Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων που διανέμονται στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών
Με την εγκύκλιο Ε.2093/3-6-2019 που δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του δέκατου άρθρου του ν.4612/2019, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που διανέμονται στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, «με τις διατάξεις του δέκατου άρθρου του ν.4612/2019 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4384/2016. Συγκεκριμένα, τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη τους σύμφωνα με το άρθρο 23, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσματα, που διανέμονται στα μέλη ΑΣ εγγεγραμμένου και ενήμερου στο μητρώο του άρθρου 19, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2018.»


Δείτε ολόκληρη την Ε.2093/2019 από το αρχείο του κόμβου.


https://www.taxheaven.gr