Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους, που πρέπει να συμπληρώσουν οι λογιστές φοροτεχνικοί

Με Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ και ανάρτηση στη «Διαύγεια», ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς.

Πιο συγκεκριμένα, από 1/1/2010 με το Ν.3842/2010 έχει αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου, αφού πλέον οι δηλώσεις θεωρούνται ειλικρινείς και ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε δείγμα υποθέσεων το οποίο θεσπίζεται με ανάλυση κινδύνου.

Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και η πρόβλεψη για την ευθύνη των λογιστών – φοροτεχνικών για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων. Για το λόγο αυτό, οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για τους επιτηδευματίες πελάτες τους αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους.

 

Παρατίθενται στην συνέχεια αναλυτικοί πίνακες:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ: &nb

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΑΦΜ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ:

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ)

Συμπληρώνεται σε περίπτωση αναμόρφωσης η στήλη (4) με τα αντίστοιχα ποσά.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
(1) (2) (3) (4)
* 1. Έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού (Μη καταβολή ή βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών κ.τ.λ.)-( § 1, περ. α υποπ., αα)
2. Μισθοί και κάθε είδους απολαβές εταίρων ή μελών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ. δεν αναγνωρίζονται.( §1 υποπ.αα ,περ.α )
3. Δωρεές – Χορηγίες (μέχρι 10%του συνολικού ποσού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από ισολογισμούς και εφόσον έχουν κατατεθεί στο Παρακαταθηκών &Δανείων ή σε άλλη Τράπεζα.) – (§ 1 ,περ.α., υποπ.γγ,)
4. Ασφάλιστρα για ομαδική ασφάλιση ζωής εργατοϋπαλληλικού προσωπικού(κατά το μέρος που υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο) –(§ 1, περ. α, υποπ. δδ).
5. Δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων είτε είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή με leasing, (πάνω από το προβλεπόμενο όριο).*Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ΙΙ.( § 1,περ.β).
6. Τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά που δεν αναγνωρίζονται (§ 1, ,περ.δ.)
7. Φόροι – Τέλη – Δικαιώματα(φόρος εισοδήματος κ.τ.λ.) που δεν αναγνωρίζονται ( § 1 , περ. ε).
8. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων(πλέον των νομίμων) –( § 1 , περ.στ.)
9. Δαπάνες διαφήμισης(μη καταβολή του διαφημιστικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α. κ.τ.λ.) – ( § 1 , περ.ιδ )
10. Μισθώματα σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων(κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου) – ( § 1 ,περ.ιστ)
11. Αναμόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων(§ 8)
12. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση (περιορισμός στο 50% και ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων και εταίρων.) –(§ 1, περ.ψ)
*Συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας ΙΙΙ).
13. Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και χρηματικές ποινές ( §.17.)
14. Καταβολή αποζημιώσεων. Έλεγχος για την κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφου της απόφασης ή του εγγράφου, βάση του οποίου καταβάλλεται.)-( §.9)
15. Δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά του .Κ.Β.Σ.
16. Παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς εργαζόμενους (δωροεπιταγές-διατακτικές- ενοίκια-πιστωτικές κάρτες στελεχών κτλ(εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στην μισθοδοσία). Δεν αναγνωρίζονται( § 1, περ.χ.)
17. Παραλαβή αγαθών από τρίτο πρόσωπο σε σχέση με αυτόν που τιμολογεί εφόσον βρίσκεται εκτός Ελλάδος(τριγωνικές συναλλαγές) Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση (§ 1 περ. γ).
18. Λοιπές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ(**)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

* Αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή δεν έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. προς το ΙΚΑ, ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής συνυποβάλλονται με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή , διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.

 

** α) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα με την δραστηριότητα, στους κωδικούς564, 565 και 566 του υποπίνακα η΄ του πίνακα ΣΤ΄ της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3 και

β) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις «Σημειώσεις Φορολογουμένου» , της τέταρτης σελίδας του ίδιου εντύπου, θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την κατάσταση αναμόρφωσης (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ………….…………. ΕΥΡΩ ) , με την σημείωση ότι για τους τελευταίους (υπόχρεοι παραγρ. 4 άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στη συνέχεια θα μεταφέρεται στον κωδ. 022 της δεύτερης σελίδας του εντύπου Ε5 . Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι κωδικοί 018,019,020,450,021, και 023 της ίδιας σελίδας.

 

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΙΘΜ. ΚΥΒ.ΕΚΑΤ. Α/Α ΓΡΑΜΜ. ΑΡΙΘΜ. ΚΥΒ.ΕΚΑΤ.
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Ι.Χ.:

Α. ΜΕΧΡΙ 1600 CC :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ
*30%

Β. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1600 CC :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ
*65%

 

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΙΝΗΤΗΣΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ:

ΚΩΔ. ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (α) ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜ. ΚΙΝΗΤΩΝ ( β) ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. (γ) % (δ) ΚΩΔ ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ
*50% α- (α×γ×δ:β)*
*50% (α)×(δ)

* Ο τύπος α- (α×γ×δ:β) εφαρμόζεται όταν το (β) είναι μεγαλύτερο του (γ) .

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ :

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΑΦΜ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ:

ΙV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.τ.λ.)

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Π ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 57 ΚΦΕ
Α
Ρ
Α
Κ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 55 ΚΦΕ
Ρ
Α
Τ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΆΡΘΡΟ 58 ΚΦΕ
Η
Θ
Ε
Ν ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΆΡΘΡ. 54 ΚΦΕ
Τ
Ε
Σ
ΦΠΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

&ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ALEXIOS250473 | Μαρτίου 28, 2011 7:06 π.μ. | Reply
Μου άρεσε η αιτηση που πρέπει να υποβάλεις στο ΙΚΑ!!!Πάνε καλά ρε!!!!Δεν το ξέρουν ότι μαζί πρέπει να συνυποβάλεις και ένα σωρό άλλα δικαολογητικά για να γίνει απο το ΙΚΑ ο απαραίτητος έλεγχος?Δεν πανε να π........ λέω εγώ γιατί πολύ καιρό έχουνε και τους έχει σαλέψει!!!
image description JOEL | Μαρτίου 28, 2011 9:40 π.μ. | Reply
....οι τυποι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!!!!!
image description platon | Μαρτίου 28, 2011 11:04 π.μ. | Reply
Η ΑΠΟΦΑΣΗ αναφέρει : "ή δεν έχει υποβληθεί Α.Π.Δ προς το Ι.Κ.Α "
image description dimprio | Μαρτίου 28, 2011 7:45 μ.μ. | Reply
Και ολα αυτα να βαλουμε στο τελος την υπογραφη μας!Συγχαρητηρια κυριοι!
image description DimitrisD | Μαρτίου 29, 2011 11:48 π.μ. | Reply
Τι ακριβώς είναι αυτά και πότε πρέπει να υποβληθούν;
image description mprelakias | Απριλίου 2, 2011 11:10 π.μ. | Reply
ΑΙΣΧΟΣ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΑΝΕ ΠΑΛΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝΕ ΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ?
image description riapapou | Απριλίου 2, 2011 7:42 μ.μ. | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,ΟΣΟ ΔΕΧΟΜΑΣΣΤΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ.....ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ.... ΘΑ ΤΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΜΕ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο