Ειδήσεις Υπενθυμίσεις

(Upd 2) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2019 

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία και δύναμη.


Μπήκαμε ήδη στον Ιούνιο.

Ένας μήνας που αποτελεί εποχιακά τον πρώτο καλοκαιρινό, τον δεύτερο σε σειρά, αλλά όχι και τελευταίο, εκλογικό (έπεται κι άλλος τέτοιος) και βέβαια, παρόλο που οι σχετικές προθεσμίες εμφανίζονται (προσωρινά) σ' αυτόν, όχι τον τελευταίο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Το πλέον όμως σίγουρο γι' αυτόν τον μήνα είναι, ότι δεν αποτελεί ούτε τον πρώτο αλλά, δυστυχώς, ούτε και τον τελευταίο με τις τόσες πολλές υποχρεώσεις για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού...


Σημειώσεις:

(Upd): Επιβεβαιώθηκε ο κόμβος (βλέπε σχετική είδηση) σχετικά με τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, μετά την επίσημη απόφαση της παράτασης (Α.1211/2019 (ΦΕΚ Β' 2007/31-05-2019)).

(Upd 2): Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση (σε έως 120 δόσεις), με την Υ.Α. Α.1210/2019 (ΦΕΚ Β' 2091/05-06-2019).


Για την ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις αυτού του μήνα, αλλά και της 1ης Ιουλίου 2019 που λόγω της Κυριακής 30 Ιουνίου, μετατίθενται.

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Ιούνιο και την 1η Ιουλίου 2019, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

α) έως τις 27.6.2019 29.7.2019 πραγματοποιείται η υποβολή των βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2018 (μετά την παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δόθηκε με την απόφαση Α.1211/2019 (ΦΕΚ Β' 2007/31-05-2019)),

β) έως τις 28.6.2019 πραγματοποιείται η καταβολή της Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 30.4.2019 (σύμφωνα με την από 23.5.2019 ανακοίνωση παράτασης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.),

γ) έως τις 28.6.2019 πραγματοποιείται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τις μισθολογικές περιόδους 6/2018 έως 3/2019, για τις αμοιβές διαχείρισης μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε.,

δ) έως τις 28.6.2019 30.9.2019 πραγματοποιείται η αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση (σε έως 120 δόσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4611/2019 (μετά την παράταση που δόθηκε με την Υ.Α. Α.1210/2019 (ΦΕΚ Β' 2091/05-06-2019)),

ε) έως τις 28.6.2019 29.7.2019 πραγματοποιείται η κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών σε περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών (μετά την παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δόθηκε με την απόφαση Α.1211/2019 (ΦΕΚ Β' 2007/31-05-2019)),

στ) έως τις 28.6.2019 29.07.2019 πραγματοποιείται η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2018 (μετά την παράταση που δόθηκε με την απόφαση Α.1211/2019 (ΦΕΚ Β' 2007/31-05-2019)),

ζ) έως την 1.7.2019 πραγματοποιείται η υποβολή Α.Π.Δ. για τις μισθολογικές περιόδους 6/2018 έως 3/2019 μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής,

η) έως την 1.7.2019 πραγματοποιείται η καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας και του 1/4 της εισφοράς επί του συναλλάγματος επιχειρήσεων του άρθρου 25 του ν.27/1975 και

θ) έως την 1.7.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθ. 67 του Κ.Φ.Ε., εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για το φορολογικό έτος 2018.

Σημειώνουμε πως αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (Upd δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1211/2019 (ΦΕΚ Β' 2007/31-05-2019) για την παράταση).

 

Υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2019

10 Ιουνίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Ιουν. 2019 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαΐου

Φ.Π.Α.

 1. 10 Ιουν. 2019 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

14 Ιουνίου 2019

Φ.Π.Α.

 1. 14 Ιουν. 2019 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Μαΐου

18 Ιουνίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 18 Ιουν. 2019 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Μαΐου

 2. 18 Ιουν. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Μαΐου

20 Ιουνίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Ιουν. 2019  Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Μάιο

 2. 20 Ιουν. 2019  Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Μαΐου

 3. 20 Ιουν. 2019  Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Ιουν. 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

26 Ιουνίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 26 Ιουν. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 26 Ιουν. 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

27 Ιουνίου 2019 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 27 Ιουν. 2019 Υποβολή βεβαιώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία φορ. έτους 2018

28 Ιουνίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Ιουν. 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του χρονικού διαστήματος από 16.11.2017 έως και 30.4.2019

 2. 28 Ιουν. 2019 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων 6/2018 έως 3/2019, για τις αμοιβές διαχείρισης μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε.

 3. 28 Ιουν. 2019 Αίτηση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση (σε έως 120 δόσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4611/2019

 4. 28 Ιουν. 2019 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 5. 28 Ιουν. 2019 Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών

 6. 28 Ιουν. 2019 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

Στατιστική δήλωση Intrastat

 1. 28 Ιουν. 2019 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Μαΐου

Φ.Π.Α.

 1. 28 Ιουν. 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαΐου

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων

 1. 28 Ιουν. 2019 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2018

30 Ιουνίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Ιουν. 2019 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

Υποχρεώσεις της 1ης Ιουλίου 2019

1 Ιουλίου 2019

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 1 Ιουλ. 2019 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Απριλίου

 2. 1 Ιουλ. 2019 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Μαΐου

 3. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Απρίλιο)

 4. 1 Ιουλ. 2019 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Απρίλιος)

 5. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Απριλίου

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 1 Ιουλ. 2019 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 1ου τριμήνου (Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου)

 2. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)

 3. 1 Ιουλ. 2019 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Απριλίου)

 4. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Απριλίου)

 5. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Απριλίου)

 6. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Απριλίου)

Φόροι πλοίων

 1. 1 Ιουλ. 2019 Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας

 2. 1 Ιουλ. 2019 Καταβολή 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος επιχειρήσεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2012-2018)

Μισθωτήρια στο σύστημα Taxisnet

 1. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Μαΐου)

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 1. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθ. 67 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), φορολογικού έτους 2018

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 6/2018 έως 3/2019 μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής

 2. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 3. 1 Ιουλ. 2019 Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαΐου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου

 

Αργίες δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019

 Αγίου Πνεύματος
 Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019


Σημείωση: Το ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου και το μηνιαίο άρθρο «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά για παρείσφρηση λαθών, ή αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί κατόπιν της σύνταξής τους.Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο