Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αλλαγές στη λειτουργία του ΟΕΕ με τροπολογίαΜε τις διατάξεις της τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.» επανακαθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).

Ειδικότερα:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...
Ρύθμιση θεμάτων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Στο τρίτο προτεινόμενο άρθρο της τροπολογίας επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 1100/1980, με τον οποίο ιδρύθηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), που αποτελεί τον οργανωτικό φορέα των οικονομικών επιστημόνων της χώρας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους ιδρυτικούς σκοπούς, τους πόρους, τη δυνατότητα απουσίας των Προέδρων των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων και την εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών. Προκειμένου το Ο.Ε.Ε. να καταστεί αποτελεσματικότερο στην υλοποίηση των σκοπών του και να τεθεί τέλος σε χρονίζοντα προβλήματα, προτείνονται οι ακόλουθες επιμέρους ρυθμίσεις:

Με τις παρ. 1, 2, 3, 4, 5, και 6 τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 1100/1980. Με τις τροποποιήσεις αυτές, οι σκοποί του Ο.Ε.Ε. προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες του, βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τα μέλη του και τους λογιστές φοροτεχνικούς και του δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του δημόσιου για την εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμμετοχής ή υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, παροχής συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του και στους λογιστές φοροτεχνικούς, χρήσης των νέων τεχνολογιών σε διαδικασίες που εφαρμόζει το Ο.Ε.Ε., δημοσιότητας της δραστηριότητας των υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε., προάσπισης των συμφερόντων των μελών του, έκδοσης πιστοποιητικού επάρκειας άσκησης επαγγέλματος.

Με την παρ. 7 προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980, προκειμένου να έχει το Ο.Ε.Ε. το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν εγγραφεί ως μέλη προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο. Με τη προτεινόμενη διάταξη το Ο.Ε.Ε. προστατεύει το κύρος του και του παρέχεται η δυνατότητα να υποστηρίξει την κατηγορία ενώπιον της Δικαιοσύνης στις περιπτώσεις εγγραφής μελών του με πλαστούς τίτλους σπουδών.

Με τις παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 1100/1980 που αφορά τους πόρους του Ο.Ε.Ε., ώστε να καλύπτονται όλα τα έσοδα και να ενεργείται δίκαιη κατανομή τους. Οι προτεινόμενες πηγές εσόδων είναι απόρροια της προσαρμογής των σκοπών του Ο.Ε.Ε. στο άρθρο 2 και της κατάργησης των επαγγελματικών αδειών. Με την τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αντιμετωπίζονται προβλήματα σχετικά την νομιμότητα των εσόδων του Ο.Ε.Ε. από δραστηριότητες που δεν είχαν προβλεφθεί.

Με την παρ. 15 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα που έχουν ήδη τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή μισθού μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα να δοθεί και στους Προέδρους των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Με την εν λόγω προσθήκη οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Τμημάτων οι οποίοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα, μπορούν να ανταποκρίνονται απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις τους για την αποτελεσματική λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος.

Με την με αρ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3314) υπουργική απόφαση θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών, ο οποίος έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος. Με δεδομένο ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών τροποποιείται κάθε δύο χρόνια περίπου (τελευταία τροποποίηση 2017) καθώς και ότι κατά την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών από την έκδοσή του μέχρι σήμερα, έχουν διαπιστωθεί δυσλειτουργίες ή νομοθετικά κενά και αντιφάσεις, που η ισχύουσα διάταξη νόμου λόγω της γενικής διατύπωσής της δεν δύναται να επιλύσει. Με την παρ. 16 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 και δίνεται η δυνατότητα καθορισμού όλων των επιμέρους θεμάτων του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Ρύθμιση θεμάτων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


1. Στο τέλος της περίπτ. α' του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 (Α' 295) προστίθενται οι λέξεις «ή επί οποιουδήποτε θέματος αρμοδιότητάς του.»

2. Η περίπτ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Η προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων, η μέριμνα για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η τήρηση από τα εν λόγω πρόσωπα των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, με την επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.»

3. Η περίπτ. η' του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Η χορήγηση στα μέλη του, όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, πιστοποιητικού για την επάρκεια τους στην άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας του οικονομολογικού επαγγέλματος.»

4. Η περίπτ. θ' του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς επιμελητηρίων και σε λοιπούς συναφείς οργανισμούς, η ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, η οργάνωση και η συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.»

5. Η περίπτ. ι' του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), σε τομείς αρμοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών».

6. Μετά την περίπτ. ια' του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 προστίθενται περίπτ ιβ', ιγ', ιδ' και ιε' ως εξής:
«ιβ) Η έκδοση περιοδικών και συγγραμμάτων, η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων και η λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του και των μη μελών του, κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.. Για την ανάπτυξη των παραπάνω το Ο.Ε.Ε. δύναται να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες,
ιγ) Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
ιδ) Η παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του και στους λογιστές φοροτεχνικούς.
ιε) Η προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του με δημοσιεύσεις στα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.»

7. Στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Αν μέλος εγγράφηκε στο μητρώο μελών του Ο.Ε.Ε. προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, το Ο.Ε.Ε. διαγράφει αυτό από το εν λόγω μητρώο. Στην ποινική δίκη που αφορά την πλαστογραφία ή τη χρήση πλαστού εγγράφου του προηγούμενου εδαφίου, το Ο.Ε.Ε. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την υποστήριξη της κατηγορίας.»

8. Οι περιπτ. γ' και θ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 καταργούνται.

9. Στην περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 προστίθενται οι λέξεις «ή επαγγελματικών ταυτοτήτων»

10. Η περίπτ. η' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«η) οι κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγήσεις και δωρεές των μελών του, τραπεζών, συνεταιρισμών, οργανισμών, συλλόγων, κοινοπραξιών ή εταιρειών, ή οποιουδήποτε τρίτου,».

11. Η περίπτ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) οι κρατήσεις στις αμοιβές των ελεγκτών ΑΕ και ΕΠΕ και των οικονομολόγων μελετητών, μελών του ΟΕΕ,»

12.   περίπτ. κ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αναριθμείται σε ια'.

13. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτ. ιβ', ιγ', ιδ', ιε' και ιστ' ως εξής:
«ιβ) έσοδα από τις επιβαλλόμενες στα μέλη χρηματικές ποινές λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων,
ιγ) επιχορηγήσεις από κοινοτικούς πόρους,
ιδ) έσοδα από την καταχώριση διαφημίσεων,
ιε) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τα μέλη, λογιστές φοροτεχνικούς ή τρίτα πρόσωπα,
ιστ) έσοδα από την εκπόνηση μελετών, ερευνών για λογαριασμό φορέων του δημοσίου.»

14. Στο άρθρο 4 του ν. 1100/1980 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Η κατανομή των πόρων του Ο.Ε.Ε. γίνεται από την Κεντρική Διοίκηση με γνώμονα τις λειτουργικές ανάγκες του Επιμελητηρίου και των Περιφερειακών Τμημάτων του.»

15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 μετά τις λέξεις «Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.».

16. Η παρ. 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α' 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαμβάνει το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών, το όργανο και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, τη διευθέτηση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο