Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η «ανατομία» του ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο. Οι λίγοι χρωστούν τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα. Ποιοι φόροι μένουν απλήρωτοιΟι λίγοι χρωστούν πολλά. Η «ανατομία» του ληξιπρόθεσμου χρέους προς το δημόσιο. Ποιους φόρους χρωστάμε.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ στην έκθεση απολογισμού για το 2018:

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 01/01/2019 διαμορφώθηκε σε 104.365,0 εκατ. €. Εκ του υπολοίπου αυτού σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3.698,9 εκατ. €, ήτοι ποσοστό 3,5%. Σημειώνεται ότι, το πραγματικό, αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019, ανέρχεται σε 86.255,9 εκατ. €.

Το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος αυτού, ανήλθε την 01/01/19 σε 8,484 δισ. € και αποτελεί το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/19 (104,365 δισ. €).*

Στον ακόλουθο πίνακα 2.1.10 παρουσιάζεται αναλυτικά κατά είδος φόρου το συνολικό καθώς και το πραγματικό (αφαιρούμενων των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών) ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019.

 

Πίνακας 2.1.10: Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 01/01/2019 (σε εκατ. €)

 

Συνολικό ληξ/σμο
υπόλοιπο 01/01/2019

Πραγματικό ληξ/σμο
υπόλοιπο 01/01/2019

 

 

ΑΝΛΓ (%)

Άμεσοι φόροι

22.911,2

21.099,3

22,0%

Άλλοι άμεσοι φόροι

331,2

331,2

0,3%

Εισόδημα

19.274,9

17.481,3

18,5%

Ειδικές κατηγ. εισοδ.

52,0

52,0

0,0%

Φόροι στην περιουσία

2.771,6

2.770,4

2,7%

Πρόστιμα άμεσοι

156,4

141,0

0,1%

Έκτακτοι άμεσοι

275,2

273,9

0,3%

Λοιποί άμεσοι φόροι

49,9

49,5

0,0%

Έμμεσοι φόροι

28.749,0

23.644,3

27,5%

Άλλοι έμμεσοι φόροι

43,3

29,2

0,0%

ΦΠΑ

22.746,7

19.096,8

21,8%

Μεταβ. & συγκ. κεφ.

104,9

104,6

0,1%

Τέλη & χαρτόσημα

338,0

335,7

0,3%

Φόροι κατανάλωσης

229,5

228,0

0,2%

Λοιπές εισφορές

78,0

72,9

0,1%

Ειδικοί φόροι καταν.

2,6

2,3

0,0%

Έμμεσοι υπέρ τρίτων

306,7

298,7

0,3%

Τέλη κυκλοφορίας

372,1

371,1

0,4%

Πρόστιμα εμμέσων φόρ.

4.456,8

3.034,6

4,3%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

70,5

70,5

0,1%

Μη φορολογικά έσοδα

49.817,8

38.799,7

47,7%

Άλλα μη φορολογικά

0,1

0,1

0,0%

Μισθώματα

163,7

160,7

0,2%

Υπηρεσίες

68,7

68,2

0,1%

Δικαστικά έξοδα

1.682,3

1.344,3

1,6%

Αχρεωστήτως καταβλ.

1.071,7

1.071,0

1,0%

Πρόστιμα ΚΒΣ

33.540,9

22.888,3

32,1%

Δάνεια

11.868,5

11.865,6

11,4%

Υπέρ διαφόρων τρίτων

228,2

227,8

0,2%

Λοιπά πρόστιμα μη

1.191,0

1.170,9

1,1%

Παράβολα

2,8

2,8

0,0%

Λοιπά μη φορολογικά

2.880,9

2.708,1

2,8%

Καταλογισμοί

1.693,3

1.618,1

1,6%

Δασμοί

2,2

1,9

0,0%

Τέλη & πρόστιμα τελών

456,2

361,3

0,4%

Ακάλυπτες επιταγές

4,5

4,5

0,0%

Λοιπά μη-φορολογικά

724,7

722,3

0,7%

Τελωνειακές εισπράξεις

6,2

4,4

0,0%

Σύνολο

104.365,0

86.255,9

100,0%

 

*Ως «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ορίζεται το πλέον εισπράξιμο μέρος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου το οποίο:
• Δεν περιλαμβάνει οφειλές εκτός προϋπολογισμού (0,028 δισ. €).
• Δεν περιλαμβάνει υπόλοιπα ποσού βασικής οφειλής άνω του 1,5 εκατ. € (9,589 δισ. €).
• Δεν περιλαμβάνει οφειλές προ της 01/01/15 (47,841 δισ. €).
• Δεν περιλαμβάνει χρέη σε αναστολή είσπραξης και οφειλές χαρακτηρισμένες ως ανεπίδεκτες είσπραξης (0,112 δισ. €).
• Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων: 25. Λοιπές εισφορές, 27. Έμμεσοι υπέρ τρίτων, 31. Μισθώματα, 32. Υπηρεσίες, 35. Πρόστιμα Κ.Β.Σ., 36. Δάνεια, 37. Υπέρ διαφορών τρίτων, 38. Λοιπά πρόστιμα μη φορολογικά, 39. Παράβολα, 41. Καταλογισμοί και 49. Λοιπά μη φορολογικά (7,099 δισ. €).
• Δεν περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες οφειλετών: (α) πτωχοί, (β) ΔΕKO, (γ) μηδενικά - προσωρινά Α.Φ.Μ. και (δ) υπό εκκαθάριση (31,212 δισ. €).
 

Σχετικά με την παλαιότητα του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 104.365,0 εκατ. € της 01/01/2019 παρατηρούνται τα ακόλουθα:
 

-ποσοστό 83,3% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο έως 30/11/2016
-ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.
 

Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ποσοστό:

-47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.)
-27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)
-22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)
-2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.

Όσον αφορά στις κατανομές ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019 παρατηρείται ότι:

- ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5 χιλ. €, διακρατούν το 2,4% (2.465,8 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019,

- ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100 χιλ. €, διακρατούν το 89,5% (93.378,0 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019

- στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5 χιλ. € έως 100 χιλ. €, ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8.521,2 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019.

 

Στον πίνακα 2.1.11 παρουσιάζεται αναλυτικά, ανά κατηγορία ποσού το πλήθος των οφειλετών και το αντίστοιχο συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Πίνακας 2.1.11: Πλήθος οφειλετών και ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (σε εκατ. €) ανά κατηγορία ποσού

Κατηγορία ποσού σε €

Πλήθος οφειλετών

ΑΝΛΓ (%)

Ληξ/σμο υπόλοιπο

ΑΝΛΓ (%)

Πραγματικό ληξ/σμο υπόλοιπο

ΑΝΛΓ (%)

- 10

536.330

13,2

0,9

0,0

0,9

0,0%

10-50

338.072

8,3

9,8

0,0

9,8

0,0%

50-500

1.344.749

33,1

296,1

0,3

296,1

0,3%

500-2.000

944.602

23,2

917,1

0,9

917,1

1,1%

2.000-3.000

190.945

4,7

468,5

0,4

468,4

0,5%

3.001-5.000

199.765

4,9

773,4

0,7

773,4

0,9%

5.001-10.000

210.589

5,2

1.475,4

1,4

1.474,7

1,7%

10.001-20.000

131.016

3,2

1.833,9

1,8

1.832,7

2,1%

20.001-50.000

91.438

2,2

2.821,6

2,7

2.817,0

3,3%

50.001-100.000

34.367

0,8

2.390,4

2,3

2.378,3

2,8%

100.001-150.000

12.283

0,3

1.494,4

1,4

1.481,6

1,7%

150.001-300.000

12.577

0,3

2.626,0

2,5

2.588,0

3,0%

300.001-1.000.000

10.003

0,2

5.295,2

5,1

4.981,0

5,8%

1.000.001-1.500.000

1.971

0,0

2.395,4

2,3

2.113,7

2,5%

1.500.001-10.000.000

4.810

0,1

17.866,0

17,1

15.308,7

17,7%

10.000.001-100.000.000

1.154

0,0

29.547,3

28,3

19.545,0

22,7%

100.000.001 -

79

0,0

34.153,7

32,7

29.269,5

33,9%

Σύνολο

4.064.750

100

104.365

100

86.255,9

100%

 

 

0-500 2,219,151.00 306,800,000.00 0.29%
500-10.000 1,545,901.00 3,634,400,000.00 3.48%
10.001 - 100.000.000 299,698.00 100,417,900,000.00 96.22%
       
  4,064,750.00 104,359,100,000.00  

 

 

«Παλαιό» ληξιπρόθεσμο χρέος

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 01/12/2017 ανήλθε σε 99.788,9 εκατ. €.
Σχετικά με την παλαιότητα του εν λόγω συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου των 99.788,9 εκατ. € της 01/12/2017 παρατηρούνται τα ακόλουθα:
- ποσοστό 50,2% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο έως 30/11/2012 και
- ποσοστό 49,8% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2012 έως 01/12/2017.
 

«Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος

Το συνολικό «νέο» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της περιόδου 01/12/2017-30/11/2018 ανήλθε σε 10.942,6 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,4% σε σχέση με το συνολικό «νέο» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (12.930,7 εκατ. €) της περιόδου 01/12/2016-30/11/2017.
Έναντι αυτού του συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου υπολοίπου:
- οι εισπράξεις 2018 ανήλθαν σε 2.640,1 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,4% σε σχέση με το 2017 (2.434,6 εκατ.€)
- ο δείκτης είσπραξης του έτους 2018 ανήλθε σε 25,0%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη είσπραξης (19,1%) του έτους 2017. 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο