Ειδήσεις Επισημάνσεις

Η με αριθμό Α.1035/2019 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για επιστρεφόμενα ποσά (rebate), ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ (5.2.2019) - ΣΟΛ ΑΕΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Α.1035/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (REBATE), ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ (5. 2. 2019).

ΕΡΩΤΗΜΑ


Με την με αριθμό Α.1035/25-01-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1115/2016, χωρίς να αναφέρεται ο χρόνος εφαρμογής της, εν αντιθέσει με την αρχική ΠΟΛ.1115/2016, που προέβλεπε ότι το εν λόγω πιστωτικό για τις υποχρεωτικές, βάσει νόμου, επιστροφές-εκπτώσεις χρηματικών ποσών (claw-back) εκδίδεται για το φορολογικό έτος 2015 και για κάθε φορολογικό έτος εφεξής, δίνοντας έτσι την δυνατότητα να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο και για την προηγούμενη χρήση 2015.

Το πιστωτικό τιμολόγιο για την έκπτωση-επιστροφή (rebate), που προβλέπεται από την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αριθμό Α.1035/25-01-2019, μπορεί να εκδοθεί με ημερομηνία προγενέστερη της έκδοσης της εν λόγω απόφασης, δεδομένου ότι για την χρήση 2018 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στο άρθρο 2 του ν.4389/2016 «Αρμοδιότητες της Α.Α.Δ.Ε.» ορίζονται και τα εξής:

«1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ. Γ.Δ. Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τον παρόντα νόμο και με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,
……………………………………………………………

δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της,
…………………………………………………………»

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκδόθηκε στις 25.1.2019 η απόφαση με αριθμό Α.1035/2019, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 235/05-02-2019.

Στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση ΠΟΛ.1115/2016, ελήφθησαν υπόψιν και τα κάτωθι:

«5. Τις ΣτΕ 3447/2015, ΣτΕ 3448/2015, ΣτΕ 3449/2015 και ΣτΕ 3450/2015, με τις οποίες κρίθηκε ότι θεσπίσθηκε υποχρέωση «επιστροφής» και «πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής» ως περιορισμός των χρηματικών απαιτήσεων των κατόχων αδειών κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρμακευτικών προϊόντων κατά των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) από τις εξωνοσοκομειακές πωλήσεις φαρμάκων (συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων) προς χρήση των ασφαλισμένων των Φ.Κ.Α., των οποίων (πωλήσεων) τη δαπάνη καλύπτουν ολικώς ή μερικώς οι Φ.Κ.Α.

6. Την ανάγκη ομοιόμορφης αντιμετώπισης του λογιστικού χειρισμού των ποσών έκπτωσης -επιστροφής (rebate) που χορηγούνται από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με τα επιστρεφόμενα ποσά (rebate) από τα ιδιωτικά φαρμακεία προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των εκπτώσεων-επιστροφών χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (clawback).».

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ είναι μια κανονιστική πράξη που εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που προβλέπονται από το ν.4389/2016.

Σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο, ως κανονιστική πράξη ισχύει τυπικά από την έκδοσή της.

Επειδή όμως είναι διοικητική πράξη που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, τα έννομα αποτελέσματα της, δηλαδή η εφαρμογή των ρυθμίσεων που θεσπίζουν, αρχίζουν από τη δημοσίευσή τους, καθόσον δεν έχει ορισθεί στην ίδια πράξη ότι η επέλευση των αποτελεσμάτων της μετατίθεται χρονικά είτε στο μέλλον είτε στο παρελθόν.

Διευκρινίζεται ότι, στο μέλλον μετατίθεται η επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης, όταν προστεθεί σ' αυτή αναβλητική αίρεση ή προθεσμία. Στο παρελθόν μετατίθεται η επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της πράξης, όταν αυτή οπλιστεί με αναδρομική ισχύ.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αριθμό Α.1035/2019 ισχύει από τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ, ήτοι από 5/2/2019, οπότε για τα πιστωτικά τιμολόγια, που θα εκδοθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην απόφαση ΠΟΛ.1115/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1035/2019.

Επιπρόσθετα, στην παρ. 3 της τροποποιημένης ΠΟΛ.1115/2016 ορίζεται η προθεσμία έκδοσης, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014,του πιστωτικού τιμολογίου, που είναι μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης και αφορά φαρμακευτικά προϊόντα, που διατέθηκαν, αποδεδειγμένα, στους ασφαλισμένους την περίοδο που αναφέρεται σε αυτό. Διατηρείται δε μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις που αποστέλλει ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), για όσο χρόνο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014.

Με βάση την παραπάνω ορισθείσα προθεσμία έκδοσης του πιστωτικού, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αριθμό Α.1035/2019, έχει παρέλθει η προθεσμία έκδοσής του, για το φορολογικό έτος που λήγει στις 31/12/2018.


Νομοθεσία - Νομολογία
ΠΟΛ.1115/2016
Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1035/2019
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

-------

Σημείωση Taxheaven:

Σχετικές και οι αποφάσεις Δ.Ε.Δ.Ετικέτες για αναζήτηση rebate


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο