Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η αναγνώριση των τιμολογίων των Κυπριακών Εταιριών βάσει του Ν. 3842/2010.

Η αναγνώριση των τιμολογίων που εκδίδουν οι Κυπριακές και άλλες αλλοδαπές εταιρίες, είναι συχνά ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις και το φορολογικό έλεγχο. Πολλές φορές ξένες εταιρίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εισοδημάτων, κερδών και κεφαλαίων στο εξωτερικό με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Άλλες φορές πάλι οι συναλλαγές αυτές είναι πραγματικό γεγονός που στηρίζεται σε καθόλα νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών και την πληρωμή δικαιωμάτων.

Η αναγνώριση των τιμολογίων των Κυπριακών Εταιριών βάσει του Ν. 3842/2010.

Η αναγνώριση των τιμολογίων που εκδίδουν οι Κυπριακές και άλλες αλλοδαπές εταιρίες, είναι συχνά ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις και το φορολογικό έλεγχο. Πολλές φορές ξένες εταιρίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εισοδημάτων, κερδών και κεφαλαίων στο εξωτερικό με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Άλλες φορές πάλι οι συναλλαγές αυτές είναι πραγματικό γεγονός που στηρίζεται σε καθόλα νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών και την πληρωμή δικαιωμάτων.

Η λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικονικότητα καθορίζεται αφενός από την ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου από την εμπορική συναλλαγή. Ο πρόσφατος Ν. 3842/2010 αναφέρει στο άρθρο 78 για τις πληρωμές, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προερχόμενα από μη συνεργάσιμα ως προς το φορολογικό τομέα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Με τον όρο μη συνεργάσιμα αναφερόμαστε στα κράτη που βρίσκονται στη λίστα του Ο.Ο.Σ.Α. και δεν έχουν υπογράψει σύμβαση διοικητικής συνδρομής (ανταλλαγής πληροφοριών) με την Ελλάδα ή με τουλάχιστον άλλα δώδεκα κράτη.

Το άρθρο 78 χαρακτηρίζει ως μη συνεργάσιμες χώρες ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο το συντελεστή φορολογίας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος σε ποσοστό από το ήμισυ του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι τα τιμολόγια για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών των Κυπριακών και Βουλγάρικων Εταιριών, που φορολογούνται με 10%, δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η διάταξη αυτή, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του Άρθρου 51Β του ίδιου Νόμου, δεν έχει εφαρμογή εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι «οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών με σκοπό τη φοροδιαφυγή». Η προσθήκη αυτή εξισορροπεί εν μέρει το κατά τα άλλα εχθρικό κλίμα που δημιουργείται σε βάρος των Κυπριακών Εταιριών, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εμπορικές συναλλαγές είναι καθόλα νόμιμες και είναι δυνατό να προσβληθούν άδικα τα συμφέροντα Ελληνικών εταιριών που συναλλάσσονται με την Κύπρο και την Βουλγαρία.

Προκειμένου να προφυλαχτεί ο επιχειρηματίας και ο λογιστής της εταιρίας από τη μη αναγνώριση των τιμολογίων, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά όλες οι τυπικές διαδικασίες συναλλαγής με την αλλοδαπή εταιρία.

1. Υπογραφή εμπορικής συμφωνίας ή σύμβασης έργου
Οι διευθυντές της αλλοδαπής εταιρίας πρέπει να υπογράψουν συμφωνητικό που να ορίζει τους όρους συναλλαγής και συγκεκριμένα το αντικείμενο, τη διάρκεια, το τίμημα, τους τρόπους πληρωμής και τις υποχρεώσεις των μερών.

2. Φορολογική Κατοικία Εταιρίας
Η αλλοδαπή εταιρία δεν αρκεί να είναι φορολογικός κάτοικος της χώρας που είναι εγκατεστημένη αλλά να φορολογείται και εκεί. Αυτό σημαίνει ότι αν η αλλοδαπή εταιρία δεν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος και δεν φορολογείται, ο έλεγχος μπορεί να την χαρακτηρίσει ανενεργή ή offshore και να απορρίψει τα τιμολόγια.

Η φορολογική κατοικία της εταιρίας πιστοποιείται από την αρμόδια φορολογική αρχή με την έκδοση πιστοποιητικού για τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να απαλλαχθούν τα τιμολόγια από την παρακράτηση φόρου, εφόσον αφορούν δικαιώματα χρήσης και τόκους.

Περαιτέρω, κατόπιν των πρόσφατων αλλαγών στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία Φ.Π.Α., όλες οι Κυπριακές εταιρίες είναι πλέον υποχρεωμένες να ενημερώνουν μηνιαίως το VIES για όλες τις ενδοκοινοτικές τους συναλλαγές (εκτός από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που κατατίθενται στο τέλος κάθε τριμήνου στο Κυπριακό Μητρώο Φ.Π.Α.).


3. Εντοπιότητα Διευθυντών
Πολλές φορές υποπίπτουν στην αντίληψη των Ελληνικών φορολογικών αρχών Κυπριακές Εταιρίες με Έλληνες διευθυντές, γεγονός που προσβάλει τη φορολογική κατοικία της αλλοδαπής εταιρίας. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας φαίνεται στο Κυπριακό αρχείο Ανωνύμων Εταιριών, που είναι δημόσιο και οι Ελληνικές αρχές μπορούν εύκολα να ανακτήσουν πληροφορίες με ένα απλό ερώτημα προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

4. Φυσική Υπόσταση
Η αλλοδαπή εταιρία πρέπει να έχει αποδεδειγμένη φυσική υπόσταση στη χώρα εγκατάστασης. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι πρέπει να υπάρχουν εμφανή διακριτικά στοιχεία, έδρα και μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό. Οι ανενεργές εταιρίες συνήθως συστεγάζονται με χιλιάδες άλλες εταιρίες σε λογιστικά γραφεία χωρίς πραγματικό αντικείμενο εργασιών, παρά μόνο την τιμολόγηση υπηρεσιών για τη μεταφορά κερδών με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

5. Παραγωγικότητα Δαπάνης
Φυσικά το αντικείμενο της συναλλαγής κρίνεται και από την παραγωγικότητά του, βάσει των δραστηριοτήτων της εταιρίας, όπως συμβαίνει άλλωστε και με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν τεκμηριώνεται πραγματική συναλλαγή για μία μελέτη δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή για έξοδα διαφήμισης στη χώρα προορισμού, όταν δεν πραγματοποιούνται εκεί πωλήσεις.

Η Ελληνική νομοθεσία έχει ορίσει ορθώς όρια μέσα  από τα οποία καταπολεμούνται φαινόμενα μεταφοράς κερδών στο εξωτερικό, αλλά είναι αναγκαίο οι εταιρίες που έχουν πραγματικές συναλλαγές να προφυλάξουν τα συμφέροντά τους τηρώντας ευλαβικά όλες τις τυπικές διαδικασίες.

Νανόπουλος Κων/νος
TaxExperts Team
www.taxexperts.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description alexpol54 | Μαΐου 31, 2010 2:23 μ.μ. | Reply
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ. ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΜΟΥΝΥΑΙ ΙΣΥΧΟΙ. ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΕς ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΙ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 78 ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ. ΕΠΙΣΗΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ" -ΟΧΙ ΠΑΝΤΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑς ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΥΤΗ. ΒΕΒΑΙΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙς (ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΥΣΙΚΑ) ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 78 ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. ΕΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΛΕΟΝ, ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ (ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!!!!)
[email protected]
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο