Ειδήσεις Εργατικά - Ασφαλιστικά

Η τροπολογία για τις επικουρικές συντάξεις των υπαλλήλων της Εθνικής ΤράπεζαςΜε τις διατάξεις της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας.» ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα:

1. Αναλαμβάνεται από 01-01-2019 η καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) στους οριζόμενους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ).

2. Προβλέπεται ότι:
α. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) υποχρεούται από τον Ιανουάριο του 2019 και εντεύθεν να καταβάλλει στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., τις αναλογούσες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων των Λογαριασμών, πλέον συμπληρωματικού ασφαλιστικού πόρου, ο οποίος για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ειδικά για τους πρώτους πέντε (5) μήνες του 2019 η Ε.Τ.Ε καταβάλλει επιπροσθέτως στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και το ισόποσο των εισφορών που βαρύνει τους ασφαλισμένους των Λογαριασμών, για επικουρική ασφάλιση για το διάστημα αυτό.
β. Η Ε.Τ.Ε. υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 2018 στο ύψος που διαμορφώνονται από την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης τμηματικά έως 31.12.2020. Η προαναφερόμενη παροχή διενεργείται αφού συμψηφισθούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό.

3. Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της παροχής των προσώπων που θα δικαιωθούν σύνταξης μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω ρύθμισης,

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προαναφερόμενων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...


Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται, ενόψει της υποχρέωσης του Κράτους να καταβάλλει επικουρική σύνταξη στους επικουρικώς ασφαλισμένους και έως την αμετάκλητη κρίση των αρμόδιων δικαστηρίων ενώπιον των οποίων έχουν προσφύγει φορείς εκπροσώπησης εργαζόμενων και συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το πρόβλημα της μη καταβολής σύνταξης στους δικαιούχους του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού ΕΤΕ - π.π. ΕΘΝΑΚ (ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ).

Ειδικότερα, από τον Δεκέμβριο του 2017 και εντεύθεν, ήτοι για δεκαοκτώ και πλέον μήνες, οι προαναφερόμενοι λογαριασμοί έπαψαν να καταβάλλουν στους συνταξιούχους την παροχή που είχαν δικαιωθεί σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις, κατ' επίκληση οικονομικών δυσχερειών. Κατά της εξέλιξης αυτής οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι των ως άνω Λογαριασμών έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αιτούμενοι να υποχρεωθεί η ΕΤΕ να καλύψει τη δαπάνη που προκαλείται από την σύμφωνη με το καταστατικό τους λειτουργία των Λογαριασμών ώστε να εξακολουθεί να τους καταβάλλεται η παροχή στο ύψος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις.

Δεδομένου ότι ενόσω εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη, οι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, υπό το φως του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, από τον Ιανουάριο του 2019 και εντεύθεν, και πάντως έως την αμετάκλητη κρίση των αρμόδιων δικαστηρίων επί του ζητήματος, το ΕΤΕΑΕΠ αναλαμβάνει τη διαχείριση και καταβολή των συντάξεων αυτών στους δικαιούχους, στο ύψος που θα διαμορφωνόταν η παροχή εάν ίσχυαν οι κανόνες του Ενιαίου Φορέα.

Επιπλέον, στην παρ. 2, προβλέπεται ότι η εργοδότρια Εθνική Τράπεζα υποχρεούται από τον Ιανουάριο του 2019 και εντεύθεν να καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, το σύνολο των εισφορών που οφείλει για το σύνολο των ασφαλισμένων των Λογαριασμών, ενώ ειδικά για τους πρώτους μήνες του 2019 υποχρεούται επιπλέον να καταβάλλει και την εισφορά που βαρύνει τους ασφαλισμένους των Λογαριασμών.

Προβλέπεται επίσης ότι η δαπάνη που προκαλείται από το ΕΤΕΑΕΠ από την καταβολή της προαναφερόμενης παροχής στους δικαιούχους καλύπτεται από την ΕΤΕ με την καταβολή, για τα πρώτα 5 χρόνια ποσού 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Το κόστος για τα επόμενα έτη καθορίζεται με μελέτη από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Επιπλέον, με την παρ. 3 ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής των παροχών για το έτος 2018. Ειδικότερα προβλέπεται ότι, για το έτος 2018, η ΕΤΕ υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους την παροχή στο ύφος που διαμορφώνεται από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης τμηματικά έως 31.12.2020, με την επιμέρους πρόβλεψη όπως πάντως καταβάλλει το 1/5 του συνολικού ποσού έως 31-08-2019.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού της παροχής των προσώπων που θα δικαιωθούν σύνταξης μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

Τέλος, με την παρ. 5 προβλέπεται ότι η ΕΤΕ χορηγεί τα απαραίτητα ασφαλιστικά στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, ενώ κατά την παρ. 6 ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται με απόφασή του να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο...

1. Από 1-1-2019 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναλαμβάνει την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. (ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ). Το ύφος της καταβλητέας σύνταξης καθορίζεται με εφαρμογή του ακόλουθου τύπου:

Ρ = 0,45% * 9%/6% * έτη ασφάλισης * συντάξιμες αποδοχές


2. Από 1-1-2019 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ- Π.Π.ΕΘΝΑΚ, πλέον συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ για τα έτη 2024 και εφεξής θα καθοριστεί με μελέτη που εκπονεί η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύφος του ποσού και ο τρόπος καταβολής του από την ΕΤΕ. Ειδικά για το διάστημα από 1-1 έως 31-5-2019 η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΠ και το ισόποσο των εισφορών ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση για το διάστημα αυτό.

3. Στους συνταξιούχους της παρ. 1 η ΕΤΕ καταβάλλει τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 2018 στο ύφος που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου της παρ. 1 και αφού συμψηφιστούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό. Η καταβολή ενεργείται κατά το 1/5 του συνολικού ποσού έως την 31-08-2019 και το υπόλοιπο τμηματικά και πάντως το αργότερο την 31-12- 2020.

4. Για τους δικαιούχους επικουρικής σύνταξης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η καταβλητέα σύνταξη υπολογίζεται, για το διάστημα ασφάλισης έως και 31-12-2014, με  βάση το τύπο Ρ = 0,45% * έτη ασφάλισης * συντάξιμες αποδοχές (εισφορά 6%), ενώ για το διάστημα ασφάλισης από 1-1-2015 εφαρμόζεται το Σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος


, όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ.

5. Για την εφαρμογή του παρόντος η ΕΤΕ παρέχει στο ΕΤΕΑΕΠ αρχείο με το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών στοιχείων, όπως ιδίως μισθολογικές καταστάσεις και βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας), καθώς και το προσωπικό που κατ' αριθμό απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΑΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ. Για τον υπολογισμό της παροχής του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος κατά τις διατάξεις του καταστατικού τους και της κείμενης νομοθεσίας.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο