Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα παράταση έως την 30ή Ιουνίου για τις φορολογικές δηλώσεις ορισμένων υπόχρεων.

Σε νέα παράταση έως την 30η Ιουνίου  αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο οικονομικών για τις φορολογικές δηλώσεις υπόχρεων με εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία κλπ, με βιβλία Α,Β,Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,) για τις οποίες η εμπρόθεσμη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. έχει λήξει.
Στην παράταση αυτή δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι δηλώσεις των ατομικών επιχειρήσεων και των  ελεύθερων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που αναμένεται να υπογραφεί εντός των ημερών, το υπουργείο οικονομικών θα δίνει επίσης  την δυνατότητα στους λογιστές, να υποβάλουν ηλεκτρονικά και δηλώσεις υπόχρεων με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου έχει ώς εξής :


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 6 Ιουνίου 2011
ΠΟΛ........
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες Θανάσης Σαφαρής Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10184
ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή - φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α')περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
ΤΜΗΜΑ A'
2.    Την με αριθμό Δ6Α 142500ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β')κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών. 
3.    Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α') σχετικά με τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
4.    Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α') σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων ορισμένων κατηγοριών υποχρέων.
5.    Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6.    Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α'), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7.    Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178 /7.12.2010 Α.Υ.Ο.( ΦΕΚ Β' 1916/9.12.2010)περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.
8.    Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγής μας περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.
9.    Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
10.    Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.
11.    Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών
12.    Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των υπόχρεων φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, (εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία κλπ, με βιβλία Α,Β,Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,) για τις οποίες η εμπρόθεσμη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. έχει λήξει, εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι δηλώσεις των οποίων λήγουν την 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα αν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης με την ηλεκτρονική μέθοδο επικοινωνίας ή όχι, δύνανται να υποβάλλονται, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτέχνη με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. Σημειώνεται ότι από τη Γ.Γ.Π.Σ. γίνονται δεκτές μόνο οι αρχικές δηλώσεις και επομένως οι τροποποιητικές ή οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.

2 Εξουσιοδοτημένος λογιστής - φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλλει με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης δήλωση Φ.Ε.Φ.Π. για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Taxisnet. Στην περίπτωση αυτή κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα εισάγει εκτός από τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου όπως αυτός εμφανίζεται στο μητρώο Taxis καθώς και τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Ε. οικονομικού έτους 2010. Η είσοδος πραγματοποιείται μόνο όταν τα στοιχεία εισόδου είναι αθροιστικά ορθά. Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή - φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί. Ο λογιστής - φοροτεχνικός οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του αντίγραφο της δήλωσης με υπογραφή του πελάτη του, προς δική του εξασφάλιση και απόδειξη της ανάθεσης σ'αυτόν της υποβολής δήλωσης.

Ο λογιστής - φοροτεχνικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη δήλωση τρέχοντος έτους που υπέβαλλε οριστικά (για την εκτύπωση αντιγράφων αυτής, του εκκαθαριστικού σημειώματος και των συνυποβαλλόμενων εντύπων) μέχρι και 15 ημέρες μετά την τελευταία καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων 2011.

-------------------------
Κουλογιάννης Κων/νος
Για το Taxheaven.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description akis_k | Ιουνίου 7, 2011 8:44 π.μ. | Reply
θα επρεπε να ντρεπεστε να δινετε τοσες παρατασεις, η μια πισω απο την αλλη. Τα εξοδα τρεχουν , ενω τα εσοδα τα αφηνουμε για μετα...

Εισαστε ανικανοι να χωρισετε 2 γαιδουριων αχυρα και εχετε αναλαβει τις τυχες αυτης της χωρας στην πιο δυσκολη στιγμη της.
image description JONNYJ | Ιουνίου 7, 2011 9:02 π.μ. | Reply
ελλαδισταν!!!!!μετα απο πολυ τρεξιμο χασιμο ωρων σπαταλη απιστευτου υλικου για παραλαβη κλειδαριθμου για τους πελατες ..τωρα μπορουμε κ απο το γραφειο..πειτε το απο την αρχη βρε ανικανοι να τελειωνουμε!!!ουρες χαρτια εξουσιοδοτησεις για ποιο λογο?ΑΙΣΧΟΣ!!!
image description efipoly | Ιουνίου 7, 2011 9:29 π.μ. | Reply
Το θεμα δεν ειναι η παραταση αλλα το οτι επετρεψαν να υποβαλλουν φορολ.δηλωσεις με τους κωδικους των λογιστων ,ενω εχουν υποβαλλει τοσο καιρο σε ταλαιπωρια τοσο κοσμο με τον κλειδαριθμο.Το αιτημα αυτο το ειχαμε τοσο καιρο, τωρα τι να το κανουμε?
image description marigeo | Ιουνίου 7, 2011 10:26 π.μ. | Reply
ΠΩΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΤΑΧΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗ??????????
image description marigeo | Ιουνίου 7, 2011 10:40 π.μ. | Reply
ΠΩΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΤΑΧΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗ??????????
image description SCORPIOS | Ιουνίου 7, 2011 1:37 μ.μ. | Reply
Και επίσης, που θα βρω του συνταξιούχου το εκκαθ. του 2010 ????
Τιποτα πιο δύσκολο δεν ζητούσαν? Μερικές δηλώσεις δεν ουτε ταυτότητα επάνω!!! Αντε [email protected]#$%^& ρε *&^%$# !!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο