Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΔΟΕΑΠ - Εγκύκλιος 1/2019: Ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΔΟΕΑΠ  «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ»


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υπόχρεων ιδιοκτητών ΜΜΕ που δεν απασχολούν προσωπικό και οι οποίοι είναι υπόχρεοι υποβολής-καταβολής μόνο της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος)»

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 5/2018 του Οργανισμού, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 5/2018 και σε ότι αφορά την εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος), σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.edoeap.gr) η ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ». Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε προκειμένου να καλύψει τις περιπτώσεις υπόχρεων ιδιοκτητών ΜΜΕ, οι οποίοι δεν απασχολούν στην Εταιρεία τους προσωπικό  και  ως εκ τούτου δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΚΑ (Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών), ωστόσο με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4498/2017,  θα πρέπει να υποβάλλουν-καταβάλλουν την εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) τους, δηλαδή να υποβάλλουν την Αναλυτική Κατάσταση  Εσόδων (ΑΚΕ). Μέχρι σήμερα, η διαδικασία για την κατηγορία αυτή των υπόχρεων ιδιοκτητών ήταν, να δηλώνουν στον Οργανισμό μηνιαίως με επιστολή-δήλωση τους, από 12/2017 και εφεξής, το ποσό του μηνιαίου κύκλου εργασιών, καθώς και το ποσοστό 2% επί του παραπάνω ποσού και να το καταβάλλουν.

Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ», πλέον οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες που δεν απασχολούν προσωπικό, θα υποβάλουν διαμέσου της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής το μηνιαίο κύκλο εργασιών της Εταιρείας τους (τζίρος) καθώς και το ποσοστό 2% επί αυτού, καταβάλλοντας το ταυτόχρονα.

1.-Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) χωρίς υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ)  – Προθεσμία υποβολής και καταβολής της

Η «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ» θα υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ηλεκτρονικά διαμέσου της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ, έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης της στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

2.- Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) χωρίς υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ)  

Η «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ»  θα περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:
α) Πλήρη στοιχεία και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της υπόχρεης επιχείρησης,
β) έτος και μήνα στον οποίο αναφέρεται,
γ) συνολικό ποσό του μηνιαίου κύκλου εργασιών της Εταιρείας και
δ) το ποσοστό 2% που θα αντιστοιχεί στην περίπτωση (γ).

3.-Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) χωρίς υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ)

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ», την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

4.- Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης καταβολής Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) χωρίς υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ)

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών της κάθε είδους ληξιπρόθεσμης καταβολής «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ» προς τον ΕΔΟΕΑΠ γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει.

5.- Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής της  Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) χωρίς υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ)

Κάθε υπόχρεος ιδιοκτήτης ΜΜΕ, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, θα πρέπει έως 30/6/2019 να υποβάλει και αναδρομικά, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ», τις Αναλυτικές Καταστάσεις Εσόδων (ΑΚΕ) ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 12/2017 έως και 3/2019, ασχέτως αν μέχρι σήμερα τις υπέβαλε με επιστολή-δήλωση του. Από το μήνα 4/2019 και εφεξής η υποβολή-καταβολή θα γίνεται στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 της παρούσης εγκυκλίου.

Η υποβολή είναι υποχρεωτική για κάθε μήνα ακόμα και αν ο μηνιαίος κύκλος εργασιών είναι μηδενικός. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μηδενική δήλωση.

Η είσοδος στην παραπάνω εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET που έχει κάθε υπόχρεος ιδιοκτήτης ΜΜΕ. Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζεται ο Κωδικός Πληρωμής, ο οποίος παραμένει αμετάβλητος για κάθε καταβολή. Με την υποβολή της ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, εμφανίζεται το αποδεικτικό υποβολής στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός της πληρωμής.

Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη ηλεκτρονικής υποβολής «ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ».

Παρακαλούμε όπως ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ (www.edoeap.gr).

Για πληροφορίες σε ότι αφορά την υποβολή της ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 7264368 κα Μπαμπαλιούτα, 210 7264396 κα Αντύπα και 210 7264369 κα Λουλέ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΔΟΕΑΠ διαδικτύου ΑΚΕ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο