Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία για τους λογιστές στον νομοσχέδιο για το ΕΤΕΑΝ . Μέλη του Οικονομικού επημελητηρίου και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ με μεταπτυχιακό - Επέκταση άδειας λογιστή

Κατατέθηκε εχθές τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» σύμφωνα με την οποία η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) επεκτείνεται πλέον και σε πτυχιούχους τμημάτων που ιδρύθηκαν μετά το 1997, όπως είναι η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ και άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης. Επιπλέον, η απαιτούμενη προϋπηρεσία για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως μειώνεται στα 2 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου (από τα 4 που ίσχυε) και του Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξεως γίνεται 5 έτη στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως, (από 4 που ίσχυε).

Επίσης, καθιερώνεται η υποχρεωτική εγγραφή στο Ο.Ε.Ε. όλων όσοι κατέχουν βασικό πτυχίο πανεπιστημίου, ή και πτυχίο ορισμένων Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, οι οποίοι κατέχουν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικονομική επιστήμη, εφόσον ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη.


Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης»

Αιτιολογική Έκθεση  Στο Ν. 2515/1997 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η χορήγηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού στους πτυχιούχους ορισμένων Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Δεδομένου ότι από την ψήφιση του παραπάνω νόμου έχουν ιδρυθεί στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ και άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης, στους πτυχιούχους των οποίων έχει αναγνωριστεί το επαγγελματικό δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού , καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του παραπάνω νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Ο.Ε.Ε. να χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και στους πτυχιούχους αυτών των Τμημάτων.


Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να εξορθολογισθεί η απαιτούμενη προϋπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως, η οποία γίνεται διετής από τη λήψη του πτυχίου τους, αντί τετραετούς που είναι σήμερα, και του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως , η οποία γίνεται πενταετής, αντί τριετούς που είναι σήμερα, στην άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.

Πέραν αυτών, κρίνεται αναγκαία και η καθιέρωση της υποχρεωτικής εγγραφής στο Ο.Ε.Ε. των κατόχων πτυχίου πανεπιστημίου ή πτυχίου των συγκεκριμένων Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι που αναφέρονται στην τροπολογία, που αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικονομική επιστήμη, εφόσον χρησιμοποιούν τον μεταπτυχιακό αυτό τίτλο για επαγγελματικούς λόγους, ώστε όλοι οι ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα με αντικείμενο την οικονομική επιστήμη, με βάση το βασικό ή το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους να γίνονται μέλη του Ο.Ε.Ε..
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται να συμπεριληφθούν στον προαναφερόμενο σχέδιο νόμου άρθρα ... και..., ως εξής:

« Άρθρο...

Τροποποίηση διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού


1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.2515/97,αντικαθίσταται ως εξής:
«β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) »

2. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.2515/97, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.3470/2006, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή », τίθεται η φράση «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού»

3. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.2515/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.3470/2006, αντί της φράσης «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης ,Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως», τίθεται η φράση «των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.»


« Άρθρο....

Εγγραφή μελών στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος


1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 1100/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1479/84, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.:

α. οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, εφόσον χρησιμοποιούν το διδακτορικό τους δίπλωμα για επαγγελματικούς λόγους,

β. οι κάτοχοι βασικού πτυχίου πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,

γ. οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι., ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ».Αθήνα » Ιανουαρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Με την προτεινόμενη τροπολογία ρυθμίζεται η παροχή δυνατότητας στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) να χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στους πτυχιούχους Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, τα οποία ιδρύθηκαν μετά την ψήφιση του Ν. 2515/1997 έως και σήμερα. Επίσης, αναπροσαρμόζονται τα απαιτούμενα έτη προϋπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β' και Γ τάξεως. Τέλος, καθιερώνεται η υποχρεωτική εγγραφή στο Ο.Ε.Ε. των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης καθώς και των πτυχιούχων Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη.ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα

Η τροποποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς από την ψήφιση του Ν. 2515/1997 ιδρύθηκαν νέα τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, των οποίων η σύσταση δεν είχε προβλεφθεί με τον ανωτέρω νόμο και επομένως σήμερα οι πτυχιούχοι αυτών δεν λαμβάνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε. Επίσης, δεν προβλέπεται εγγραφή ως μελών στο Ο.Ε.Ε. τόσο των πτυχιούχων των ανωτέρω τμημάτων με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη όσο και γενικότερα των κατόχων μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών στην οικονομική επιστήμη.

2. Καταλληλότητα

Είναι η πρώτη φορά που ρυθμίζεται η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στους πτυχιούχους των νέων τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ καθώς και η υποχρεωτική εγγραφή κατόχων μεταπτυχιακού ή

διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης και των πτυχιούχων τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη.

3. Συνέπειες στην Οικονοιιία

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του Ο.Ε.Ε. και σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την αγορά λόγω της απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από έναν μεγάλο αριθμό πτυχιούχων τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των ΤΕΙ.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και τουςπολίτες

Η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε. θα επεκταθεί και στους πτυχιούχους των νέων τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ. Η υποχρεωτική εγγραφή, ως μελών, στο Ο.Ε.Ε. των ανωτέρω πτυχιούχων με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη και των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην οικονομική επιστήμη θα επηρεάσει θετικά έναν μεγάλο αριθμό νέων, ανέργων ή μη οικονομικών επιστημόνων παρέχοντας τους την ιδιότητα του μέλους του Ο.Ε.Ε. και την εξεύρεση απασχόλησης με ευμενέστερους όρους.
 

5. Συνέπειες στο Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Δεν υπάρχουν συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
 

6. Συνέπειες στη Δηιιόσια Διοίκηση κα την απονοαή της Δικαιοσύνης
Δεν υπάρχουν συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση κα την απονομή της Δικαιοσύνης.

7. Αοαοδιότητα
Συναρμόδια υπουργεία είναι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το μεν πρώτο λόγω αρμοδιότητας επί των ζητημάτων που αφορούν τα ΤΕΙ και τους τίτλους σπουδών όλων των κατηγοριών, το δε δεύτερο λόγω του ότι το Ο.Ε.Ε. είναι εποπτευόμενος φορέας του.
 

8. Τήρηση Νοιιοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Με την παρούσα τροπολογία αντικαθίστανται: α) Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2515/1997

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν. 1100/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 1479/1984.
 

Επίσης, προτίθενται εδάφια:
α) στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2515/1997
9. Διαφάνεια και κοινωνική συμμετογή
 

Στη διαβούλευση έλαβαν μέρος το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκπρόσωποι πτυχιούχων τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ.
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description internet | Φεβρουαρίου 2, 2011 6:40 π.μ. | Reply
Μια τροπολογια που αργησε 13 χρονια
image description vasoula78 | Φεβρουαρίου 2, 2011 2:28 μ.μ. | Reply
για οσους περιμεναν 4 ετη για την αποκτηση της Γ' τάξης και τωρα εγινε 2 ετη, δεν θα επρεπε τα 2 αυτα επιπλεον ετη να προσμετρησουν στην 5ετια που απαιτειτται για την αποκτηση της Β' τάξης;
image description CRYSA3 | Φεβρουαρίου 3, 2011 8:39 π.μ. | Reply
Η εγγραφή στο οικονομικό επιμελητήριο είανι υποχρεωτική!! Αλλα λόγο και ψήφο στις εκλογές δεν έχουν οι μη πτυχιουχοι κάτοχοι Γ τάξης κι ας έχουν 25 χρόνια προυπηρεσία ε?
image description fotiskouts | Φεβρουαρίου 15, 2011 5:41 μ.μ. | Reply
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η 4 ΕΤΙΑ ΣΤΗ Γ' ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ Β ' ΤΑΞΗΣ ? Η ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΔΩ 5 ΕΤΙΑ?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο