ.Β.Ε. προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων και κινητών που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητά του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η πενταμελής Εφορεία που εποπτεύει την Όπερα και λήγει η θητεία των μελών της καθώς και του λοιπού προσωπικού με θητεία, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Όπερας μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Κ.Θ.Β.Ε. και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατάργηση και συγχώνευση της Όπερας Θεσσαλονίκης και ειδικότερα με τον προϋπολογισμό, το προσωπικό, τη θητεία και τα καθήκοντα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της, με την εξασφάλιση των αναγκαίων οργανωτικών ή άλλων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της Όπερας από το Κ.Θ.Β.Ε.

Δ. Συγχώνευση νομικών προσώπων σε νέο φορέα

1. α) Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του, ν.π.ι.δ. που συνεστήθησαν με τα π.δ. 184/2002 (Α΄172), 205/2002 (Α΄187) και 346/2002 (Α΄ 287) αντίστοιχα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργούνται, ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία "Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής", που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τους σκοπούς των συγχωνευόμενοι φορέων εκπληρώνει εφεξής ο νέος φορέας. Ειδικότερα σκοπός του φορέα είναι ιδίως η διοίκηση, διαχείριση, προστασία, βελτίωση και ανάδειξη το)ν εκτάσεων αστικού πράσινου, πάρκων πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού, και πάρκων και αλσών υπερτοπικής σημασίας της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου φορέα, εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται ιδίως: οι σκοποί του οργανισμού, η έδρα αυτού, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας των μελών του και ο τρόπος λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται μετά από εισήγηση της προσωρινής διοίκησης του φορέα, με κοινή απόφαση που εκδίδεται μέσα σε τρείς μήνες από την έκδοση της αποφάσης της υποπαρ. 5. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται στον νέο φορέα.

γ) Με την απόφαση της περ. β' της υποπαρ. 1 της παρούσας παραγράφου είναι δυνατό να περιέρχονται στην αρμοδιότητα του φορέα και άλλες περιοχές της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής οι οποίες χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, γενικά πολεοδομικά σχέδια, οικεία σχέδια πόλεως ή άλλα σχέδια χρήσεων γης (ος μητροπολιτικοί χώροι αστικού πρασίνου, πάρκα πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού, πάρκα και άλση υπερ τοπική ς σημασίας.

2. α) Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, ν.π.δ.δ. το οποίο συνεστήθη με την απόφαση 6750/1959 και νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 (ΑΊ75), το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ν.π.δ.δ. το οποίο συνεστήθη με το π.δ. 51/2000 (Α'43). το Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ν.π.δ.δ. που συνεστήθη με το π.δ. 50/2000 (Α'43), το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης ν.π.δ.δ. που νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970, εποπτευόμενα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσοοπα και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων εκπληρώνει εφεξής ο νέος φορέας.

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, κατόπιν εισήγησης, του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, καταρτίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας, με τον οποίο καθορίζονται ιδίως οι σκοποί και η έδρα αυτού, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας των μελών του και ο τρόπος λειτουργίας του, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης του φορέα, η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού, και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται μετά από εισήγηση της προσωρινής διοίκησης του φορέα, με διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε τρείς μήνες από την έκδοση της αποφάσεων της υποπαρ. 5. Με το προεδρικό διάταγμα αυτό ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται στον συνιστώμενο με την παρούσα παράγραφο νέο φορέα.

3. α) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδκοτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς που καταργούνται και συγχωνεύονται καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται και παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας.

Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανοπέρω προσοοπικό, με διαπιστοοτική πράξη του οργάνου διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους νέους φορείς που συνιστώνται με τη συγχώνευση, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των φορέων που καταργούνται, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.

Το όργανο διοίκησης του φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων του υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτίον που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του . υπουργού που εποπτεύει τους φορείς που συγχωνεύονται και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της περ. β' της υποπαρ. 1 και του προεδρικού διατάγματος της περ. β' της υποπαρ. 2, εξακολουθούν να ισχύουν οι κατά τη δημοσίευση της παρούσας διατάξεις, που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό τοιν συγχωνευόμενων φορέων, ενώ ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν και δεν καλύπτονται από διατάξεις αυτές, ρυθμίζονται με αποφάσεις της προσωρινής διοίκησης των νέων φορέων.

5. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τους φορείς που συγχωνεύονται με την υποπαρ. 1 του παρόντος άρθρου και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για αυτούς που συγχωνεύονται με την υποπαρ. 2, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η προσωρινή διοίκηση του νέου νομικού προσώπου και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη συγχώνευση και τη σύσταση των νέων φορέων. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης παρατείνεται αυτοδίκαιους η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων.

Ε. Λύση της ΕΤΑΤ Α.Ε. με μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και περιουσίας στον ΕΦΕΤ

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.) που συνεστήθη με το π.δ. 473/1988 (Α'212) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός της νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις. Τον σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988 εκπληρώνει εφεξής ο ΕΦΕΤ. ν.π.δ.δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.2741/1999 (Α 199) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος για την υλοποίηση του σκοπού αυτού προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 473/1988.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στην Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε., μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας, στον ΕΦΕΤ και καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες διαθέτει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς που συνιστούνται με την απόφαση μεταφοράς. Ο μερικής απασχόλησης υπάλληλος καθώς και ο ωρομίσθιος υπάλληλος που υπηρετούν στην Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με την ίδια σχέση εργασίας, στον ΕΦΕΤ. Εργαζόμενοι στην ΕΤΑΤ ΑΕ, υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια και είναι σύζυγοι Ελλήνων, μεταφέρονται στον ΕΦΕΤ σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτο>ν και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκκαθαριστή και ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας, καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο υπαλλήλους, το οποίο αποσπάται, χωρίς αίτησή του, από τον ΕΦΕΤ στην υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία, έως την αποπεράτωση των εργασιών εκκαθάρισης. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η οποία βεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή, αίρονται αυτοδίκαια οι ως άνω αποσπάσεις.

3. Μετά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Φ.Ε.Τ. στον οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της.

Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, το όργανο διοίκησης του Ε.Φ.Ε.Τ., υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτοιν, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας. Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. και ιδίιος η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας, η οποία συγκαλείται εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, ορίζει εκκαθαριστή. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργούν Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται νέος οργανισμός του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες και οι θέσεις σε υπηρεσιακές μονάδες και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Στ. Συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

1. Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, ν.π.ι.δ με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.3059/2002 (Α' 241) ο)ς Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, μετονομάστηκε με το άρθρο 53 του ν. 3959/2ΘΠ και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης. Ανταγίονιστικότητας και Ναυτιλίας, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ν.π.δ.δ., ανεξάρτητη αρχή που συνεστήθη με το άρθρο 9 του ν.3832/2010 (Α' 38). Οι αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου, που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3059/2002, όπως τροποποιήθηκε με παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3959/2011 και ισχύει, ασκούνται εφεξής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία προβαίνει στις ενέργειες της παρ. 3 του άρθρου 1 του νόμου 3059/2002.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στο Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., μέχρι τη λήξη της σύμβασής του. διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία του Παρατηρητήριου για την Ψηφιακή Ελλάδα, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τον ίδιο χρόνο λήγει αυτοδικαίως η σύμβαση εργασίας των δύο ελευθέρως ανακλητών υπαλλήλων που προσελήφθησαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από 27-1-2004 Κανονισμού του εν λόγω νπιδ.

4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Παρατηρητηρίου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην ΕΛ.ΣΤΑΤ., με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου και συγχωνευόμενου φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή της. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση των υπουργών που εποπτεύουν τον φορέα που συγχωνεύεται και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγιονιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη συγχώνευση του νομικού προσώπου Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και για τη μεταφορά του προσωπικού του Παρατηρητηρίου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ζ. Συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

1. Η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. η σύσταση της οποίας προβλέφθηκε με το άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 3614/2007 (Α' 267), συνεστήθη με την απόφαση 8491/ΕΓΔΕΚ0193 (Β' 347) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συγχωνεύεται δι' απορροφήσεως με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οι σκοποί της εταιρείας όπως προκύπτουν από την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3614/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8491/ΕΓΔΕΚ0193 (Β' 347) εκπληρώνονται εφεξής από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η συγχώνευση δι' απορροφήσεως γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στους ιδρυτικούς τους νόμους και στα καταστατικά τους. στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α'37) και του ν. 2166/1993 (Α 137) και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στην ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., μέχρι τη λήξη της σύμβασής του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.

3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ψηφιακών Ενισχύσεων, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακοί στοιχείων του καταργούμενου και συγχωνευόμενου δι' απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγχώνευση των Ψηφιακών Ενισχύσεων Α.Ε. με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε καθώς και για τη μεταφορά του προσωπικού της απορροφούμενης εταιρείας στην απορροφούσα εταιρεία.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) που συνεστήθη με το άρθρο πρώτο του ν. 3607/2007 (Α' 245) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και ειδικότερα το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα επέλθει η συγχώνευση αυτή με ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

Η. Συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ & ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ

1.    Οι εταιρείες «Ανώνυμη εταιρεία τεχνολογικής ανάπτυξης κεραμικών και πυρίμαχων» (ΕΚΕΠΥ ΑΕ) που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το πδ 420/1986 (ΦΕΚ Α' 198) και «Εταιρία τεχνολογικής ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και ινών αε» (ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ) που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το πδ 385/1986 (ΦΕΚ Α' 168/174) συγχωνεύονται με την «Ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλλων» (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), που έχει συσταθεί ως ανώνυμη εταιρία με το πδ 482/1985 (ΦΕΚ Α' 174) και η οποία σύμφωνα με την παρ. 18 άρθρου 45 ν. 2992/2002 μπορεί να τροποποιεί το καταστατικό της με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, δ' απορροφήσεως της πρώτης και της δεύτερης από την τρίτη. Η απορροφούσα εταιρία, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετονομάζεται σε «Ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης μετάλλων και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας», ενώ ο διακριτικός της τίτλος ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ παραμένει ο ίδιος.

2. Η συγχώνευση των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών με απορρόφηση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 78 του κ.ν. 2190/1920 (Α' 37) και του ν. 2166/1993 (Α 137). και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας.
3. Η συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και πάντως όχι αργότερα από την 31.12.2011

3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών που συγχωνεύονται με απορρόφηση από την ΕΒΕΤΑΜ και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτές με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία με τις ίδιες σχέσεις εργασίας και αποτελούν προσωπικό της. διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγοονιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.

4. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο. σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή αυτών λόγο) της συγχώνευσης.

5. Οι απορροφούμενες εταιρίες μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία και η τελευταία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.

6. Μέσα σε δύο μήνες από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΟΤ ΑΕ εισφέρονται στην απορροφούσα οος άνω εταιρία, τα τέσσερα εργαστήρια του ΕΛΟΤ με το σύνολο του εξοπλισμού τους. Η εισφορά γίνεται, ύστερα από αποτίμηση των εργαστηρίων από την Επιτροπή του άρθρου 9 ν. 2190/20 και αφού προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΒ ΑΕ για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεση καν εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΑΟΤ ΑΕ.

7. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην υποπαρ. 3 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθαριστές, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από την αυτοδίκαιη λύση των ως άνω εταιριών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση τιον μετόχων να ορίσει εκκαθαριστή.

Θ. Λύση Ανωνύμων Εταιρειών

I. α) Η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ), η οποία έχει συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του ν. 1943/1991 και η άδεια σύστασης της οποίας δόθηκε με την απόφαση 39697/ΔΕΚ02355/1997 (Β 1088) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγίονιστικότητας και Ναυτιλίας, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ν.π.δ.δ. που συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.1100/1980 (Α'295) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκκαθάρισης, μισθοδοσίας του προσωπικού και εξόφλησης τυχόν οφειλών προς τρίτους.

β) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και ο δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετεί στο ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ μεταφέρονται, αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με την ίδια σχέση εργασίας στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.

γ) Το προσωπικό του ΙΕΚΕΜ ΟΕΕ και ο δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής που μεταφέρεται στο ΟΕΕ διατίθενται στο ΙΕΚΕΜ ΟΕΕ έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισής του.

δ) Μετά τη λύση και εκκαθάριση της ΙΕΚΕΜ ΟΕΕ κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο ΟΕΕ, το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος και στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.

Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της εκκαθάρισης, το όργανο διοίκησης του Ο.Ε.Ε.. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

ε) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εποπτεύει την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία του παρόντος άρθρου μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΕ που έχει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας και ιδίως την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στην εκκαθάριση.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείας ορίζει τον εκκαθαριστή μέσα σ' ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με απόφαση του ανώτερο) Υπουργού.

2. α) Η ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.» (ΟΠΕΠ Α.Ε.), που μετονομάστηκε με το άρθρο 73 παρ. 16 του ν. 3028/2002 (Α' 153) και η οποία συστάθηκε με παρ. 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (Α' 271), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 (Α' 84) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2833/2000 (Α' 150) και την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (Α' 239) και της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης καταργήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 3895/2010 (Α' 206) και η ανώνυμη εταιρεία «ΑΓΡΟΤΗΜΑ». η οποία συστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3734/2009 (Α' 8). αμφότερες εποπτευόμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση.

β) Μετά τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Μέσα σε ένα μήνα από την περάτοοση της εκκαθάρισης, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση των ανωτέρω εταιρειών και ιδίως, η ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει τους εκκαθαριστές μέσα σ' ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζονται οι εκκαθαριστές με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού.

δ) Οι οποιασδήποτε μορφής συμβάσεις εργασίας του προσωπικού των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών, καθώς και οι συμβάσεις έργου που αυτές έχουν συνάψει, καταγγέλλονται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν με έμμισθη εντολή κατά τη δημοσίευση του παρόντος στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. μπορούν με αίτησή τους μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκληση να μεταφέρονται με την ίδια σχέση στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η μεταφορά γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

ε) Το άρθρο 14 του νόμου 3525/2007 (Α' 25) τροποποιείται ως εξής:

«Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού κάθε χρηματικής χορηγίας, που υποβάλλεται στο Γραφείο Χορηγιών και εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρακρατείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και αποδίδεται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του ποσοστού αυτού».

ια. Από τη δημοσίευση του παρόντος το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) αναλαμβάνει την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού».

I. Γενικές Διατάξεις

1. Μετατάξεις και μεταφορές του ανωτέρω προσωπικού από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανοόνυμες εταιρείες προς το δημόσιο και ν.π.δ.δ. συνυπολογίζονται στους περιορισμούς των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α'40).

2. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες ο μεταφερόμενος ή μετατασσόμενος να κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η μεταφορά ή μετάταξη του προσωπικού των καταργούμενων, ή συγχωνευόμενίον, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων διενεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Για τη δέσμευση της θέσης γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση μεταφοράς ή μετάταξης.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους, ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορείς και υπηρεσίες.

4. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου ή μετατασσόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

5. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχωνευόμενίον υπηρεσιών και φορέίον ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμων εταιρειών και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

6. Όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης μεταφοράς ή μετάταξης τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

7. Η μεταφορά ή μετάταξη του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των καταργούμενων, ή συγχωνευόμενων, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών ή φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

8. Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή τιθέμενων σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του υπουργού που εποπτεύει το φορέα υποδοχής ή του αρμόδιου υπουργού που προΐσταται των υπηρεσιών υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

10. Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή τη μετάταξή του.

11. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της παρούσας έοίς την κοινοποίηση των πράξεων μεταφοράς ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται, θεοορείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό.

12. α) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στο όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύθηκαν οι καταργούμενοι φορείς ή στους εκκαθαριστές ή στον εποπτεύοντα τον καταργούμενο φορέα υπουργό
α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσείον που χειρίστηκαν η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας.
β) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Η αδυναμία συλλογής και παράδοσης των στοιχείων του προηγούμενου μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, χωρίς υπαιτιότητα του δικηγόρου, δε μπορεί να στοιχειοθετήσει σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής.

13. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων καταργούμενων ή συγχωνευόμενων νομικών προσώπων ή εταιρειών που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού που εποπτεύει τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και εταιρείες μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως ένα ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

14. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους διάδοχους φορείς, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Υποχρεώσεις και δικαιώματα που υφίστανται κατά την κατάργηση, ή συγχώνευση ή διάσπαση ή απορρόφηση των φορέων μεταφέρονται στο σύνολο τους στους διάδοχους φορείς, οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Σε περίπτωση κατάργησης φορέα και μεταφοράς πον αρμοδιοτήτων του σε υπηρεσιακές μονάδες Υπουργείου, αυτό θεωρείται ως διάδοχος φορέας. Αν η κατάργηση του φορέα γίνεται χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων του. καθολικός διάδοχος θεωρείται το Υπουργείο που εποπτεύει τον καταργούμενο φορέα.

ΙΑ. Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση ν.π.ι.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Μετά το άρθρο 14 Α του ν.3429/2005 (Α' 314). προστίθεται άρθρο 14 Β ως εξής:
«Αρθρο 14 Β Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθροοση ν.π.ι.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών- Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)», β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» και «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)» και γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιαπικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις περί δημοσίων επιχειρήσεων, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:
αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών, ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών, ή/και ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/ και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο.
δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσης παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός - «ΔΗΜΗΤΡΑ», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: αα) «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», ββ) «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) - «ΔΗΜΗΤΡΑ», γγ) ο «Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)» με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)»
2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.»

2. Μέσα σε προθεσμία 9 μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυχόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν, 3986/2011 (Α' 152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος. Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα ανωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελούντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατείνεται μέχρι τότε.

ΙΒ. Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροπολογίας καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ως άνω παραγράφων Α έως ΙΑ.

ΙΓ. Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Για την πλήρωση θέσείον στο δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). όπως ισχύει κάθε φορά. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28). σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού δεν ολοκληρώνονται.

2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 της παρούσας δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού.

3. Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1. το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης 4 της περίπτωσης γ1 της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.3839/2010 (Α' 51). προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης ισχύει για έξι (6) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθμολογία τους. Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης διενεργείται μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρία (3) έτη ανεξάρτητα από την προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν τόσο οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 84 του παρόντος κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσείον συμμετοχής στη γραπτή εξέταση, όσο και οι υπάλληλοι που θα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές τέσσερα (4) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 157 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010. προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μπορεί να συνεδριάζει και στην έδρα του ΑΣΕΠ.»

5. Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α' 152) η φράση «των παραγράφων 1 και 2» αντικαθίσταται με τη φράση « των παραγράφων 4 και 5»

6. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 57/2007 (Α' 59), όπως ισχύουν
αντικαθίστανται ως εξής:
« 1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο
β) τον Γενικό Γραμματέα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
δ) τον Υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
ε) Τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων , κοινωνικών δικτύων , διαφάνειας , δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
στ) έναν εκπρόσωπο της ΚεντρικήςΈνιοσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),
η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε - Ο.Τ. Α)
2. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους εφόσον έχουν ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης. Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Πρόεδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διατηρείται η ένταξή του στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης και καταβάλλεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις αποδοχές της κύριας θέσης του και η προβλεπόμενη για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μηνιαία αποζημίωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 3833/2010 (Α' 40).
3. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία ε', στ' , ζ', η' και θ' της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. και οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανανέωση της ή το διορισμό νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η θητεία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των μελών του Δ.Σ. που αναφέρονται στο στοιχείο ε' της παραγράφου 1 μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η διακοπή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Κέντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του.»

7. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ) της περιπτώσεως α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 Α του π.δ. 57/2007 (Α' 95), που προστέθηκε με την περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. (Α' 118), προστίθεται υποπερίπτωση δδ) ως εξής: «δδ) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία και διαχείριση του δικτυακού τόπου ανάρτησης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημοσίου τομέα, καθώς και των σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση»

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο