Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Πρόταση Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων για την Πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων, εκπροσωπώντας τους οικονομολόγους και συμμετέχοντας με εκπροσώπους της στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στα πλαίσια του διαλόγου που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα για την πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος καταθέτει τις απόψεις και τις προτάσεις της για το μείζον αυτό θέμα:

Πρόταση Της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων  για την Πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος

Από: Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων

 Προς: Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

κ. Παπακωνσταντίνου  Γεώργιο

ΑΡ.ΠΡ. 4373/17/03/2010
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων, εκπροσωπώντας τους  οικονομολόγους και συμμετέχοντας με εκπροσώπους της στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας,  στα πλαίσια του διαλόγου που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα για την πιστοποίηση του λογιστικού επαγγέλματος καταθέτει τις απόψεις και τις προτάσεις της για το μείζον αυτό θέμα:

Φαίνεται ότι η πιστοποίηση του επαγγέλματος του φοροτέχνη - λογιστή, την οποία επί χρόνια παλεύουμε μέσα από τη δράση μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο, βρίσκει πλέον πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία και στους κόλπους του νέου οικονομικού επιτελείου. Αναμένεται δε στο αμέσως επόμενο διάστημα να κατατεθεί από την κυβέρνηση το πλαίσιο πιστοποίησης του, μέσα από άρθρο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων θέλοντας να συμβάλει στην όσο γίνεται πληρέστερη διαμόρφωση των αρχών της πιστοποίησης του επαγγέλματος προτείνει σαν βασικές του αρχές τα εξής :

1. Αποκλειστικός φορέας πιστοποίησης του μητρώου Φοροτέχνη - Λογιστή πρέπει να είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Οι λόγοι που οδηγούν στην πρόταση αυτή είναι ότι :

 - Το Ο.Ε.Ε. είναι Ν.Π.Δ.Δ.

 - Είναι θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της Πολιτείας και όχι συνδικαλιστικός φορέας

- Έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία για την χορήγηση μέχρι σήμερα της άδειας Φοροτέχνη - Λογιστή

- Διαθέτει το απαραίτητο στελεχιακό προσωπικό καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να αντεπεξέλθει στην διαδικασία αυτή και μάλιστα χωρίς περαιτέρω οικονομικό κόστος για το κράτος

2. Η πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται :

 - σε φυσικά πρόσωπα

 - σε προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.) με μέλη φυσικά πρόσωπα που θα έχουν όλοι πιστοποίηση Φοροτέχνη - Λογιστή

  - σε ανώνυμες εταιρείες με ονομαστικές μετοχές στις οποίες όλα τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και όλοι οι μέτοχοι θα έχουν πιστοποίηση Φοροτέχνη - Λογιστή.

            Οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση των εταιρειών θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωστοποιείτε στην Αρχή πιστοποίησης. Επίσης τυχόν μεταβιβάσεις μεριδίων ή μετοχών υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνονται μόνο σε άλλα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν πιστοποίηση Φοροτέχνη - Λογιστή.

3. Για την σωστή λειτουργία του νέου συστήματος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποχρεωτική ύπαρξη πιστοποιημένου Φοροτέχνη - Λογιστή σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ανεξαρτήτως τζίρου της κάθε επιχείρησης, Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να καταργηθεί  το άρθρο 38 του Νόμου 2873/2000  που προβλέπει όρια για την υπογραφή των βιβλίων από φοροτέχνη - λογιστή. 

4. Γενίκευση της εφαρμογής της νέας τεχνολογίας στο χώρο της οικονομίας προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αναμόρφωση και βελτίωση του Φορολογικού Συστήματος.

- Το σύνολο των εργασιών  πρέπει να γίνονται μέσω της νέας τεχνολογίας ώστε ανά πάσα στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου να γνωρίζει ποιος πράττει , τι πράττει και ποιο αποτέλεσμα έχουν οι πράξεις του.

- Η εφαρμογή της τεχνολογίας στο χώρο της οικονομίας θα επιτρέψει τον αποτελεσματικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές και τον περιορισμό των φαινομένων της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Πολλά από τα στρεβλά φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερα θα αντιμετωπίζονται εν τη γενέσει  τους  από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα περιοριστούν οι επιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο.

- Η εφαρμογή της τεχνολογίας θα επιτρέψει στις Δ.Ο.Υ. που σήμερα είναι υπηρεσίες  έκδοσης πιστοποιητικών και παραλαβής δηλώσεων να μετατραπούν σε πραγματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς , αρκεί επωφελούμενοι της γενίκευσης της τεχνολογίας να αποφασισθεί ότι πολλές από τις μέχρι σήμερα εργασίες θα γίνονται από τα πιστοποιημένα λογιστικά γραφεία που έχουν άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

5. Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται τα εξής :

- Η σύνδεση των μητρώων του Ο.Ε.Ε. με τις διαδικτυακές πύλες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών θα επιτρέψει στους πιστοποιημένους Φοροτέχνες - Λογιστές να εκτελούν μέσω της νέας τεχνολογίας αποκλειστικά , το σύνολο των μέχρι σήμερα εργασιών.

- Να υποβάλλουν  τις δηλώσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων να κάνουν την  εκκαθάριση αναλαμβάνοντας  την ευθύνη των πράξεων.

- Να υποβάλλουν το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ , παρακρατούμενων φόρων , φόροι ακίνητης περιούσιας κ.λ.π .

- Να εκδίδουν τις ανάλογες βεβαιώσεις και ενημερότητες καλύπτοντας οποιαδήποτε ανάγκη επιτηδευματιών και επιχειρήσεων. Από την στιγμή που τα μητρώα του ΟΕΕ έχουν συνδεθεί με τις διαδικτυακές πύλες του αρμόδιου Υπουργείου και οι εργασίες γίνονται μέσω της νέας τεχνολογίας δεν υπάρχει λόγος οι πολίτες , οι επιχειρηματίες και οι Λογιστές, να πηγαίνουν στις Δ.Ο.Υ.

- Μπορούν το σύνολο των πράξεων να εκτελούνται από τους Λογιστές , να σταματήσει η ταλαιπωρία του επιχειρηματικού κόσμου και των πολιτών αφού οι πιστοποιημένοι Λ/Φ θα περαιώνουν και θα βεβαιώνουν τα αποτελέσματα των πράξεων των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων που με ευθύνη περαίωσαν.

 Οι παραπάνω βασικές προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για την ουσιαστική αναμόρφωση του όλου τρόπου λειτουργίας του οικονομικού και φορολογικού συστήματος στη χώρα μας.

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Κούκουνας Κωνσταντίνος                      Γκιόκας Νικόλαος

Δ/νση Επικοινωνίας

Γαμβέτα 4 Αθήνα                                                                          

Τηλ. 210-3826627
Fax  210-3826928
Εmail:  [email protected]

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description babis | Μαρτίου 18, 2010 9:09 π.μ. | Reply
Πάλι οι τραπεζικοί και οι κάθε άσχετοι με το επάγγελμα, θέλουν να γίνουν λογιστές - φοροτέχνες.
image description 32 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Μαρτίου 18, 2010 12:05 μ.μ. | Reply
ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΣΚΕΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ, ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΚΑ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΛΠ).
ΜΗΠΩΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΛΙΓΕΣ & ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΕ & ΕΠΕ ???, ΜΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ???
image description COSTAS | Μαρτίου 18, 2010 1:27 μ.μ. | Reply
Μπερδεύτηκα διαβάζοντας τις προτάσεις. Νόμιζα ότι ήταν ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.
image description γιωργος | Μαρτίου 18, 2010 1:27 μ.μ. | Reply
επιτελους θα ξεκαθαριστει ο ρολος του επιμελητηριου;σε ποιο προβλημα μας σταθηκε για να ειναι αρμοδιος φορεας.αραγε σκεφτηκατε εστω λιγο συνδικαλιστικα σε ποια προβληματα μας ηταν διπλα μα;ςη μονο για να εισπρατει;
τι σχεση εχουμε με τους υπαλληλους του δημοσιου των τραπεζων αλλα και αλλων υπηρεσιων;
image description Βασίλης | Μαρτίου 18, 2010 8:29 μ.μ. | Reply
Πρώτα η ανακοίνωση της ΠΟΦΦΕ, τώρα της ΠΟΟ και περιμένουμε τους υπόλοιπους που θέλουν να πιστοποιήσουν το επάγγελμα μας φυσικά με το αζημίωτο. Στις ανακοινώσεις τους ενδιαφέρονται για την καλή λειτουργία και τα ωφέλη του δημοσίου από την πιστοποίηση, για το γεγονός ότι έχουμε καταντήσει κλητήρες στις ορέξεις της κάθε κυβέρνησης που αλλάζει συνεχώς τα δεδομένα του αντικειμένου μας, και μας φορτώνει κάθε χρόνο με επιπλέον εργασίες για τις οποίες το κέρδος μας είναι μηδαμηνό δεν βλέπω να ασχολούνται. Στο επάγγελμα μας η πίστωση πάει σύνεφο, έχουμε καταντήσει <<δωρεάν>> επαγγελματίες και αυτοί το βιολί τους με την πιστοποίηση.Εμάς θα μας ρωτήσει κανείς επίσημα τη γνώμη μας ή εχουν την εντύπωση στην κάθε ομοσπονδία-οργάνωση-σωματείο ότι επειδή τους ψηφίζουν 100 άτομα εκπροσωπούν το σύνολο των λογιστών.Αν ενδιαφέρονται για το επάγγελμα μας, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για να ασχοληθούν (αυτά όμως δεν θα τους δώσουν ετήσια συνδρομή).
image description ΣΤΑΘΗΣ | Μαρτίου 18, 2010 9:07 μ.μ. | Reply
ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΟΠΟΤΕ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΕΣ !!!! ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΕΣ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΝΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
image description ΠΑΝΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Μαρτίου 18, 2010 10:50 μ.μ. | Reply
ΩΡΑΙΑ ΟΣΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΜΩΣ ΤΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝΕ???? ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ !!! ΔΗΛ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΟ ΜΙΚΡΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ. ΔΕ ΤΟΥΣ ΦΘΑΝΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Α, Β, Γ , ΤΩΡΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΜΠΕΛΑΔΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΠΟΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ???
image description Κ | Μαρτίου 18, 2010 11:33 μ.μ. | Reply
OLOI STHN POFEE ENDIAFERONTAI GIA THN KAREKLA POY OSO PIO MEGALH GINETAI TOSO PIO POLLA LEFTA MPAINOYN STHN TSEPH....ME SKOPO THN MEGALH YPOYRGIKH KAREKLA...AKOMA KAI SE MIA SYNANTHSH STHN ATHINA ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΕ ΠΟΣΕΣ Α.Ε ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ...
image description DIKEOS | Μαρτίου 19, 2010 9:12 π.μ. | Reply
ΓΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΙΠΟΤΑ ;;;;;;
image description anton4 | Μαρτίου 19, 2010 10:00 π.μ. | Reply
ΩΡΑΙΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ .ΔΗΛΑΔΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΟΥ ΘΕΟΥ? Η ΘΑ ΧΑΛΑΣΟΥΜΕ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΡΟΠΟΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥΣ .ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΑΝΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΗΛΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ Α ΤΑΞΗ ΓΙΑΤΙ?
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Μαρτίου 31, 2010 12:57 π.μ. | Reply
ΣΤΑΘΗ, ΕΧΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΘΕΛΕΙ Η ΠΟΦΕΕ. ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ. ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ΘΑ ΣΕ ΓΕΛΑΣΩ!
image description ΕΥΗ | Μαρτίου 31, 2010 1:19 π.μ. | Reply
ΑΝΤΟΝ4, ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ! ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ; ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ; ΚΟΙΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΜΟΓΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΝΑ ΘΥΜΩΣΕΙΣ!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο