ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

- Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 104.315.214.30 (μείωση κατά 0,27% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

- Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.268.515.667.230  €

- Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 86.046.698.638 €

- Πλήθος οφειλετών: 3.940.098 (μείωση κατά 1,63% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

- Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

 

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

       354.228.686  

    350.000.000  

101,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

       297.417.622  

    325.000.000  

91,5%

ΜΑΡΤΙΟΣ

       272.230.876  

    295.000.000  

92,3%

3ΜΗΝΟ

       923.877.185

    970.000.000  

95,2%

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2018/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

1,20%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

-16,87%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

-1,78%

3ΜΗΝΟ

984.980.581

923.877.185

-6,20%

 

- Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 488 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 776 εκ (μείωση κατά 37,1%)

Το 97,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες κατηγορίες:

 

Μάρτιος 2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

              60.166.385  

              55.331.289  

-8,04%

Εισόδημα

            133.150.510  

              71.040.745  

-46,65%

Φόροι στην Περιουσία

                8.167.412  

                4.830.240  

-40,86%

Φ.Π.Α.

            279.537.252  

            243.680.688  

-12,83%

Τέλη και Χαρτόσημα

                3.229.500  

                4.450.425  

37,81%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                3.321.154  

                   708.948  

-78,65%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

              14.224.532  

              14.450.104  

1,59%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

              89.007.887  

              64.176.845  

-27,90%

Δάνεια

              42.319.725  

                1.513.722  

-96,42%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

              14.234.319  

                9.977.761  

-29,90%

 Δικαστικά έξοδα

            102.534.966  

                5.321.730  

-94,81%

 

          749.893.642  

        475.482.496  

-36,59%

 

97,48%

97,40%

 

 

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (ΜΑΡΤΙΟ), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 466 εκ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 708 εκ (μείωση κατά 34,1%)

Το 99% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι  κατηγορίες:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

              60.166.385  

              55.331.289  

-8,0%

Εισόδημα

            133.150.510  

              71.040.745  

-46,6%

Φόροι στην Περιουσία

                8.167.412  

                4.830.240  

-40,9%

Φ.Π.Α.

            279.537.252  

            243.680.688  

-12,8%

Τέλη και Χαρτόσημα

                3.229.500   

                4.450.425  

37,8%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                3.321.154  

                   708.948  

-78,7%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

              14.224.532  

              14.450.104  

1,6%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

              89.007.887  

              64.176.845  

-27,9%

Δικαστικά έξοδα

            102.534.966  

                5.321.730  

-94,8%

 

        693.339.597  

        463.991.013  

-33%

 

97,83%

99,38%

 

 

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

 Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάρτιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 138εκ, (έναντι 177εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ των οποίων το μεγαλύτερο % (93,3%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

 

Μάρτιος  2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

26.404.697

24.750.275

-6,3%

Εισόδημα

29.130.702

18.640.614

-36,0%

Φόροι στην Περιουσία

13.757.516

14.592.824

6,1%

Φ.Π.Α.

65.303.756

71.002.559

8,7%

ΣΥΝΟΛΟ

134.596.670  

128.986.272  

-4,17%

 

76,01%

93,3%

 

 

KPI 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

3ΜΗΝΟ 2019

15,2%

16,0%

94,90%

 

KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2018

2019

2018/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 2ΜΗΝΟ

12,5%

15,2%

21,92%

 

- Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

393.730.214  

461.204.743  

462.195.280  

0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

405.062.230

496.209.557

422.238.586  

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

454.448.469

458.085.538

412.552.761

-9,9%

3 ΜΗΝΟ

1.253.240.913

1.415.499.837

1.296.986.628

-8,4%

 


https://www.taxheaven.gr