Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018 - Παράδοση αγαθών σε πλοία παράκτιας αλιείαςΜε σκοπό να αντιμετωπισθούν προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία παράδοσης αγαθών σε πλοία παράκτιας αλιείας με την Α.1179/2019 της ΑΑΔΕ τροποποιείται η Π. 8271/4879/18.12.1987 (ΠΟΛ.366/18.12.1987) ως εξής:

Άρθρο 1
α) Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων».

β) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή χρησιμοποιηθούν σε πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και της παράδοσης καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων και δικαιούνται αυτών των απαλλαγών βάσει της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 εφαρμόζονται οι διατάξεις της Π. 1591/1546/4.3.87 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας περί τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.
2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω παραδόσεων αγαθών:
α) οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 14 της παρούσας απόφασης δύνανται να εφαρμόζονται για την παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία παράκτιας αλιείας
β) οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 της απόφασης Τ.1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύει, εφαρμόζονται εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίες θα εξετάζονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.
Οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων, σύμφωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής, υπόκεινται στους προβλεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις ποσοτικούς περιορισμούς.».

γ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντικειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών κατά την παράδοση τους, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.
2. Ο υποκείμενος στο φόρο, εκδίδει και προσκομίζει στον προμηθευτή των αγαθών το οριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των αναγραφομένων σ’ αυτό αγαθών χωρίς φόρο.
Ειδικά οι υποκείμενοι στο φόρο εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας, προσκομίζουν στον προμηθευτή των αγαθών, επιπρόσθετα τα εξής:
α) Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις επαγγελματικής άδειας αλιείας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
β)Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο εκμεταλλευτής είναι υποκείμενος στο «Κανονικό Καθεστώς» και έχει δηλώσει τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας, ή υποκείμενος στο «Ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α. αλιέων».
3. Ο προμηθευτής εκδίδει το τιμολόγιο ή άλλο νόμιμο παραστατικό πώλησης με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.1987» εφόσον προσκομίζεται από τον λήπτη των αγαθών ειδικό διπλότυπο δελτίο με την ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία. Το ειδικό διπλότυπο δελτίο επισυνάπτεται στο παραστατικό πώλησης. Στο παραστατικό πώλησης αναγράφονται πέραν των λοιπών απαραίτητων στοιχείων:
- ο αριθμός του πιο πάνω δελτίου αγοράς εφοδίων και
- το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδοση ενεργείται κατευθείαν σ' αυτό.».

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ νοούνται τα πλοία που υπάγονται στις οικείες δασμολογικές διακρίσεις του καν. αριθμ. (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει.»

Άρθρο 2
Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018

Οι υποκείμενοι στο φόρο που υπάγονται στο άρθρο 40 του Κώδικα ΦΠΑ και την εφαρμογή των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ, για πράξεις που διενέργησαν ως λήπτες αγαθών και υπηρεσιών και ο φόρος κατέστη απαιτητός από 26.10.2018 έως και την έκδοση της παρούσας, λόγω επιβάρυνσης των παραστατικών πώλησης με ΦΠΑ, εάν για τις ανωτέρω πράξεις αυτές δεν εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο λόγω εσφαλμένης χρέωσης.
Η επιστροφή διενεργείται με την αναγραφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τα ανωτέρω παραστατικά πώλησης στην έκτακτη δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1010/2015, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται στην έκτακτη δήλωση που αφορά την εξάμηνη περίοδο εντός της οποίας ο φόρος καθίσταται απαιτητός.
Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ως αίτηση επιστροφής και διεκπεραιώνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., αφού καλέσει εγγράφως τον υποκείμενο στο φόρο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τον χρόνο που προβλέπεται στη παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, να προσκομίσει αντίγραφα των παραστατικών πώλησης που εκδόθηκαν με ΦΠΑ. Εν συνεχεία αφού γίνει επαλήθευση του περιεχομένου των ανωτέρω παραστατικών πώλησης με το υπόλοιπο της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ της αντίστοιχης εξάμηνης περιόδου, προβαίνει στην έκδοση ΑΦΕΚ για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

Ισχύς και εφαρμογή


Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ισχύουν από 3.6.2019.
 
Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο