Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας - Στο Καφενείο των Λογιστών
Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης TaxheavenΚαλημέρα και Χρόνια Πολλά. «Ως πότε παλικάρια να ζούμεν στα στενά ….. »


 


Εδώ στο «Καφενείο των Λογιστών – Η Λογιστική Διαφορά », κατόπιν σχετικής απαίτησης έφερα την Τσιγγάνα, με την οποία συνεργάζομαι στις Προβλέψεις. Είπε :

α) Σχετικά με την έναρξη των δηλώσεων Φυσικών Προσώπων : Θα αρχίσουν την Εβδομάδα, που θα υπάρχουν « Χαιρετισμοί ».

β) Σχετικά με την έναρξη των δηλώσεων Νομικών Προσώπων : Θα αρχίσουν λίγο πριν το Πάσχα.

γ) Σχετικά με την Παράταση για την υποβολή Συγκεντρωτικών Δηλώσεων, θα δοθεί τις τελευταίες μέρες (-α).

δ) Σχετικά με την πλατφόρμα των «νωπών και ευαλλοίωτων», δεν θα λειτουργήσει ουσιαστικά ποτέ.

ε) Σχετικά με την πλατφόρμα των «πραγματικών δικαιούχων», η οποία βάσει του Ν. 4557/2018 «Ξέπλυμα Χρήματος», Αρθρο 20. Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ,  έπρεπε να λειτουργεί από 31/1/2019, θα λειτουργήσει όποτε μπορέσει η Υπηρεσία.

Επίσης η ίδια Τσιγγάνα για τον ν.4557/2018 είχε πει : « Θα πάτε πολλοί φυλακή». Το άκουσε ένας φίλος εκεί στο Καφενείο και είπε για την περιπέτεια ενός γνωστού του Λογιστή, που ο πελάτης του ( κατηγορούμενος για εγκληματικές ενέργειες ) κάλυπτε το « Πόθεν Έσχες» με κέρδη από Προπατζίδικο και τον βοηθούσε ο Λογιστής….

Από τα τραπέζι στο βάθος (εκεί κάθονταν μόνο οι παλιοί λογιστές, όσοι είχαν συμπληρώσει  δήλωση «Φόρου Κύκλου Εργασιών ( Φ.Κ.Ε.)»   ), μας φώναξαν να μας κεράσουν, κάποιοι  ήξεραν την Τσιγγάνα από παλιά….

ΥΓ. :  Στα Καφενεία ακούς πολλά και διάφορα…

 

⥢⥤

 

1)    Η Επανάσταση του 1821 –  Τα Έσοδα και τα Έξοδά της – « εν αρχή ην η φορολόγηση».

[ « δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων» (Το χρήμα είναι αναγκαίο, χωρίς αυτό τίποτε δε γίνεται από όσα πρέπει)

Δημοσθένης ].


Στο άρθρο :  Η φορολογία κατά την διάρκεια της Επανάστασης (1821-1829). [«Δεκάτη», «Τριτοδέκατο», «Χρηματολογία» και «Συνεισφορές»], γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και αυτής της πλευράς.

 

 Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας της Εποχής :
«Κύριε Αντωνόπουλε, Κατά την διαταγής των ανωτέρων μας σε προστάζομεν όπως έως αύριον πέμπτης λίαν πρωί συνεισφέρεις προς ημάς προς βοήθειαν του γένους και της κοινής κάσας γρόσια τρεις χιλιάδες πεντακόσια. Απελθούσης δε της διορίας διπλασιάζονται έως διάστημα εξ ωρών και μετά ταύτα θάνατος ή παιδεία εις τον απειθή και παρήκοον……»

Συνοπτικά είχαμε :

Προθεσμία Καταβολής : 1 ημέρα.

Υπέρβαση της  Προθεσμίας  έως έξη ώρες  : Ποινή διπλασιασμός της οφειλής.

Υπέρβαση της  Προθεσμίας  άνω των έξη ωρών  : Ποινή «Θάνατος» ή «παιδεία εις τον απειθή και παρήκοον ( δηλ.  βασανιστήρια ) ».

Αν έχετε χρόνο και ενδιαφέρον, μελετήστε τις πηγές του άρθρου (ιδίως την πρώτη) .

Δείτε αναφορά :  https://sarantakos.wordpress.com/2016/03/24/1821-6/


 

 

[ Από τον Πίνακα Ανακοινώσεων ]

 

⥢⥤

 

2)    Νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων .

 

Δείτε το αναλυτικό και εμπεριστατωμένο άρθρο :

Νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, καθώς και οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62, στις αμοιβές δικηγόρων της περίπτωσης α’ και μερισμάτων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 που αποκτώνται από την 1 Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω TAXISnet και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία. 

Σχετικές αποφάσεις :⥢⥤

3)    Χαρτόσημο – Ζει και Βασιλεύει .

Ε.2045/2019 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου [ Δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ εγκλήματα φοροδιαφυγής ]

 

Επίσης, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/1997 παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.2523/1997 (179 Α') σύμφωνα με τις οποίες, σε καμία περίπτωση τα τέλη χαρτοσήμου δεν θεωρούνται φόροι παρακρατούμενοι ή επιρριπτόμενοι, ανεξάρτητα από τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής αυτών (βλ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ - Άρθρο 1 - Πρόσθετοι φόροι - Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ). Η παραπάνω πάγια θέση της Διοίκησης, επαναλήφθηκε στην με αριθ. ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017 εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε με αφορμή παρασχεθείσες διευκρινίσεις για την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ., στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου (σχετ. και η αρ. 147/2016 Γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γ.Γ.Δ.Ε.).
Κατόπιν των προεκτεθέντων, τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο
άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 55Α και στην παρ.1 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Δ.

 

Άρθρα Νέα προσέγγιση για τα τέλη χαρτοσήμου άτυπου δανείου από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών  (  του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου (δικηγόρου της Artion A.E.))

 

Με βάση την απόφαση,  (υπ’ αριθ. 259/2019 ΔΕΔ Θεσ/νικης), η έννοια του άτυπου δανείου, για το οποίο δεν καταλογίζονται τέλη χαρτοσήμου, περιορίζεται στην καταβολή αυτού με μετρητά και χωρίς έγγραφη συμφωνία, διότι εάν η κατάθεση του ποσού γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό και κριθεί υπό του ελέγχου ότι πρόκειται για δάνειο τότε θεωρείται ότι έχει τηρηθεί ο έγγραφος τύπος και συνεπώς καταλογίζονται τέλη χαρτοσήμου.


 

« Το Αθανασιάδειον καφενείο στο  Πλωμαρί, κτίστηκε το 1902, ώστε με τα εισοδήματα που θα προέκυπταν από την λειτουργία του να ενισχύοντο τα σχολεία. Το μέγεθος του χώρου συνέβαλε ώστε στο καφενείο αυτό να μπορούν να γίνονται λαϊκές συνελεύσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις περιοδευόντων θιάσων ή κινηματογραφικές προβολές….»

( Πηγή : https://www.athensmagazine.gr/article/deco/travel/266992- s )

 

⥢⥤

 

4)    Εκλογές – Α.Φ.Μ – Λογιστικά Βιβλία [ Καλή Επιτυχία στους συναδέλφους Υποψήφιους ] .

 

20221/2019 Α.Φ.Μ. Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμών

Για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. γραπτή δήλωση, στην οποία αναγράφονται:
- η επωνυμία του συνδυασμού και
- το όνομα του επικεφαλής.
Υποβάλλεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον οριζόμενο από αυτόν ως διαχειριστή (άρθ. 8 του ν. 3870/2010).

Η  προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

 

20211/2019 Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών

Υποχρεούνται, στην τήρηση ειδικού βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλα  τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά την προεκλογική περίοδο.
Το βιβλίο εσόδων - εξόδων θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από την αρμόδια Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας, προκειμένου για τις περιφερειακές εκλογές και από την Α΄ Δ.Ο.Υ. της έδρας του οικείου δήμου, για τις δημοτικές εκλογές.


Εκεί στο «Καφενείο», ένας παλιός Λογιστής είπε : «Όταν λέει καταχωρούνται όλα εννοεί όλα, για όσα υπάρχουν Παραστατικά. Όσα δεν έχουν παραστατικά ( δηλαδή όλα από τα όλα), δεν μπορούν να καταχωρηθούν σύμφωνα με τους βασικό κανόνα των Ε.Λ.Π [ άρθρο 5, παρ.5.» Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια).»  ]»

 

⥢⥤

 

5)    Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με  «Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα» - « Ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Λογιστής».

 

Να τα λέμε και αυτά : Η Τσιγγάνα, είχε πέσει μέσα στην πρόβλεψη της για παράταση του χρόνου υποβολής ( Βλέπε ανάρτηση στο f/b του πολέμιου αυτής της πλατφόρμας [ την έχει χαρακτηρίσει «άχρηστη» ]  Κ.Ι. Νιφορόπουλου 

( https://www.facebook.com/kostas.niforopoulos 11 Μαρτίου )

 

 

(Ανακοίνωση από Παράρτημα του Καφενείου στην Θεσσαλία )

 

Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: Πρακτικά θέματα καθημερινής χρήσης ( του Γεώργιου  Θωμ. Παπαδημητρίου )

 

 • Υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων, έχουν όλοι όσοι παράγουν και πουλάνε τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα
 • Αναρτώνται όλα τα τιμολόγια, ανεξάρτητα εάν είναι επί πιστώσει, μετρητοίς, ή προεξοφλημένα.
 • Μέχρι τις 15.06.19, οι παραγωγοί των νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα, όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 15.02.19 και μετά. Όλα, ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί ή όχι.
 • Ο παραγωγός κλικάρει μόνο το/τα τιμολόγια που είναι ανεξόφλητα. Εφόσον δεν προβεί σε καμία τέτοια ενέργεια, τότε όλα τα τιμολόγια θεωρούνται εξοφλημένα.

 

⥢⥤

 

6)    Φορολογικά Θέματα και Αποφάσεις.

 

Έντυπο Ν: Ανακοίνωση ΑΑΔΕ για την υποβολή του με τις διατάξεις του ν. 4512/18 (Φορολογικά κίνητρα)


Το έντυπο Ν μπορεί να υποβληθεί με τις διατάξεις του N.4512/2018.
Σημείωση Taxheaven: Με το νόμο 4512/18 προστέθηκε το έβδομο μέρος [άρθρα 71Α (Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας), 71Β (Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών) και 71Γ (Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.)] στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013)

 

Γιώργος Χριστόπουλος στην ΕΡΤ1: Επίδομα στέγασης - 12 ερωτήσεις που θέλουν απαντήσεις για να λυθούν «γρίφοι» και «παγίδες» από τους δικαιούχους

Αναλυτικά και κατατοπιστικά.

Συναφές :

ΠΟΜΙΔΑ: Επιστολή με θέμα «Επίδομα ενοικίου: Τέλος στα πρόστιμα 100€ σε βάρος των ιδιοκτητών κατοικιών!»

 

 

⥢⥤

 

 

 

[ Γκράφιτι, εντός του χώρου του Καφενείου  ]

 

⥢⥤

 

7)    Εργατικά - Ασφαλιστικά.

 

Η εορτή της 25ης Μαρτίου – Αμοιβή  ( του Ανδρέα Κ. Σακελλαριάδη ) και

Αμοιβή εργασίας την 25η Μαρτίου - Δελτίο τύπου Υπ. Εργασίας και

ΓΣΕΕ: Αμοιβή αργίας 25ης Μαρτίου

►  ΕΛΕΠΑ: «Άδειες ή bonus - Ποια η διαφορά;»

Από 22/3, οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2019

Εισφορές επιστημόνων στο ΕΤΕΑΕΠ: Δελτίο τύπου Υπ. Εργασίας

ΕΦΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας Μη μισθωτών

Διαδοχική ασφάλιση, αξιοποίηση παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης: Επισημάνσεις για τη νέα εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας

Απασχόληση συνταξιούχων: Δεν ισχύει το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις πρακτικής άσκησης ή μαθητείας

Όλα τα δικαιολογητικά για την έναρξη ή τη διακοπή ασφάλισης μη μισθωτών στο ΕΤΕΑΕΠ

⥢⥤

 

8)    Σ.ΛΟ.Τ – Ε.Λ.Τ.Ε  

 

ΣΛΟΤ 336/2019. Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

 

Οδηγίες σχετικά με την αναγωγή παρέχονται από την παράγραφο 2.12 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του νόμου 4308/2014 της Ε.Λ.Τ.Ε στην οποία αναφέρονται: ……. Υπενθυμίζεται ότι το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε παρόμοια ερώτηση κατάταξης νεοϊδρυθείσας εταιρείας με κριτήριο το μέγεθος (Α.Π. 822 ΕΞ 17.5.2016 και Α.Π. 1005 ΕΞ 17.7.2018).

 


ΣΛΟΤ 186/2019  Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων

 

Συνεπώς, με μέτρο τις 21 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας του καθηγητή και τις 4,2 ώρες ημερησίως (21 / 5 = 4,2), οι οποίες αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, θα εξετάζεται η διάρκεια της σύμβασής του, κατά το διδακτικό έτος, οπότε θα προκύπτει η συμμετοχή του στον υπολογισμό των ισοδύναμων μονάδων ετήσιας απασχόλησης.

 


ΣΛΟΤ 352/2019. Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 18.1.12 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του Ν 4308/2014: «Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιμετρούνται στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. ..»……………

 


ΣΛΟΤ 358/2019 Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ

 

Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται από τις σχετικές διατάξεις, ότι η δυνατότητα αυτή, δηλαδή η συνέχιση της χρήσης του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, αφορά αποκλειστικά το σχέδιο των λογαριασμών, ήτοι την ονομασία, το περιεχόμενο, την λειτουργία και την συνδεσμολογία, δεδομένου ότι οι κανόνες αποτίμησης και τα υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων του ΕΓΛΣ, έχουν οριστικά καταργηθεί, δια της υποχρεωτικής εφαρμογής, εφεξής, των σχετικών ρυθμίσεων του Ν 4308/2014.

 

ΣΛΟΤ 163/2019. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92

 

Από τις διατάξεις του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν προκύπτει κάποια συγκεκριμένη αντιμετώπιση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Ν 2065/1992. Δεδομένου ότι ο Ν 2065/1992, πέραν των κυρώσεων του άρθρου 56 του ΚΝ 2190/1920, δεν ορίζει την περαιτέρω τύχη της διαφοράς αναπροσαρμογής, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης κεφαλαιοποίησης, ενώ ο μοναδικός επιτρεπόμενος λογιστικός χειρισμός της, είναι η κεφαλαιοποίησή της, έχουμε την γνώμη ότι έστω και εκπρόθεσμα αυτή μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 56 του ΚΝ 2190/1920. Παρά ταύτα, αρμόδιο να παράσχει αυθεντική ερμηνεία του άρθρου 23 του Ν 2065/1992, είναι το Υπουργείο Οικονομικών.[ Από τον παλιό Πίνακα Ανακοινώσεων ]

⥢⥤

 

9)    Αρθρογραφία  

 

Πότε παρέχονται απαλλαγές από τον ΦΠΑ στις ναυλώσεις πλοίων και εκμισθώσεις αεροσκαφών - κρουαζιέρες ( του Φώτη Τσιατούρα )

Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση του θέματος.

 

Το ζήτημα της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων ( του Νασόπουλου Α. Αντώνιου )

Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση του θέματος.

 

Γρίφος η έννοια των δικαιωμάτων ( της Τατιάνας Ψαριανού)


Για να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος και την αναγκαιότητα της περαιτέρω αποσαφήνισης των σχετικών διατάξεων ή της ανάθεσης των υποθέσεων αυτών σε πλέον ειδικούς υπαλλήλους του υπουργείου, θα αναφέρουμε μόνο την περίπτωση της μίσθωσης ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μαζί με τον απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμό (μπάρες, κ.λπ.), καθώς και την άδεια λειτουργίας του………. Συνεπώς, από τη μίσθωση του γκαράζ (χώρου, εξοπλισμού, άδειας λειτουργίας), δεν προκύπτει κάποιο δικαίωμα - και κακώς απαιτήθηκε από το Δημόσιο -, αφού πρόκειται για μια «μικτή σύμβαση» μίσθωσης, όπου, μαζί με την ενοικίαση του χώρου και του εξοπλισμού, ενοικιάζεται και η εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

⥢⥤

 

10)                        Το «μέλλον» είναι Ηλεκτρονικό [ και στα Τσιγάρα και στα Βιβλία και στην Αγάπη (;!) ]...

 

Ηλεκτρονικά βιβλία από…. την πλευρά του λογιστή-φοροτεχνικού ( Σταματάκης Στέλιος, Λογιστής - Φοροτεχνικός αντιπρόσωπος της ΕΛΦΕΕ Ρόδου στην ΠΟΦΕΕ)

 

Στην κεντρική ομιλία στο πλαίσιο του 10ου Tax Forum ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κος Γ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στην ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων……

(Η πρόταση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου) …..Η ΠΟΦΕΕ με την σειρά της συμμετείχε στην διαβούλευση των ηλεκτρονικών βιβλίων και έθεσε κάποιες προϋποθέσεις:…..

Σκεπτόμενος, με βάση αυτά που διαβάζουμε, θέτω κάποια πρώτα ζητήματα της καθημερινής εργασίας ενός λογιστικού - φοροτεχνικού γραφείου. Ποιες θα είναι οι διαφορές με το σήμερα. Τελικά θα είναι απαραίτητος (φορολογικά) ο λογιστής-φοροτεχνικός; Θα μειωθεί το προσωπικό των λογιστικών γραφείων; Θα μειωθεί η δουλειά μας; Το επάγγελμα τείνει προς εξαφάνιση;
Για να δούμε… θα υπάρξουν, τελικά, διαφορές με την σημερινή καθημερινότητα του λογιστή-φοροτεχνικού;
ΝΑΙ: Εργασίες που διενεργεί το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο
ΟΧΙ: Εργασίες που δεν θα διενεργεί πλέον το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο….

Ο λογιστής-φοροτεχνικός είναι απαραίτητος, είτε το βιβλίο της επιχείρησης είναι χειρόγραφο, είτε είναι μηχανογραφημένο, είτε είναι ηλεκτρονικό της ΑΑΔΕ. Ο λογιστής θα συνεχίσει να είναι ελεγκτής αλλά και «καταχωρητής» παραστατικών. Απλά, θα μας παρέχεται η δυνατότητα του ελέγχου και της άμεσης διασταύρωσης μιας συναλλαγής.  ….

 

Αξίζει να το μελετήσετε…

 

Συναφές :

Κύρια σημεία ομιλίας (στην Αγγλική) του Διοικητή της ΑΑΔΕ σε ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΟΒΕ


Είπανε εκεί στο Καφενείο ότι το ζήτημα αυτό, θα μας απασχολήσει σημαντικά, τα 2-3 επόμενα χρόνια  και θα είναι καθοριστικό στην εξέλιξη του Λογιστικού Επαγγέλματος.

Κάτι « παλιοσειρές» όμως προβλέπουν, ότι η πλήρης εφαρμογή θα γίνει μετά από 3 – 4 χρόνια…

 

( Τσαρούχης Γιάννης (1910 - 1989) Καφενείον το Νέον (Νύχτα), 1965 - 1966 Λάδι σε μουσαμά, 127 x 180 εκ. αρ. έργου: Π.3498 Εκτίθεται Εθνική Πινακοθήκη )

 

 

⥢⥤

 

11)                        Οι προθεσμίες στη ζωή μας...

 

Καταρχήν δείτε :  

(Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2019

 

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Μάρτιο αλλά και την 1η Απριλίου, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:


 •  έως τις 28.3.2019 πραγματοποιείται η προσκόμιση βεβαιώσεων φορολογικών αρχών αντισυμβαλλομένων Κρατών στις Δ.Ο.Υ., για πίστωση και του εταιρικού φόρου που αναλογεί σε διανεμόμενα μερίσματα, με σκοπό την εξάλειψη διπλής φορολογίας `όπως ορίζουν ορισμένες Σ.Α.Δ.Φ. (μη εκκαθαρισμένων δηλώσεων παρελθόντων ετών),
 • έως τις 31.3.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.) αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017),


[Δείτε και σχετικά :

 156/2019
Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

«Πόθεν έσχες»: Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

«Πόθεν έσχες»: Αίτημα ΠΟΦΕΕ για μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής


 • έως την 1.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους καπνιζόντων από υπόχρεους που ανανέωσαν την άδεια λειτουργίας χώρων καπνιζόντων για την περίοδο από 1.7.2018 έως 30.6.2019,
 • έως την 1.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του ημερολογιακού έτους 2018,
 • [Δείτε και σχετικά ( πέρα από τις «Προβλέψεις» της Τσιγγάνας στην αρχή του «Σχολίου» :

ΜΥΦ: Αίτημα ΠΟΦΕΕ για μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής έτους 2018

ΣΟΛΝΘ: Πρόταση για παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων ΜΥΦ έτους 2018

Επιστολή ΛΣΑ με αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής ΜΥΦ 2018

Επίσης :

ΜΥΦ - Ερώτημα ΕΦΕΕΑ προς ΑΑΔΕ: Υποχρέωση ή μη συμφωνίας συγκεντρωτικών καταστάσεων σε διακοπή εργασιών

 • έως την 1.4.2019 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και οντοτήτων με φορολογικό έτος που έληξε στις 30.06.2018 και
 • έως την 1.4.2019 πραγματοποιείται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης.

 

Επίσης δείτε :

Έως το μεσημέρι της Τρίτης 26/3 οι αιτήσεις Α21 πριν την πρώτη δόση του Επιδόματος Παιδιού 2019

 

⥢⥤

 

 Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής  ( Αφιερώστε Χρόνο στον Εαυτό σας και στα Αγαπημένα σας Πρόσωπα )

 

 

Η Ζωή Είναι Ωραία (ιταλικά: La Vita è Bella, αγγλικά: Life is Beautiful) είναι ιταλική δραματική κωμωδία παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Ρομπέρτο Μπενίνι και σε σενάριο του ίδιου μαζί με τον Βιντσέζο Τσέραμι.

(Πηγή : https://el.wikipedia.org/wiki/Η_Ζωή_Είναι_Ωραία)

 

 

 ΥΓ. : « Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις».


Καλή Δύναμη και Καλή συνέχεια.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο