Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Έκπτωση φόρου εισοδήματος σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής για τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, καθώς και για φυσικά πρόσωπα, για τις δηλώσεις οικ. έτους 2010

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός


Έκπτωση φόρου εισοδήματος  σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής για τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994,  καθώς  και για φυσικά πρόσωπα, για τις δηλώσεις οικ. έτους 2010.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 14 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’ /23-4-2010) προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του ν. 2238/1994.  Με το νέο αυτό εδάφιο παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού 1,5%, σε περίπτωση καταβολής μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, του συνολικού ποσού της οφειλής που προκύπτει με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής του άρθρου 101.

Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 110,σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 3842/2010, ορίζεται για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 και επομένων.

Άρα στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος των παραπάνω προσώπων υπολογίζεται η έκπτωση του 1,5% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας παραθέτουμε τα άρθρα 101 και 110 όπως ισχύουν σήμερα (μετά δηλαδή τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3842/2010).

«Άρθρο 101. Υποκείμενο του φόρου

1.Στο φόρο υπόκεινται:
α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.
β) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα.
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους.
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.
2.Επίσης, στο φόρο αυτόν υπόκεινται και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα.»


«Άρθρο 110. Καταβολή του φόρου

1.Ο φόρος εισοδήματος, η βεβαιούμενη με βάση το άρθρο 111 προκαταβολή φόρου εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου κ.λπ. ποσά, που οφείλονται με βάση τη δήλωση του άρθρου 107, καταβάλλονται:
α) Από τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του παρόντος, σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.
β) Από τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 107 του παρόντος, εφάπαξ με την υποβολή της εμπρόθεσμης προσωρινής ή οριστικής δήλωσης.
2. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Αν καταβληθεί εφάπαξ το συνολικό ποσό της οφειλής, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο με την εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόμενου ποσού.»


Ο τελευταίος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε  πολύ πρόσφατα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο φόρτος εργασίας στα λογιστικά γραφεία βρίσκεται στο ζενίθ εξαιτίας των ασφυκτικών υποχρεώσεων και των καταληκτικών ημερομηνιών (φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, τρέχουσες υποχρεώσεις κ.λπ.). Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να μην προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν έγκαιρα τη σημαντική αυτή αλλαγή. Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να κοινοποιήσουμε τις διατάξεις αυτές προς ενημέρωση των συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών αλλά και των υπολοίπων ενδιαφερομένων, μιας και την ερχόμενη Δευτέρα 10/5/2010 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή  των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και των λοιπών προσώπων του άρθρου 101 και από την ίδια ημερομηνία (10/5/2010) ξεκινούν οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών.


Να σημειώσουμε εδώ πως η σχετική έκπτωση φόρου 1,5 % ισχύει και για τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, έτσι όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3842/2010. Το γεγονός ότι η έκπτωση φόρου 1,5 % ισχύει και για τα πρόσωπα του άρθρου 64 του νόμου 2238/1994 για τις δηλώσεις οικ. έτους 2010 και επομένων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64, δεν έχει πλέον πρακτική σημασία για φέτος, μιας και οι σχετικές προθεσμίες για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων αυτών έχει παρέλθει.

Μπορείτε να δείτε τον ν.2238/1994 κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 3842/2010.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο