Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Διατήρηση θέσεων εργασίας με επιδότηση εισφορών έως 100% .

Οι επιδοτήσεις δεν θα δίδονται μόνο για την πρόσληψη νέων εργαζομένων αλλά και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας «σε ειδικές περιπτώσεις» επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά μπορούν να επιβιώσουν...

Διατήρηση θέσεων εργασίας με επιδότηση εισφορών έως 100% .

Οι επιδοτήσεις δεν θα δίδονται μόνο για την πρόσληψη νέων εργαζομένων αλλά και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας «σε ειδικές περιπτώσεις» επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά μπορούν να επιβιώσουν...

Με επιδοτήσεις έως και 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων θα επιδιώξει η κυβέρνηση να στηρίξει τις επισφαλείς, λόγω της οικονομικής κρίσης, θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει νέες (μέσω προσλήψεων ανέργων). Νομοθετική ρύθμιση που θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει την επιδότηση των εισφορών μέσω του (χρηματοδοτούμενου από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων) Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Οπως προκύπτει από τη ρύθμιση, την οποία αποκάλυψε η «ΗτΣ» (13-15/8) και σήμερα δημοσιεύει ολόκληρη η «Η», οι επιδοτήσεις δεν θα δίδονται μόνο για την πρόσληψη νέων εργαζομένων αλλά και για τη διατήρηση θέσεων εργασίας «σε ειδικές περιπτώσεις» επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά μπορούν να επιβιώσουν.


Η ρύθμιση
Η ρύθμιση έχει ως εξής:

1 Με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης, είναι δυνατόν να επιδοτείται από πόρους του ΛΑΕΚ μέχρι και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2 Με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αποφάσεις καθορίζονται: α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος μπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας. β) Το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς, ο ανώτατος αριθμός των ως άνω επιδοτούμενων μισθωτών ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανομένων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού. γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.Δ. ή στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εν όψει της υπαγωγής της στα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου. δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα με την Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, θα αποφασίζουν για την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών της διατάξεις του παρόντος άρθρου. ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του π0αρόντος άρθρου. στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για τους όρους εφαρμογής των προγραμμάτων και τον έλεγχο αυτών.

3 Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 προγράμματα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση μέχρι και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.

4 Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν της υποχρεώσεις που απορρέουν από της διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το αναλογούν ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ./ Κλάδο ΛΑΕΚ αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Ο.Α.Ε.Δ./ Κλάδο ΛΑΕΚ.

5 Το αναλογούν ποσό που θα αποδοθεί στον Ο.Α.Ε.Δ./Κλάδο ΛΑΕΚ προσδιορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, η οποία εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ».Απασχόληση για 53.000 άτομα


Τις 53.000 προσεγγίζουν, ήδη, οι θέσεις εργασίας που έχουν δεσμευτεί, παρά την οικονομική κρίση, να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις μέσω των επιδοτήσεων των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ (το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο χρηματοδοτείται με συμψηφισμό μέρους των οφειλών του ΙΚΑ προς τον Οργανισμό).


Προγράμματα
Στο τετραετές πρόγραμμα επιδότησης έχουν ενταχθεί 12.120 θέσεις εργασίας (το σχέδιο είναι για 40.000), στο διετές 7.700 θέσεις (το πρόγραμμα είναι για 25.000), στο πρόγραμμα διεύρυνσης της εποχικής λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 28.500 θέσεις και στο πρόγραμμα διατήρησης της απασχόλησης στις ξενοδοχειακές μονάδες συνεχούς λειτουργίας άλλες 4.300 θέσεις. Πλήρη απορρόφηση, έχουν, τέλος, άλλα δύο αυτοτελή προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξης της επιχειρηματικότητας (επιχορηγήσεις για την αυτοαπασχόληση 2.600 άνεργων γυναικών και άλλων 3.300 νέων), ανεβάζοντας τον αριθμό των ωφελουμένων στα 58.520 άτομα.


Τι προβλέπεται για τη Ζώνη Περάματος

Σε άλλο άρθρο τού υπό κατάθεση (έως τα τέλη Αυγούστου) νομοσχεδίου του υπουργείου προβλέπεται η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ως εξής:

1. Επιχειρήσεις ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητά τους στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά και είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχίας Πειραιά, είναι δυνατόν να επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του μη μισθολογικού κόστους για εργαζόμενους, τους οποίους απασχολούν ή θα απασχολήσουν εντός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πειραιά και τους οποίους αμείβουν με τις οικείες τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

2. Με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

Πηγή Ημερησία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο