Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η δήλωση προσωρινής ακινησίας των αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών. Η αυθαίρετη ερμηνεία των φορολογικών νόμων και εγκυκλίων από μεγάλη μερίδα εφοριακών υπαλλήλων.

Η δήλωση  προσωρινής ακινησίας  των αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών. Η αυθαίρετη ερμηνεία των φορολογικών νόμων και εγκυκλίων από μεγάλη μερίδα εφοριακών υπαλλήλων.

 

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά

Λογιστής - Φοροτεχνικός


Επαναφέρουμε  προς ενημέρωση των αναγνωστών και των συναδέλφων  το άρθρο που δημοσιεύουμε κάθε χρόνο σχετικά με τη δήλωση ακινησίας των αυτοκινήτων, μιας και ήδη πολλοί φορολογούμενοι σπεύδουν στις Δ.Ο.Υ. για να καταθέσουν τις πινακίδες.
Τις τελευταίες ημέρες κάθε  έτους, εδώ και πολλά χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο να συρρέουν στις Δ.Ο.Υ. όλης της Ελλάδας φορολογούμενοι, προκειμένου να καταθέσουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων ή των μοτοσυκλετών τους, αποφεύγοντας έτσι την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το επόμενο έτος. Οι κάτοχοι  αυτοκινήτων και δικύκλων οχημάτων είδαν τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας που έλαβαν από την Γ.Γ.Π.Σ. να είναι  αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Μέσα στο γενικότερο κλίμα της οικονομικής δυσπραγίας και μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους,  πολλοί είναι εκείνοι που αποφάσισαν να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους και προσέρχονται καθημερινά στα τμήματα αυτοκινήτων των εφοριών όλης της Ελλάδας. Η ταλαιπωρία που περιμένει τους φορολογούμενους είναι μεγάλη, καθώς υποχρεώνονται να περιμένουν σε ατελείωτες ουρές προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία προσωρινής ακινησίας των οχημάτων τους.

Όμως, εκτός από την ταλαιπωρία που αναφέραμε, οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν και την αυθαίρετη ερμηνεία  από πλευράς εφοριακών υπαλλήλων του φορολογικού νόμου και των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περισσότερες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. αλλά και οι υπάλληλοι αυτών, ερμηνεύουν κατά το δοκούν τις διατάξεις που προβλέπει ο νομοθέτης για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να τεθεί ένα όχημα σε ακινησία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι υποχρεώνουν τους πολίτες εκτός των άλλων να προσκομίσουν και το έντυπο Ε9 προκειμένου να αποδείξουν που θα παραμένει προσωρινά σε ακινησία το αυτοκίνητο ή η μοτοσυκλκέτα τους.

Πουθενά όμως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι να φεύγουν οι φορολογούμενοι άπραγοι και να επανέρχονται έχοντας ανά χείρας το έντυπο Ε9, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο.


Το μέτρο της ακινησίας είχε θεσπιστεί  με το  άρθρο 22 του νόμου 2367/1953 με τίτλο «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων».

Το παραθέτουμε για ενημέρωση των αναγνωστών.


«Άρθρο 22.

Δήλωσις ακινησίας.

1.  Εις  περίπτωσιν  ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου  το  αυτοκίνητον  τίθεται  εις ακινησίαν,  υποβάλη εις τον αρμόδιον Οικον. Έφορον  δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν` αναφέρωνται λεπτομερώς οι προκαλέσαντες  την  ακινησίαν λόγοι  και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούντος οχήματος (πόλις, οδός, αριθμός).  Η  δήλωσις  ακινησίας  δεν  λαμβάνεται  υπ΄  όψιν  εάν  δεν παραδοθώσιν  συγχρόνως  η  άδεια  κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  του  αυτοκινήτου. Άμα τη υποβολή δηλώσεως  ακινησίας   ο Οικονομικός  Έφορος  προβαίνει εις την  κατάλληλον σφράγισιν  του  εν ακινησία  δηλουμένου  αυτοκινήτου  προς   τον   σκοπόν   της μηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσσων  περί  τούτου  πρωτόκολλον. Βάσει της δηλώσεως  ακινησίας  και  του  κατά τ` ανωτέρω πρωτοκόλλου  σφραγίσεως ο Οικον. Έφορος προβαίνει οίκοθεν  εις  την  έκπτωσιν  των  τελών του εξαμήνου,  δι' ο  δηλούται  ότι  το  αυτοκίνητον θέλει παραμείνει  εις ακινησίαν.


2.  Δήλωσις  ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ`  όψιν  διά  την  έκπτωσιν  των  τελών  του εξαμήνου τούτου.


3. Αυτοκίνητον όχημα, δι' ο υπεβλήθη δήλωσις ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήση  δι' οιανδήποτε αιτίαν.


4.   Εις   περίπτωσιν   διακοπής  ακινησίας  επί  σκοπώ  θέσεως  του αυτοκινήτου εις κυκλοφορίαν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος  αυτού  υποχρεούται προηγουμένως  να  δηλώση  τούτο εις τον Οικονομικόν Έφορον. Βάσει της δηλώσεως ταύτης ο Οικον.  Έφορος προβαίνει εις την βεβαίωσιν των τελών του εξαμήνου καθ` ο το αυτοκίνητον τίθεται εκ νέου εις κυκλοφορίαν.


5. Εις απάσας τας κατά τας ανωτέρω παραγράφους περιπτώσεις ακινησίας αυτοκίνητου οχήματος, ειδοποιείται σχετικώς η κατά περιφέρειαν αρμοδία υπηρεσία αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών.


6.  Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής  ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής  ή υπεξαιρέσεως αυτού.
Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δι' ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις  της  κατά  τ`  ανωτέρω  οριζομένης διαδικασίας,  είτε  εκ  λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν του κατόχου του  αυτοκινήτου  είτε  εκ  τοιούτων  αναγομένων  εις  την πραγματικήν  κατάστασιν  του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού.


7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο (2) μέρες το μήνα.  Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Οικονομικό Έφορο και αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας τετρακόσιες (400) δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέττας.»

 

 

 

Το έτος 2002, ψηφίστηκε ο νόμος 2992/2002 με τίτλο «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 45 του νόμου αυτού είχαν οριστεί τα εξής:

«ΑΡΘΡΟ 45 Λοιπές διατάξεις.

………..

6. Κάτοχος οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες αυτού σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στη Δ.Ο.Υ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 93 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α) "Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", υποχρεούται είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον Ο.Δ.Δ.Υ. Για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων απαιτείται και η προσκόμιση είτε υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην πρώτη περίπτωση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού είτε βεβαίωσης του Ο.Δ.Δ.Υ. στη δεύτερη περίπτωση.»

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε τις παραπάνω διατάξεις με την απόφαση ΠΟΛ. 1253/2002 η οποία είχε ως εξής:

 

 

«Yπ. Oικον. 1089390/8.11.2002, πολ. 1253

Κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων.

Kοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 του N. 2992/ 2002.

 

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 45 και του άρθρου 48 του N. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦEK 54 A/20.3.2002.

 

1. Mε τις διατάξεις της κοινοποιούμενης παραγράφου 6 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται υποχρέωση του κατόχου του οχήματος που επιθυμεί να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες σε Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε Δ.O.Y., είτε να φυλάξει αυτό σε ιδιωτικό κλειστό χώρο είτε να το παραδώσει για πολτοποίηση ή εκποίηση ή απόσυρση στον OΔΔY. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, για την κατάθεση των ανωτέρω στοιχείων ο κάτοχος του οχήματος πρέπει: Στην πρώτη περίπτωση, όταν δηλαδή δηλώσει ότι θα φυλάξει το όχημα σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του νόμου N. 1599/86 στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού. Σημειώνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού κλειστού χώρου περιλαμβάνεται και ο ιδιωτικός περιφραγμένος χώρος. Στην δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή το όχημα το παραδώσει για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση στον O.Δ.Δ.Y. να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του O.Δ.Δ.Y.

 

2. Oι Δ.O.Y., στην περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος δηλώσει ότι θα φυλάξει το όχημα σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να ενημερώσουν το KEΠYO για την ακινησία αυτή. Eφόσον ο κάτοχος του οχήματος παραδώσει το όχημα στον O.Δ.Δ.Y. για πολτοποίηση, εκποίηση ή απόσυρση είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες) μαζί με το πιστοποιητικό του O.Δ.Δ.Y. στις αρμόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Mεταφορών και Eπικοινωνιών για την οριστική διαγραφή του εν λόγω οχήματος από το Mητρώο οχημάτων. H ενημέρωση του KEΠYO για την διαγραφή θα γίνεται απευθείας από το Yπουργείο Mεταφορών και Eπικοινωνιών.

3. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 48, η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 20.3.2002 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως).»

 

Αυτό που προκύπτει εναργώς από την παράθεση της νομοθεσίας και της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών και η προσκόμιση του εντύπου Ε9 από τους φορολογούμενους προκειμένου να θέσουν σε  προσωρινή ακινησία το όχημά τους. Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που θα αναγράφει αυτά που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 45 του νόμου 2992/2002.

Πρέπει να καταστεί σαφές στους αρμοδίους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνεύουν τους εκάστοτε νόμους κατά το δοκούν, αλλά θα πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν αυτά που ρητώς προβλέπονται  από τον νομοθέτη. Η αντίθετη συμπεριφορά από την  πλευρά τους οδηγεί στην δικαιολογημένη αγανάκτηση των φορολογούμενων πολιτών.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description dpapath | Δεκεμβρίου 20, 2011 11:40 π.μ. | Reply
Καλημέρα,
Καλά τα λέτε αλλά, σας ξεφεύγουν μερικά πράγματα
1. Θα πρέπει να δείτε και να καταλάβετε τις ελεγκτικές αρμοδιότητες των προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις οποίες (μπορείτε να τις βρείτε σε οποιαδήποτε φορολογία πχ αρ 66 ν. 2238/1994 κα) ο προϊστάμενος μπορεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον φορολογούμενο οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει, το οποίο να αποδεικνύει την ορθότητα των δηλώσεων του φορολογουμένου
2. Μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει αυτός με το οποίο αποδεικνύεται η ορθότητα ή όχι των αναγραφομένων στην υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8 ν. 1599/1986)
Στην Ελλάδα όλοι έχουμε δικαιώματα και κανείς υποχρεώσεις.
Ότι είναι να γίνει πρέπει να γίνεται κατά την παραλαβή αλλιώς πάει ……. πέταξε.

Ευχαριστώ και να με συγχωρείτε
image description ΓΙΩΤΗΣ | Δεκεμβρίου 20, 2011 12:25 μ.μ. | Reply
εχουμε φτασει στο σημειο να μας θεωρει το υπουργειο και οι υπαλληλοι του ως φοροφυγαδες απατεωνες και πλαστογραφους ολους και ολες .φυσικα εχει καθε δικαιωμα για αυτα που αναφερεις ο εκαστοτε εφορος αλλα θα επρεπε να τα ζηταει στις περιπτωσεις που κατα την κριση του υπαρχει καποιο ιδιαιτερο θεμα και οχι γενικα για ολους.ειδικα για το θεμα του αρθρου με την λογικη σου θα πρεπει περα απο ε9 να ζητανε και επικαιροποιημενο περιουσιολογιο 2011 (βλεπε νεα εφαρμογη ε9) καθως επισης και βεβαιωση υποθηκοφυλακειου για μη μεταβολη σε τιτλους ιδιοκτησιας μιας και αν δειξω ε9 2005 η ακομα και ετακ 2009 κανεις δεν μπορει να επιβεβαιωσει το αν σημερα 20/12/2011 εχω ενα ακινητο στην κατοχη μου.και με λιγα λογια ναι εχουμε υποχρεωσεις αλλα οσο πιο ψηλα φτανουμε σε αξιωματα τοσο αυτες δυστυχως μειωνονται για να φτασουμε τελικα στο νομο περι ευθυνης υπουργων ετσι φιλε dpapath ???
image description dpapath | Δεκεμβρίου 20, 2011 1:13 μ.μ. | Reply
Έχει δίκιο δεν αντιλέγω. Απλά επειδή από λογιστής πέρασα στην άλλη μεριά. Από την ώρα που μπήκα έχω φρίξει. Μας ζητούνται τραγελαφικά πράγματα πολλές φορές. Απλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να καλυφθούμε και εμείς. Για παράδειγμα σου αναφέρω το εξής: συνάδελφος αντιμετώπισε καταγγελία από φορολογούμενο, ελέγχθηκε από πολύ ψηλά και απειλήθηκε με ΕΔΕ, επειδή παρέλαβε μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο είχε 9 ιδιοκτήτες και 9 υπογραφές ενώ το ακίνητο κατείχαν 10 άτομα.
Βγάλε εσύ αν μπορείς άκρη ……… μονό και μόνο για να δεις και εμείς τι αντιμετωπίζουμε
image description GIX | Ιανουαρίου 4, 2013 1:20 μ.μ. | Reply
Ερώτηση:
Αναφέρεται πουθενά ότι η προσωρινή ακινησία ισχύει για ένα έτος;
Το ρωτάω διότι θέλω να αποσύρω τώρα (2013) αυτοκίνητο που έθεσα σε ακινησία πρίν τρία χρόνια.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα μου ζητήσουν τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.
Ευχαριστώ
image description Ελενα | Απριλίου 8, 2013 12:25 μ.μ. | Reply
Σήμερα κατέθεσα στη ΔΟΥ Αμαρουσίου την πινακίδα της μοτοσυκλέτας του αδελφού μου, ο οποίος δήλωσε υπεύθυνα ότι θα την φυλάξει το πάρκινγκ του διαμερίσματος που μένει τα τελευταία 15 χρόνια, ιδιοκτησίας της συζύγου του. Η υπάλληλος δεν το δεχόταν χωρίς το Ε9 και μου έδειξε, χωρίς να μου το δώσει ένα έγγραφο με αρ.πρωτ.1119953/2005. Σκοπεύω να αιτηθώ εγγράφως να μου δικαιολογήσει το γιατί και να μου δώσει αντίγραφο του εγγράφου. Η γνώμη σας ?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο