Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η αλήθεια για τη φορολόγηση της αποζημίωσης απόλυσης

Από την ημέρα που δόθηκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο νόμου (υπό διαμόρφωση), πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για την άδικη φορολόγηση της αποζημίωσης απόλυσης των μισθωτών που προτείνεται από την παρούσα κυβέρνηση

 

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιώς

Λογιστής – Φοροτεχνικός

 

Νικόλαος Ιωαν. Μπόνης

Λογιστής – Φοροτεχνικός

 

 

Η αλήθεια για τη φορολόγηση της αποζημίωσης απόλυσης.  

 

 

Από την ημέρα που δόθηκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο νόμου (υπό διαμόρφωση), πολλοί ήταν εκείνοι που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για την άδικη φορολόγηση της αποζημίωσης απόλυσης των μισθωτών που προτείνεται από την παρούσα κυβέρνηση. Σε όλα τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνα, εφημερίδες) παρελαύνουν διαφόρων ειδών «ειδικοί» οι οποίοι με στεντόρεια φωνή διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους πως το νέο μέτρο είναι επαχθέστερο για τους απολυόμενους μισθωτούς. Μεταξύ των  «ειδικών»  αυτών - πλήν κάποιων εξαιρέσεων-   περιλαμβάνονται γνωστοί εργατολόγοι, βουλευτές των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, οικονομικοί συντάκτες, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι κ.λπ. Κανείς από αυτούς που υποστηρίζουν  αυτή την άποψη  δεν εξέτασε την ωφέλεια που έχουν οι απολυόμενοι μισθωτοί από το νέο τρόπο φορολόγησης της αποζημίωσης απόλυσης που λαμβάνουν σε σχέση που καθεστώς που ισχύει σήμερα. Μάλιστα το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι μερικοί δεν γνώριζαν καν πως η αποζημίωση απόλυσης ήδη φορολογείται αφού αφαιρεθεί ένα ποσό των 20.000,00 €. 

 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε  απαραίτητο  να  παραθέσουμε το ισχύον καθεστώς στην αυτοτελή φορολόγηση της αποζημίωσης απόλυσης.

 

Νόμος 2238/1994 (όπως ισχύει σήμερα).

 

«Άρθρο 14

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:

α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α),

β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α),

γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α).

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης μετά την αφαίρεση ποσού είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που του καταβάλλεται φορολογείται με τον πιο πάνω συντελεστή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε υπερβαίνει αυτό που οφείλεται.»

 

Σχόλια: «Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 3091/2002 και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση α' του άρθρου 30 του ιδίου νόμου. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι λέξεις «την πιο πάνω κλίμακα» αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις «τον πιο πάνω συντελεστή».

 

 

 

 

Στο προσχέδιο  νόμου (υπό διαμόρφωση) με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ    ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ» που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή, αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 το εξής:

 

 

 

Άρθρο 5

Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης – Τροποποιήσεις συντελεστών

 

6.      Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο  εδάφιο  της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:« Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-30.000

0%

30.000-60.000

10%

60.000 – 100.000

20%

100.000-150.000

30%

Άνω των 150.000

40%

      Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στο δικαιούχο.

 

Επίσης στην εισηγητική έκθεση του ιδίου προσχεδίου νόμου, στην αντίστοιχη παράγραφο αναφέρονται τα εξής:

«6. Με την παρ.6 του άρθρου αυτού καθιερώνεται κλίμακα για τη φορολόγηση της αποζημίωσης απολυομένων καθώς και της αποζημίωσης για λόγους ηθικής βλάβης, η οποία εισάγει αυξημένο αφορολόγητο όριο και ορίζεται φορολόγηση των αποζημιώσεων αυτών με ιδιαίτερη κλίμακα. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης για τις μεγάλες αποζημιώσεις και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εισοδήματος των προσώπων που εισπράττουν μικρότερες  αποζημιώσεις

 

Ας παραθέσουμε την επίμαχη παράγραφο του άρθρου 14  στη μορφή που προτείνεται από την κυβέρνηση :

«Άρθρο 14

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:

α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α),

β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α),

γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α).

Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-30.000

0%

30.000-60.000

10%

60.000 – 100.000

20%

100.000-150.000

30%

Άνω των 150.000

40%

            Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στο δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που του καταβάλλεται φορολογείται ως άνω. Με την κλίμακα αυτή φορολογείται και κάθε αποζημίωση που συμφωνείται ή επιδικάζεται σε οποιονδήποτε για λόγους ηθικής βλάβης. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την επιστροφή του φόρου στο δικαιούχο, σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε υπερβαίνει αυτό που οφείλεται.»

 

Ας δούμε στο σημείο αυτό τον πίνακα με  τις αποδοχές αποζημίωσης  που δικαιούνται οι απολυόμενοι μισθωτοί με βάση το νόμο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

(Τακτικές αποδοχές)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρόνος
προειδοποίησης

Ποσόν
αποζημίωσης

2 μήνες έως 1 έτος

1 μηνός

1 μήνας

1/2 μηνός

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

2 μήνες

1 μηνός

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

3 μήνες

1 1/2 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

4 μήνες

2 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

5 μήνες

2 1/2 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

6 μήνες

3 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

7 μήνες

3 1/2 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

8 μήνες

4 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

9 μήνες

4 1/2 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

10 μήνες

5 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

11 μήνες

5 1/2 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

12 μήνες

6 μηνών

17 έτη συμπληρωμένα

13 μηνών

13 μήνες

6 1/2 μηνών

18 έτη συμπληρωμένα

14 μηνών

14 μήνες

7 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

15 μηνών

15 μήνες

7 1/2 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

16 μηνών

16 μήνες

8 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

17 μηνών

17 μήνες

8 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

18 μηνών

18 μήνες

9 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

19 μηνών

19 μήνες

9 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

20 μηνών

20 μήνες

10 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

21 μηνών

21 μήνες

10 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

22 μηνών

22 μήνες

11 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

23 μηνών

23 μήνες

11 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

24 μηνών

24 μήνες

12 μηνών

 

Στις παραπάνω αποδοχές αποζημίωσης πρέπει να προστεθεί και το κλάσμα 1/6 που είναι η αναλογία του επιδόματος αδείας και δώρων.

 

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι ένας μισθωτός που εργάζεται 23 έτη στον ίδιο εργοδότη και λαμβάνει ως τακτικές αποδοχές το ποσό των 1.800,00 €  - που είναι ένας μέσος μισθός όπως αυτός διαμορφώνεται μετά από αυτά τα  έτη υπηρεσίας –. Απολύεται σήμερα και από τον πίνακα βλέπουμε ότι δικαιούται ποσό αποζημίωσης ίσο με τις  μεικτές αποδοχές 19 μηνών, ήτοι 19 Χ 1.800,00 € = 34.200,00 €. Στο ποσό αυτό προστίθεται και το κλάσμα του 1/6 ήτοι 34.200,00 Χ 0,166666 (1/6= 0,16666) = 5.700,00 € . Άρα το συνολικό ποσό αποζημίωσης που θα λάβει ο μισθωτός είναι : 34.200,00 + 5.700,00 = 39.900,00 €.

Με το ισχύον καθεστώς η φορολόγηση της αποζημίωσης του θα γίνει ως εξής: 39.900,00 – 20.000,00  (είναι το ποσό που αφαιρείται) = 19.900,00.  Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί με συντελεστή 20 % ήτοι 19.900,00 Χ 20% = 3.980,00 €.

 

Με τον προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου τρόπο φορολόγησης της αποζημίωσης απόλυσης θα έχουμε τα εξής:

Από   0- 30.000,00 = 0,00 

Από 30.000 – 60.000,00 =  10% φόρος.

Άρα στην περίπτωση μας που η αποζημίωση απόλυσης είναι 39.900,00 €, ο φόρος υπολογίζεται ως εξής :

9.900,00 Χ 10% = 990,00  € .

Άρα βλέπουμε πως υπάρχει σημαντική ελάφρυνση στη φορολογία αποζημίωσης που λαμβάνει ο μισθωτός με τα νέα μέτρα.

 

 

Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα.

 

Ας υποθέσουμε  ότι ένας μισθωτός λαμβάνει ως τακτικές αποδοχές το ποσό των 5.000,00 € και εργάζεται 28 έτη στον ίδιο. Απολύεται σήμερα και από τον πίνακα βλέπουμε ότι δικαιούται ποσό αποζημίωσης ίσο με τις αποδοχές 24 μηνών ήτοι 24 Χ 5.000,00 € = 120.000,00 €. Στο ποσό αυτό προστίθεται και το κλάσμα του 1/6 ήτοι 120.000,00 Χ 0,166666 (1/6= 0,16666) = 20.000,00 € . Άρα το συνολικό ποσό αποζημίωσης που θα λάβει ο μισθωτός είναι : 120.000,00 + 20.000,00 = 140.000,00 €.

 

Με το ισχύον καθεστώς η φορολόγηση της αποζημίωσης του θα γίνει ως εξής: 140.000,00 – 20.000,00  (είναι το ποσό που αφαιρείται) = 120.000,00.  Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί με συντελεστή 20 % ήτοι 120.000,00 Χ 20% = 24.000,00 €.

 

Με τον προτεινόμενο στο σχέδιο νόμου τρόπο φορολόγησης της αποζημίωσης απόλυσης θα έχουμε τα εξής:

Από   0- 30.000,00 = 0,00 

Από 30.000 – 60.000,00 =  10% φόρος.

Από 60.000- 100.000,00 = 20%  φόρος

Από 100.000- 150.000,00 = 30% φόρος

Άρα στην περίπτωση μας που η αποζημίωση απόλυσης είναι 140.000,00 €, ο φόρος υπολογίζεται ως εξής :

0- 30.000,00 =  0 φόρος

30.000,00 Χ 10 % = 3.000,00

40.000,00 Χ 20% = 8.000,00

40.000,00  Χ 30% = 12000,00 

Άρα τελικό ποσό φόρου = 23.000,00 €.

 

Άρα βλέπουμε πως υπάρχει ελάφρυνση στη φορολογία αποζημίωσης που λαμβάνει ο μισθωτός με τα νέα μέτρα και σ αυτό το  παράδειγμα. Να τονίσουμε εδώ πως τον μισθό των 5.000,00 € μεικτών μηνιαίως δεν τον απολαμβάνει η πλειονότητα των μισθωτών, παρά μόνο μια μικρή μερίδα υψηλόμισθων,  η οποία με τα νέα προτεινόμενα μέτρα είναι ευνοημένη.

 

 

 

Τέλος παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα ώστε να καταστεί σαφές σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει πραγματική επιβάρυνση για τους απολυόμενους μισθωτούς. Τονίζουμε ότι ο πίνακας έγινε με την παραδοχή ότι οι υπάλληλοι δικαιούνται το ανώτερο ποσό αποζημίωσης ήτοι 24 μήνες.

 

 

 

Μισθός

Μήνες

Ποσό

Φόρος

 

Αποζημίωσης

Αποζημίωσης

Προηγούμενος

Νέος

Διαφορά

 

 

 

 

 

 

1.000,00

24,00

28.000,00

1.600,00

0,00

-1.600,00

1.500,00

24,00

42.000,00

4.400,00

1.200,00

-3.200,00

2.000,00

24,00

56.000,00

7.200,00

2.600,00

-4.600,00

2.500,00

24,00

70.000,00

10.000,00

5.000,00

-5.000,00

3.000,00

24,00

84.000,00

12.800,00

7.800,00

-5.000,00

3.500,00

24,00

98.000,00

15.600,00

10.600,00

-5.000,00

4.000,00

24,00

112.000,00

18.400,00

14.600,00

-3.800,00

4.500,00

24,00

126.000,00

21.200,00

18.800,00

-2.400,00

5.000,00

24,00

140.000,00

24.000,00

23.000,00

-1.000,00

5.354,17

24,00

149.916,76

25.983,35

25.975,03

-8,32

5.500,00

24,00

154.000,00

26.800,00

27.600,00

800,00

6.000,00

24,00

168.000,00

29.600,00

33.200,00

3.600,00

6.500,00

24,00

182.000,00

32.400,00

38.800,00

6.400,00

7.000,00

24,00

196.000,00

35.200,00

44.400,00

9.200,00

 

Αυτό που προκύπτει εναργώς από την παράθεση όλων των παραπάνω είναι ότι κακώς διαμαρτύρονται για την άδικη φορολόγηση της αποζημίωσης απόλυσης. Βλέπουμε ότι η επιβάρυνση αρχίζει να ξεκινά  για μεικτές αποδοχές άνω των 5.354,17 €. Τις αποδοχές αυτές τις απολαμβάνουν λίγοι μισθωτοί  και όχι η πλειονότητα αυτών.

Παρόλα αυτά, μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, η κυβέρνηση όπως φημολογείται  προτίθεται να αναπροσαρμόσει τα κλιμάκια  φορολόγησης της αποζημίωσης,  θέλοντας έτσι να ικανοποιήσει τα αιτήματα όλων αυτών που διαμαρτύρονται εντόνως. Όμως  πιστεύουμε – και το αποδεικνύουμε με επιχειρήματα -  ότι κακώς  δημιουργήθηκε όλη αυτή η αντιπαράθεση, διότι η πλειονότητα των μισθωτών θα είναι ευνοημένη από το νέο τρόπο φορολόγησης.

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Μαρτίου 23, 2010 1:59 μ.μ. | Reply
Μπράβο στους συναδέλφους ΛΟΓΙΣΤΕΣ_ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ αυτή είναι τεκμηρίωση. Γεμίσαμε άσχετους που προβάλλονται μέσω της τηλεόρασης. Αντε να πας να τους δώσεις να σου κάνουν δουλειά σε επιχείρηση, την κλείσανε με το που θα πατησουν το πόδι τους μέσα. Αλλα το χειρότερο είναι ότι κάτι τέτοιοι άσχετοι δίνουν συμβουλές και στους υπουργούς και βουλευτές και τους παίρνουν στο λαιμό τους και απο τη μια ο κόσμος τρομοκρατείται και απο την άλλη οι γνωρίζοντες απελπιζόμαστε γιατί δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με τα χάλια μας.
image description 235711 | Μαρτίου 23, 2010 1:36 μ.μ. | Reply
Εύγε!!!! η αλήθειά είναι απλή και ξεκάθαρη... αλλά είπαμε στην εποχή μας τα αυτονόητα είναι πολυτέλεια και τα ανόητα κανόνας.
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ481 | Μαρτίου 23, 2010 2:09 μ.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝ/ΛΦΟΥΣ. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ.
image description Ippokratis | Μαρτίου 23, 2010 3:02 μ.μ. | Reply
Εύγε!
Συχγαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά.
Επιτέλους πρέπει οι μαϊντανοί των καναλιών να σωπάσουν και να λάβουν τη θέση τους άξιοι επιστήμονες.
Δεν αντέχεται άλλο η βλακεία!
image description Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | Μαρτίου 23, 2010 3:20 μ.μ. | Reply
Ασφαλώς και έχετε δίκιο, διότι άκουσα από άσχετους πολιτικούς ή «ειδικούς» ότι αδικούνται οι απολυόμενοι με την επιβολή φόρου αποζημιώσεως!!
image description GIORGOS | Μαρτίου 23, 2010 4:48 μ.μ. | Reply
Πολυ ευστοχο!!!με αυτους του συντελεστες ενισχυεται η προοδευτικοτητα του φορου!!!
image description theodor | Μαρτίου 23, 2010 5:44 μ.μ. | Reply
Άριστα τα παραπάνω σχόλια σας. Θα σας προτεινα να απευθυνθείτε και στα τηλεοπτικά κανάλια προκειμένου να αποκατασταθεί η "αλήθεια των βλαμένων" με την πραγματική αλήθεια. Μπράβο σας.
image description nektarios | Μαρτίου 23, 2010 5:30 μ.μ. | Reply
Οι δημοσιογράφοι ξέρουν πάντα τα πάντα για τα πάντα!
image description dimitris | Μαρτίου 23, 2010 9:53 μ.μ. | Reply
Μα ο ντόρος έγινε από αυτούς που είναι υψηλόμισθοι και έχουν πρόσβαση στα ΜΜΕ. Κακώς - κάκιστα υπαναχωρεί η Κυβέρνηση από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου.
image description ΣΠΥΡΟΣ | Μαρτίου 25, 2010 9:57 π.μ. | Reply
Αργά αλλά το κατάλαβα.Την Ελλάδα κυβερνούν οι δημοσιογράφοι.Ντροπή στα κυβερνώντα αντρείκελα!!!
image description ΣΦΕΤΣΑΣ Β. ΘΩΜΑΣ | Μαρτίου 26, 2010 12:31 μ.μ. | Reply
Ναι, μεν, σωστές οι παρατηρήσεις σας, ΑΛΛΑ δεν σας είδα να σχολιάζετε το προπαγανδιστικό κολπάκι της κυβέρνησης με την τάχα φορολογική ελάφρυνση όσων έχουν εισόδημα έως 40.000 Ευρώ!!!

Με το κόλπο της παρουσίασης ως ΙΣΧΥΟΝΤΑ συντελεστή γιά εισοδήματα 12-30.000 του 25% και όχι του 24%.

ΕΚΕΙ δεν σας είπαν να επέμβετε, ε;

ΣΦΕΤΣΑΣ Β. ΘΩΜΑΣ
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 31, 2010 7:09 μ.μ. | Reply
Θέλω να πληροφορηθώ από το εκλεκτό λογιστικό κοινό και από τους φίλους του Taxheaven, αν η συμμετοχή μας με σχόλια στα διάφορα θέματα, την στιγμή που δεν είναι υβριστικά, αποτελεί αντικείμενο απειλών προς τους σχολιάζοντες, με τηλεφωνήματα ας πούμε στα κινητά τους τηλέφωνα, με απειλές μηνύσεων και εξώδικων και άλλα όμορφα!
Πριν από λίγο, μου τηλεφώνησε (κατά δήλωσή του, από τον αριθμό τηλεφώνου βγαίνει μιά λογιστική εταιρεία-γραφείο στο Κέντρο) ο κος Γραβιάς, και ούτε λίγο ούτε πολύ μου ζήτησε με επιτακτικό (αρκετά δε απειλητικό) ύφος να του εξηγήσω το σχόλιό μου παρακάτω, επειδή τον έθιξε, απείλησε σε με μηνύσεις και με εξώδικα! Δεν ξέρω αν ο κος Γραβιάς θεωρεί ότι μπορεί να ενοχλεί τον οποιονδήποτε στην οικογενειακή του ηρεμία ή στην εργασία του και να ΑΠΑΙΤΕΙ και να ΑΠΕΙΛΕΙ θεωρόντας ότι θίχτηκε! Σε ένα βήμα διαλόγου, θα δεχθείς και σκληρή και άδικη πιθανόν καμμιά φορά κριτική! Από την στιγμή που αισθάνεσαι θιγμένος, κε Γραβιά, απαντήσε κατάλληλα, και όχι με τον τρόπο που επιλέξατε! Δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα με το σχόλιό μου, και μην θεωρείτε ότι θα φοβερίσετε με τις απειλές και θα επιβληθείτε ίσως σαν να ΄μουν το παιδί σας. Το άρθρο σας, ήρθε να κρίνει ένα θέμα, το της φορολογίας αποζημιώσεων απολύσεων, και το σχολιάσατε σωστά. Ομως προκαλεί και κάποιες απορίες το ότι έρχεσθε σύμμαχος και απολογητής, δίκαια έστω, του κυβερνητικού εργου και σχεδιασμού, ιδίως δε σε μιά περίοδο που αυτά τα φορολογικά και άλλα μέτρα, έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στους Ελληνες πολίτες. Εχετε κάθε δικαίωμα να θεωρείτε ότι το σχόλιό μου σας αδικεί, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΤΕ ένα βήμα διαλόγου, πολύ δε περισσότερο να ψάχνετε να βρείτε τηλέφωνα, γιά να απειλήσετε και φοβερίσετε και απαιτήσετε από τον οποιοδήπτε το οτιδήποτε! ην σας πω, ότι και το τηλεφώνημά σας, είναι μάλλον το πρόβλημα...
Θωμάς Β. Σφέτσας
image description KAROLOS | Μαρτίου 31, 2010 8:35 μ.μ. | Reply
Αν ο κ. Σφέτσας είναι πραγματικά κύριος και όχι ρίψασπις -όπως φαίνεται-, ας μας πει τι υπονοεί με το «ΕΚΕΙ δεν σας είπαν να επέμβετε, ε;». Για πείτε μας λοιπόν κ. Σφέτσα τι εννοείτε με το παραπάνω σχόλιο σας; Αν δεν απαντήσετε, τότε θα κατηγορηθείτε για συκοφαντική δυσφήμιση. Μάλιστα ο «κύριος Σφέτσας» όταν του τηλεφώνησα προ ολίγου για να ζητήσω κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το δυσφημιστικό σχόλιο του, εκείνος με έβρισε!! Δημοκρατικότατος… Δεν μπορείτε κ. Σφέτσα να εκτοξεύετε κατηγορίες πως τάχα κάποιοι μας είπαν να επέμβουμε επειδή γράψαμε ένα άρθρο που περιγράφει την πραγματική αλήθεια. Αν έχετε τα κότσια να απαντήσετε. Να δούμε πόσο «κύριος» είστε ή αν είστε κάτι διαφορετικό...
Αποδεικνύεται περίτρανα κ. Σφέτσα πόσο δημοκρατικός είστε με τις βρισιές που εκτοξεύσατε. Φυσικά και θα ζητήσω εξώδικα να μου απαντήσετε για το σχόλιο σας αυτό, αν δεν ανακαλέσετε αυτό που γράψατε. Δεν μπορείτε να θίγετε υπολήψεις επειδή γράψαμε την αλήθεια. Το σχόλιο σας το δέχθηκε το taxheaven επειδή δεν υπάρχει λογοκρισία. Αυτό δείχνεικάτι πιστεύω. Εσείς απ την άλλη κατά το δοκούν ρίχνετε λάσπη στον ανεμιστήρα επειδή θεωρήσατε πως κάποιος μας έβαλε να γράψουμε κάτι. Δεν έχω συνηθίσει να δέχομαι τη λάσπη απο κανέναν και ζητώ να ανακαλέσει ο κύριος.
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 31, 2010 9:12 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ μου, σας μιλούσα επί ώρα ευγενικά, απορούσα γιατί με απειλούσατε, σας απεύθυνα το λόγο σε πληθυντικό, ώσπου στην νιοστή σας απειλή, ναι, σας έκλεισα το τηλέφωνο με ένα βρισίδι! Πόσοι θα άντεχαν να τους κάνετε ανάκριση και να τους απειλείτε στα καλά καθούμενα γιά τόση ώρα;
Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, θεωρώ αστείο το όλο θέμα και δεν με ενδιαφέρει!
Γιά τις περίφημες βρισιές που λέτε ότι σας εκτόξευσα, ΝΑΙ, αφού με ενοχλούσατε, δεν με αφήνατε στην ησυχία μου, επί 3-4 λεπτά, σας έκλεισα το τηλέφωνο με ένα άει παράτα με... ! Εγκλημα!
Αλλά έχει και πλάκα η όλη υπόθεση, όμως αυτή την ωρα δεν έχω χρόνο γιά πλάκα!
Θ.Σφέτσας
image description KAROLOS | Μαρτίου 31, 2010 9:49 μ.μ. | Reply
Για την ταμπακιέρα ο κ. Σφέτσας τίποτε.. Έτσι είναι. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν εαυτούς τιμητές των πάντων και όταν του ζητηθεί ο λόγος για τις κατηγορίες που εκτοξεύουν κατά το δοκούν, τότε ποιούν την νήσσαν. Εχω μάθει να λέω την άποψη μου δημόσια και να λογοδοτώ για τυχόν απρέπειες ή λάθη στη συμπεριφορά μου. Τουλάχιστον να ζητήσει ένα συγγνώμη ή να ανακαλέσει. Ο "κύριος" Σφέτσας έχει μάθει αλλιώς προφανώς. Αν σας ενόχλησα εγώ μία με το τηλεφώνημά μου "κύριε" εσείς πρέπει να καταλάβετε επιτέλους πως με ενοχλήσατε 100 με το απαράδεκτο και συκοφαντικό σχόλιο σας.
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 31, 2010 9:59 μ.μ. | Reply
Πάντως είμαι έτοιμος να ανακαλέσω, αρκεί μονάχα να γίνει ένα πράγμα.
Να δημοσιεύσετε και ένα ανάλογο σχόλιο, σχετικά με την νέα κλίμακα φόρου μισθωτών και όχι μόνο, και το περίφημο τμήμα των κυβερνητικών ανακοινώσεων (που αναδημοσιεύουν βέβαια όλα τα ΜΜΕ, όχι μόνο το taxheaven) που υποστήριζε τα περί φορολογικής ελάφρυνσης τάχα γιά εισοδήματα έως 40.000 Ευρώ. Αυτό με το τέχνασμα του ότι ο συντελεστής φόρου σε εισόδημα 12-30000 είναι 25%, ενώ είναι 24%.
Το άρθρο γιά την Αποζημίωση Απολύσεων και τη Φορολογία της είναι ορθό.
ΟΜΩΣ εμπεριέχει και κάποια πικρόχολα σχόλια, όχι απαραίτητα ότι έχουν άδικο, αλλά σαφώς με ΠΟΛΙΤΙΚΗ και όχι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ χροιά. Λογικό λοιπόν να δεχθεί κριτική και σε αυτό το πεδίο!
Θ,Σφέτσας
image description Θ.Σφέτσας | Μαρτίου 31, 2010 9:01 μ.μ. | Reply
Εϊναι προφανές ποιός είναι ο κύριος και ποιός προσπαθεί να βγει τιμητής!
Ποιός ενοχλήθηκε που είδε και κάποιο αρνητικό σχόλιο στο κείμενό του και τέλος πάντων αγαπητέ μου.... Καλό σου βραδυ!
image description KAROLOS | Μαρτίου 31, 2010 9:09 μ.μ. | Reply
Έγραψε ο ανεκδιήγητος κ. Σφέτσας:
"Αγαπητέ μου, σας μιλούσα επί ώρα ευγενικά, απορούσα γιατί με απειλούσατε, σας απεύθυνα το λόγο σε πληθυντικό, ώσπου στην νιοστή σας απειλή, ναι, σας έκλεισα το τηλέφωνο με ένα βρισίδι! Πόσοι θα άντεχαν να τους κάνετε ανάκριση και να τους απειλείτε στα καλά καθούμενα γιά τόση ώρα; Δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, θεωρώ αστείο το όλο θέμα και δεν με ενδιαφέρει! Γιά τις περίφημες βρισιές που λέτε ότι σας εκτόξευσα, ΝΑΙ, αφού με ενοχλούσατε, δεν με αφήνατε στην ησυχία μου, επί 3-4 λεπτά, σας έκλεισα το τηλέφωνο με ένα άει παράτα με... ! Εγκλημα! Αλλά έχει και πλάκα η όλη υπόθεση, όμως αυτή την ωρα δεν έχω χρόνο γιά πλάκα! Θ.Σφέτσας "

Πρώτα μας λέει πως επί ώρα πως μιλούσε ευγενικά και έπειτα η ώρα έγινε 3 - 4 λεπτά!! Η ανάκριση ήταν η εξής: Κ. Σφέτσα μπορείτε να μου δώσετε κάποιες διευκρινίσεις για το σχόλιο σας; Η απάντηση του ήταν : Που βρήκατε το τηλέφωνο μου; Απαντώ στο 1188. Σας ρωτώ ξανά τι εννοείτε με το σχόλιο σας αυτό; Απαντά : Και τι θέλεις τώρα; Του απαντώ: Αν δεν μου εξηγήσετε τι εννοείτε ή αν δεν ανακαλέσετε θα σας κάνω εξώδικο γιατί θεωρώ το σχόλιο συκοφαντικό .. Στο τέλος με έβρισε κιόλας ο απαράδεκτος αυτός «κύριος».

Τα γραπτά μένουν κύριε. Αν έχετε έστω κοινή λογική θα καταλάβετε. Η κριτική μου αρέσει. Τη λασπολογία δεν ανέχομαι απο κανέναν!Μια συγγνώμη θα περίμενα ή έστω μια ανάκληση του απαράδεκτου σχολίου σας.
Τέτοιοι "κύριοι" σαν εσάς δυστυχώς υπάρχουν πολλοί!
Αυτά.
image description Θ.Σφ. | Μαρτίου 31, 2010 9:13 μ.μ. | Reply
Εχεις πλάκα!
image description KAROLOS | Μαρτίου 31, 2010 9:32 μ.μ. | Reply
Δεν γνώριζα πως η ανάκληση συκοφαντικών σχολίων πρός το πρόσωπό μας πρέπει να περάσει πρώτα απ την κρησάρα του κάθε κυρίου Σφέτσα! Γιατί δεν γράφετε ένα άρθρο τεκμηριωμένο εσείς κύριε Σφέτσα για το θέμα που θέτετε; Ευχαρίστως θα το δημοσιέυσουμε...
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 31, 2010 10:23 μ.μ. | Reply
Aκου αγαπητέ μου κε Γραβιά! Δεν ξέρω τι θεωρείς εσύ συκοφαντία, αλλά ίσως να μην ξερεις τι είναι επίσης τα απειλητικά τηλεφωνήματα και η όλη σου συμπεριφορά.
Στο είπα ξεκάθαρα, το άρθρο σας είχε ΚΑΙ πολιτική χροιά!
Δεν είναι βέβαια ανάγκη να σας ορίσει κάποιος να γράψετε ένα άρθρο που σκοπό έχει ΚΑΙ την παρουσίαση του κυβερνητικού φορολογικού νομοσχεδίου ως θετικού, αυτό μπορείτε να το κάνετε σαφώς και επειδή έτσι αισθάνεσθε, σας κινούν ίσως οι γνώσεις σας οι φορολογιστικές, κάποιον άλλο ίσως τον κινεί το ενδιαφέρον γιά τα κοινά, άλλον η πολιτική του θέση κλπ
Μέρες τώρα στο χώρο αυτό δημοσιεύονται άρθρα και γίνονται σχόλια, μήνες μάλλον, αρχικά περί των σχεδίων της κυβέρνησης, η γνωστή ιστορία που ξεκίνησε τον Οκρώβρη και ακόμα νόμο δεν έχουμε, με δημοσιεύσεις, έρευνα γνώμης και τανάπαλιν. Στα σχόλια που γίνονται, συνήθως το φορολογικό νομοσχέδιο δέχεται πυρά. Ενα άρθρο, που ήρθε να σταθεί βέβαια σε κάτι θετικό, όπου έγινε άδικα κριτική στον νόμο, ήταν το δικό σας. Εγώ δεν γνώριζα ότι είσθε διαχειριστής του taxheaven, πολυγραφότατος δε φοροτεχνικός. Με ενόχλησε το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΦΟΣ του άρθρου, ΚΑΙ ΜΟΝΟ, με ενόχλησε επίσης που κανένας από τους αρθρογράφους του taxheaven δεν θεώρησε απαραίτητο να σχολιάσει το όντως προπαγανδιστικό τερτίπι των δελτίων τύπου του Υπουργείο, με την τάχα φορολογική ελάφρυνση γιά τους έχοντες εισόδημα έως 40.000 Ευρώ. ΑΠΟ δημοσιογράφους δεν περιμένω να είναι σε θέση, εκτός των άλλων «δεσμεύσεών» τους να κρίνουν ένα θέμα φορολογικό. ΑΛΛΑ από ένα φορολογικό site, περιμένω κάποια κριτική, όμοια με αυτή που ΣΩΣΤΑ κάνατε στο θέμα της φορολογίας αποζημιώσεων. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ αυτό! Αν δεν κάνουν αυτό το έργο οι ειδικές ιστοσελίδες λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου, τότε πώς θα ενημερωθεί σωστά ο απλός Πολίτης;
Εκτός των άλλων, με αποκαλείτε συκοφάντη σας, ότι υπαινίχθηκα πως σας έβαλε ας πούμε η κυβέρνηση να γράψετε το άρθρο.
Είχα γράψει: «αι, μεν, σωστές οι παρατηρήσεις σας, ΑΛΛΑ δεν σας είδα να σχολιάζετε το προπαγανδιστικό κολπάκι της κυβέρνησης με την τάχα φορολογική ελάφρυνση όσων έχουν εισόδημα έως 40.000 Ευρώ!!! Με το κόλπο της παρουσίασης ως ΙΣΧΥΟΝΤΑ συντελεστή γιά εισοδήματα 12-30.000 του 25% και όχι του 24%. ΕΚΕΙ δεν σας είπαν να επέμβετε, ε;» ΤΟ ΣΑΣ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΤΕ, είναι πράγματι βαρύ, και σαφώς γράφθηκε με ενόχληση εκ μέρους μου, γιατί τόσες μερες δεν σας είδα να σχολιάζετε κανένα άλλο θέμα, από τα αρνητικότατα του φορολογικού νομοσχεδίου (πχ αύξηση αφορολογήτου ελευθέρων επαγγελματιών και εξίσωσή του με αυτό των μισθωτών, πχ το θέμα της τάχα ελάφρυνσης του φόρου γιά εισοδήματα έως 40.000 Ευρώ, πχ το θεμα των αποδείξεων, που ΄ναι παγίδα γιά περαιτέρω φορολόγιση των μικρομεσαίων στρωμάτων κλπ.
Εγώ δέχομαι να αποδεχθώ το άστοχο της φράσης μου «ΔΕΝ ΣΑΝ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΤΕ»
Οχι όμως και το κανονικό νόημα του μηνύματός μου, ου είναι απλά ότι με το να δίνετε πολιτική χροιά στο άρθρο σας, θα δεχθείτε και ανάλογης υφής σχόλιο και ότι τελικά θα περίμενα να σχολιάσετε και τα πολύ περισσότερα αρνητικά του νόμου.
ΔΕΝ με ενδιαφέρει να αναλύσετε κάτι άλλο, όπως μου λέτε να γράψω εγώ ένα ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ άρθρο, ο κάθε λογιστής γνωρίζει και του είναι πανεύκολο, να πάρει τις δύο κλίμακες φόρου, να υπολογίσει γιά κάποια εισοδήματα το φόρο που πληρώναμε από 1/1/2010 και αυτόν που θα προκύπτει με τον νέο νόμο. Πληροφοριακά, αν και είμαι βέβαιος πως θα το ΄χετε δει και μόνος, το πραγματικό ΚΑΤΩΦΛΙ όπου υπάρχει ίσος φόρος με νέο και παλαιό νόμο είναι τα 28.000 Ευρώ και όχι τα 40.000 (δεν χρειάζομαι καμμιά φοβερή τεκμηρίωση, απλή αντιπαράθεση εισοδημάτων και φόρων με τις δύο κλίμακες θέλουμε)
Προκαλεί, σε μένα έστω, απορία πάντως η δικιά σου συμπεριφορά κ. Γραβιά!
Θεωρείς ότι εγώ σε συκοφάντησα, και εξ αυτού θεωρείς ότι έχεις κάθε δικαίωμα να πέρνεις τηλέφωνα, να απειλείς, να μιλάς γιά μηνύσεις κλπ
Λίγο ηρεμία δεν βλάπτει!
Αλλωστε εφόσον είσθε μέλος της ομάδας του taxheaven, σε γενικές γραμμέ κάνετε ένα καλό έργο, ας μην το θεωρήσετε όμως αυτό και ότι δίνει δικαιώματα επιβολής προς τους άλλους. Οταν μπαίνετε σε διαδικασία δημόσιου διάλογου, και έχετε πολιτική χροιά στο λόγο σας, τότε με τον λόγο μόνο θα επιχειρηματολογήσετε, και όχι με εξώδικα και απειλές και ειρωνείες τύπου «ο κύριος» κλπ
Καλό βράδυ!
Θ.Σφέτσας
image description KAROLOS | Μαρτίου 31, 2010 11:56 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ κύριε Σφέτσα, το taxheaven δεν είναι φερέφωνο κανενός πολιτικού κόμματος και καμίας κυβέρνησης. Είναι μια ανεξάρτητη πύλη φορολογικής και λογιστικής ενημέρωσης. Αν η καταγραφή της αλήθειας στο σχετικό θέμα θεωρείτε πως έχει πολιτική χροιά (επειδή τυγχάνει να είναι με το μέρος της κυβέρνησης), τότε προτού εκτοξεύσετε τις συκοφαντίες σας θα έπρεπε να σκύψετε παραπάνω στα γραφόμενα των προσώπων που αδίκως κατηγορείτε και να δείτε ότι ασκούν κριτική.. Όταν φυσικά μπορούν και όταν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο. Αν μπαίνατε στην κοινότητα λογιστών στο site μας θα βλέπατε τους προβληματισμούς μας καθώς επίσης και των χιλιάδων μελών που συμμετέχουν. Επίσης θα βλέπατε πως στηλιτεύουμε τα κακώς κείμενα.
Για το θέμα της κλίμακας, επαναλαμβάνω πως θα θελα μια ολοκληρωμένη παρέμβαση από σας την οποία ευχαρίστως θα δημοσιεύσουμε και κατόπιν θα αξιολογήσουμε τα πορίσματά σας.
image description gus | Απριλίου 1, 2010 1:43 π.μ. | Reply
Αγαπητέ Κύριε Σφέτσα, επιπλέον των όσων γράφει ο συνάδελφός μου και τα οποία προσυπογράφω, θα πρέπει να παρατηρήσετε ότι οι περισσότερες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι επικριτικές. 'Οχι γιατί το επιλέγουμε εμείς αλλά διότι έτσι εκφράζονται οι συντάκτες των κειμένων. Θα πρέπει να παρατηρήσετε επίσης ότι φιλοξενούμε όλες τις απόψεις των συλλόγων, οι οποίες και αυτές στα περισσότερα σημεία είναι αρνητικές στις περισσότερες διατάξεις του νομοσχεδίου. Διαφεύγει της προσοχής σας επίσης ότι στην κοινότητα λογιστών του κόμβου (Forum) γίνονται εκτενείς συζητήσεις για όλες τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, οι οποίες και αυτές στην πλειονότητά τους είναι επικριτικές.
Συνεπώς φράση σας "ΕΚΕΙ δεν σας είπαν να επέμβετε, ε;" είναι το λιγότερο ανυπόστατη και συκοφαντική.
Ο κόμβος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και όχι προπαγανδιστικό, γιαυτό και φιλοξενούμε άρθρα και ειδήσεις από ΟΛΑ τα ενημερωτικά μέσα.
image description Επισκέπτης | Απριλίου 1, 2010 10:48 π.μ. | Reply
Ολα καλα άγαπητοί μου συνάδελφοι, στην κοινότητα συμμετείχα παλαιότερα και εγώ, αλλα και τώρα την παρακολουθώ.

Απλά παρατηρώ ένα τελευταίο, και εδώ λήγει το θέμα γιά μένα.

Πράγματι, σε ποιό βαθμό είναι δύσκολο σε κάποιους φοροτέχνες-λογιστές, όπως εσείς, εγώ, να δει τις δύο φορολογικές κλίμακες, αυτή που ισχύει από 1/1/2010 και αυτή που θα ισχύσει όταν ψηφισθεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, και να συγκρίνει τα ποσά φόρου που αντιστοιχούν σε διάφορα ποσά εισοδημάτων;

Θεωρώ ότι όταν η κυβέρνηση, προωθεί σε κάθε μέσο ενημέρωσης, και στις ιστοσελίδες, τα κείμενά της - δελτία τύπου, αυτά πρέπει σαφώς να δημοσιεύονται (και προς ενημέρωσή μας), αλλά και να σχολιάζονται.

Ετσι το περίφημο «Η νέα κλίμακα οδηγεί σε μειώσεις φόρου για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ» που περιέχεται σε όλα τα δελτία τύπου του υπουργείου, και που παραπληροφορεί τους Ελληνες Πολίτες, θα έπρεπε να δει ένα αντίλογο.

Με μιά απλή αντιπαράθεση εισοδημάτων που έκανα, από 12000 έως 40000 Ευρώ, είδα ότι στην πραγματικότητα ο φόρος είναι ίσος στο ποσό των 28000 ευρώ και όχι στα 40000. Από 28001 έως 40000 ευρώ εισόδημα, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ φόρου, όπως διατυμπανίζουν, αλλά ΑΥΞΗΣΗ.

Πρέπει επίσης να καταλάβετε και κάτι ακόμα. Το taxheaven δεν είναι απλά μιά κοινότητα λογιστών, μιά ιστοσελίδα ενημέρωσης. Εχετε εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο πλέον, σε ένα ΜΕΣΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΜΜΕ, εξειδικευμένου βέβαια περιεχομένου, σε ένα PORTAL με εξειδίκευση στα φοροτεχνικά-λογιστικά.

Αυτό δημιουργεί κάποιες μεγαλύτερες υποχρεώσεις, εκτός των άλλων, δηλαδή της καταξίωσής σας, ανάμεσα στις οποίες, θεωρώ εγώ, είναι και ένας έλεγχος των ανακοινώσεων των διαφόρων φορέων, πχ του Υπουργείου Οικονομικών. Η απλ;h δημοσίευση του κειμένου του δελτίου τύπου, όταν μέσω των ενημερωτικών διαύλων επικοινωνίας σας (πχ ενημερωτικά e-mails), τα δημοσιεύματα αυτά θα φθάσουν σε κάθε ενφιαφερόμενο λογιστή, και θα τύχουν δεν της αναγνώρισης από τον παραλήπτη επειδή προέρχονται από το taxheaven, δεν είναι ορθή τακτική.

Οπως έγραψα και σε άλλο μήνυμα. Από τα δελτία της τηλεόρασης, δεν περιμένω και πολλά, έτσι και αλλιώς έχουν και άλλα «δεσίματα». Απο ένα ενημερωτιό site όμως, που καταξιώθηκε χάρη στην εκτίμηση της κοινότητας των επαγγελματικών λογιστών-φοροτεχνικών, απαιτώ κάποια μεγαλύτερη ακρίβεια σε κάποια θέματα.

Μπορεί απλά να δημοσιεύσατε το δελτίο τύπου, σαφώς δεν είσθε εσείς που το γράψατε το κείμενο, αλλά το ότι εντός του κειμένου περιέχεται μιά τέτοια ανακρίβεια, θα έπρεπε να τύχει αντίκρουσης.

Ενδεικτικά, αφού το έθιξα, σας δίνω μιά σειρά εισοδημάτων, τον φόρο που θα πληρώναμε με τον παλιό νόμο (όπως ισχύει απο 1/1/2010) και τον φόρο με την νέα κλίμακα:

15.000 εισόδημα, παλαιός φόρος 720, νέος φόρος 540 , διαφορά ΜΕΙΩΣΗ 180
20.000 εισόδημα, παλαιός φόρος 1920 , νέος φόρος 1680 , διαφορά ΜΕΙΩΣΗ 240
25.000 εισόδημα, παλαιός φόρος 3120 , νέος φόρος 2940 , διαφορά ΜΕΙΩΣΗ 180
28.000 εισόδημα, παλαιός φόρος 3840 , νέος φόρος 3840 , διαφορά μηδέν (0)
30.000 εισόδημα, παλαιός φόρος 4320 , νέος φόρος 4480 , διαφορά ΑΥΞΗΣΗ 160
35.000 εισόδημα, παλαιός φόρος 6070 , νέος φόρος 6200 , διαφορά ΑΥΞΗΣΗ 130
40.000 εισόδημα, παλαιός φόρος 7820 , νέος φόρος 8000 , διαφορά ΑΥΞΗΣΗ 180

Ευχαριστώ,
Θ.Σφέτσας

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο