Ειδήσεις Επισημάνσεις

Δεν οφείλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κατά την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 ν. 1828/1989 και του αφορολόγητου αποθεματικού επιχορηγήσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 ν. 3299/2004, επειδή αποτελεί (και) εν στενή έννοια φόρο εισοδήματος κατά τον Κ.Φ.Ε. - ΣΟΛ ΑΕΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2019 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr

ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν. 1828/1989 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν. 3299/2004, ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ (ΚΑΙ) ΕΝ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει κεφαλαιοποιήσει στο φορολογικό έτος 2018 τα παρακάτω αποθεματικά:

α) Αφορολόγητο αποθεματικό επιχορηγήσεων Ν.3299/2004 (Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του και πληρώθηκε φόρος εισοδήματος με συντελεστή 9,66% (29%/3), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004).

β) Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989, που σχηματίσθηκε το 2000, χωρίς να έχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 και το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017.

Ερωτάται αν οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, είναι υπόχρεοι για καταβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα της περίπτωσης αυτής.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα σας είναι η εξής:

Στην ΠΟΛ.1042/2015 με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)» αναφέρονται και τα εξής:

«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'), οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων θεωρείται γενικά εισόδημα από κεφάλαιο.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθε-ματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

3. Με βάση τα ανωτέρω, στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές,

Στην έννοια της διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, των αποθεματικών που δεν υπάγονται στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, καθώς και των αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)…»

Στην παρ. 6 του άρθρου 8 Ν. 3299/2004 ορίζονται τα εξής:

«6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10.

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος , ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό.
…………

Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (σ.σ. νυν άρθρο 47 Ν. 4172/2013), ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης».

Στην ΠΟΛ.1059/2015 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013» επισημάνθηκε ότι, ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν τη φορολογική μεταχείριση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών συνεχίζουν να ισχύουν (π.χ. παρ. 6 άρθρου 8 Ν. 3299/2004):

Για την κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 Ν. 1828/1989 έχουν δοθεί οδηγίες με την ΠΟΛ 1154/2001.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, όταν πρόκειται για Α.Ε., αυτή υποχρεούται να κεφαλαιοποιήσει (σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920) το υπόψη αποθεματικό και κατά συνέπεια είτε να εκδώσει και να χορηγήσει δωρεάν, στους μετόχους της, τις μετοχές, που αντιστοιχούν στον καθένα, είτε να αυξήσει την ονομαστική αξία των ήδη υφιστάμενων μετοχών, χωρίς αυτή η κεφαλαιοποίηση να δημιουργεί φορολογική υποχρέωση στην ίδια την Α.Ε. ή στους μετόχους της, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ε.5305/203/ΠΟΛ.133/1988, 1028579/10072/ΠΟΛ.1062/1989 κ.λπ.).

Με το άρθρο 353 του Ν. 4512/2018 προστέθηκαν στον Ν. 4172/2013 τα άρθρα 71Β και 71Γ, που αναφέρεται στην κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών και ΕΠΕ

Στην συνέχεια εκδόθηκε η ΠΟΛ.1145/2018 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων αυτών.

Στις παραγράφους 1, 2 και 3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου των άρθρων 71Β και 71Γ αναφέρεται ότι με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των αναπτυξιακών νόμων (ενδεικτικά Ν.3299/2004, Ν.2601/1998 και Ν.1262/1982), με την προϋπόθεση τήρησης και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου και την πληρωμή από την εταιρεία του προβλεπόμενου για κάθε περίπτωση φόρου, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας και των μετόχων ή εταίρων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν. Ωστόσο, οι μέτοχοι – εταίροι (φυσικά πρόσωπα) είναι υπόχρεοι για καταβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα της περίπτωσης αυτής, καθόσον η τελευταία δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος (σχετ. η 130/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Α΄ Τακτικής Ολομέλειας).

Τέλος, στην ίδια ΠΟΛ. επισημάνθηκε ότι, σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αποθεματικών στα οποία εμφανίζονται επιχορηγήσεις, που έχουν εισπράξει επιχειρήσεις με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.3299/2004, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ Ν. 4172/2013, αλλά οι ειδικότερες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004.

Στην παρ. 1 του άρθρου 43Α Ν. 4172/2013 «Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα» ορίζονται τα εξής:

«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό…»

Η απόφαση του ΣτΕ 2465/2018 έκρινε το ζήτημα εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος ή, τουλάχιστον, φόρο «χαρακτήρος ουσιαστικώς παρομοίου» με φόρο επί του εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΣΑΔΦ μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην 5η σκέψη της ΣτΕ 2465/2018 κρίνεται ότι ο έκτακτος ή μη χαρακτήρας του εν λόγω φόρου (που είναι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης) δεν ασκεί επιρροή στην υπαγωγή του στην έννοια του κατά την ΣΑΔΦ φόρου.

Περαιτέρω, στην 7η σκέψη διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

«7. Επειδή, η ένδικη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 συνιστά φόρο, με βάση επιβολής το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα των βαρυνόμενων φυσικών προσώπων, ο οποίος θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας (βλ. Ολομ. ΣτΕ 2563/2015). Ο φόρος αυτός επιβλήθηκε διαδοχικά στα (άνω των 12.000 ευρώ) εισοδήματα των φυσικών προσώπων που προέκυψαν κατά τις χρήσεις (φορολογικά έτη) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015. Επομένως, κατά το ένδικο φορολογικό έτος (2015), η επίμαχη εισφορά ήδη επιβαλλόταν συνεχόμενα επί έξι (συναπτά) φορολογικά έτη, με συνέπεια να μην μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “έκτακτη” ή προσωρινή, χωρίς να ασκεί επιρροή, από την άποψη αυτή, το στοιχείο ότι με το ν. 4334/2015 επήλθαν οι προαναφερόμενες μεταβολές ως προς τα κλιμάκια (εισοδήματος της βάσης) επιβολής της και τους εφαρμοστέους συντελεστές. Άλλωστε, ο χαρακτήρας της εν λόγω εισφοράς ως “τακτικού”/συνήθους φόρου επί του εισοδήματος επιβεβαιώνεται από την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 43Α), την επιβολή της για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 και την προβλεπόμενη στο νόμο επιβολή της για τα επόμενα (του 2017) φορολογικά έτη, χωρίς χρονικό όριο. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 5, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 συνιστά φόρο ο οποίος, τουλάχιστον όσον αφορά το ένδικο φορολογικό έτος 2015, εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου Ι της ΣΑΔΦ.»

Και ακολούθως:

«10. (…) η προσφεύγουσα άσκησε (…) ενδικοφανή προσφυγή, με την οποία προέβαλε, ιδίως, ότι, βάσει του άρθρου 42 παρ. 8 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 7 (VII) της ΣΑΔΦ, η παραπάνω ωφέλεια [:υπεραξία από πώληση μετοχών] δεν υπέκειτο σε οποιονδήποτε φόρο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, η οποία συνιστά φόρο επί του εισοδήματος ή φόρο με “χαρακτήρα ουσιαστικώς παρόμοιο” με το φόρο εισοδήματος. Η ως άνω ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε με την ήδη προσβαλλόμενη 790/12.4.2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, κατ’ επίκληση των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4305/2014, της παρ. 8 του άρθρου 42 του ΚΦΕ, του άρθρου I της ΣΑΔΦ (ν.δ. 2732/1953) και των γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ 130/2017 και ΝΣΚ 13/2018 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), με την αιτιολογία ότι “δεν υπάρχει απαλλακτική διάταξη για τη μη επιβολή [της ένδικης εισφοράς] επί της υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών”. Εξάλλου, με τη γνωμοδότηση ΝΣΚ 130/2017 του ΝΣΚ έγινε δεκτό ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος, ενώ η γνωμοδότηση 13/2018 του ΝΣΚ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ίδια εισφορά δεν εμπίπτει στην κατηγορία των “όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων” που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους. Από το συνδυασμό των προηγουμένων προκύπτει ότι η ενδικοφανής προ-σφυγή της προσφεύγουσας απορρίφθηκε κατ’ ουσίαν με την αιτιολογία (α) ότι η απαλλακτική διάταξη του άρθρου 42 παρ. 8 του ΚΦΕ αναφέρεται στο φόρο εισοδήματος, όχι και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και (β) ότι η ένδικη εισφορά δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος ή φόρο ουσιωδώς παρόμοιο με το φόρο εισοδήματος, με συνέπεια να μην τυγχάνει εφαρμογής η ΣΑΔΦ (συμπεριλαμβανομένης και της διάταξης του άρθρου VII αυτής).

11. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή δεν πλήττεται η ως άνω πρώτη αιτιολογία (υπό στοιχ. α) της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία, άλλωστε, συνάδει προς όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 9.

12. Επειδή, με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης προσφυγής προβάλλεται ότι η ως άνω δεύτερη (υπό στοιχ. β) αιτιολογική βάση της απόρριψης της προαναφερόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ενέχει εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 1 της ΣΑΔΦ, το οποίο αφορά και στην ένδικη εισφορά. Σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 7, ο λόγος αυτός είναι βάσιμος. Συνεπώς, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση του έτερου προβαλλόμενου λόγου προσφυγής».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα εξής:

1. Η κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 Ν. 1828/1989 έχει την έννοια της διανομής κερδών και ο μέτοχος θεωρείται ότι λαμβάνει εισόδημα σε είδος (μετοχές) με την μορφή μερισμάτων, ανεξάρτητα εάν η εταιρεία που προβαίνει στην κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού είναι εισηγμένη ή μη στο χρηματιστήριο. Ίδια φορολογική αντιμετώπιση, για το μέτοχο, ισχύει και στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης της επιχορήγησης της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004, η οποία αν και, ως κρατική ενίσχυση, έχει σχηματισθεί ως αφορολόγητο αποθεματικό από νομοθετική διάταξη και όχι από τα κέρδη της εταιρείας, μπορεί όμως, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο αναπτυξιακός νόμος, να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και σε κάθε περίπτωση, ως άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό, θεωρείται για τον μέτοχο εισόδημα σε είδος (μετοχές) με την μορφή μερισμάτων.

2. Το παραπάνω εισόδημα σε είδος (μετοχές) με την μορφή μερισμάτων λαμβάνεται ελεύθερο φόρου μερίσματος και εντάσσεται στην κατηγορία του εισοδήματος από κεφάλαιο.

3. Η απόφαση του ΣτΕ 2465/2018 (που εκδόθηκε μεταγενέστερα από την ΠΟΛ.1145/2018) δεν περιορίστηκε στην κρίση ότι η εισφορά αλληλεγγύης υπάγεται εν γένει στην έννοια του φόρου εισοδήματος ή του ουσιωδώς παρόμοιου με αυτόν φόρου σύμφωνα με την οικεία ΣΑΔΦ, αλλά έκρινε ειδικότερα ότι υπάγεται στην εν γένει έννοια κατά την ΣΑΔΦ διότι αποτελεί (και) εν στενή εννοία φόρο εισοδήματος κατά τον Κ.Φ.Ε.

Σημειώνουμε ότι το ΣτΕ είναι το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, του οποίου η νομολογία (οι αποφάσεις) δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε από τη Διοίκηση ούτε από τους διοικούμενους και οι αποφάσεις του καθίστανται απρόσβλητες. Στους όρους «νομολογία» ή «αποφάσεις» περιλαμβάνονται τόσο το διατακτικό μιας απόφασης όσο και η μείζων σκέψη της απόφασης αλλά και οι παρεμπίπτουσες κρίσεις της.

Επομένως, βάσει του σκεπτικού της μεταγενέστερης απόφασης του ΣτΕ 2465/2018, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης αποτελεί (και) εν στενή εννοία φόρο εισοδήματος κατά τον Κ.Φ.Ε., δεν έχει εφαρμογή για το εισόδημα της περίπτωσης του ερωτήματος, η ΠΟΛ.1145/2018 (που στηρίχθηκε στην 130/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Α΄ Τακτικής Ολομέλειας) σχετικά με την καταβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μετόχους (φυσικά πρόσωπα) επειδή:

- η μεν κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού επιχορηγήσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 Ν. 3299/2004 και η καταβολή του φόρου εισοδήματος, που προβλέπεται από τις εν λόγω διατάξεις, εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων για το πιο πάνω αποθεματικό,

- η δε κεφαλαιοποίηση του αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 Ν. 1828/1989, δεν δημιουργεί φορολογική υποχρέωση στην ίδια την Α.Ε. ή στους μετόχους της, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


Νομοθεσία - Νομολογία
ΠΟΛ.1042/2015
ΣτΕ 2465/2018
Άρθρο 43Α Ν. 4172/2013
ΠΟΛ.1154/2001
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο