Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ενημέρωση από τον ΟΑΕΕ για το ΑΜΚΑ

Σύμφωνα με το από 22/05/2009 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, η εφαρμογή του ΑΜΚΑ θα ξεκινήσει από 01/10/2009.

Σύμφωνα με το από 22/05/2009 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, η εφαρμογή του ΑΜΚΑ θα ξεκινήσει από 01/10/2009.

     Σύμφωνα με τη παρ. 2 άρθρο 153 του Ν.3655/08 από 01/06/2009 «ουδείς» δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των «ως άνω αντιστοιχών παραστατικών».
     Η χορήγηση του ΑΜΚΑ θα γίνεται από τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με έκδοση σχετικής «Βεβαίωσης ΑΜΚΑ-Υπεύθυνης Δήλωσης».

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ.

Απο τις 01/06/2009 (παράταση : από 01/10/2009)

   1. Δεν θα χορηγείται καμία βεβαίωση ή πιστοποιητικό προς Ασφαλισμένους ή Συνταξιούχους χωρίς την αναγραφή του ΑΜΚΑ.
      Εξαιρείται μόνο η βεβαίωση περί μη εγγραφής τα Μητρώα, αφού δεν αναφέρεται στο άρθρο 153 του Ν.3655/08. ­
   2. Δεν επιτρέπεται ρύθμισης οφειλών, αν ο ασφαλισμένος δεν έχει ΑΜΚΑ.
   3. Δεν εκδίδεται απόφαση διαγραφής από τα Μητρώα ή Συνταξιοδοτική απόφαση χωρίς την αναγραφή του ΑΜΚΑ.
   4. Δεν εκδίδεται βιβλιάριο ασθενείας ούτε θεωρείται, αν δεν έχει ΑΜΚΑ ο άμεσα ασφαλισμένος και τα τυχόν προστατευόμενα μέλη. Ο ΑΜΚΑ αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας καθώς και των μελών.

     Στο ΦΕΚ 596/τ.Β/01.04.2009 δημοσιεύτηκε η υπ ’αριθμ. Οικ.7791/245/Φ80321 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : « Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

Στοιχεία απογραφής και δικαιολογητικά, βάσει του ανωτέρω ΦΕΚ είναι τα παρακάτω:

Α. Τα στοιχεία απογραφής ενός ατόμου, για την καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώου και απονομή ΑΜΚΑ (στα ελληνικά), είναι τα παρακάτω:

   1. Επώνυμο κατά τη γέννηση.
   2. Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.
   3. Όνομα.
   4. Όνομα πατέρα.
   5. Όνομα μητέρας.
   6. Φύλο.
   7. Ημερομηνία γέννησης (πλήρης).
   8. Χώρα Γέννησης
   9. Νομός γέννησης (μόνο για όσους γεννήθήκαν στην Ελλάδα).
  10. Υπηκοότητα.
  11. Στοιχεία ταυτότητας (αριθμός, έτος έκδοσης και είδος ταυτότητας). Για τους αλλοδαπούς επιτρέπονται οι λατινικοί χαρακτήρες.
  12. Ταχυδρομική δ/νση επικοινωνίας στην Ελλάδα (Οδός-Αριθμός ,ΤΚ, Πόλη –Δήμος, Νομός).
  13. Τηλέφωνο επικοινωνίας.
  14. Φορέας Κύριας Ασφάλισης.
  15. Φορέας Υγείας.
  16. ΑΜΚΑ άμεσου ασφαλισμένου και συγγενική σχέση (για απογραφή έμμεσα ασφαλισμένου).

     Τα στοιχεία 1-13 είναι υποχρεωτικά για όλους, τα στοιχεία 14-15 απαιτούνται επιπλέον για τους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους, ενώ τα στοιχεία 15-16 για τους έμμεσα ασφαλισμένους (προστατευόμενα μέλη).
Επιθυμητά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν), είναι η πόλη γέννηση και ο ΑΦΜ.

Β. Στην περίπτωση που ο απογραφόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, τότε είναι υποχρεωτικά επιπλέον και τα παρακάτω στοιχεία ( στα λατινικά):

   1. Επώνυμο κατά τη γέννηση.
   2. Σημερινό επώνυμο, σύμφωνα με την ισχύουσα ταυτότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.
   3. Όνομα.
   4. Όνομα πατέρα.
   5. Όνομα μητέρας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

   1. Για Έλληνες υπηκόους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας. Για ανήλικα άτομα που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα, δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Η καταγραφή των αλφαβητικών στοιχείων (επώνυμο, όνομα κλπ) με λατινικούς χαρακτήρες, γίνεται αυτόματα με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Εάν ο απογραφόμενος επιθυμεί ειδική αναγραφή των λατινικών αλφαβητικών στοιχείων (αφορά τα δικά του ή / και των γονέων του), τότε πρέπει να προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο από τα οποία να προκύπτει η επιθυμητή αναγραφή των λατινικών στοιχείων.

   2. Για ξένους υπηκόους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

   3. Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου (κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται παραπάνω) και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο.

   4. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.

   5. Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται στα ΚΕΠ, ούτε στα γραφεία ΑΜΚΑ, απλώς επιδεικνύονται, πλην της υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΑΜΚΑ, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: www.amka.gr .
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο