Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Από 1η Ιουνίου 2010 και μετά αλλάζει ο τρόπος εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ ανά στοιχείο.

Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 25 του άρθρου 19 του νέου φορολογικού νόμου (3842/2010), αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της § 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.

Από 1η Ιουνίου 2010 και μετά αλλάζει ο τρόπος εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ ανά στοιχείο.

Κωνσταντίνος  Νιφορόπουλος
Ορκωτός  Ελεγκτής - Λογιστής

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος  Οικον. Παν/μίου  Πειραιά
Λογιστής – Φοροτεχνικός


Πρόλογος

Σύμφωνα με την  περίπτωση α’ της παραγράφου 25 του άρθρου 19 του νέου φορολογικού νόμου (3842/2010), αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της § 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.
Πιο συγκεκριμένα η περίπτωση α’ της παραγράφου 25  έχει ως εξής:
«Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.»
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την διασφάλιση της εμφάνισης περισσότερων συναλλαγών και την αποτροπή της έκδοσης για μια συναλλαγή περισσότερων στοιχείων με μεγαλύτερη αξία.

Ιστορική αναδρομή.
Η  § 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της είχε ως εξής:

« Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή.
Κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών.»

Ανάλυση

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αλλαγή που επήλθε με το νέο φορολογικό νόμο, η οποία  επηρεάζει  άμεσα τον τρόπο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις. Μάλιστα πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ι’ της § 1 του άρθρου 92 του νόμου αυτού, από το μεθεπόμενο μήνα από τη δημοσίευση, δηλαδή από 1.6.2010.
Θεωρήσαμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους συναδέλφους λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους κ.λπ. για τη σημαντική αυτή αλλαγή, διότι υπάρχει  πιθανότητα λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που παρατηρείται αυτό το χρονικό διάστημα στους επαγγελματίες του χώρου, να πέρασε απαρατήρητη η διάταξη αυτή  σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων.

Σταχυολογώντας την παραπάνω διάταξη θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Μειώνεται στα 3.000,00 € και άνω ανά φορολογικό στοιχείο από 15.000,00 € που ήταν προηγουμένως, το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφληση τιμολογίων με συγκεκριμένους τρόπους.

β) Οι τρόποι αυτοί είναι :
1) Εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού. ( Ίσχυε και πριν την τροποποίηση).
2) Εξόφληση με επιταγή του αγοραστή, δηλαδή  του λήπτη του στοιχείου. (Ίσχυε και πριν την τροποποίηση και μάλιστα η επιταγή αυτή έπρεπε να είναι δίγραμμη, ενώ τώρα δεν απαιτείται ).
3) Εξόφληση με επιταγές πελατείας του αγοραστή (αυτός ο τρόπος εξόφλησης προστέθηκε με τη νέα διάταξη, δεν ίσχυε πριν την τροποποίηση). Όμως στην περίπτωση  αυτή θα  πρέπει να εκδίδεται άμεσα λογιστική «απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων» στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.

Κατά την άποψη μας και μέχρι την έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου από τη διοίκηση του Υ.Ο. θα πρέπει να αναγράφονται :  - Αριθμός και Τράπεζα της  επιταγής,  - Εκδότης, - Πελάτης μας που μας  έδωσε την επιταγή   – Ποσό επιταγής . Επιπροσθέτως πιστεύουμε  ότι θα διευκόλυνε η επισύναψη στο παραστατικό εγγραφής « απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων » ) , του φωτοαντίγραφου της επιταγής.

Στο σημείο αυτό  να σημειώσουμε ότι προφανώς θα ισχύουν και για τη νέα διάταξη αυτά που ίσχυαν και για το παλαιό καθεστώς και τα οποία είχαν διευκρινιστεί με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι :

α) Η διάταξη θα αφορά τους αγοραστές ( λήπτες στοιχείων ) και όχι τους πωλητές. Δηλαδή οι κυρώσεις  αφορούν τον αγοραστή και όχι τον πωλητή.

β) Το όριο των 3.000 ευρώ περιλαμβάνει το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που έχει ληφθεί, δηλαδή περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α του τιμολογίου.

γ) Αφορά όλες τις εξοφλήσεις φορολογικών στοιχείων άνω των 3.000 ευρώ το καθένα,  ανεξάρτητα αν η πληρωμή τους γίνεται τμηματικά ή ακόμα και όταν  δίδονται προκαταβολές.

δ) Δεν εφαρμόζεται για συναλλαγές με το εξωτερικό. Η εξόφληση των προμηθευτών της αλλοδαπής μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ισχύει για τις σχετικές συναλλαγές.

ε) Για κάθε ένα  δελτίο αποστολής θα πρέπει να εκδίδεται  και  ένα  τιμολόγιο, το οποίο εφόσον είναι αξίας 3.000 ευρώ και άνω, θα εξοφλείται από το λήπτη του με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω. Δηλαδή, εξετάζεται ανά φορολογικό στοιχείο και κατά συνέπεια για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης   ενδιαφέρει  η αξία κάθε συναλλαγής η δε καταστρατήγηση των ανωτέρω διατάξεων διερευνάται σε κάθε περίπτωση από τον φορολογικό έλεγχο.

στ) Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών. Τέτοιος συμψηφισμός δεν επιτρέπεται για τις άλλες εταιρείες, (δηλαδή όταν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι προμηθευτές εταιρειών και ταυτόχρονα πελάτες ).

Εν κατακλείδι θα θέλαμε να παραθέσουμε έναν προβληματισμό μας που ανέκυψε από τη συνδυαστική ανάγνωση των άρθρων 18 και  30 του Κ.Β.Σ. Στο άρθρο 30 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ειδικότερα στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζονται το εξής:
« 3. Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:
α) δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο παραγωγής – κοστολογίου ή το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών ή το βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής που ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού,
β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται,
γ) λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας,
δ) εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο.
ε) δεν συντάσσει και δεν καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, που ορίζεται από την περίπτωση Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού ή συντάσσει αυτόν ανακριβώς.

Οι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής τότε μόνο συνιστούν ανεπάρκεια, όταν δεν οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη ή όταν καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων.

Δεν συνιστούν αντικειμενική αδυναμία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πλημμέλειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, καθώς και η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου του θεωρημένου οπτικού δίσκου του βιβλίου αποθήκης, όταν καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσμία που τάσσεται από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν με σαφήνεια τα δεδομένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία.

Η ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναμία διενέργειας συγκεκριμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων για οικονομικά μεγέθη μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα μεγέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογημένη.»

Ο προβληματισμός μας  έγκειται στο γεγονός πως ενώ ο νομοθέτης μείωσε  το όριο του άρθρου 18 άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων με συγκεκριμένους τρόπους (από 15.000,00 σε 3.000,00), στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του  άρθρου το άφησε ως είχε, δηλαδή 15.000,00. Το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: Αυτό συνέβη εκ παραδρομής ή ο νομοθέτης θέλησε να είναι επιεικέστερος ως προς το κύρος των βιβλίων και την ανεπάρκεια αυτών για τις συναλλαγές από 3.000,00 έως 15.000,00 ευρώ ;

Η απάντηση θα δοθεί σίγουρα στις διευκρινιστικές αποφάσεις που θα εκδώσει η διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description internet | May 28, 2010 8:49 AM | Reply
Ισχύει μόνο για συναλλαγές επιτηδευματία με επιτηδευματία ή και για ιδιώτη με επιτηδευματία? Γιατί λέει Η διάταξη θα αφορά τους αγοραστές ( λήπτες στοιχείων ) και όχι τους πωλητές. Δηλαδή οι κυρώσεις αφορούν τον αγοραστή και όχι τον πωλητή. Αν ισχύει και για ιδιώτες ποιες μπορεί να είναι οι κυρώσεις για αυτούς?
image description EFH | May 28, 2010 11:53 AM | Reply
Υπάρχουν πολλοί αγοραστές οι οποίοι πληρώνουν με συναλλαγματικές

image description LIAROMMATIS | May 28, 2010 11:39 AM | Reply
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
image description KAROLOS | May 28, 2010 8:42 PM | Reply
Υπάρχουν πολλοί αγοραστές οι οποίοι πληρώνουν με συναλλαγματικές
Δημοσιεύθηκε από EFH την Friday May 28, 2010 11:40 AM

------------------------
Σχετικά με την παραπάνω παρατήρηση θα αναφέρω τα εξής:
Το Υ.Ο. (με το παλαιό καθεστώς των 15.000.00 ευρώ) είχε δώσει διευκρινίσεις για το θέμα των συναλλαγματικών με το έγγραφό του 1025653/191/0015/20-4-2004 μεταξύ των οποίων αναφέρεται:
"Μπορεί να θεωρηθεί οτι καλύπτει τους υπόχρεους έναντι της υποχρέωσης που θεσπίζουν οι συγκεκριμένες διατάξεις, μόνο όταν εξοφλούνται οι συναλλαγματικές μέσω κατάθεσης των σχετικών ποσών στο λογαριασμό του πωλητή(εκδότη του στοιχείου), χωρίς να μεσολαβεί καμία άλλη πράξη (π.χ. προεξόφληση συναλ/κων) και με την προυπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω τμηματική εξόφληση μέσω τραπεζικού λογ/μου θα αποδεικνύεται από τον λήπτη του τιμολογίου με βάση τα τραπεζικά παραστατικά που θα αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού του εκδότη του στοιχείου, καθώς και απο τα παραληφθέντα σώματα των εξοφλημένων συναλ/κων, τα οποία θα διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο, για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του ΚΒΣ."
Θεωρώ ότι οι παραπάνω θέση του ΥΟ ισχύει και για τα νέα μέτρα (όριο 3000).

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
image description KOTSMOUT | May 28, 2010 10:18 PM | Reply
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ?
image description KAROLOS | May 29, 2010 3:22 PM | Reply
Σχετικά με το ερώτημα για την εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας που ετέθη:
Η διοίκηση του Υ.Ο. με το έγγραφο της υπ αριθμ. 1087765/491/3-10-2008, δέχθηκε ότι η εξόφληση συναλλαγής μέσω πιστωτικής κάρτας είναι σύννομη στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ΚΒΣ (έτσι όπως ίσχυε πρίν την αλλαγή με τον 3842/2010. Θεωρώ ότι την ίδια θέση θα εξακολουθεί να έχει η διοίκηση και για το νέο μειωμένο όριο των 3000.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο