Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη «Φορολογία & Ελεγκτική» της Παντείου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στην κατεύθυνση “Φορολογία και Ελεγκτική” (ΦΕΚ 324/Β΄/11.2.2004).

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ “ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ”
ΣΕΙΡΑ Ε’
 
Α. Γενικές Πληροφορίες

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στην κατεύθυνση “Φορολογία και Ελεγκτική” (ΦΕΚ 324/Β΄/11.2.2004).
 
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για την προαγωγή της ελεγκτικής επιστήμης και της φορολογίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
 
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι που έχουν πτυχίο (*) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ ιδρύματος της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο στα πεδία Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Νομικής Επιστήμης  και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων.
(*) ή να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, περιλαμβάνοντας και μέχρι 5 μαθήματα  της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου (με βάση σχετική βεβαίωση της γραμματείας της σχολής τους) μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων για το ΠΜΣ. 

Οι σπουδές για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ολοκληρώνονται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων στα τρία πρώτα εξάμηνα υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 15 (δεκαπέντε) άτομα.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Β. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου έως και Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-13.00, στο γραφείο 306 (πτέρυγα Στασινοπούλου, Γυάλινο Κτίριο, 2ος όροφος) του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 21/09/2010) στη διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. “Φορολογίας και Ελεγκτικής’ Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Αθήνα. Όσοι αποστείλουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, πρέπει την ίδια ημέρα να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
   
Γ. Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κατωτέρω.

1.    Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την έντυπη αίτηση που δίδεται από τη γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του τμήματος
2.    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και δύο φωτογραφίες)
3.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΕΠ
4.    Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
5.    Έγγραφα πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (πχ αντίγραφο επίσημου τίτλου του οποίου είναι κάτοχος ο υποψήφιος) δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα της σχετικής βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα. Θα συνεκτιμάται και η γνώση άλλων ευρέως χρησιμοποιούμενων γλωσσών.
6.    Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές αναγνωρισμένων κέντρων ή αναγνωρισμένους επαγγελματίες (οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου πανεπιστημίου δεν υποβάλουν συστατικές επιστολές)
7.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
8.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
9.    Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις  (εάν υπάρχουν)
10.    Υπεύθυνη δήλωση (περί μη εγγραφής σε άλλο ΠΜΣ άλλου τμήματος του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ)


Δ. Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των φοιτητών μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των κατωτέρω τριών παραγόντων:
1.    του βαθμού του πτυχίου τους
2.    της επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις (οι εξετάσεις αφορούν τη διαπίστωση βασικών γνώσεων Λογιστικής, Φορολογίας, Ελεγκτικής, Στατιστικής και Διοίκησης και διενεργούνται κυρίως με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών - multiple choice – όπου συνεκτιμούνται οι ορθές και οι λανθασμένες απαντήσεις, ενώ κάποιες ερωτήσεις θα απαντηθούν στην Αγγλική γλώσσα).
3.    της προσωπικής συνέντευξης, ενώπιον επιτροπής διδασκόντων (όπου θα συνεκτιμηθούν δραστηριότητες και ειδικές ικανότητες, σχετικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και συνεδρίων, η γνώση υπολογιστών κλπ).
 
Ε. Ημερομηνίες εξετάσεων και συνεντεύξεων

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα την εβδομάδα από 27 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 2010. Η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους μέχρι την 22/9/2010. Οι συνεντεύξεις – για όσους υποψηφίους ειδοποιηθούν -  θα γίνουν στις αρχές Οκτωβρίου του 2010.
Η κατάσταση επιτυχόντων θα αναρτηθεί στη γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2010

Η Συντονιστική Επιτροπή της Κατεύθυνσης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο