Ειδήσεις Απόψεις

Νέος Γολγοθάς περιμένει τους λογιστές - φοροτεχνικούς μετά τις αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και στο περιεχόμενο αυτών.

Νέος Γολγοθάς περιμένει τους λογιστές - φοροτεχνικούς μετά τις αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και στο περιεχόμενο αυτών.

Νέος Γολγοθάς περιμένει τους λογιστές -  φοροτεχνικούς μετά τις αλλαγές στις ημερομηνίες υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και στο περιεχόμενο αυτών.Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των διαφόρων δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος, Ι.Κ.Α. και άλλων πολλών) αποτελούν τον βρόγχο που  σφίγγει σιγά – σιγά και οδηγεί σε απόγνωση χιλιάδες επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικούς. Μέσα στην πληθώρα  των καταληκτικών  προθεσμιών που κατακλύζουν καθημερινά τον επαγγελματία λογιστή, υπάρχουν και κάποιες με περιοδικό τρίμηνο χαρακτήρα οι οποίες - λόγω της τριμηνιαίας υποβολής τους -   ουσιαστικά αποτελούν μια ανακούφιση μέσα στην πίεση  του φόρτου εργασίας.

Μια περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων από τους λογιστές με περιοδικό χαρακτήρα – συγκεκριμένα τρίμηνο - αποτελούν ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και  ο  ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων.  Με την απόφαση ΠΟΛ. 1098/2006 είχαν οριστεί τα εξής : «Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006

Εδώ να τονιστεί ότι στους συγκεκριμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες συμπεριλαμβανόταν: α) Στον πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, κατά προμηθευτή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και β) Στον πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, κατά αγοραστή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκαταστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πλέον παρελθόν μιας και με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ. 1127/25.9.2009 αλλάζει άρδην το τοπίο για τις ημερομηνίες  υποβολής καθώς και για το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Πιο συγκεκριμένα:

Περιεχόμενο ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης αυτής, αλλάζει το έντυπο υποβολής   των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, που πλέον ονομάζονται  «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
 
 Βλέπουμε  στην παραπάνω  απόφαση ότι θα περιλαμβάνονται  πλέον στους πίνακες αυτούς  και η λήψη και η παροχή υπηρεσιών. Ας δούμε το  συγκεκριμένο εδάφιο :

«Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών: η χώρα, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά προμηθευτή αγαθών ή τον παρέχοντα υπηρεσίες: η χώρα, τα στοιχεία του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, των αποκτήσεων από άλλα κράτη μέλη που προορίζονται για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον ο υποκείμενος διενεργεί «τριγωνική συναλλαγή» έχει την υποχρέωση υποβολής ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών» για την απόκτηση που πραγματοποιεί από κράτος μέλος και που προορίζεται για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος και ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών» για την οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που πραγματοποιεί στο άλλο κράτος μέλος.»

Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται επίσης το εξής : Ως ημερολογιακή περίοδος, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.

Παύει  ουσιαστικά από 1/1/2010 και μετά να ισχύει η τριμηνιαία υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πλέον υποβάλλονται οι πίνακες αυτοί κάθε μήνα.  
 
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά.  Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά.  Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010 και εφεξής.  Τα έντυπα που ορίζονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν από 01/01/2010 και εφεξής ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν.

Στην εισαγωγή της συγκεκριμένης απόφασης και συγκεκριμένα στην παράγραφο 9 αναφέρεται το εξής :
«Έχοντας υπόψη :
…..
9. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.»

Διαβάζοντας το παραπάνω,  ένα  ρητορικό ερώτημα έρχεται αβίαστα στο μυαλό μας. Άραγε η μηνιαία υποβολή των πινάκων αυτών διευκολύνει τους υποκείμενους στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων;


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο