Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Bαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Συντάξιμες αποδοχές πρώην ΤΣΕΥΠ-Α, ΤΣΕΥΠ-Θ και ιδιοκτητών εφημερίδων (πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

 

Με την εγκύκλιο Φ.80000/οικ.28609/897/2019 κοινοποιούνται και παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 33 του νόμου 4611/2019 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε όσους συνταξιοδοτούνται με διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ενώ με το άρθρο 36 προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το διάστημα από 1.1.2002 μέχρι 31.12.2016.

1. Άρθρο 33:

Όπως είναι γνωστό, με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4093/2012 και ισχύει, καθορίστηκαν οι ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μέχρι 31.12.1992 ανδρών και γυναικών ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι πραγματοποιούν χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Όσον αφορά τις χρονικές προϋποθέσεις, απαιτείται η πραγματοποίηση χρόνου ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εφόσον 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στα επαγγέλματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν τα προβλεπόμενα όρια ηλικίας.
Επίσης, με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του ν.3232/2004 θεσπίστηκε η αύξηση του χρονικού διαστήματος από δέκα (10) σε δεκατρία (13) έτη εντός του οποίου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις,
Με το άρθρο 33 του ν.4611/2019, το οποίο αντικατέστησε τις ανωτέρω διατάξεις, επιμηκύνεται σε δεκαεπτά (17) έτη το ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναζητούνται οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας, σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι, με το ανωτέρω άρθρο δεν επέρχονται αλλαγές ως προς τις ισχύουσες ηλικιακές και χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή με άλλες ειδικές διατάξεις, παρά μόνο αυξάνεται από δέκα (10) ή δεκατρία (13) έτη, που ίσχυε μέχρι σήμερα, σε δεκαεπτά (17) έτη το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι 1.000 ή 500 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα πριν τη συμπλήρωση του εκάστοτε οριζόμενου ορίου ηλικίας.

2. Άρθρο 36:

Με το άρθρο 36 του ν.4611/2019 προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002-2016 που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, βάσει του ν.4387/2016, για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Όπως είναι γνωστό, από τις καταστατικές διατάξεις των πρώην Τομέων Σύνταξης και Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠ Αθηνών) και Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης), για το διάστημα από το 2002 έως και το 2014 οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονταν ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης κάθε εφημερίδας, περιοδικού, φυλλαδίου, κ.λ.π., ενώ από το 2014 έως και το 2016 με υπουργικές αποφάσεις είχαν οριστεί κατώτατα όρια ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής των προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και μετά.
Ομοίως, από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ Ιδιοκτήτες), που ίσχυσαν μέχρι και το έτος 2016, οι εισφορές καθορίζονταν ως ποσοστό επί της τιμής των πωλούμενων φύλλων χωρίς κατώτατο μηνιαίο ποσό εισφοράς που θα ήταν δυνατό να αναχθεί σε μηνιαίο εισόδημα, με αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση την αδυναμία εφαρμογής των προβλεπομένων στο ν.4387/2016 και την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων από τον 5/2016 και μετά.

Έτσι, με το άρθρο 36 επιλύεται το θέμα του προσδιορισμού των συντάξιμων αποδοχών για τις εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων.

Ειδικότερα:

α. Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων στην πρώην Δ' Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών) που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016 (Β', 4569), ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από το άρθρο 6 της 17481/1933 ΥΑ (Παράρτημα ΕΚ Φύλλο 51, αναδημοσίευση σε Φύλλο 77), όπως αντικαταστάθηκε με την Φ. 10055/10947/791/7.8.2014 ΥΑ.

β. Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης) που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει της ΥΑ Φ11321/59554/2170/2016, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες από την παρ.1 του άρθρου 17 της ΥΑ 31720/Σ.503/1012-1962 όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ Φ56/1077/2002 ΥΑ.

γ. Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων στην πρώην Α' Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης) που από 1.1.2017 υπάγονται στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα 1.1.2002-31.12.2016 θεωρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 7 του π.δ. 442/1993.



Δείτε την εγκύκλιο Φ.80000/οικ.28609/897/02-07-2019 από το αρχείο του κόμβου.




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο