Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Μάρτιο06/05/2019 - Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Μάρτιος 2019


1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,27 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).


Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%. 
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο (1) των επιχειρήσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,17%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,58%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,55%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,61%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,82%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο1 παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,05%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,96%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 6,83%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο (1) διαμορφώθηκε στο 3,82% από 3,85% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 28 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,25%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,25%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,65%.

To μέσο επιτόκιο των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με καθορισμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο (1) διαμορφώθηκε στο 4,39% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα. 

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάρτιο του 2019, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στις 3,90 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).


Υφιστάμενες Καταθέσεις 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,28%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,58%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,79%.

Υφιστάμενα Δάνεια 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,18%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,14%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων (2) με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,37%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,60%. Τέλος, το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 4,66%. 


Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
 

 

 

Ιανουάριος     2019

Φεβρουάριος  2019

Μάρτιος 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,09

0,09

0,09

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,14

0,16

0,17

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,61

0,58

0,58

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,29

0,28

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,60

14,58

14,61

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

5,00

4,98

4,96

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,89

6,88

6,83

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

3,02

3,05

3,05

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

10,71

8,66

8,82

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1:      

4,11

3,85

3,82

 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

5,05

4,97

5,25

 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

4,47

4,18

4,25

 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,95

3,72

3,65

Δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο1

4,29

4,05

4,39

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,89

4,57

4,55

  Περιθώριο επιτοκίου*

4,60

4,29

4,27Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
 

 

 

Ιανουάριος 2019

Φεβρουάριος 2019

Μάρτιος 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,58

0,58

0,58

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,81

0,80

0,79

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,28

0,28

0,28

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,14

2,14

2,14

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,42

6,41

6,37

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,63

3,61

3,60

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,52

4,51

4,66

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

4,20

4,19

4,18

Περιθώριο επιτοκίου*

3,92

3,91

3,90


* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων. 
**Για τον υπολογισμό του επιτοκίου αυτού λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας. 


Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων δημοσιεύονται εδώ

Σημείωση: Το επόμενο Δελτίο Τύπου για τα «Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων» με στοιχεία Απριλίου 2019 θα δημοσιευθεί στις 4 Ιουνίου 2019.
 

(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος. 
(2) Περιλαμβάνονται και τα λοιπά δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο