Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό - Κοινοποίηση διατάξεων των άρ. 30 και 31 του ν. 4608/2019Με την εγκύκλιο 2127/2019 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4608/2019, οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του νόμου 3784/2009, αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών- εκροών και φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα, οι βασικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο νόμο 3784/2009 αφορούν στα ακόλουθα:

(α) Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής των υπόχρεων εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών και όπου απαιτείται του φορολογικού μηχανισμού
(β) Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των προστίμων στις περιπτώσεις παραβίασης των σχετικών με την υποχρέωση εγκατάστασης των συστημάτων διατάξεων
(γ) Καθορισμός των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο εφαρμογής των συστημάτων εισροών- εκροών
(δ) Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων εισροών- εκροών των υπηρεσιών που ορίζονται ως αρμόδιες για το έλεγχο
(ε) Δυνατότητα συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα συστήματα εισροών- εκροών
(στ) Ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων ως προϋπόθεση της κυκλοφορίας τους, και πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης
(ζ) Πρόβλεψη εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων
(η) Μεταβατικές διατάξεις.

Ιδιαίτερα προσοχή στα ακόλουθα τρία σημεία:

→ Στην παράγραφο 9 γ του άρθρου 31 Ν. 3784/2009 όπως τροποποιείται με το άρθρο 30 του Ν. 4608/2019, ορίζεται ότι αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων της περίπτωσης α της παραγράφου 10 είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 α, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, την οποία διαβιβάζουν στον αρμόδιο προϊστάμενο της τελωνειακής αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί απευθείας στην έκδοση της σχετικής πράξης επιβολής προστίμων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.

Συνεπώς, οι τελωνειακές αρχές καθίστανται πλέον αρμόδιες για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων που προκύπτουν μετά από ελέγχους που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της παραγράφου 9 α για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών- εκροών η οποία προβλέπεται από την παράγραφο 10 α, από τους υπόχρεους της παραγράφου 7 του άρθρου 31 Ν. 3784/2009 όπως τροποποιείται με το άρθρο 30 του Ν. 4608/2019.

→ Η παράγραφος 10 δ του άρθρου 31 Ν. 3784/2009 όπως τροποποιείται με το άρθρο 30 του Ν. 4608/2019, προβλέπει ότι κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).

Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (παράγραφος 10 ε του άρθρου 31 Ν. 3784/2009 όπως τροποποιείται με το άρθρο 30 του Ν. 4608/2019).

Οι καταλογιστικές πράξεις λοιπόν που εκδίδουν στο εξής οι τελωνειακές αρχές περί επιβολής των προστίμων της παραγράφου 10 α, δεν υπόκεινται πλέον σε ενδικοφανή προσφυγή, όπως προέβλεπε το προϊσχύσαν άρθρο, αλλά μόνο σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

→ Το άρθρο 31 του τροποποιητικού νόμου 4608/2019 προβλέπει τις ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις:

- Ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού νόμου 4608/2019 εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3784/2009 όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού Ν. 4608/2019.
- Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4608/2019 έλεγχοι ολοκληρώνονται κατά τη διαδικασία και από τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το Ν. 4608/2019. Ως εκκρεμείς νοούνται οι έλεγχοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου. Επί των πράξεων αυτών επιβολής προστίμου δεν ασκείται ενδικοφανής προσφυγή.
- Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31 Ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους που ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού Ν. 4608/2019, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 του ως άνω άρθρου 31 Ν. 3784/2009 όπως τροποποιήθηκε. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης ε της παραγράφου 9 και της περίπτωσης στ της παραγράφου 10, τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 2 της Φ2-1871/22.8.2013 κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν.
- Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 4608/2019 για το σύστημα παρακαλούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/ και εκροών, δυνάμει των παραγράφων 7 έως 11 του άρθρου 31 Ν. 3784/2009, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του τροποποιητικού Ν. 4608/2019.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο