Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέες κατηγορίες πλοίων που θα βαρύνονται με το τέλος (ΤΕΠΑΗ) - Και για το 2019 η δυνατότητα έκπτωσης που χορηγείται λόγω προπληρωμής του ετήσιου τέλουςΜε τις διατάξεις της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» επέρχονται αλλαγές στο Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.).

Αναλυτικά:

- Συμπεριλαμβάνονται στα πλοία που βαρύνονται με ΤΕ.Π.Α.Η. τα παραδοσιακά πλοία καθώς και τα πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

- Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό ΤΕ.Π.Α.Η. που παρέχεται σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής αυτού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ισχύει εφόσον, μέχρι 18.5.2019, για τα ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία και μέχρι 31.5.2019, για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η. που οφείλεται για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2019.

- Δεν υποχρεούνται σε καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. για το μήνα αναχώρησης τους, πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικράτεια εντός τριών ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ...
Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013


Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α'256), προκειμένου να προσδιορίζονται ρητά τα πλοία τα οποία βαρύνονται με Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) και η έννοια των όρων «πλοίο αναψυχής», «ιδιωτικό και επαγγελματικό πλοίο», «επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο» και «παραδοσιακό πλοίο» να συμπίπτει με την έννοια που τους αποδίδεται με το ν. 4256/2014 (Α' 92), ώστε να μην καταλείπονται αμφιβολίες για το περιεχόμενο αυτών.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 επιδιώκεται να δοθεί και για το έτος 2019 στα υπόχρεα σε καταβολή ΤΕ.Π.Α.Η. πρόσωπα η δυνατότητα να ευνοηθούν από την έκπτωση που χορηγείται λόγω προπληρωμής του ετήσιου τέλους. Για τα ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία κατά το χρόνο της πρώτης εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η. την 9.5.2019, σύμφωνα με το άρθρο 10 της με αριθμ. 1210/7-11-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 5170), όπως ισχύει, η έκπτωση χορηγείται, εφόσον το σύνολο του οφειλόμενου για το 2019 τέλους για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο καταβληθεί έως την 18.5.2019. Για πλοία που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η. την 9.5.2019, η έκπτωση χορηγείται, εφόσον το σύνολο του οφειλόμενου για το 2019 τέλους για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο καταβληθεί έως την 31.5.2019.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 γίνεται αναγκαία διόρθωση ως προς το ολικό μήκος πλοίου άνω του οποίου επιβάλλεται το ΤΕ.Π Α.Η., προκειμένου η επιβολή του τέλους να συνάδει με τους ορισμούς του ν. 4256/2014.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4, ορίζεται ότι δεν καταβάλλεται ΤΕ.ΠΑ.Η. για τον μήνα αναχώρησης, εφόσον το πλοίο αναχωρεί εντός τριών ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί ΤΕ.ΠΑ.Η.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο
Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013


1. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α'256), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής;
«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα πλοία αναψυχής, ιδιωτικά και επαγγελματικά, στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και στα παραδοσιακά πλοία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4256/2014 (Α' 92) και δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.».

2. Στην περίπτ.γ της παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση δέκα τοις εκατό (10 %) παρέχεται, εφόσον, μέχρι 18.5.2019, για τα ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, και μέχρι 31.5.2019, για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η που οφείλεται για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2019.».

3. Η υποπερίπτ. αα της περίπτ.α της παρ.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 , όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«αα. για τα ολικού μήκους άνω των επτά (7) έως και οκτώ (8) μέτρα, σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά μήνα,».

4. Στην παρ. 5 του άρθρου δεκάτου τρίτου του ν. 4211/2013 ) προστίθεται περίπτ. γ ως εξής:
«γ. Πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικράτεια εντός τριών ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υποχρεούνται σε καταβολή του για το μήνα αναχώρησής τους.».


Ετικέτες για αναζήτηση ημερόπλοια αναψυχής ΤΕΠΑΗ πλοίων


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο