Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα φορολογικά κίνητρα των «Στρατηγικών Επενδύσεων»Με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.», καθορίζονται τα παρεχόμενα φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων όπως: α) η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4399/2016, β) η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, γ) η επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 12
Φορολογικά Κίνητρα


Στην παράγραφο 1 προβλέπεται το κίνητρο της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή, το οποίο προβλέπεται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, και ειδικότερα στο άρθρο 67 στο οποίο και γίνεται ρητά παραπομπή. Το κίνητρο αυτό μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν όλες οι στρατηγικές επενδύσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Με την παράγραφο 2 εισάγεται ρύθμιση που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης ενισχύσεων είτε με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, είτε με τη μορφή προσαύξησης των προβλεπόμενων συντελεστών αποσβέσεων (υπεραποσβέσεων). Ειδικά για τον κλάδο της βιομηχανίας προβλέπεται η δυνατότητα επιταχυνόμενων αποσβέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με την περίπτωση α' προβλέπεται η δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται με βάση την κλιμάκωση που αποτυπώνεται στη σχετική διάταξη. Η κλιμάκωση αυτή έχει διαμορφωθεί με κριτήριο τη δικαιότερη κατανομή της ωφέλειας σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου αλλά και σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η αξιοποίηση του συνόλου της ωφέλειας της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μπορεί να γίνει εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.

Με την περίπτωση β' προβλέπεται η δυνατότητα επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των οικείων συντελεστών του ΚΦΕ κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, τίθεται ανώτατο όριο ώστε ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Στην παράγραφο 3 ορίζεται το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες των περ. α και β παρ 2 ενώ οι εν προκειμένω όροι και προϋποθέσεις θα εξειδικεύονται με την Υπουργική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.

Στην παράγραφο 4 ορίζεται το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου οι συγκεκριμένες ενισχύσεις χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) υπ' αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισμού αυτού, οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν του εθνικού δικαίου, κατά τη γενική αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Φορολογικά Κίνητρα


1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4399/2016 (Α' 117).

2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφασή της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:
αα) Για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύφους έως και 30.000.000 ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης, και έως το ποσό των 7.500.000 ευρώ.
ββ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 30.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ παρέχεται το 80% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
γγ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 35.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ παρέχεται το 60% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
δδ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 40.000.000 ευρώ έως 45.000.000 ευρώ παρέχεται το 40% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
εε) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 45.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ παρέχεται το 20% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
στστ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από 50.000.000 ευρώ έως 100.000.000 ευρώ παρέχεται το 10% της δικαιούμενης ενίσχυσης.
ζζ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β) Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

3. Οι επιλέξιμες δαπάνες της περίπτ. α' και β' της παρ. 2 του παρόντος προσδιορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (EE) υπ' αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 20.

4. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) υπ' αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισμού αυτού, ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο